Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 5

“Ini an Sakong Aki”

“Ini an Sakong Aki”

KUN marahay an ginigibo nin mga aki, naoogma an mga nag-aataman sa sainda. Kun si nene o si nonoy may marahay na ginibo, an sarong ama naoogmang magsabi: “Ini an sakong aki.”

Pirmeng ginigibo ni Jesus an nakapaoogma sa saiyang Ama. Kaya ipinag-oorgolyo sia kan saiyang Ama. Nagigirumdoman mo daw an ginibo kan Ama ni Jesus sarong aldaw kan kaiba ni Jesus an tolo niang parasunod?— Iyo, nagtaram an Dios hale pa duman sa langit tanganing sabihon sa sainda: “Ini an sakong Aki, an namomotan, na sakong inoyonan.”​—Mateo 17:5.

Si Jesus pirmeng naoogmang gibohon an mga bagay na nakapaoogma sa saiyang Ama. Aram mo daw kun taano? Huli ta talagang namomotan nia an saiyang Ama. Kun an saro ginigibo sana an mga bagay ta obligado siang gibohon iyan, ini garo depisil. Alagad kun sia andam, iyan mas pasil. Aram mo daw kun ano an boot sabihon kan pagigin andam?— An boot sabihon kaiyan talagang gusto mong gibohon an sarong bagay.

Bago pa man si Jesus nagdigdi sa daga, andam siang gibohon an ano man na ipagibo sa saiya kan saiyang Ama. Ini huli ta namomotan nia an saiyang Ama, si Jehova Dios. Magayonon an kamugtakan ni Jesus sa langit kaiba kan saiyang Ama. Alagad may espesyal na ipapagibo an Dios ki Jesus. Tanganing magibo iyan, kaipuhan na bayaan ni Jesus an langit. Kaipuhan siang mamundag bilang omboy digdi sa daga. Andam si Jesus na gibohon ini ta gusto ni Jehova na iyan gibohon nia.

Ano an sinabi kan anghel na si Gabriel ki Maria?

Tanganing mamundag bilang omboy digdi sa daga, kaipuhan may ina si Jesus. Aram mo daw kun siisay sia?— An ngaran nia Maria. Isinugo ni Jehova an anghel niang si Gabriel hale sa langit tanganing kaolayon si Maria. Sinabihan sia ni Gabriel na magkakaigwa sia nin omboy na lalaki. An omboy ngangaranan na Jesus. Asin siisay an magigin ama kan  omboy?— Sinabi kan anghel na an magigin Ama kan omboy iyo si Jehova Dios. Kaya ngani si Jesus aapodon na Aki nin Dios.

Ano daw sa paghona mo an nagin saboot ni Maria manongod digdi?— Sinabi daw nia, “Habo kong magin ina ni Jesus”? Dai, andam si Maria na gibohon an gusto nin Dios. Alagad paano mamumundag bilang omboy digdi sa daga an Aki nin Dios sa langit? Paano napapalaen an pagkamundag ni Jesus sa pagkamundag nin gabos na iba pang omboy? Aram mo daw?—

Bueno, ginibo nin Dios an enot niatong mga magurang, si Adan asin Eva, sa paagi na puede sindang magkasaro sa makangangalas na paagi. Pagkatapos, puede nang magdakula an sarong omboy sa tulak kan saiyang ina. Sinasabi nin mga tawo na ini milagro! Segurado ako na maoyon ka.

Ngonyan may ginibo an Dios na mas makangangalas pa nganing milagro. Kinua nia an buhay kan saiyang Aki sa langit asin ibinugtak iyan sa tulak ni Maria. Dai pa iyan noarin man ginibo kaidto nin Dios, asin dai na nia iyan ginibo noarin man poon kaidto. Bilang resulta kan milagrong ini, nagpoon si Jesus na dumakula sa tulak ni Maria kun paanong nagdadakula an ibang omboy sa tulak kan saindang ina. Pagkatapos kaiyan, nagpakasal si Maria ki Jose.

Kan panahon nang mamundag si Jesus, si Maria asin Jose nagsosongko kaidto sa siudad nin Betlehem. Alagad ta pano idto nin tawo. Mayo ngani nin makuang kuarto si Maria asin Jose, kaya nag-istar sinda  sa lugar na laoman nin mga hayop. Duman nangaki si Maria, asin ibinugtak si Jesus sa sarong bahogan, arog kan maheheling mo digdi. An bahogan binubugtakan kan kakanon nin mga baka asin iba pang hayop.

