Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 47

Kun Paano Niato Naaaraman na Harani Na an Armagedon

Kun Paano Niato Naaaraman na Harani Na an Armagedon

ARAM mo kun ano an tanda, bako daw?— Sa Kapitulo 46 nabasa niato an manongod sa tanda na itinao nin Dios na nungka niang lalaglagon giraray an kinaban paagi sa baha. Siring man, naghagad nin tanda an mga apostol tangani na maaraman ninda kun baga nagbuelta na si Jesus asin kun baga harani na an katapusan kan kinaban, o sistema nin mga bagay.​—Mateo 24:3.

Mantang si Jesus dai na maheheling duman sa langit, an sarong tanda na maheheling nin mga tawo kaipuhan tanganing ipaheling na nagpoon na siang mamahala. Kaya may sinabi si Jesus na mga bagay na maninigong bantayan kan saiyang mga disipulo digdi sa daga. Kun mangyari na an mga bagay na ini, iyan mangangahulogan na sia nagbuelta na asin nagpoon nang mamahala sa langit bilang Hade.

Tanganing matokdoan an mga disipulo nia kan halaga nin pagdadanay na mapagbantay, sinabihan sinda ni Jesus:  “Helinga nindo an higuerra asin an gabos na ibang kahoy: Kun sinda nagsosoli na, sa pagmamasid kaiyan naaaraman mismo nindo na ngonyan harani na an tig-init.” Aram mo kun harani na an tig-init. Asin maaaraman mo kun harani na an Armagedon kun maheling mong nangyayari na an mga bagay na sinabi ni Jesus.​—Lucas 21:​29, 30.

Anong leksion an itinotokdo ni Jesus kan sia magtaram manongod sa higuerra?

Sa pahinang ini asin sa kasunod, hehelingon niato an mga retrato nin mga bagay na sinabi ni Jesus na magigin kabtang kan tanda na harani na an Kahadean  nin Dios. Kun mangyari na an gabos na bagay na ini, roronoton kan Kahadean nin Dios na si Cristo an Namamahala an gabos na ibang gobyerno, arog kan nabasa niato sa Kapitulo 46.

Kaya maingat mong pagmasdan an mga retrato sa nakaaging duwang pahina, asin pag-oolayan niato iyan. Sa Mateo 24:6-14 asin Lucas 21:9-11, mababasa mo an manongod sa naheheling mo sa mga retratong ini. Saro pa, mangnoha an sadit na numero sa balang retrato. An kaparehong numero yaon sa kapinonan kan parapo na naglaladawan kan retratong iyan. Ngonyan helingon niato kun baga naootob ngonyan an dakol na kabtang kan tanda na itinao ni Jesus.

(1) Sinabi ni Jesus: “Makakadangog kamo dapit sa mga guerra asin mga bareta nin guerra; . . . an nasyon matindog tumang sa nasyon asin an kahadean tumang sa kahadean.” Nakadangog ka na daw nin mga bareta manongod sa mga guerra?— An enot na guerra mundial pinaglabanan poon 1914 sagkod 1918, dangan yaon man an Guerra Mundial II, poon 1939 sagkod 1945. Nungka na nagkaigwa nin mga guerra mundial kaidto! Ngonyan may mga guerra sa bilog na kinaban. Garo baga aroaldaw sa TV, sa radyo, asin sa mga diaryo, nakakadangog o nakakabasa kita manongod sa mga guerra.

(2) Sinabi man ni Jesus: “Magkakaigwa nin mga kakulangan nin kakanon . . . sa surunodsunod na lugar.” Arog kan tibaad aram mo, bakong gabos bastante an kakanon. Aroaldaw rinibo an nagagadan ta kulang an kakanon ninda.

(3) Idinugang ni Jesus: ‘Sa surunodsunod na lugar magkakaigwa nin mga peste.’ Aram mo daw kun ano an peste?— Iyan helang na nakakagadan nin dakol na tawo. An sarong grabeng peste na inapod na trangkaso Española guminadan nin mga 20 milyones katawo sa laog sana nin mga sarong taon. Sa satong kaaldawan mas dakol pa gayod dian an magagadan sa AIDS. Asin yaon an kanser, helang sa puso, asin iba pang helang na rinibo an ginagadan taon-taon.

