Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 25

Puede daw na Magbakle an mga Naggigibo nin Maraot?

Puede daw na Magbakle an mga Naggigibo nin Maraot?

BAKO daw na marahayon kun an gabos naggigibo kan marahay?— Alagad mayo nin pirmeng naggigibo nin marahay. Aram mo daw kun taano ta kita gabos may beses na naggigibo nin maraot, dawa kun gusto niatong gumibo kan marahay?— Huli ta kita gabos namundag na may kasalan. Alagad may mga tawo na naggigibo nin dakol na maraot na marhay na mga bagay. Ikinaoongis ninda an ibang tawo asin tuyo sindang kinokologan. Sa paghona mo daw puede sindang magbakle asin makanood na magin marahay?—

Helinga an hoben na lalaki na nagbabantay sa pan-ibabaw na gubing kan mga naggagapo ki Esteban. An ngaran niang Hebreo Saulo, alagad an ngaran niang Romano Pablo. Naoogma sia na si Esteban, na disipulo kan Dakulang Paratokdo, ginagadan. Helingon niato kun taano ta naggigibo nin siring karaot na mga bagay si Saulo.

Si Saulo miembro nin Judiong relihiosong grupo na inaapod mga Fariseo. Nasa mga Fariseo an Tataramon nin Dios, alagad mas nagtatao sinda nin atension sa mga katokdoan kan nagkapira nindang namomoon sa relihion. Huli kaini si Saulo naggibo nin maraot.

Kan arestaron si Esteban sa Jerusalem, yaon duman si Saulo. Si Esteban dinara sa korte, na an nagkapira sa mga hokom Fariseo. Dawa ngani may sinabing mga maraot manongod ki Esteban, dai sia natakot. Sia tolos na nagtaram asin tinawan nia nin lubos na patotoo an mga hokom manongod ki Jehova Dios asin manongod ki Jesus.

Alagad dai nagustohan kan mga hokom na idto an nadangog ninda. Dakol na sindang aram manongod ki Jesus. Sa katunayan, dai pa sana nahahaloy bago kaini, ipinagadan ninda si Jesus! Alagad pagkatapos kaiyan,  si Jesus ibinalik ni Jehova sa langit. Ngonyan, imbes na magbakle, kinalaban kan mga hokom an mga disipulo ni Jesus.

Tinakma si Esteban kan mga hokom asin ilinuwas sia sa siudad. Sia pinatumba ninda asin ginapo. Asin, siring kan naheheling mo sa retrato, yaon duman si Saulo na nagdadalan. An paghona nia tama na gadanon si Esteban.

Taano ta sa paghona ni Saulo tama na gadanon si Esteban?

Aram mo daw kun taano ta arog kaiyan an paghona kaidto ni Saulo?— Bueno, sa bilog niang buhay si Saulo Fariseo, asin naniniwala sia na tama an mga katokdoan kan mga Fariseo. Ibinilang niang halimbawa an mga tawong idto, kaya inarog nia sinda.​—Gibo 7:54-60.

Pakagadana ki Esteban, ano daw an ginibo ni Saulo?— Tara, hiningoa niang mawara an gabos na iba pang disipulo ni Jesus! Dinumanan nia mismo an saindang harong asin ginudgod paluwas an mga lalaki sagkod babae. Dangan ipinabilanggo nia sinda. An dakol sa mga disipulo kinaipuhan na humale sa Jerusalem, alagad dai sinda nagpondo sa paghuhulit manongod ki Jesus.​—Gibo 8:1-4.

 Orog pang ikinaongis ni Saulo an mga disipulo ni Jesus huli kaini. Kaya nagduman sia ki Halangkaw na Saserdote Caifas asin naghagad nin pag-aprobar na arestaron an mga Kristiano sa siudad nin Damasco. Gusto ni Saulo na darahon sindang bilanggo sa Jerusalem tangani na mapadusahan sinda. Alagad kan pasiring sia sa Damasco, may nangyaring makangangalas.

Siisay an nagtataram ki Saulo, asin ano an isinugo Niang gibohon ni Saulo?

Nagsilyab hale sa langit an sarong liwanag, asin may boses na nagsabi: “Saulo, Saulo, tadaw ta pinaglalamag mo ako?” Si Jesus an nagtataram hale sa langit! Nakasusula an liwanag kaya nabuta si Saulo, asin kinaipuhan na kabiton si Saulo kan kairiba nia pasiring sa Damasco.

Pakalihis nin tolong aldaw nagpaheling si Jesus sa bisyon sa saro niang disipulo sa Damasco na an ngaran Ananias. Sinabihan ni Jesus si Ananias na songkoon si Saulo, haleon an pagkabuta nia, asin kaolayon sia. Kan sia kaolayon ni Ananias, inako ni Saulo an katotoohan manongod ki Jesus. Nagbalik an pagheling nia. Nabago an bilog niang pamumuhay, asin nagin siang fiel na lingkod nin Dios.​—Gibo 9:1-22.

