Kulingana na Luka 22:1-71

 • Makuhani wanafanya mupango wa kumuua Yesu (1-6)

 • Matayarisho ya Pasaka ya mwisho (7-13)

 • Chakula cha Mangaribi cha Bwana kinaanzishwa (14-20)

 • ‘Mutu mwenye kunisaliti iko pamoja na mimi kwenye meza’ (21-23)

 • Mabishano makali juu ya ukubwa (24-27)

 • Yesu anafanya agano kwa ajili ya ufalme (28-30)

 • Yesu anatabiri kama Petro atamukana (31-34)

 • Ulazima wa kuwa tayari; panga mbili (35-38)

 • Sala ya Yesu kwenye Mulima wa Mizeituni (39-46)

 • Yesu anakamatwa (47-53)

 • Petro anamukana Yesu (54-62)

 • Yesu anachekelewa (63-65)

 • Yesu anasamba mbele ya Sanhedrini (66-71)

22  Sasa Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu, yenye kuitwa Pasaka,+ ilikuwa inakaribia.+  Na wakubwa wa makuhani na waandishi walikuwa wanatafuta njia ya muzuri ya kumuua,+ kwa sababu walikuwa wanaogopa watu.+  Kisha Shetani akaingia ndani ya Yuda, ule mwenye aliitwa Iskariote, mwenye alikuwa mumoja wa wale Kumi na Mbili (12),+  na akaenda kuzungumuza na wakubwa wa makuhani na makapiteni wa hekalu juu ya namna ya kumusaliti kwao.+  Wakafurahishwa na jambo hilo na wakasikilizana kumupatia feza.+  Basi akakubali na kuanza kutafuta nafasi ya muzuri ya kumusaliti kwao bila watu wengi kuwa karibu.  Sasa siku ya Mikate Yenye Haina Chachu ikafika, siku yenye zabihu ya Pasaka ilipaswa kutolewa;+  basi Yesu akamutuma Petro na Yohana, na kusema: “Muende na mututayarishie Pasaka ili tuikule.”+  Wakamuuliza: “Ni wapi unataka tuitayarishie?” 10  Akawaambia: “Muangalie! Wakati mutaingia katika muji, mwanaume mumoja mwenye kubeba mutungi wa maji atakutana na ninyi. Mumufuate katika nyumba yenye ataingia.+ 11  Na muambie mwenye nyumba hiyo, ‘Mwalimu anakuambia: “Kiko wapi chumba cha wageni chenye ninaweza kukulia ndani Pasaka pamoja na wanafunzi wangu?”’ 12  Na mutu huyo atawaonyesha chumba kikubwa cha juu chenye kuwa na vifaa. Muitayarishie mule.” 13  Basi wakaenda na kukikuta kama vile alikuwa amewaambia, na wakafanya matayarisho ya Pasaka. 14  Basi wakati saa ilifika, akakaa kwenye meza pamoja na mitume.+ 15  Na akawaambia: “Nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja na ninyi mbele niteseke; 16  kwa maana ninawaambia ninyi, sitaikula tena mupaka wakati itatimizwa katika Ufalme wa Mungu.” 17  Na akapokea kikombe, akatoa shukrani na kusema: “Mukamate hiki na mukipitishe kwa kila mumoja kati yenu, 18  kwa maana ninawaambia ninyi, kuanzia sasa sitakunywa tena divai ya muzabibu mupaka wakati Ufalme wa Mungu utakuja.” 19  Pia, akakamata mukate,+ akatoa shukrani, akauvunja, na akawapatia, na kusema: “Huu unamaanisha mwili wangu+ wenye utatolewa kwa ajili yenu.+ Muendelee kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.”+ 20  Pia akafanya vilevile kuhusu kikombe kisha wao kula chakula cha mangaribi, na kusema: “Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya+ kwa musingi wa damu yangu,+ yenye itamwangwa kwa ajili yenu.+ 21  “Lakini, muangalie! mukono wa mutu mwenye kunisaliti uko pamoja na mimi kwenye meza.