Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 36

Sairisay an Bubuhayon Liwat? Saen Sinda Maistar?

Sairisay an Bubuhayon Liwat? Saen Sinda Maistar?

SA HURING duwang kapitulo, pira daw an nabasa niato na binuhay liwat?— Lima. Pira daw an aki?— Tolo. Asin an ikaapat inapod na hoben na lalaki. Ano daw sa paghona mo an ipinaheheling kaini?—

Bueno, ipinaheheling kaiyan na namomotan nin Dios an mga aki asin hoben. Alagad dakol man na iba pa an bubuhayon nia liwat. Idto sana daw na naggibo nin marahay an bubuhayon liwat nin Dios?— Tibaad iyan an isipon niato. Pero, dakol an nungka na nakanood kan katotoohan manongod ki Jehova Dios asin sa saiyang Aki. Kaya naggibo sinda nin maraot ta sala an mga itinokdo sa sainda. Sa paghona mo daw bubuhayon liwat ni Jehova an mga tawong arog kaiyan?—

Sinasabi kan Biblia: “Magkakaigwa nin pagkabuhay liwat an mga matanos sagkod an mga bakong matanos.” (Gibo 24:15) Taano daw ta bubuhayon liwat an mga bakong matanos, o dai naggibo kan tama?— Iyan huli ta nungka sindang nagkaoportunidad na makanood manongod ki Jehova asin sa boot niang gibohon nin tawo.

Taano ta bubuhayon liwat nin Dios an nagkapirang dai naggibo kan tama?

 Sa paghona mo noarin daw bubuhayon liwat an mga tawo?— Girumdoma kaidtong magadan si Lazaro asin nanuga si Jesus sa tugang kaini na si Marta: “An saimong tugang mabangon.” Si Marta nagsimbag: “Aram ko na sia mabangon sa pagbuhay liwat sa huring aldaw.” (Juan 11:​23, 24) Ano daw an boot sabihon ni Marta kan sabihon nia na si Lazaro mabangon sa “huring aldaw”?—

Yaon saen an Paraiso na sinasabi ni Jesus sa tawong ini?

Bueno, nadangog ni Marta an panuga ni Jesus: ‘An gabos na nasa mga lolobngan na girumdoman maruluwas.’ (Juan 5:​28, 29) Kaya an “huring aldaw” kun buhayon na liwat an gabos na nasa girumdoman nin Dios. An huring aldaw na ini bakong 24-oras na aldaw. Iyan magigin sangribong taon an lawig. Sa aldaw na ini, sinasabi kan Biblia, ‘hohokoman nin Dios an mga tawo sa daga.’ Kaibanan sa mga hohokoman nia an mga binuhay liwat.​—Gibo 17:31; 2 Pedro 3:8.

Isip-isipa na sana kun magigin gurano kaogma an aldaw na ini! Durante kan aldaw na ini na sangribong taon an lawig, an minilyon na nagadan bubuhayon liwat. Inaapod ni Jesus na Paraiso an lugar na duman sinda maistar pagkabuhay ninda liwat. Helingon niato kun saen mamumugtak an Paraiso asin kun ano an magigin kamugtakan duman.

Mga tolong oras bago nagadan si Jesus sa hariging pasakitan, kinaolay nia manongod sa Paraiso an sarong tawo na nakapako sa saro pang harigi kataed nia. An tawong idto ginagadan huli sa mga krimen na ginibo nia. Alagad mantang pinagmamasdan si Jesus kan kriminal na ini asin nadadangog an sinasabi manongod sa Saiya, tuminubod na sia ki Jesus.  Kaya sinabi kan kriminal: “Girumdoma man ako kun ika yaon na sa saimong kahadean.” Nagsimbag si Jesus: “Totoong sinasabi ko sa saimo ngonyan, Ika makakaibahan ko sa Paraiso.”​—Lucas 23:​42, 43.

Kun binabasa niato an manongod sa Paraiso, ano an maninigo niatong imahinaron?

Ano daw an boot sabihon ni Jesus kan ini sabihon nia? Saen daw an Paraiso?— Isip-isipa iyan. Kan primero saen daw an Paraiso?— Girumdoma, tinawan nin Dios nin paraisong iistaran digdi mismo sa daga an enot na tawo, si Adan, asin an agom nia. Idto inapod na hardin nin Eden. May mga hayop sa hardin na idto, alagad dai sinda nangangano. Asin may mga kahoy na kadakoldakol kan masisiram na bunga, saka dakulang salog. Idto magayonon na lugar na istaran!​—Genesis 2:8-10.

