Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 16

Ano an Talagang Importante?

Ano an Talagang Importante?

Ano an nagin problema kan tawong ini?

MAY sarong lalaki na nagduman ki Jesus sarong aldaw. Aram nia na madonongon si Jesus, kaya an sabi nia ki Jesus: ‘Paratokdo, sabihi man an tugang ko na tawan ako kan ibang rogaring nia.’ Sa paghona kan lalaki maninigo na mapasaiya an iba kaiyan.

Kun ika si Jesus, ano daw an sasabihon mo?— Naheling ni Jesus na may problema an lalaki. Alagad an problema bako na kaipuhan nia an yaon sa tugang nia. An problema kan lalaki iyo na dai nia aram kun ano an talagang importante sa buhay.

Isip-isipon niato ini. Ano an maninigo na magin pinakaimportante sa sato? Maninigo daw na iyan an pagkaigwa nin magagayon na kawatan, bagong bado, o mga arog kaiyan?— Bako, igwa nin mas importante pa dian. Asin ini an leksion na gustong itokdo ni Jesus. Kaya nag-estorya sia manongod sa sarong tawo na nakalingaw sa Dios. Gusto mo daw iyan na madangog?—

Mayamanon an tawong ini. May sadiri siang mga daga asin tambobong. Magayonon an tubo kan mga pananom nia. Dai na magkaigo sa mga tambobong nia an gabos na inaani nia. Kaya, ano daw an gigibohon nia? Bueno, an sabi nia sa sadiri nia: ‘Gagabaon ko an sakong mga tambobong asin matogdok ako nin mas darakula. Dangan titiponon ko an gabos kong inani asin an gabos kong marahay na bagay sa bagong mga tambobong na ini.’

An paghona kan tawong mayaman ini an madonong na gibohon. An paghona nia madonongon sia ta  nakatipon sia nin kadakol na bagay. An sabi nia sa sadiri nia: ‘Kadakol ko nang tipon na marahay na mga bagay. Igo na iyan sa sako sa laog nin dakol na taon. Kaya ngonyan puede na akong magrelaks. Makakan ako, mainom, asin magpapasiramsiram.’ Alagad may sala sa kaisipan kan tawong mayaman. Aram mo daw kun ano iyan?— An iniisip nia sana an sadiri nia asin an sadiri niang kasiraman. Nalingawan nia an Dios.

Ano an iniisip kan tawong mayaman na ini?

Kaya kinaolay nin Dios an tawong mayaman. Sabi nia: ‘Ikang rungaw. Magagadan ka ngonyan na banggi. Ngonyan mapapa kiisay an mga bagay na tinipon mo?’ Magagamit daw kan tawong mayaman an mga bagay na iyan pagkagadan nia?— Dai, mapapasa iba iyan. Sabi ni Jesus: “Siring an nangyayari sa tawo na nagtitipon nin kayamanan para sa saiya man sana alagad bakong mayaman sa Dios.”​—Lucas 12:13-21.

Habo mong magin kapareho kan tawong mayaman na idto, bako daw?— An prinsipal na katuyohan nia sa buhay magkamit nin materyal  na mga bagay. Sala iyan. Gusto nia pirme nin mas dakol pa. Alagad bako siang “mayaman sa Dios.”

An dakol na tawo kapareho kan tawong mayaman na idto. Gusto ninda pirme nin mas dakol pa. Alagad ini puedeng magbunga nin dakulang mga problema. Halimbawa, may mga kawatan ka, bako daw?— Ano an nagkapira sa mga kawatan mo? Sabihan daw sako.— Paano kun an saro sa mga katood mo may bola o munyeka o iba pang kawatan na mayo ka? Tama daw na pagmaigotan mo na pabakalon kaiyan an mga magurang mo?—

Tibaad may mga beses na garo baga importanteng marhay an sarong kawatan. Alagad ano an nangyayari dian paghaloyhaloy?— Naluluma iyan. Tibaad mapasa iyan, asin habo mo na ngani kaiyan. An totoo, igwa ka nin sarong bagay na mas mahalagang marhay kisa mga kawatan. Aram mo daw kun ano iyan?—

Ano an nasa saimo na mas mahalagang marhay kisa mga kawatan?