Taano ta ibinubugtak si Jesus sa sarong bahogan?

May nakaoogmang mga nangyari kan banggi na namundag si Jesus. Harani sa Betlehem, may anghel na nagpaheling sa nagkapirang pastor. Sinabi nia sa sainda na si Jesus importanteng tawo. Sabi kan anghel: ‘Uya! Sinasabi ko sa saindo an maogmang bareta na makapaoogma sa mga tawo. Ngonyan may namundag na magliligtas sa mga tawo.’​—Lucas 2:​10, 11.

Anong maogmang bareta an sinabi kan saro sa mga anghel na ini sa mga pastor?

Sinabi kan anghel sa mga pastor na manonompongan ninda si Jesus sa Betlehem, na nasa sarong bahogan. Dangan, bigla na sana, may iba pang anghel sa langit na uminiba sa naenot na anghel sa pag-omaw  sa Dios. “Kamurawayan sa Dios,” an awit kan mga anghel, “asin sa daga katoninongan sa mga tawo na igwa nin marahay na boot.”​—Lucas 2:12-14.

Paghale kan mga anghel, nagduman an mga pastor sa Betlehem asin nanompongan ninda si Jesus. Duman inestorya ninda ki Jose asin Maria an gabos na maogmang bagay na nadangog ninda. Naiisip-isip mo daw kun gurano kaogma si Maria na sia nagustong magin ina ni Jesus?

Sa huri, si Jesus dinara ni Jose asin Maria sa siudad nin Nazaret. Duman nagdakula si Jesus. Kan dakula na sia, pinonan nia an saiyang dakulang gibohon na pagtotokdo. Kaiba ini kan gibohon na gusto ni Jehova Dios na gibohon kan  saiyang Aki digdi sa daga. Andam si Jesus na gibohon iyan ta namomotan na marhay ni Jesus an saiyang langitnon na Ama.

Bago ponan ni Jesus an gibohon nia bilang Dakulang Paratokdo, binautismohan sia ni Juan Bautista sa Salog nin Jordan. Dangan may nangyaring makangangalas! Kan si Jesus minabutwa sa tubig, si Jehova nagtaram hale sa langit, na sinasabi: “Ini an sakong Aki, an namomotan, na sakong inoyonan.” (Mateo 3:17) Dai ka daw naoogma kun sinasabihan ka kan mga magurang mo na ika namomotan ninda?— Makaseseguro kita na arog man kaiyan si Jesus.

Pirmeng ginigibo ni Jesus an tama. Dai sia nagsaginsagin na sia an saro na bako man na sia. Dai nia sinabi sa mga tawo na sia an Dios. Sinabi kan anghel na si Gabriel ki Maria na si Jesus aapodon na Aki nin Dios. Si Jesus mismo nagsabi na sia Aki nin Dios. Asin dai nia sinabi sa mga tawo na mas dakol an aram nia kisa saiyang Ama. Sabi nia: “An Ama orog na dakula kisa sako.”​—Juan 14:28.

Dawa sa langit, kan tawan sia nin trabaho kan saiyang Ama, ginibo iyan ni Jesus. Dai nia sinabi na gigibohon nia iyan alagad iba man an ginibo nia. Namomotan nia an saiyang Ama. Kaya naghinanyog sia sa sinabi kan saiyang Ama. Dangan kan si Jesus magdigdi sa daga, ginibo nia an isinugo sa saiya kan saiyang langitnon na Ama. Dai nia ginamit an saiyang panahon sa paggibo nin ibang bagay. Kaya palan naogma si Jehova sa saiyang Aki!

Gusto man niatong paogmahon si Jehova, bako daw?— Kun siring, dapat na patunayan niato na kita talagang naghihinanyog sa Dios, kapareho ni Jesus. Kinakaolay kita nin Dios paagi sa Biblia. Bakong tama na magsaginsagin kitang naghihinanyog sa Dios alagad tubodon man asin gibohon an mga bagay na kontra sa Biblia, bako daw?— Asin girumdoma, maoogma kitang paogmahon si Jehova kun sia talagang namomotan niato.

Ngonyan basaha an iba pang tekstong ini sa Biblia na nagpapaheling kun ano an kaipuhan niatong maaraman asin tubodon manongod ki Jesus: Mateo 7:21-23; Juan 4:​25, 26; asin 1 Timoteo 2:​5, 6.