Kaya kun nababasa niato na yaon sa Paraiso an kriminal na iyan, maninigo na imahinaron niato sa satong isip an dagang ini na ginibong sarong magayon na istaran. Si Jesus daw yaon mismo digdi sa daga sa panahon na iyan kaiba kan dating kriminal sa Paraiso?— Mayo. Aram mo daw kun taano ta mayo sia digdi?—

Iyan huli ta yaon duman si Jesus sa langit na namamahala bilang Hade sa Paraiso digdi sa daga. Kaya makakaibahan ni Jesus an tawong iyan sa sentido na bubuhayon sia liwat ni Jesus asin aasikasohon an saiyang mga pangangaipo. Alagad taano daw ta itotogot ni Jesus na mabuhay sa Paraiso an sarong dating kriminal?— Helingon niato kun puede niatong aramon an simbag dian.

 Bago nakaolay ni Jesus an kriminal, aram daw kaini an mga katuyohan nin Dios?— Dai. Naggibo sia nin maraot na mga bagay ta dai nia aram an katotoohan manongod sa Dios. Sa Paraiso totokdoan sia manongod sa mga katuyohan nin Dios. Dangan magkakaoportunidad siang patunayan na talagang namomotan nia an Dios paagi sa paggibo kan Saiyang kabotan.

An gabos daw na bubuhayon liwat maistar sa Paraiso digdi sa daga?— Dai. Aram mo daw kun taano ta dai?— Huli ta may mga bubuhayon liwat tanganing mag-istar sa langit kaiba ni Jesus. Sinda mamamahala kaiba nia bilang mga hade sa Paraisong daga. Helingon niato kun paano niato ini naaaraman.

Kan banggi bago nagadan si Jesus, sinabihan nia an saiyang mga apostol: ‘Sa harong kan sakong Ama sa langit, kadakol kan istaran, asin ako maduman tanganing mag-andam nin lugar para sa saindo.’ Dangan pinanugaan sinda ni Jesus: “Ako madigdi liwat asin ipag-iiba ko kamo, tanganing kun saen ako duman man kamo.”​—Juan 14:​2, 3.

 Saen daw nagduman si Jesus pagkabuhaya sa saiya liwat?— Iyo, pabalik sa langit tanganing makaibahan kan saiyang Ama. (Juan 17:​4, 5) Kaya pinanugaan ni Jesus an saiyang mga apostol asin iba pang mga parasunod na sinda bubuhayon nia liwat tanganing makaibanan nia sinda sa langit. Ano daw an gigibohon ninda duman kaiba ni Jesus?— Sinasabi kan Biblia na an mga disipulo nia na may kabtang sa “enot na pagkabuhay liwat” maistar sa langit asin mamamahala sa daga “bilang mga hade sa kaibanan nia sa laog kan sangribong taon.”​—Kapahayagan 5:10; 20:6; 2 Timoteo 2:12.

Pira daw an may kabtang sa “enot na pagkabuhay liwat” asin mamamahala kaiba ni Jesus bilang mga hade?— Sinabihan ni Jesus an saiyang mga disipulo: “Dai kamo matakot, sadangoton na aripompon, huli ta an saindong Ama nag-oyon na itao sa saindo an kahadean.” (Lucas 12:32) An “sadangoton na aripompon” na ini, na bubuhayon liwat tanganing makaibanan ni Jesus sa saiyang langitnon na Kahadean, eksakto an kabilangan. Ipinaheheling kan Biblia na “sanggatos may apat na polo may apat na ribo” an bubuhayon liwat hale sa daga.​—Kapahayagan 14:​1, 3.

Saen maistar an mga binuhay liwat, asin ano an gigibohon ninda?

Pira daw an mag-iistar sa Paraiso digdi sa daga?— Dai sinasabi kan Biblia. Alagad sinabihan nin Dios si Adan asin Eva mantang sinda nasa hardin nin Eden na mangaki asin panoon an daga. Totoo, iyan dai ninda nagibo. Alagad sisiertohon nin Dios na maotob an katuyohan nia na an daga mapano nin mararahay na tawo.​—Genesis 1:28; Isaias 45:18; 55:11.

Isip-isipa na sana kun gurano karahay na mabuhay sa Paraiso! An bilog na daga magigin garo parke. Iyan mapapano nin mga gamgam asin hayop saka pagagayonon nin gabos na klase nin kahoy asin burak. Mayo nin makakamate nin kolog ta sia may helang, ni may kaipuhan pa man na magadan. An gabos magigin magkakatood. Kun kita gustong mabuhay sagkod lamang sa Paraiso, ngonyan na an panahon na mag-andam para kaiyan.

Magbasa pa manongod sa katuyohan nin Dios para sa daga, sa Talinhaga 2:​21, 22; Eclesiastes 1:4; Isaias 2:4; 11:6-9; 35:​5, 6; asin 65:21-24.