Kulingana na Luka 9:1-62

 • Wale Kumi na Mbili wanapewa maagizo juu ya utumishi (1-6)

 • Herode anavurugika juu ya Yesu (7-9)

 • Yesu anakulisha wanaume elfu tano (10-17)

 • Petro anatambua Kristo (18-20)

 • Kifo cha Yesu kinatabiriwa (21, 22)

 • Mambo ya kufanya ili kuwa mwanafunzi wa kweli (23-27)

 • Yesu anageuzwa sura (28-36)

 • Kijana mwanaume mwenye pepo muchafu anaponyeshwa (37-43a)

 • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (43b-45)

 • Wanafunzi wanabishana juu ya ukubwa (46-48)

 • Kila mutu mwenye hatupinge iko upande wetu (49, 50)

 • Yesu anakataliwa katika kijiji kimoja cha Wasamaria (51-56)

 • Namna ya kumufuata Yesu (57-62)

9  Basi akaita wale Kumi na Mbili (12) wote pamoja, akawapatia nguvu na mamlaka juu ya pepo wote wachafu,+ na ya kuponyesha magonjwa.+  Akawatuma kuhubiri Ufalme wa Mungu na kuponyesha,  na akawaambia: “Musibebe kitu chochote kwa ajili ya safari; musibebe fimbo ao mufuko wa chakula ao mukate ao feza; na musikuwe na nguo mbili.*+  Lakini, kila mahali kwenye mutaingia katika nyumba, mukae mule mupaka wakati mutaondoka.+  Na kila mahali kwenye watu hawatawapokea, wakati munatoka katika muji huo, mukungute mavumbi yenye kuwa kwenye miguu yenu ili kuwa ushahidi juu yao.”+  Kisha wakaanza kuondoka, wakaenda katika eneo lote kutoka kijiji mupaka kijiji, wakitangaza habari njema na kuponyesha watu kila mahali.+  Sasa Herode* mutawala wa wilaya* akasikia juu ya mambo yote yenye yalikuwa yanatendeka, na akavurugika sana kwa sababu watu walikuwa wanasema kama Yohana alikuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu,+  lakini wengine walikuwa wanasema Eliya alikuwa ametokea, na wengine walisema mumoja wa manabii wa zamani alikuwa amefufuliwa.+  Herode akasema: “Yohana nilimukata kichwa.+ Basi, ni nani huyu mwenye ninasikia habari hizi juu yake?” Kwa hiyo alikuwa anatafuta kumuona.+ 10  Wakati mitume walirudia, wakamuelezea Yesu mambo yote yenye walikuwa wamefanya.+ Basi akaondoka nao na wakaenda mahali kwenye hapakukuwa watu katika muji wenye kuitwa Betsaida.+ 11  Lakini wakati watu wengi walijua hilo, wakamufuata. Akawapokea kwa fazili na akaanza kuwaambia juu ya Ufalme wa Mungu, na akaponyesha wale wenye walikuwa na lazima ya kuponyeshwa.+ 12  Sasa mangaribi ilikuwa imekaribia. Wale Kumi na Mbili (12) wakakuja na kumuambia: “Acha watu hawa wengi warudie, ili waende katika vijiji vya pembeni-pembeni na katika eneo la mashamba ili watafute mahali pa kulala, na chakula, kwa sababu hapa tuko mahali kwenye hakuna watu.”+ 13  Lakini akawaambia: “Ninyi muwapatie chakula.”+ Wakasema: “Hatuna kitu hapa, tuko tu na mikate tano (5) na samaki wawili, ao pengine tuende kununua chakula kwa ajili ya watu hawa wote.” 14  Kwa kweli, pale kulikuwa wanaume karibu elfu tano (5000). Lakini akaambia wanafunzi wake: “Muwaambie wakae katika vikundi vya watu makumi tano (50) kila kikundi.” 15  Wakafanya vile, na kila mutu akakaa. 16  ­Akakamata sasa ile mikate tano (5) na wale samaki wawili, akaangalia juu mbinguni na kuvibariki. Kisha akavunja ile mikate na kuanza kupatia vyote wanafunzi waviweke mbele ya wale watu wengi. 17  Kwa hiyo wote wakakula na kushiba, na wakaokota vipande vyenye vilibakia, wakajaza vitunga kumi na mbili (12).