Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 40

Kun Paano Mapaoogma an Dios

Kun Paano Mapaoogma an Dios

ANO daw an magigibo niato tanganing mapaogma an Dios? May ikakatao daw kita sa saiya?— Sinasabi ni Jehova: “Sadiri ko an lambang layas na hayop kan kadlagan.” Sinasabi man nia: “Sakuya an pirak, asin sakuya an bulawan.” (Salmo 24:1; 50:10; Haggeo 2:8) Pero, may ikakatao kita sa Dios. Ano daw iyan?—

Pinamimili kita ni Jehova kun baga maglilingkod kita sa saiya o dai. Dai nia kita pinipirit na gibohon an gusto niang ipagibo sa sato. Probaran niatong saboton kun taano ta ginibo kita nin Dios sa paagi na makakapamili kita kun baga kita maglilingkod sa saiya o dai.

Aram mo gayod kun ano an robot. Iyan sarong makina na ginibo sa paagi na gigibohon kaiyan an ano man na gustong ipagibo dian kan kaggibo. Kaya dai nakakapamili an robot. Puede kutanang ginibo kita gabos ni Jehova na magin siring sa mga robot. Puede kutanang ginibo nia kita sa paagi na an magigibo ta sana an gusto niang ipagibo sa sato. Alagad dai iyan ginibo nin Dios. Aram mo daw kun taano?— Bueno, may mga kawatan na robot. Kun doonan mo an sarong buton, an gigibohon sana kaiyan kun ano an dinisenyo kan kaggibo kan kawatan na gibohon kaiyan. Nakaheling ka na daw nin kawatan na arog kaiyan?— Parate na nagsasawa an mga tawo sa pagkawat sa sarong kawatan na daing ibang ginigibo kundi kun ano an dinisenyo, o nakaprogram, na gibohon kaiyan. Habo nin Dios na magkuyog  kita sa saiya huli ta kita mga robot na nakaprogram na maglingkod sa saiya. Gusto ni Jehova na paglingkodan ta sia huli ta namomoot kita sa saiya asin huli ta gusto tang kuyogon sia.

Taano ta dai kita ginibo nin Dios na magin arog kan robot na ini?

Ano sa paghona mo an namamatean kan satong langitnon na Ama kun kita nagkukuyog sa saiya huli ta gusto niato?— Bueno, sabihon mo sako, ano daw an epekto kan gawe-gawe mo ki tatay saka nanay mo?— Sinasabi kan Biblia na an aking madonong “nagpapagayagaya sa [saiyang] ama” alagad an aking rungaw “kamondoan kan saiyang ina.” (Talinhaga 10:1) Narisa mo daw na kun kinukuyog mo an ipinapagibo sa saimo ni nanay saka ni tatay mo, nakapaoogma iyan sa sainda?— Alagad ano daw an namamatean ninda kun nakikisuway ka sa sainda?—

Paano mo mapaoogma si Jehova sagkod si tatay saka si nanay mo?

Ngonyan isip-isipon niato an satong langitnon na Ama, si Jehova. Sinasabi nia sa sato kun paano niato sia mapaoogma. Taano ta dai mo kuanon an saimong Biblia asin buksan iyan sa Talinhaga 27:11. Dian kinakaolay kita nin Dios: “Magpakadonong ka, aki ko, asin pagayagayaha an sakong puso, tanganing makasimbag ako sa saiya na nagduduhagi sa sako.” Aram mo daw kun ano an boot sabihon nin pagduhagi?— Bueno, puede kang duhagion nin sarong tawo paagi sa pagngisi sa saimo asin pagsabi na dai mo kayang gibohon an sinabi mong kaya mong gibohon. Paano daw dinuduhagi ni Satanas si Jehova?— Helingon niato.

Girumdoma, nanodan niato sa Kapitulo 8 kan librong ini na gusto ni Satanas na magin Numero Uno asin na gusto nia na kuyogon sia kan gabos.  Sinasabi ni Satanas na si Jehova sinasamba sana nin mga tawo ta tatawan sinda ni Jehova nin buhay na daing katapusan kun sinda magsamba sa saiya. Kan masugotan na ni Satanas si Adan asin Eva na makisuway ki Jehova, an Dios inangat ni Satanas. Sinabi nia sa Dios: ‘Pinaglilingkodan ka sana nin mga tawo huli sa makukua ninda sa saimo. Tawan mo sana ako nin oportunidad, asin kaya kong patalikodon sa saimo an siisay man.’

Pakatapos na magkasala si Adan asin Eva, paano inangat ni Satanas si Jehova?

Totoo, mayo sa Biblia an eksaktong mga tataramon na iyan. Alagad kun babasahon niato an manongod sa tawong si Job, magigin malinaw na si Satanas may sinabing arog kaiyan sa Dios. Talagang importante, ki Satanas sagkod ki Jehova, kun baga si Job fiel sa Dios o bako. Buksan niato an satong Biblia sa Job kapitulo 1 asin 2 tanganing helingon kun ano an nangyari.