Iyan an saimong buhay. Importanteng marhay an saimong buhay ta kun mayo iyan, mayo kang magigibo. Alagad an saimong buhay depende sa paggibo kan nakapaoogma sa Dios, bako daw?— Kaya dai niato pag-arogon an rungaw na tawong mayaman na nakalingaw sa Dios.

 Bako sanang mga aki an tibaad gumibo nin rungaw na mga bagay arog kan tawong mayaman. An dakol na nasa edad na iyo man. An nagkapira sa sainda pirmeng gusto nin mas dakol pa kisa yaon na sa sainda. Tibaad igwa na sinda nin kakanon para sa aldaw na ini, gubing na isusulot, asin iistaran. Alagad gusto ninda nin mas dakol pa. Gusto ninda nin kadakol na bado. Asin gusto ninda nin mas darakulang harong. An mga bagay na ini mahal. Kaya nagtatrabaho sinda nin maigot tanganing makakua nin dakol na kuarta. Asin mientras na mas dakol an kuartang nakukua ninda, mas dakol pa an gusto ninda.

May mga nasa edad na na nagigin sibot-sibot sa paghanap nin kuarta kaya mayo na sinda nin panahon na makaibaiba an saindang pamilya. Asin mayo na sinda nin panahon para sa Dios. Mapagdadanay daw sindang buhay kan saindang kuarta?— Dai. Magagamit daw ninda an saindang kuarta pagkagadan ninda?— Dai. Ini huli ta mayo na lamang nin magigibo an mga gadan.​—Eclesiastes 9:​5, 10.

Nangangahulogan daw ini na sala na magkaigwa nin kuarta?— Bako. Ikinakabakal niato nin kakanon asin gubing an kuarta. Sinasabi kan Biblia na iyan sarong proteksion. (Eclesiastes 7:12) Alagad kun kita namomoot sa kuarta, magkakaproblema kita. Magigin kapareho kita kan rungaw na tawong mayaman na nagtipon nin mga kayamanan para sa saiya man sana asin bakong mayaman sa Dios.

Ano an boot sabihon kan pagigin mayaman sa Dios?— Iyan nangangahulogan na enoton an Dios sa satong buhay. May mga nagsasabi na nagtutubod sinda sa Dios. An paghona ninda pagtubod sana an kaipuhan. Alagad talaga daw na mayaman sinda sa Dios?— Bako, kapareho sinda kan tawong mayaman na nakalingaw sa Dios.

Nungka na nalingawan ni Jesus an saiyang Ama sa langit. Dai sia naghingoa na makakua nin kadakol na kuarta. Asin mayo sia nin kadakol na materyal na bagay. Aram ni Jesus kun ano an talagang importante sa buhay. Aram mo daw kun ano iyan?— Iyan an pagigin mayaman sa Dios.

Ano an ginigibo kan aking ini na talagang importante?

Paano daw kita magigin mayaman sa Dios?— Puede kitang magin mayaman sa Dios paagi sa paggibo kan nakapaoogma sa saiya. Sabi ni Jesus: “Danay  kong ginigibo an mga bagay na nakapaoogma sa saiya.” (Juan 8:29) Naoogma an Dios kun ginigibo niato an gusto niang gibohon niato. Ngonyan, ano daw an mga bagay na magigibo mo tanganing mapaogma an Dios?— Iyo, puede kang magbasa kan Biblia, mag-atender sa Kristianong mga pagtiripon, mamibi sa Dios, asin tumabang sa iba na makanood manongod sa saiya. An mga iyan an talagang pinakaimportanteng mga bagay sa buhay.

Huli ta si Jesus mayaman sa Dios, inataman sia ni Jehova. Tinawan nia si Jesus kan balos na mabuhay sagkod lamang. Kun kapareho kita ni Jesus, mamomotan man kita asin aatamanon man kita ni Jehova. Kaya logod na kita magin kapareho ni Jesus asin nungka na magin kapareho kan tawong mayaman na nakalingaw sa Dios.

Uya an nagkapirang teksto sa Biblia na nagpapaheling kun paano magkakaigwa kan tamang punto de vista sa materyal na mga bagay: Talinhaga 23:4; 28:20; 1 Timoteo 6:6-10; asin Hebreo 13:5.