Kulingana na Luka 11:1-54

  • Namna ya kusali (1-13)

    • Sala ya mufano (2-4)

  • Pepo wachafu wanafukuzwa kupitia kidole cha Mungu (14-23)

  • Roho muchafu anarudia (24-26)

  • Furaha ya kweli (27, 28)

  • Alama ya Yona (29-32)

  • Taa ya mwili (33-36)

  • Ole wao wanafiki wa kidini (37-54)

11  Sasa alikuwa mahali fulani, na alikuwa anasali; wakati alimaliza, mumoja wa wanafunzi wake akamuambia: “Bwana, utufundishe kusali, kama vile Yohana pia alifundisha wanafunzi wake.”  Basi akawaambia: “Wakati munasali, museme, ‘Baba, jina lako litakaswe.*+ Ufalme wako ukuje.+  Utupatie kila siku mukate wetu kulingana na mahitaji yetu ya kila siku.+  Na utusamehe zambi zetu,+ kwa maana sisi pia tunasamehe kila mutu mwenye kuwa na deni letu;+ na usituingize katika ja­ribu.’”+  Kisha akawaambia: “Tuseme mumoja wenu iko* na rafiki, na anaenda kwake katikati ya usiku na kumuambia, ‘Rafiki, unikopeshe mikate tatu (3),  kwa sababu rafiki yangu mumoja amenitembelea kutoka katika safari na sina kitu cha kumupatia.’  Lakini ule anamujibu akiwa ndani: ‘Acha kunisumbua. Tayari mulango umefungwa, na watoto wangu wadogo wako pamoja na mimi katika kitanda. Siwezi kuamuka nikupatie kitu chochote.’  Ninawaambia ninyi, hata kama hataamuka na kumupatia kitu chenye anaomba kwa sababu yeye ni rafiki yake, lakini kwa sababu anaendelea kuomba kwa uhodari,+ ataamuka na kumupatia kitu chochote chenye iko* nacho lazima.  Basi ninawaambia ninyi, muendelee kuomba,+ na mutapewa; muendelee kutafuta, na mutapata; muendelee kupiga hodi, na watawafungulia.+ 10  Kwa maana kila mutu mwenye anaomba anapokea,+ na kila mutu mwenye anatafuta anapata, na kila mutu mwenye anapiga hodi, watamufungulia. 11  Kwa kweli, ni baba gani kati yenu, kama mwana wake anaomba samaki atamupatia nyoka kuliko kumupatia samaki?+ 12  Ao pia kama anaomba yai, atamupatia nge? 13  Kwa hiyo, ikiwa ninyi, hata kama muko waovu, munajua kupatia watoto wenu zawadi za muzuri, Baba yenu wa mbinguni atawapatia hata zaidi roho yake takatifu wale wenye kumuomba!”+ 14  Kisha wakati fulani alifukuza pepo muchafu bubu.+ Kisha ule pepo muchafu kutoka, ule bubu akaanza kusema, na watu wengi wakashangaa.+ 15  Lakini watu fulani kati yao wakasema: “Anafukuza pepo wachafu kwa nguvu za Beelzebuli,* mutawala wa pepo wachafu.”+ 16  Na ili kumujaribu, wengine wakaanza kumuomba afanye alama+ kutoka mbinguni. 17  Kwa kuwa alijua mawazo yao,+ akawaambia: “Kila ufalme wenye umegawanyika juu yake wenyewe unafikia kwenye uharibifu wake, na nyumba yenye imegawanyika juu yake yenyewe inaanguka. 18  Vilevile, kama Shetani amegawanyika juu yake mwenyewe, ufalme wake utasimama namna gani? Kwa maana munasema ninafukuza pepo wachafu kwa nguvu za Beelzebuli. 19  Kama ninafukuza pepo wachafu kwa nguvu za Beelzebuli, wana wenu wanawafukuza kwa nguvu za nani? Ndiyo sababu watakuwa waamuzi wenu. 20  Lakini kama ninafukuza pepo wachafu kupitia kidole cha Mungu,+ kwa kweli, Ufalme wa Mungu umekwisha kuwafikia ninyi.+ 21  Wakati mutu mwenye nguvu, mwenye kuwa kabisa na silaha analinda nyumba yake, mali yake inabakia salama. 22  Lakini wakati mutu mwingine mwenye nguvu nyingi kuliko yeye anamushambulia na kumushinda, mutu huyo anakamata silaha zake zote zenye alikuwa anategemea, na anagawia watu vitu vyenye alimunyanganya. 23  Kila mutu mwenye haiko upande wangu ananipinga, na kila mutu mwenye hakusanye pamoja na mimi anasambaza.+ 24  “Wakati roho muchafu anatoka ndani ya mutu, anapita mahali kwenye hakuna maji akitafuta mahali pa kupumuzikia, na wakati anapakosa, anasema, ‘Nitarudia kwenye nyumba yangu kwenye nilitoka.’+ 25  Wakati anafika, anakuta nyumba imefagiwa na iko safi, na imepambwa. 26  Kisha anaenda na kuleta roho wengine saba (7) waovu kuliko yeye, na kisha kuingia ndani, wanakaa mule. Basi hali ya mwisho ya mutu huyo inakuwa mubaya zaidi kuliko ya kwanza.” 27  Sasa, wakati alikuwa anasema mambo hayo, mwanamuke fulani katikati ya watu wengi akasema kwa sauti kubwa: “Lenye furaha ni tumbo la uzazi lenye lilikubeba na maziwa yenye ulinyonya!”+ 28  Lakini Yesu akasema: “Hapana, lakini, wenye furaha ni wale wenye wanasikia neno la Mungu na kulishika!”