Nasasabotan mo na daw ngonyan kun taano ta naggigibo kaidto nin maraot si Saulo?— Idto huli ta sala an itinokdo sa saiya. Nagsunod sia sa mga tawo na bakong fiel sa Dios. Asin miembro sia nin sarong grupo nin mga tawo na mas pinahalagahan an mga ideya nin tawo kisa Tataramon nin Dios. Alagad taano daw ta nagbakle sa buhay nia si Saulo asin naggibo na sia nin marahay, dawa ngani padagos na nakilaban sa Dios an ibang Fariseo?— Iyan huli ta dai man talaga naoongis sa katotoohan si Saulo. Kaya kan itokdo sa saiya an tama, andam siang gibohon iyan.

Aram mo daw kun nagin siisay na si Saulo sa huri?— Iyo, namidbid sia bilang si apostol Pablo, sarong apostol ni Jesus. Asin girumdoma, mas dakol na libro sa Biblia an isinurat ni Pablo kisa siisay pa man.

Kadakol kan tawong kapareho ni Saulo na puedeng magbakle. Alagad bako iyan na pasil ta may saro na nagmamaigot na marhay na pagibohon  nin maraot an mga tawo. Aram mo daw kun siisay iyan?— Nasambitan sia ni Jesus kan si Jesus magpaheling ki Saulo sa dalan pasiring sa Damasco. Duman kinaolay ni Jesus si Saulo hale sa langit asin sinabi: ‘Isinusugo taka sa pagpabuklat sa mata nin mga tawo, sa pagpabalyo sa sainda hale sa kadikloman pasiring sa liwanag asin hale sa autoridad ni Satanas pasiring sa Dios.’​—Gibo 26:​17, 18.

Iyo, si Satanas na Diablo an naghihingoa na pagibohon nin maraot an gabos. Kun beses daw nadedepisilan kang gumibo kan tama?— Gabos kita iyo. Pinadedepisil iyan ni Satanas. Alagad may saro pang dahelan kun taano ta bakong pirmeng pasil na gibohon an tama. Aram mo daw an dahelan?— Iyan huli ta namundag kitang may kasalan.

An kasalan na ini iyo an nagpapangyari na magin mas pasil para sa sato an paggibo kan sala kisa paggibo kan tama. Kaya, ano daw an kaipuhan niatong gibohon?— Iyo, dapat kitang maghingoa nin maigot na makagibo kan tama. Kun iyan ginigibo niato, masisierto niato na si Jesus, na namomoot sato, matabang sato.

Kan si Jesus yaon digdi sa daga, namotan nia an mga tawo na naggibo nin maraot alagad nagbakle. Aram nia kun gurano kadepisil para sa sainda na magbakle. Halimbawa, may mga babae na  nakikidorog sa dakol na lalaki. Siempre, sala ini. An mga babaeng ini inaapod kan Biblia na patotot.

Taano ta pinatawad ni Jesus an babaeng ini na nakaginibo nin maraot na mga bagay?

Sarong beses, an arog kaiyan na babae nakabareta manongod ki Jesus, asin dinumanan nia si Jesus sa harong nin sarong Fariseo. Binuboan nia nin lana an bitis ni Jesus asin pinunasan nia kan saiyang buhok an saiyang mga luha sa bitis ni Jesus. Pinagbabasolan niang marhay an saiyang mga kasalan, kaya pinatawad sia ni Jesus. Alagad sa paghona kan Fariseo dai sia maninigong patawadon.​—Lucas 7:36-50.

Aram mo daw kun ano an sinabi ni Jesus sa nagkapirang Fariseo?— Sinabi nia sa sainda: “An mga patotot maeenot sa saindo sa kahadean nin Dios.” (Mateo 21:31) Sinabi ini ni Jesus ta nagtubod sa saiya an mga patotot, asin nagbakle sinda sa maraot nindang mga gibo. Alagad an mga Fariseo nagpadagos sa paggibo nin maraot sa mga disipulo ni Jesus.

Kaya kun ipinaheheling kan Biblia na maraot an ginigibo niato, maninigo na kita magin andam na magbakle. Asin kun nanonodan niato kun ano an gusto ni Jehova na gibohon niato, maninigo kitang magin galaga na gibohon iyan. Sa siring, maoogma sa sato si Jehova asin tatawan nia kita nin buhay na daing katapusan.

Tanganing matabangan kita na malikayan an paggibo nin maraot, magkaibanan niatong basahon an Salmo 119:9-11 (118:​9-​11, “Dy”); Talinhaga 3:5-7; asin Tal 12:15.