+ 18  Kisha wakati fulani, wakati alikuwa anasali peke yake, wanafunzi wakakuja kwenye alikuwa, na akawauliza: “Watu wengi wanasema mimi ni nani?”+ 19  Wakajibu na kusema: “Yohana Mubatizaji, lakini wengine wanasema Eliya, na wengine pia wanasema mumoja wa manabii wa zamani amefufuliwa.”+ 20  Kisha akawaambia: “Lakini ninyi munasema mimi ni nani?” Petro akajibu: “Kristo wa Mungu.”+ 21  Basi akawaamuru kabisa wasimuambie mutu yeyote jambo hilo,+ 22  lakini akasema: “Lazima Mwana wa binadamu apatwe na mateso mengi, na akataliwe na wazee na wakubwa wa makuhani na waandishi na auawe,+ na siku ya tatu (3) afufuliwe.”+ 23  Kisha akaendelea kuwaambia wote: “Kama mutu yeyote anataka kunifuata, lazima ajikane mwenyewe,+ achukue muti wake wa mateso* kila siku na aendelee kunifuata.+ 24  Kwa maana kila mutu mwenye anataka kuokoa uzima wake ataupoteza,* lakini kila mutu mwenye anapoteza uzima wake kwa ajili yangu ndiye atauokoa.*+ 25  Kwa kweli, mutu atapata faida gani kama anapata ulimwengu wote lakini anapoteza uzima wake ao anajiangamiza yeye mwenyewe?+ 26  Kwa maana kila mutu mwenye ananisikilia haya mimi na maneno yangu, Mwana wa binadamu atamusikilia pia mutu huyo haya wakati atakuja katika utukufu wake na ule wa Baba na wa malaika watakatifu.+ 27  Lakini kwa kweli ninawaambia ninyi, kuko wamoja wenye kusimama hapa wenye hawataonja kifo hata kidogo mupaka waone kwanza Ufalme wa Mungu.”+ 28  Kwa kweli, karibu siku munane (8) kisha kusema maneno hayo, akamuchukua Petro, Yohana, na Yakobo na wakapanda kwenye mulima ili kusali.+ 29  Wakati alikuwa anasali, sura ya uso wake ikabadilika, na nguo zake zikakuwa na weupe wenye kungaa. 30  Na angalia! wanaume wawili walikuwa wanazungumuza naye; walikuwa Musa na Eliya. 31  Hawa walitokea wakiwa na utukufu na wakaanza kuongea juu ya kuondoka kwake, kwenye alikuwa karibu kutimiza kule Yerusalemu.+ 32  Sasa Petro na wale wenye walikuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini wakati waliamuka kabisa, wakaona utukufu wake+ na wale wanaume wawili wenye walikuwa wanasimama pamoja naye. 33  Na wakati wale wanaume walikuwa wanaondoka na kuachana naye, Petro akamuambia Yesu: “Mwalimu, ni muzuri kwetu kuwa hapa. Basi, tusimamishe mahema tatu (3), moja yako, moja ya Musa, na moja ya Eliya.” Hakujua kile alikuwa anasema. 34  Lakini wakati alikuwa anasema mambo haya, wingu likatokea na kuanza kuwafunika kwa kivuli. Wakati walikuwa wanafunikwa na wingu, wakaogopa. 35  Kisha sauti+ ikatoka katika lile wingu ikisema: “Huyu ni Mwana wangu mwenye amechaguliwa.+ Mumusikilize.”+ 36  Wakati ile sauti ilikuwa inasema, Yesu akaonekana akiwa peke yake. Lakini wakabakia kimya na siku hizo hawakumuambia mutu jambo lolote kati ya mambo yenye wa­liona.+ 37  Siku yenye ilifuata, wakati walishuka kutoka kwenye mulima, watu wengi sana wakakutana naye.+ 38  Na angalia! mutu fulani katikati ya wale watu wengi akaita kwa sauti kubwa, na kusema: “Mwalimu, ninakuomba uangalie mwana wangu, kwa sababu yeye ni mwana wangu mumoja tu.+ 39  Na angalia! roho muovu anazoea kumushika, na mara moja anafanya makelele, na ule roho anamutikisa-tikisa na anatokwa na pofu kwenye kinywa, na hamuache mupaka amuumize. 