Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 37

Paggirumdom ki Jehova Asin sa Saiyang Aki

Paggirumdom ki Jehova Asin sa Saiyang Aki

HALIMBAWA may nagtao saimo nin marahayon na regalo. Ano daw an mamamatean mo?— Basta ka sana daw mapasalamat dangan biyo mo nang lilingawan an nagtao kaiyan sa saimo? O gigirumdomon mo daw sia asin an ginibo nia para sa saimo?—

Si Jehova Dios may itinao sa sato na marahayon na regalo. Isinugo nia an saiyang Aki digdi sa daga tanganing magadan para sa sato. Aram mo daw kun taano ta kaipuhan na si Jesus magadan para sa sato?— Ini importanteng marhay na bagay na maninigo niatong masabotan.

Arog kan nanodan niato sa Kapitulo 23, nagkasala si Adan kan lapason nia an sangkap na ley nin Dios. Asin nagmana kita nin kasalan ki Adan, an ama niato gabos. Kaya, ano daw sa paghona mo an kaipuhan niato?— Garo baga kaipuhan niato an bagong ama, saro na nagkaigwa nin sangkap na buhay digdi sa daga. Siisay daw sa paghona mo an puede niatong magin ama?— Puede si Jesus.

Isinugo ni Jehova si Jesus digdi sa daga tangani na sia magin siring sa ama niato imbes na si Adan. Sinasabi kan Biblia: “ ‘An enot na tawong si Adan nagin buhay na kalag.’ An huring Adan nagin espiritung nagtatao nin buhay.” Siisay daw an enot na Adan?— Iyo, an linalang nin Dios hale sa kabokabo kan daga. Siisay daw an ikaduwang Adan?— Si Jesus. Ipinaheheling ini kan Biblia sa pagsabi kaiyan: “An enot na tawo [si Adan] hale sa daga asin gibo sa kabokabo; an ikaduwang tawo [si Jesus] hale sa langit.”​1 Corinto 15:​45, 47; Genesis 2:7.

Mantang kinua nin Dios an buhay ni Jesus sa langit asin ibinugtak iyan sa babaeng si Maria, si Jesus dai nagmana nin ano man na kasalan ki Adan. Iyan an dahelan kaya si Jesus sarong tawong sangkap. (Lucas  1:30-35) Iyan man an dahelan kaya sinabi nin sarong anghel sa mga pastor kan mamundag si Jesus: “Namundag sa saindo ngonyan an sarong Paraligtas.” (Lucas 2:11) Alagad tanganing magin Paraligtas niato, ano daw an kaipuhan ngunang gibohon kan omboy na si Jesus?— Kaipuhan siang magdakula asin magin tawong nasa edad na, kapareho ni Adan. Dangan puede na si Jesus na magin ‘an ikaduwang Adan.’

Si Jesus, an satong Paraligtas, magigin man satong “Amang Daing Sagkod.” Iyan an apod sa saiya sa Biblia. (Isaias 9:​6, 7) Iyo, an sangkap na si Jesus puedeng magin satong ama imbes na si Adan, na nagin bakong sangkap kan sia magkasala. Sa siring puede niatong pilion na magin satong ama ‘an ikaduwang Adan.’ Siempre, si Jesus mismo Aki ni Jehova Dios.

Paano magkapareho si Adan asin si Jesus, asin taano ta importanteng marhay na sinda magin magkapareho?

Paagi sa pakanood manongod ki Jesus, maaako niato sia bilang satong Paraligtas. Nagigirumdoman mo daw kun sa ano kita kaipuhan na iligtas?— Iyo, sa kasalan asin kagadanan na minana niato ki Adan. An sangkap na buhay bilang nasa edad nang tawo na iinatang, o itinao, ni Jesus para sa sato inaapod na pantubos. Itinao ni Jehova an pantubos tangani na mawara an satong mga kasalan.​—Mateo 20:28; Roma 5:8; 6:23.

Daing duwa-duwa na habo niatong lingawan an ginibo nin Dios asin kan saiyang Aki para sa sato, bako daw?— Ipinaheling ni Jesus sa saiyang mga parasunod an sarong espesyal na paagi na makatatabang sa sato na magirumdoman an ginibo nia. Pag-olayan niato iyan.

 Imahinaron mo na yaon ka sa sarong kuarto sa itaas nin sarong harong sa Jerusalem. Banggi na. Yaon sa lamesa si Jesus asin an saiyang mga apostol. Sa ibabaw kan lamesa, may inasal na kordero, lapnad na tinapay, asin mapulang arak. Espesyal an pagkakan ninda. Aram mo daw kun taano?—

An pagkakan na ini sa katuyohan na ipagirumdom sa sainda an ginibo ni Jehova kaidtong ginatos na taon na an nakaagi kan an banwaan nia, an mga Israelita, oripon sa Egipto. Kan panahon na idto sinabihan ni Jehova an saiyang banwaan: ‘Magbuno kamo nin sarong kordero para sa balang pamilya, asin ibugtak nindo an dugo kaiyan sa mga harigi kan pinto kan saindong harong.’  Dangan sinabi nia: ‘Lumaog kamo sa saindong harong, asin kakanon nindo an kordero.’

Paano an dugo kan kordero nakaprotehir sa mga Israelita?