+ 22  Kwa maana kwa kweli Mwana wa binadamu anaenda kulingana na mambo yenye yalikusudiwa;+ lakini ole wake ule mutu mwenye anamusaliti!”+ 23  Kwa hiyo wakaanza kuulizana kati yao ni nani kwa kweli ndiye angefanya vile.+ 24  Hata hivyo, kukatokea pia bishano kali kati yao juu ya ni nani kati yao alionwa kuwa mukubwa zaidi.+ 25  Lakini akawaambia: “Wafalme wa mataifa wanapiga ubwana juu yao, na wale wenye kuwa na mamlaka juu yao wanaitwa Watenda-mema.+ 26  Hata hivyo, ninyi hamupaswe kuwa vile.+ Lakini ule mwenye iko* mukubwa zaidi kati yenu akuwe kama mudogo zaidi,+ na ule mwenye anaongoza akuwe kama mutu wa kuwatumikia. 27  Kwa maana ni nani mukubwa zaidi, ule mwenye anakula* ao ule mwenye anatumikia?* Ni ule mwenye anakula,* haiko vile? Lakini mimi ni kama mutu mwenye kutumikia.+ 28  “Lakini, ninyi ndio mumeshikamana na mimi+ katika majaribu yangu;+ 29  na ninafanya agano pamoja na ninyi, kama vile Baba yangu alifanya agano pamoja na mimi, kwa ajili ya ufalme,+ 30  ili mukule na mukunywe kwenye meza yangu katika Ufalme wangu,+ na mukae kwenye viti vya ufalme+ ili kuhukumu makabila kumi na mbili (12) ya Israeli.+ 31  “Simoni, Simoni, angalia! Shetani ameomba kuwapata ninyi wote ili awapepue kama ngano.+ 32  Lakini nimemulilia Mungu* kwa ajili yako ili imani yako isififie;+ na wewe, wakati utarudia, utie nguvu ndugu zako.”+ 33  Kisha akamuambia: “Bwana, niko tayari kuenda na wewe katika gereza na katika kifo.”+ 34  Lakini akasema: “Ninakuambia, Petro, jogoo hatawika leo mupaka ukuwe umenikana mara tatu (3).”+ 35  Akawaambia pia: “Wakati niliwatuma bila mufuko wa feza na mufuko wa chakula na viatu,+ je, mulikosa kitu chochote? Wakasema: “Hapana!” 36  Kisha akawaambia: “Lakini sasa ule mwenye iko* na mufuko wa feza auchukue, achukue vilevile mufuko wa chakula, na ule mwenye hana upanga auzishe nguo yake ya inje na anunue moja. 37  Kwa maana ninawaambia ninyi kwamba mambo yenye yaliandikwa juu yangu yanapaswa kutimia, ni kusema, ‘Alihesabiwa pamoja na watu wenye kuvunja sheria.’+ Kwa maana hilo linatimia juu yangu.”+ 38  Kisha wakasema: “Bwana, angalia! hapa kuko panga mbili.” Akawaambia: “Inatosha.” 39  Wakati aliondoka, akaenda kama kawaida yake kwenye Mulima wa Mizeituni, na wanafunzi pia wakamufuata.+ 40  Kisha kufika pale, akawaambia: “Muendelee kusali ili musiingie katika jaribu.”+ 41  Akawaacha na kuenda umbali kwenye jiwe linaweza kufika wakati linatupwa, akapiga magoti na kuanza kusali, 42  na kusema: “Baba, kama unataka, uniondolee kikombe hiki. Lakini, mapenzi yako ndiyo yatendeke, hapana yangu.”+ 43  Kisha malaika kutoka mbinguni akamutokea na kumutia nguvu.+ 44  Lakini alikuwa katika maumivu makali na hivyo akaendelea kusali kwa bidii zaidi;+ na jasho lake likakuwa kama matone ya damu yenye kuanguka chini. 45  Kisha kusali, akasimama na kuenda kwenye wanafunzi walikuwa, akawakuta wamelala usingizi kwa sababu walikuwa wamelemewa na huzuni.+ 46  Akawaambia: “Sababu gani munalala? Muamuke na muendelee kusali, ili musiingie katika jaribu.”