Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 31

Kun Saen Makakanompong nin Karangahan

Kun Saen Makakanompong nin Karangahan

MAY panahon daw na ika namomondo asin napupungaw?— Napag-isip-isip mo na daw kun baga may namomoot sa saimo?— An nagkapirang aki iyo. Alagad nanunuga an Dios: “Ako dai malilingaw sa saimo.” (Isaias 49:15) Bako daw na marahayon iyan na isip-isipon?— Iyo, talagang namomotan kita ni Jehova Dios!

Ano sa paghona mo an pagmate kan sadit na karnerong ini na nalagalag?

An sarong kagsurat kan Biblia nagsabi: “Enkaso bayaan ako kan sakong sadiring ama asin kan sakong sadiring ina, si Jehova mismo an maampon sa sako.” (Salmo 27:10) An pakaaram kaiyan puedeng makaranga talaga sa sato, bako daw?— Iyo, sinasabi sa sato ni Jehova: “Dai ka matakot, huli ta ako nasa saimo. . . . Tatabangan taka nanggad.”​Isaias 41:10.

Pero, kun beses, pinababayaan ni Jehova na tawan kita nin problema ni Satanas. Pinababayaan pa ngani ni Jehova na baloon ni Satanas an Saiyang mga lingkod. Sarong beses pinapagdusang marhay kan Diablo si Jesus kaya nag-agrangay si Jesus ki Jehova: ‘Dios ko, Dios ko, tadaw ta binayaan mo ako?’ (Mateo 27:46) Dawa ngani nagdudusa si Jesus, aram pa man giraray nia na namomotan sia ni Jehova. (Juan 10:17) Alagad aram man ni Jesus na pinababayaan nin Dios na baloon ni Satanas an Saiyang mga lingkod asin tinotogotan si Satanas na papagdusahon sinda. Sa saro pang kapitulo ipaliliwanag niato kun taano ta pinababayaan nin Dios si Satanas na gibohon ini.

Kun kita aki pa, depisil na dai matakot kun beses. Halimbawa, nalagalag ka na daw?— Natakot ka daw?— Dakol na aki an matatakot. Sarong beses may inestorya an Dakulang Paratokdo manongod sa saro na nalagalag. Alagad an nalagalag bakong aki. Idto sarong karnero.

Sa nagkapirang paagi garo ka sarong karnero. Taano man? Bueno, an mga karnero bakong gayong dakula o makosog. Asin kaipuhan ninda nin  saro na maataman sa sainda asin maprotehir sa sainda. An nag-aataman sa mga karnero inaapod na pastor.

Sa estorya nia isinaysay ni Jesus an manongod sa sarong pastor na may sanggatos na karnero. Alagad ta nalagalag an saro sa mga karnero. Tibaad gusto kaiyan na maheling kun ano an yaon sa ibong kan bulod. Alagad dai nahaloy, harayo na sa iba an karnerong iyan. Naiimahinar mo daw kun ano an namatean kan karnerong iyan kan iyan sumalingoy asin naheling na iyan solo-solo na?—

Ano daw an gigibohon kan pastor kun maaraman nia na nawawara an sarong karnero? Sasabihon daw nia na kasalan iyan kan karnero kaya dai nia iyan poproblemahon? O babayaan daw nia sa sarong ligtas na lugar an 99 karnero asin hahanapon an sasarong iyan? Maninigo daw sa siring na paghihingoa an sarong karnero?— Kun ika an karnerong nalagalag, gusto mo daw na hanapon ka kan pastor?—

Siisay an kapareho kan pastor na nagligtas kan saiyang karnero?

Namomotan na marhay kan pastor an gabos niang karnero, pati an sarong nalagalag. Kaya hinanap nia an nawawara. Isip-isipa na sana kun gurano an kaogmahan kan karnerong nalagalag kan maheling kaiyan na nagdadangadang an pastor! Asin sinabi ni Jesus na naggayagaya an pastor na nakua nia an saiyang karnero. Ipinaggayagaya nia iyan nin labi sa 99 karnero na dai nalagalag. Ngonyan, siisay daw an kapareho kan pastor sa estorya ni Jesus?  Siisay daw an nagmamakolog sa sato nin arog kan pagmakolog kan pastor sa saiyang mga karnero?— Sinabi ni Jesus na an Ama nia sa langit nagmamakolog. Asin an Ama nia iyo si Jehova.