Mangnoha sa Job kapitulo 1 na si Satanas yaon duman sa langit kan an mga anghel umatubang ki Jehova. Kaya hinapot ni Jehova si Satanas: “Saen ka hale?” Nagsimbag si Satanas na sia hale sa pagmamasid sa daga. Kaya naghapot si Jehova: ‘Namangno mo daw si Job,  na sia naglilingkod sa sako asin dai naggigibo nin ano man na maraot?’​—Job 1:6-8.

Tolos-tolos na nanarahotan si Satanas. ‘Si Job nagsasamba sana sa saimo ta mayo sia nin problema. Kun hahaleon mo sa saiya an saimong pagprotehir asin bendisyon, susumpaon ka nia nin atubangan.’ Kaya nagsimbag si Jehova: ‘Sige, Satanas, magigibo mo sa saiya an ano man na gusto mo, alagad dai mo pag-anohon mismo si Job.’​—Job 1:9-12.

Ano daw an ginibo ni Satanas?— Ipinahabon nia an mga baka asin asno ni Job asin ipinagadan an mga nag-aataman kaiyan. Dangan tuminama an kitkilat, na linaglag an mga karnero asin an mga paraataman kaiyan. Pagkatapos, may nag-arabot asin hinabon an mga kamelyo asin ginadan an mga nag-aasikaso kaiyan. Ultimo, pinapangyari ni Satanas an sarong bagyo nin doros na guminaba sa harong na namumugtakan kan sampulong aki ni Job, asin sinda gabos nagadan. Sa ibong kan gabos na ini, si Job naglilingkod pa man giraray ki Jehova.​—Job 1:13-22.

Kan maheling giraray ni Jehova si Satanas, sinabi ni Jehova na fiel pa man giraray si Job. Nanarahotan si Satanas, na sinasabi: ‘Kun pabayaan mo sana akong tawan nin kasakitan an saiyang hawak, susumpaon ka nia nin atubangan.’ Kaya tinogotan ni Jehova si Satanas na tawan nin kasakitan  an hawak ni Job alagad pinatanidan nia sia na dai paggadanon si Job.

Ano an tinios ni Job, asin taano ta nakapaogma ini sa Dios?

Sinalakay ni Satanas si Job kaya nagkalugad an bilog niang hawak. Ini mabataon kaya mayo na nin gustong rumani sa saiya. Pati an agom ni Job nagsabi sa saiya: “Sumpaa an Dios asin magadan ka!” An mga nagsasaginsagin na katood ni Job nagsongko asin orog pang pinasakitan an boot nia sa pagsabi na seguradong nakaginibo sia nin maraot na marhay na mga bagay kaya sia nagkakaigwa kan gabos na problemang ini. Minsan siring, sa ibong kan gabos na problema asin kakologan na itinatao ni Satanas ki Job, si Job nagpadagos sa fiel na paglilingkod ki Jehova.​—Job 2:1-13; 7:5; 19:13-20.

Ano sa paghona mo an namatean ni Jehova huli sa pagigin fiel ni Job?— Iyan nagpaogma sa saiya ta masasabi ni Jehova ki Satanas: ‘Helinga si Job! Sia naglilingkod sa sako ta gusto nia.’ Magigin kapareho ka daw ni Job, sarong tawo na ikatotokdo ni Jehova bilang halimbawa na nagpapatunay na putikon si Satanas?— An totoo, sarong pribilehio na magtao nin simbag sa paghihingako ni Satanas na kaya niang patalikodon an siisay man sa paglilingkod ki Jehova. Iyan ibinilang nanggad na pribilehio ni Jesus.

Nungka na si Satanas tinogotan kan Dakulang Paratokdo na pagibohon Sia nin ano man na sala. Isip-isipa na sana kun gurano nakapaogma sa saiyang Ama an saiyang halimbawa! Ikatotokdo ni Jehova si Jesus asin masisimbag nia si Satanas: ‘Helinga an sakong Aki! Nagdanay siang biyong fiel sa sako ta ako namomotan nia!’ Isip-isipa man kun gurano an kagayagayahan ni Jesus sa pagpaogma sa puso kan saiyang Ama. Huli sa kagayagayahan na iyan, tinios pa ngani ni Jesus an kagadanan sa sarong hariging pasakitan.​—Hebreo 12:2.

Gusto mo daw na arogon an satong Dakulang Paratokdo asin paogmahon si Jehova?— Kun siring, padagos mong adalan an gusto ni Jehova na gibohon mo, asin paogmahon mo sia paagi sa paggibo kaiyan!

Basahon kun ano an ginibo ni Jesus tangani na mapaogma an Dios asin kun ano man an kaipuhan na gibohon niato, sa Talinhaga 23:22-25; Juan 5:30; 6:38; 8:28; asin 2 Juan 4.