+ 29  Wakati watu wengi waliendelea kuongezeka, akaanza kusema: “Kizazi hiki ni kizazi chenye uovu; kinatafuta alama, lakini hakitapewa alama yoyote isipokuwa alama ya Yona.+ 30  Kwa maana kama vile Yona+ alikuwa alama kwa Waninawi, ni vile Mwana wa binadamu atakuwa kwa kizazi hiki. 31  Malkia wa kusini+ atasimamishwa katika hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki na atawahukumu, kwa maana alikuja kutoka kwenye miisho ya dunia ili kusikia hekima ya Sulemani. Lakini muangalie! hapa kuko kitu kikubwa kuliko Sulemani.+ 32  Watu wa Ninawi watasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki na watakihukumu, kwa sababu walitubu wakati walisikia mambo yenye Yona alihubiri.+ Lakini muangalie! hapa kuko kitu kikubwa kuliko Yona. 33  Wakati mutu amewasha taa, haiweke mahali kwenye kujificha, ao chini ya kitunga,* lakini anaiweka juu ya kinara cha taa,+ ili wenye kuingia ndani waone mwangaza. 34  Taa ya mwili ni jicho lako. Wakati jicho lako linakazia jambo moja,* mwili wako wote pia utakuwa wenye mwangaza;* lakini wakati ni lenye wivu,* mwili wako pia ni wenye giza.+ 35  Hata hivyo, ukuwe muangalifu ili mwangaza wenye kuwa ndani yako usikuwe giza. 36  Kwa hiyo, kama mwili wako wote ni wenye mwangaza na hakuna sehemu yoyote yenye kuwa na giza, mwili wote utakuwa wenye mwangaza kama vile wakati taa inakuangazia kwa miali yake.” 37  Wakati alikuwa amesema hayo, Mufarisayo mumoja akamualika ili kula chakula pamoja naye. Basi akaingia ndani na kukaa kwenye meza. 38  Hata hivyo, Mufarisayo huyo akashangaa kuona kwamba hakunawa* kwanza mbele ya kula.+ 39  Lakini Bwana akamuambia: “Sasa ninyi Wafarisayo, munasafisha upande wa inje wa kikombe na sahani, lakini ndani ninyi mumejaa pupa na uovu.+ 40  Ninyi wapumbavu! Ule mwenye alifanya upande wa inje alifanya pia upande wa ndani, haiko vile? 41  Lakini mutoe vitu vya ndani kuwa zawadi za rehema,* na angalia! kila kitu chenye kuwahusu kitakuwa safi. 42  “Lakini, ole wenu ninyi Wafarisayo, kwa sababu munatoa sehemu moja ya kumi (1/10) ya munanaa na muchicha na ya kila mboga ya majani,*+ lakini munapuuza haki na upendo wa Mungu! Mambo haya, mulipaswa kuyafanya, bila kupuuza yale mengine.+ 43  Ole wenu ninyi Wafarisayo, kwa sababu munapenda viti vya mbele* katika masinagogi na salamu katika masoko!+ 44  Ole wenu, kwa sababu ninyi ni kama makaburi* yenye hayaonekane muzuri,*+ yenye watu wanatembea juu yake bila kujua!” 45  Mutu fulani kati ya wale wenye kujua sana Sheria akamujibu: “Mwalimu, wakati unasema mambo hayo, unatutukana sisi pia.” 46  Halafu akasema: “Ole wenu pia ninyi wenye kujua sana Sheria, kwa sababu munabebesha watu mizigo mizito, lakini ninyi wenyewe hamuguse mizigo hiyo hata kwa kidole chenu kimoja!+ 47  “Ole wenu, kwa sababu munajenga makaburi* ya manabii, lakini mababu zenu ndio waliwaua!+ 48  Hakika ninyi ni mashahidi wa matendo ya mababu zenu, na bado munakubaliana na matendo hayo, kwa sababu waliua manabii+ lakini ninyi munajenga makaburi yao. 49  Basi kwa hekima Mungu alisema: ‘Nitawatumia manabii na mitume, na wataua na kutesa wamoja kati yao, 50  ili kizazi hiki kilipishwe* damu ya manabii wote yenye ilimwangwa tangu kuwekwa musingi wa ulimwengu,+ 51  kuanzia damu ya Abeli+ mupaka damu ya Zekaria, mwenye aliuawa katikati ya mazabahu na ile nyumba.’*+ Ndiyo, ninawaambia ninyi, kizazi hiki kitalipishwa* damu hiyo. 52  “Ole wenu ninyi wenye kujua sana Sheria, kwa sababu mulitosha funguo ya ujuzi. Ninyi wenyewe hamukuingia, na wale wenye kuingia, munawazuia!”+ 53  Basi wakati alitoka pale, waandishi na Wafarisayo wakaanza kumukaribia na kumusonga sana, na kumuuliza maulizo mengine mengi, 54  wakimutega, ili wamunase katika jambo fulani lenye angesema.+

Maelezo ya Chini

Ao “litukuzwe; lionwe kuwa takatifu.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Jina lingine la Shetani.
Ao “kitunga cha kupimia.”
Ao “linaona muzuri.” Tnn., “liko rahisi.”
Ao “utajaa mwangaza.”
Tnn., “la mubaya; lenye uovu.”
Ni kusema, hakujisafisha kulingana na desturi.
Ao “zawadi kwa maskini.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mimea mingine.”
Ao “vya muzuri zaidi.”
Ao “makaburi ya ukumbusho.”
Ao “makaburi yenye hayana alama.”
Ao “makaburi ya ukumbusho.”
Ao “kiombwe.”
Ao “hekalu.”
Ao “kitaombwa.”