Si Jehova Dios an Dakulang Pastor kan saiyang banwaan. Namomotan nia an gabos na naglilingkod sa saiya, pati an mga aki na arog mo. Habo nia na an siisay man sa sato makolgan o malaglag. Marahayon nanggad na maaraman na an Dios may siring na pagmakolog sa sato!​—Mateo 18:12-14.

Tunay daw para sa saimo si Jehova arog kan pagigin tunay ni tatay mo o nin iba pa?

Talaga daw na nagtutubod ka ki Jehova Dios?— Sia daw tunay na persona para sa saimo?— Totoo na dai niato naheheling si Jehova. Ini huli ta sia sarong Espiritu. An hawak nia dai naheheling kan satong mga mata. Alagad tunay siang persona, asin naheheling nia kita. Aram nia kun kaipuhan niato nin tabang. Asin puede kitang makipag-olay sa saiya sa pamibi, kun paanong nakikipag-olay kita sa ibang tawo digdi sa daga. Gusto ni Jehova na gibohon niato ini.

Kaya kun namomondo ka o an pagmate mo solo-solo ka, ano daw an maninigo  mong gibohon?— Kaolayon mo si Jehova. Rumani ka sa saiya, asin rarangahon saka tatabangan ka nia. Girumdoma na namomotan ka ni Jehova, dawa kun an pagmate mo garo ka solo-solo. Kuanon niato an satong Biblia. Digdi sa Salmo 23, sinasabi sa sato, poon digdi sa Sal 23 bersikulo 1: “Si Jehova an sakuyang Pastor. Dai ako magkukulang nin ano man. Sa madoot na mga sabsaban pinahihigda nia ako; dinadara nia ako sa matubig na mga pahingaloan.”

Mangnoha an idinadagdag kan kagsurat, sa Sal 23 bersikulo 4: “Minsan ako maglakaw sa kababan nin kadikloman, dai ako natatakot sa ano man na maraot, huli ta ika kaibanan ko; an saimong sogkod asin an saimong baston iyo an mga nakararanga sa sako.” Arog kaiyan an pagmate nin mga tawo kun an Dios ninda si Jehova. Nakakanompong sinda nin karangahan kun may problema sinda. Arog man daw kaiyan an saimong pagmate?—

Kun paanong inaataman nin sarong mamomoton na pastor an saiyang aripompon, inaataman man na marhay ni Jehova an saiyang banwaan. Tinotokdoan nia sinda kan tamang direksion, asin sinda maogmang nagsusunod sa saiya. Dawa kun may karibokan sa palibot ninda, dai sinda kaipuhan na matakot. Ginagamit nin pastor an saiyang sogkod o an saiyang baston tanganing protehiran an mga karnero sa mga hayop na tibaad mangolog sa sainda. Isinasaysay kan Biblia kun paano prinotehiran kan hoben na pastor na si David an saiyang mga karnero sa sarong leon asin sa sarong oso. (1 Samuel 17:34-36) Asin aram kan banwaan nin Dios  na poprotehiran man sinda ni Jehova. Puede sindang makamate na harayo sinda sa peligro ta an Dios nasa kaibanan ninda.

Siring sa sarong pastor na nagpoprotehir sa saiyang mga karnero, siisay an makatatabang sa sato kun kita may problema?

Talagang namomotan ni Jehova an saiyang mga karnero, asin mapagpadangat nia sindang inaataman. Sinasabi kan Biblia: ‘Siring sa pastor pangengenotan nia an saiyang mga karnero. Paagi sa saiyang takyag titiponon nia an mga saradit.’​—Isaias 40:11.

Dai ka daw naoogmang maaraman na arog kaiyan si Jehova?— Gusto mo daw na magin saro sa mga karnero nia?— An mga karnero naghihinanyog sa boses kan saindang pastor. Nagdadanay sindang harani sa saiya. Naghihinanyog ka daw ki Jehova?— Nagdadanay ka daw na harani sa saiya?— Kun siring, nungka na dapat kang matakot. Kaibanan mo si Jehova.

Mamomoton na inaataman ni Jehova an mga naglilingkod sa saiya. Magkaibanan niatong basahon an sinasabi kan Biblia manongod digdi, sa Salmo 37:25 (36:​25, “Dy”); 55:22 (54:​23, “Dy”); asin Lucas 12:29-​31.