Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 32

Kun Paano Prinotehiran si Jesus

Kun Paano Prinotehiran si Jesus

KUN beses may ginigibo si Jehova na makangangalas tanganing protehiran an mga sadang pa asin an mga dai kayang protehiran an sadiri. Kun ika mamamasyar sa probinsia, tibaad makaheling ka nin sarong paagi na ini ginigibo ni Jehova. Alagad sa primero tibaad dai mo talaga masabotan kun ano an nangyayari.

Nakaheling ka nin gamgam na tuminugpa sa daga harani sa saimo. Garo iyan may makolog. Ginugudgud kaiyan an saro niang pakpak asin minarayo iyan kun pinoprobaran mong ranihan iyan. Mantang sinusundan mo an gamgam, yaon sana iyan sa eroenotan mo. Dangan, bigla na sana, luminupad an gamgam. Mayo palan nin makolog an pakpak kaiyan! Aram mo daw kun ano an ginigibo kan gamgam na iyan?—

Bueno, sa may tinugpaan kan gamgam harani sa saimo, nakatago sa mga palongpong an mga siyo kaiyan. Natakot an inang gamgam na tibaad makua mo an mga iyan asin kologan mo. Kaya nag-uyok siang may makolog asin dinara ka nia sa harayo. Aram mo daw kun siisay an makapoprotehir sa sato nin siring sa pagprotehir nin inang gamgam sa mga siyo nia?— Sa Biblia, si Jehova ibinabaing sa gamgam na inaapod agila, na nagtatabang sa mga siyo kaiyan.​—Deuteronomio 32:​11, 12.

Paano pinoprotehiran kan inang gamgam na ini an mga siyo nia?

 An pinakamahalagang marhay na aki ni Jehova iyo an mahal niang Aki, si Jesus. Kan si Jesus yaon sa langit, saro siang makapangyarihan na espiritung persona kapareho kan saiyang Ama. Kaya niang asikasohon an sadiri nia. Alagad kan si Jesus mamundag bilang omboy digdi sa daga, dai sia nin kosog. Kaipuhan nia an proteksion.

Tanganing maotob an kabotan nin Dios para sa saiya digdi sa daga, si Jesus kaipuhan na dumakula asin magin sangkap, husto sa edad na tawo. Minsan siring, hiningoa ni Satanas na gadanon si Jesus bago iyan mangyari. An mga pagprobar na gadanon si Jesus kan sia aki pa asin an mga paagi na sia prinotehiran ni Jehova nakaoogmang estorya. Gusto mo daw na madangog iyan?—

Dai nahaloy pagkamundag ni Jesus, pinasirang ni Satanas an garo baga bitoon sa langit sa Sirangan. An bitoon sinundan nin ginatos na kilometro pasiring sa Jerusalem nin mga tawong inaapod na astrologo na nag-aadal sa mga bitoon. Duman naghapot sinda kun saen mamumundag an magigin hade kan mga Judio. Kan hapoton an mga tawo na nakaaaram kan sinasabi kan Biblia manongod digdi, nagsimbag sinda: “Sa Betlehem.”​—Mateo 2:1-6.

Pakasongko kan mga astrologo ki Jesus, anong patanid an itinao sa sainda nin Dios na nakapagligtas ki Jesus?

 Kan mabaretaan ni Herodes, an maraot na hade sa Jerusalem, an manongod sa bagong hadeng ini na bago pa sanang mamundag sa haraning banwaan nin Betlehem, sinabihan nia an mga astrologo: ‘Hanapa nindo an aki, dangan bumalik kamo asin sabihon nindo sa sako.’ Aram mo daw kun taano ta gustong maaraman ni Herodes kun saen makukua si Jesus?— Iyan huli ta nauuri si Herodes asin gusto niang gadanon si Jesus!

Paano daw prinotehiran nin Dios an saiyang Aki?— Bueno, kan si Jesus makua kan mga astrologo, sia tinawan ninda nin mga regalo. Pagkatapos an mga astrologo pinatanidan nin Dios sa sarong pangatorogan na dai na magbalik ki Herodes. Kaya nagpuli sinda na iba na an inagihan asin dai na nagbalik sa Jerusalem. Kan maaraman ni Herodes na naghale na an mga astrologo, naanggot siang marhay. Sa paghihingoang gadanon si Jesus, ipinagadan ni Herodes an gabos na aking lalaki sa Betlehem na mayo pang duwang taon an edad! Alagad mayo na kaidto si Jesus.

Aram mo daw kun paano nakaligtas si Jesus?— Pagkahale kan mga astrologo tanganing magpuli, pinatanidan ni Jehova an agom ni Maria, si Jose, na bumuhat asin dumulag nin harayo pasiring sa Egipto. Duman salbado na si Jesus sa maraot na si Herodes. Pakalihis nin mga taon, kan bumalik si Maria asin Jose haleng Egipto kaiba si Jesus, tinawan na naman nin Dios nin patanid si Jose. Sinabihan nia sia sa sarong pangatorogan na bumalyo sa Nazaret, na duman magigin salbado si Jesus.​—Mateo 2:7-23.