+ 47  Wakati alikuwa angali anasema, angalia! watu wengi wakakuja, na mutu mwenye kuitwa Yuda, mumoja wa wale Kumi na Mbili (12), alikuwa anawaongoza, na akamukaribia Yesu ili kumubusu.+ 48  Lakini Yesu akamuambia: “Yuda, unamusaliti Mwana wa binadamu kwa busu?” 49  Wakati wale wenye walikuwa wanamuzunguka waliona kile kilikuwa karibu kutendeka, wakasema: “Bwana, tuwapige kwa upanga?” 50  Mumoja wao hata akapiga mutumwa wa kuhani mukubwa, akamukata sikio la kuume.+ 51  Lakini Yesu akasema: “Inatosha.” Akagusa sikio hilo na kumuponyesha. 52  Kisha Yesu akaambia wakubwa wa makuhani na makapiteni wa hekalu na wazee wenye walikuwa wamekuja kumukamata: “Je, mumekuja mukiwa na panga na magongo* kama vile munakuja kumukamata munyanganyi?+ 53  Nilikuwa pamoja na ninyi kila siku katika hekalu,+ hamukunikamata.+ Lakini hii ndiyo saa yenu na ya mamlaka ya giza.”+ 54  Kisha wakamukamata na kuenda naye,+ na wakamuingiza katika nyumba ya kuhani mukubwa; lakini Petro alikuwa anafuata kwa mbali.+ 55  Wakati waliwasha moto katikati ya kiwanja na kukaa chini pamoja, Petro naye alikuwa amekaa kati yao.+ 56  Lakini mutumishi fulani mwanamuke akamuona amekaa na mwangaza wa ule moto ulikuwa unamuangazia, akamuangalia sana na kusema: “Mutu huyu pia alikuwa pamoja naye.” 57  Lakini akakana, kwa kusema: “Wee mwanamuke, mimi simujue.” 58  Kisha wakati fulani, mutu mwingine akamuona na kusema: “Wewe pia ni mumoja wao.” Lakini Petro akasema: “Wee mwanaume, mimi siko mumoja wao.”+ 59  Na kisha saa moja hivi, mutu mwingine akaanza kusema kwa mukazo: “Hakika mutu huyu pia alikuwa pamoja naye, kwa maana, kwa kweli, yeye ni Mugalilaya!” 60  Lakini Petro akasema: “Wee mwanaume, sijue mambo yenye unasema.” Na mara moja, wakati alikuwa angali anasema, jogoo akawika. 61  Halafu Bwana akageuka na kumuangalia Petro moja kwa moja, na Petro akakumbuka maneno ya Bwana wakati alimuambia: “Mbele jogoo awike leo, utanikana mara tatu (3).”+ 62  Basi akaenda inje na kulia kwa uchungu. 63  Sasa wale wanaume wenye walikuwa wanamulinda Yesu katika kifungo, wakaanza kumuchekelea+ na kumupiga;+ 64  na kisha kumufunika uso walikuwa wanamuuliza: “Toa unabii! Ni nani alikupiga?” 65  Na wakasema mambo mengine mengi ya kumutukana. 66  Na wakati ilikuwa muchana, mukusanyiko wote wa wazee wa watu, wakubwa wa makuhani na waandishi, wakakusanyika pamoja,+ na wakamupeleka katika jumba lao la Sanhedrini na kusema: 67  “Kama wewe ndiye Kristo, utuambie.”+ Lakini akasema: “Hata kama ningewaambia, hamungeamini hata kidogo. 68  Zaidi ya hayo, kama ningewauliza, hamungenijibu. 69  Hata hivyo, kuanzia sasa Mwana wa binadamu+ atakaa kwenye mukono wa kuume wenye nguvu wa Mungu.”+ 70  Halafu wote wakamuuliza: “Kwa hiyo, je, wewe ndiye Mwana wa Mungu?” Akawaambia: “Ninyi wenyewe munasema kwamba mimi ndiye.” 71  Wakasema: “Sababu gani tutafute ushahidi zaidi? Kwa maana sisi wenyewe tumejisikilia kutoka katika kinywa chake mwenyewe.”+

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “mwenye anakaa kwenye meza.”
Ao “mwenye ni mutumishi.”
Ao “mwenye anakaa kwenye meza.”
Ao “nimetoa dua.”
Ao “eko.”
Gongo ni fimbo yenye kuvimba kwenye mwisho wake mumoja.