40  Niliomba wanafunzi wako wamufukuze, lakini hawakuweza.” 41  Yesu akajibu na kusema: “Enyi kizazi chenye hakina imani na chenye kupotoka,+ nitaendelea kuwa pamoja na ninyi na kuwavumilia mupaka wakati gani? Leta mwana wako hapa.”+ 42  Lakini hata wakati alikuwa anakaribia, ule pepo muchafu akamuangusha chini na kumufanya ajigeuze-geuze. Hata hivyo, Yesu akamukemea ule roho muchafu na kumuponyesha ule kijana mwanaume, kisha akamurudishia baba yake. 43  Na wote wakashangazwa na nguvu kubwa za Mungu. Wakati wote walikuwa wanashangazwa na mambo yote yenye alikuwa anafanya, akaambia wanafunzi wake: 44  “Musikilize muzuri na mukumbuke maneno haya, kwa maana Mwana wa binadamu atasalitiwa katika mikono ya watu.”+ 45  Lakini hawakuelewa mambo yenye alikuwa anasema. Kwa kweli, yalifichwa ili wasiyaelewe, na waliogopa kumuuliza juu ya maneno hayo. 46  Kisha wakaanza kubishana juu ya ni nani mwenye alikuwa mukubwa zaidi kati yao.+ 47  Kwa kuwa Yesu alijua mambo yenye walikuwa wanawaza katika mioyo yao, akamuchukua mutoto mudogo, akamusimamisha pembeni yake, 48  na akawaambia: “Kila mutu mwenye anamupokea mutoto huyu mudogo kwa sababu ya jina langu ananipokea mimi pia; na kila mutu mwenye ananipokea, anamupokea pia Ule mwenye alinituma.+ Kwa maana mwenye anajiendesha kama mudogo zaidi katikati yenu ninyi wote ndiye mukubwa.”+ 49  Yohana akasema: “Mwalimu, tuliona mutu fulani akifukuza pepo wachafu kwa kutumia jina lako, na tulijaribu kumuzuia, kwa sababu yeye hakufuate pamoja na sisi.”+ 50  Lakini Yesu akamuambia: “Musijaribu kumuzuia, kwa maana kila mutu mwenye hawapinge ninyi iko* upande wenu.” 51  Sasa kwa kuwa siku za kuchukuliwa kwake+ kuenda juu zilikuwa zinakaribia,* akakaza uso wake kuenda Yerusalemu. 52  Basi akatuma wajumbe wamutangulie. Wakaenda na kuingia katika kijiji kimoja cha Wasamaria ili wamufanyie matayarisho. 53  Lakini hawakumupokea,+ kwa sababu alikuwa amekusudia* kuenda Yerusalemu. 54  Wakati wanafunzi Yakobo na Yohana+ ­waliona jambo hilo, wakasema: “Bwana, unataka tuite moto ushuke kutoka mbinguni na kuwaharibu?”+ 55  Lakini akageuka na kuwakemea. 56  Basi wakaenda kwenye kijiji kingine. 57  Sasa wakati walikuwa wanaenda katika barabara, mutu fulani akamuambia: “Nitakufuata kila mahali utaenda.” 58  Lakini Yesu akamuambia: “Mbweha wako na mashimo na ndege wa mbinguni wako na chicha,* lakini Mwana wa binadamu hana mahali pa kulalisha kichwa chake.”+ 59  Kisha akamuambia mwingine: “Kuwa mufuasi wangu.” Mutu huyo akasema: “Bwana, uniruhusu kwanza niende nimuzike baba yangu.”+ 60  Lakini akamuambia: “Acha wafu+ wazike wafu wao, lakini wewe uende na utangaze Ufalme wa Mungu kila mahali.”+ 61  Mutu mwingine pia akasema: “Nitakufuata Bwana, lakini uniruhusu kwanza niage watu wa nyumba yangu.” 62  Yesu akamuambia: “Hakuna mutu mwenye anaweka mukono wake kwenye jembe la kukokotwa na ngombe na kuangalia mambo yenye kuwa nyuma+ mwenye anafaa kwa ajili ya Ufalme wa Mungu.”+

Maelezo ya Chini

Ao “nguo ingine.”
Ni kusema, Herode Antipa. Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “ule tetraki.”
Ao “nafsi yake ataipoteza.”
Ao “nafsi yake kwa ajili yangu ndiye ataiokoa.”
Ao “eko.”
Tnn., “zinakamilika.”
Tnn., “uso wake ulikuwa umekazwa.”
Ao “nyumba; viota.”