Paano naligtas giraray an sadang pang si Jesus?

Nasasabotan mo daw kun paano prinotehiran ni Jehova an saiyang Aki?— Siisay sa paghona mo an kapareho kan mga gamgam na siyo na itinago kan saindang ina sa mga palongpong o kapareho ni Jesus kan sia saday pang aki? Bako daw na ika  kapareho ninda?— May mga gusto man na mangolog sa saimo. Aram mo daw kun siisay?—

Sinasabi kan Biblia na si Satanas siring sa nagngangarob na leon na gusto kitang kakanon. Asin kun paanong an parateng pinupunteriya nin mga leon saradit na hayop, parate man na pinupunteriya ni Satanas asin kan saiyang mga demonyo an mga aki. (1 Pedro 5:8) Alagad si Jehova mas makosog ki Satanas. Kayang protehiran ni Jehova an saiyang mga aki o haleon an epekto nin ano man na maraot na gibohon sa sainda ni Satanas.

Nagigirumdoman mo daw sa Kapitulo 10 kan librong ini kun ano an hinihingoa kan Diablo asin kan saiyang mga demonyo na ipagibo sa sato?— Iyo, hinihingoa ninda na kita makagibo kan klase nin pakikidorog na sinasabi nin Dios na sala. Alagad siisay sana an maninigo na magdorog?— Iyo, an husto na sa edad na lalaki asin babae na mag-agom.

Minsan siring, makamomondo, may mga nasa edad na na gustong makidorog sa mga aki. Kun iyan gibohon ninda, an mga aking lalaki asin babae tibaad gumibo na nin maraot na mga bagay na nanodan ninda sa mga nasa edad nang ini. Ginagamit naman ninda sa salang paagi an ikinabuhay ninda. Iyan an nangyari kaidtong haloy nang panahon sa siudad nin Sodoma. Sinasabi kan Biblia na an mga taga duman, “magpoon sa aking lalaki sagkod sa gurang na lalaki,” naghingoang makidorog sa mga lalaki na nagsongko ki Lot.​—Genesis 19:​4, 5.

Kaya kun paanong si Jesus nangaipo nin proteksion, ika kaipuhan man na protehiran sa mga nasa edad na​​—asin pati sa ibang aki​​—na tibaad magprobar na makidorog sa saimo. Sa parate, an mga tawong ini magsasaginsagin na katood mo. Tibaad may ialok pa ngani sinda sa saimo kun manunuga ka na dai mo sasabihon sa iba an gusto nindang gibohon sa saimo. Alagad maimot an mga tawong ini, kapareho ni Satanas asin kan saiyang mga demonyo, asin an gusto sana ninda makakua nin kasiraman para sa sadiri ninda. Asin hinihingoa nindang makamtan an kasiraman na ini paagi sa pakikidorog sa mga aki. Sala ining marhay!

Aram mo daw kun ano an tibaad gibohon ninda tanganing magkamit nin kasiraman para sa sadiri ninda?— Bueno, tibaad probaran  nindang hapiyapon an saimong ikinabuhay. O ikikiskis pa ngani ninda an saindang ikinabuhay sa ikinabuhay mo. Alagad dai ka noarin man maninigong tumogot na pagkapotkapotan nin siisay man an saimong pikoy o pipi. Dawa an tugang mong lalaki o tugang mong babae o si nanay mo o si tatay mo. Pribado an mga parteng ini kan hawak mo.

Ano an maninigo mong sabihon asin gibohon kun may magprobar na hapiyapon ka sa salang paagi?

Paano mo daw mapoprotehiran an hawak mo sa mga tawong naggigibo nin mga bagay na maraot arog kaini?— Enot sa gabos, dai mo pagtogotan an siisay man na pagkapotkapotan an saimong ikinabuhay. Kun may magprobar na gibohon ini, marigon mong sabihon sa makosog na boses: “Ipondo mo iyan! Isusumbong taka!” Asin kun sabihon kan tawong iyan na kasalan mo an nangyari, dai ka magtubod. Bako iyan na totoo. Basta isumbong mo sia dawa siisay pa sia! Maninigo mong gibohon iyan dawa kun sabihon nia na an ginigibo nindong duwa sekreto sana nindong duwa. Dawa kun panugaan ka kan tawong iyan nin magagayon na regalo o patakoton ka nia, maninigo na rayoan mo sia asin isumbong man giraray sia.

Dai ka dapat na matakot, alagad kaipuhan na mag-ingat ka nanggad. Kun patanidan ka kan mga magurang mo manongod sa mga tawo o lugar na puedeng magin peligroso para sa saimo, kaipuhan na maghinanyog ka sa sainda. Kun gigibohon mo iyan, hinahalean mo nin oportunidad an maraot na tawo na kologan ka.

Basahon an manongod sa pagprotehir sa saimong sadiri sa salang mga gibo sa sekso, sa Genesis 39:7-12; Talinhaga 4:14-16; 14:​15, 16; 1 Corinto 6:18; asin 2 Pedro 2:14.