Ginibo iyan kan mga Israelita. Asin kan banggi man sanang idto, uminagi an anghel nin Dios sa daga nin Egipto. Sa kadaklan na harong, ginadan kan anghel an panganay na aki. Alagad basta maheling kan anghel an dugo kan kordero sa mga harigi kan pinto, linilihisan nia an harong na iyan. Sa mga harong na idto, mayong aki na nagadan. Natakot si Faraon, an hade kan Egipto, sa ginibo kan anghel ni Jehova. Kaya sinabihan ni Faraon an mga Israelita: ‘Puede na kamong humale. Humale na kamo sa Egipto!’ Sa puntong iyan, ikinarga ninda an saindang mga gamit sa saindang mga kamelyo saka asno asin naghale na sinda.

Habo ni Jehova na malingawan kan saiyang banwaan kun paano nia sinda pinatalingkas. Kaya sinabi nia: ‘Sarong beses kada taon dapat kamong magkakan nin arog kan kinakan nindo ngonyan na banggi.’ Inapod nindang Paskua an espesyal na pagkakan na ini. Kan bangging idto ‘linihisan’ kan anghel nin Dios an mga harong na tinandaan nin dugo.​—Exodo 12:1-13, 24-27, 31.

Iniisip-isip ini ni Jesus asin kan saiyang mga apostol kan kinakakan ninda an Paskua. Pagkatapos, may ginibo si Jesus na importanteng marhay. Minsan siring, bago nia ini ginibo, pinahale nguna an apostol na bakong fiel, si Judas. Dangan kinua ni Jesus an saro sa mga natadang tinapay, namibi sia manongod dian, binaraak nia iyan, asin itinao iyan sa saiyang mga disipulo. “Kua, kakan kamo,” an sabi nia. Dangan sinabi nia sa sainda: ‘An tinapay na ini nangangahulogan kan sakong hawak na itatao ko kun magadan na ako para sa saindo.’

Sumunod kuminua si Jesus nin sarong kopa nin mapulang arak. Pakatapos nin saro pang pamibi sa pasasalamat, ipinapasapasa nia iyan asin sinabi nia: “Inom kamo kaiyan, kamo gabos.” Asin sinabihan nia sinda: ‘An arak na ini nangangahulogan kan sakong dugo. Dai na mahahaloy papaboloson ko an sakong dugo tanganing mawaran kamo nin kasalan. Padagos nindong gibohon ini sa paggirumdom sa sako.’​—Mateo 26:26-28; 1 Corinto 11:23-26.

Ano an magigibo kan dugo ni Jesus, na ibinaing ni Jesus sa arak, para sa sato?

 Namangno mo daw na sinabi ni Jesus na maninigo na padagos ining gibohon kan mga disipulo sa paggirumdom sa saiya?— Dai na sinda makakan kan Paskua. Imbes, sarong beses kada taon magkakaigwa sinda kan espesyal na pagkakan na ini sa paggirumdom ki Jesus asin sa saiyang kagadanan. An pagkakan na ini inaapod na Pamanggihan nin Kagurangnan. Ngonyan iyan parate niatong inaapod na Memorial. Taano daw?— Huli ta ibinabalik kaiyan sa satong memorya an ginibo ni Jesus asin kan saiyang Ama, si Jehova Dios, para sa sato.

Maninigo na ipagirumdom sa sato kan tinapay an hawak ni Jesus. Nagusto siang itao an hawak na iyan tangani na kita magkaigwa nin buhay na daing katapusan. Asin paano man an mapulang arak?— Maninigo na ipagirumdom kaiyan sa sato an halaga kan dugo ni Jesus. Mas mahalaga iyan na marhay kisa dugo kan kordero kan Paskua sa Egipto. Aram mo daw kun taano?— Sinasabi kan Biblia na an dugo ni Jesus makatatao sa sato nin kapatawadan sa mga kasalan. Asin kun mahale na an gabos niatong kasalan, dai na kita magkakahelang, magurang, asin magagadan. Iyan maninigo niatong isip-isipon kun kita minaatender sa Memorial.

Maninigo daw na an gabos magkakan kan tinapay asin uminom kan arak sa Memorial?— Bueno, sinabihan ni Jesus an mga talagang nagkakakan asin minainom: ‘Magkakaigwa kamo nin kabtang sa sakong kahadean asin matukaw sa mga trono sa langit kaiba ko.’ (Lucas 22:​19, 20, 30) Ini nangahulogan na sinda maduman sa langit tanganing magin mga hade kaiba ni Jesus. Kaya idto sanang may paglaom na mamahala kaiba ni Jesus sa langit an maninigo na makikabtang sa tinapay asin arak.

Alagad dawa an mga dai minakakan kan tinapay o minainom kan arak maninigo na umatender sa Memorial. Aram mo daw kun taano?— Huli ta itinao man ni Jesus para sa sato an saiyang buhay. Sa pagduman sa Memorial, ipinaheheling niato na dai kita nakakalingaw. Ginigirumdom niato an marahayon na regalo nin Dios.

Kabale sa mga teksto na nagpapaheling kan halaga kan pantubos ni Jesus an 1 Corinto 5:7; Efeso 1:7; 1 Timoteo 2:​5, 6; asin 1 Pedro 1:​18, 19.