 (4) Itinao ni Jesus an saro pang kabtang kan tanda, na sinasabi: “Magkakaigwa nin . . . mga linog sa surunodsunod na lugar.” Aram mo daw kun ano an linog?— Pinapagkukunogkunog nin linog an daga na natutungtongan mo. Nagagaba an mga harong, asin parate na may mga nagagadan. Poon kan taon 1914, nagkaigwa nin dakol na linog taon-taon. Nakadangog ka na daw nin bareta manongod sa linog?—

(5) Sinabi ni Jesus na an saro pang magigin kabtang kan tanda iyo an ‘padakol nang padakol na karatan.’ Kaya grabe an paghabon asin kadahasan. An mga tawo sa gabos na lugar natatakot na tibaad may manlaog sa harong ninda. Nungka na nagkaigwa nin krimen asin kadahasan sa gabos na parte kan kinaban na arog kadakol ngonyan.

(6) Nagtao si Jesus nin importanteng marhay na kabtang kan tanda kan sabihon nia: “An maogmang baretang ini kan kahadean ihuhulit sa bilog na ineerokan na daga para sa pagpatotoo sa gabos na nasyon; dangan madatong an katapusan.” (Mateo 24:14) Kun nagtutubod ka sa “maogmang baretang ini,” kun siring maninigo na ipakipag-olay mo iyan sa iba. Sa paaging iyan makakapakikabtang ka sa pag-otob sa kabtang na ini kan tanda.

Tibaad may mga magsabi na an mga bagay na ihinula ni Jesus nangyayari na poon pa kaidto. Alagad nungka kaidto na an mga bagay na siring kaiyan gabos nangyari sa kadakoldakol na parte kan kinaban asin durungan. Kaya nasasabotan mo daw kun ano an kahulogan kan tanda?— Iyan nangangahulogan na kun maheling niato na nangyayari an gabos na bagay na ini, an maraot na kinaban na ini madali nang salidahan kan bagong kinaban nin Dios.

Kan itao ni Jesus an tandang ini, nagtaram man sia manongod sa espesyal na kapanahonan kan taon. Sabi nia: “Padagos na mamibi na an saindong pagdulag dai mangyari sa panahon nin tiglipot.” (Mateo 24:20) Ano sa paghona mo an boot niang sabihon kaiyan?—

 Bueno, kun an saro kaipuhan na dumulag sa kalamidad durante kan tiglipot, na huli sa panahon depisilon o peligroso pa ngani na magbiahe, ano daw an puedeng mangyari?— Kun makadulag man sia, iyan may grabeng sakit. Bako daw na makamomondo kun may magadan sa bagyo nin tiglipot huli sana ta sibot-sibot sia sa ibang bagay kaya dai sia nakapagbiahe nin mas amay?—

Kan si Jesus magtaram manongod sa pagprobar na dumulag sa panahon nin tiglipot, anong leksion an itinotokdo nia?

Nasasabotan mo daw an punto na gustong idoon ni Jesus sa pagsabi na dai paghalaton an panahon nin tiglipot bago dumulag?— An sinasabi nia sa sato iyo na mantang aram ta na harani na an Armagedon, habo niatong mag-atraso sa paghiro tanganing patunayan na namomotan niato an Dios paagi sa paglilingkod sa saiya. Kun kita mag-aatraso, tibaad iyan magin huri na para sa sato. Kaya magigin kapareho kita kan mga tawo kan panahon kan dakulang Baha na nadangog an patanid ni Noe alagad dai naglaog sa dahong.

Sumunod, pag-olayan niato kun ano an magigin kamugtakan kun tapos na an dakulang guerra nin Armagedon. Manonodan niato kun ano an tagama nin Dios para sa sato gabos na namomoot asin naglilingkod sa saiya ngonyan.

Uya an iba pang teksto na nagpapaheling na harani na an Armagedon: 2 Timoteo 3:1-5 asin 2 Pedro 3:​3, 4.