Kulingana na Luka 1:1-80

  • Ujumbe kwa Teofilo (1-4)

  • Gabrieli anatabiri kuzaliwa kwa Yohana Mubatizaji (5-25)

  • Gabrieli anatabiri kuzaliwa kwa Yesu (26-38)

  • Maria anamutembelea Elizabeti (39-45)

  • Maria anamutukuza Yehova (46-56)

  • Yohana anazaliwa na anapewa jina (57-66)

  • Unabii wa Zekaria (67-80)

1  Kwa kuwa watu wengi wameamua kukusanya habari juu ya mambo yenye sisi tunaamini kabisa,+  kama vile tulipokea habari hizo kutoka kwa watu wenye tangu mwanzo walikuwa mashahidi wenye walijionea+ na walikuwa watumishi wa ujumbe,+  mimi pia, kwa sababu nimetafuta kwa uangalifu mambo yote tangu mwanzo, nimeamua kukuandikia mambo hayo kwa njia yenye kufuatana muzuri, muheshimiwa zaidi Teofilo,+  ili ujue muzuri kabisa uhakika wa mambo yenye ulifundishwa kwa kinywa.+  Katika siku za Herode,*+ mufalme wa Yudea, kulikuwa kuhani mumoja mwenye aliitwa Zekaria wa kikundi cha Abiya.+ Bibi yake alikuwa mumoja wa mabinti wa Haruni, na aliitwa Elizabeti.  Wote wawili walikuwa wenye haki mbele ya Mungu, na walitembea bila lawama kupatana na amri zote za Yehova* na mambo yote yenye sheria yake iliomba.  Lakini hawakukuwa na mutoto, kwa sababu Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili walikuwa wamezeeka.  Sasa, Zekaria alikuwa anafanya kazi yake ya kuhani, kwa kuwa ilikuwa wakati wa kikundi chake kutumika+ mbele ya Mungu.  Kulingana na desturi yenye iliwekwa* juu ya kazi ya ukuhani, ikakuwa wakati wake kutoa uvumba+ wakati aliingia katika patakatifu pa Yehova.*+ 10  Na watu wote walikuwa inje, na wote ­walikuwa ­wanasali ­katika saa hiyo ya kutoa uvumba. 11  Malaika wa Yehova* akamutokea, na akasimama upande wa kuume wa mazabahu ya uvumba. 12  Lakini Zekaria alihangaishwa na jambo lenye aliona, na akaogopa sana. 13  Hata hivyo, malaika akamuambia: “Usiogope, Zekaria, kwa sababu Mungu amesikia sala yako ya kumulilia* na ameikubali, na bibi yako Elizabeti atakuzalia mwana, na utamuita Yohana.+ 14  Utakuwa na furaha na shangwe nyingi, na wengi watafurahi juu ya kuzaliwa kwake,+ 15  kwa maana atakuwa mukubwa mbele ya macho ya Yehova.*+ Lakini hapaswe kunywa hata kidogo divai ao pombe yoyote,+ na atajazwa roho takatifu hata mbele ya kuzaliwa kwake,*+ 16  na atarudisha wana wengi wa Israeli kwa Yehova* Mungu wao.+ 17  Pia, ataenda mbele yake kwa roho na nguvu za Eliya,+ ili kurudisha mioyo ya baba kwa watoto,+ na kurudisha wenye hawatii kwenye hekima yenye kutenda ya wenye haki, ili kuweka tayari kwa ajili ya Yehova watu wenye wametayarishwa.”+ 18  Zekaria akamuambia malaika: “Namna gani ninaweza kuwa hakika na jambo hili? Kwa maana mimi nimezeeka, na bibi yangu pia amezeeka.” 19  Malaika akamujibu: “Mimi ni Gabrieli,+ mwenye kusimama karibu mbele ya Mungu,+ na nilitumwa nizungumuze na wewe na kukutangazia hii habari njema. 20  Lakini, angalia! utakuwa kimya na hautaweza kusema mupaka siku mambo hayo yatatendeka, kwa sababu haukuamini maneno yangu, yenye yatatimizwa kwa wakati wake wenye uliwekwa.” 21  Wakati uleule, watu waliendelea kumungojea Zekaria, na walishangaa kwa sababu alikuwa amekawia sana katika patakatifu. 22  Wakati alitoka ndani, hakuweza kusema nao, basi wakatambua kama alikuwa ameona jambo fulani la ajabu* katika patakatifu. Aliendelea kuwafanyia alama lakini akabakia bubu. 23  Wakati siku za utumishi wake mutakatifu* ziliisha, akarudia kwake. 24  Kisha siku fulani, Elizabeti bibi yake akapata mimba, na akajitenga na watu kwa miezi tano (5), na kusema: 25  “Ni hivi Yehova* amenitendea siku hizi. Amenikumbuka na ameniondolea haya kati ya watu.”+ 26  Katika mwezi wake wa sita (6), Mungu akatuma malaika Gabrieli+ katika muji mumoja wa Galilaya wenye kuitwa Nazareti, 27  kwa bikira mumoja+ mwenye alikuwa anachumbiwa na mwanaume mwenye kuitwa Yosefu wa nyumba ya Daudi, na jina la ule bikira lilikuwa Maria.+ 28  Na wakati malaika aliingia ndani, akamuambia: “Jambo, wewe mwenye umependelewa sana, Yehova* iko* pamoja na wewe.” 29  Lakini Maria akahangaishwa sana na maneno hayo na akatafuta kuelewa ikiwa salamu hiyo ni ya namna gani. 30  Kwa hiyo malaika akamuambia: “Usiogope, Maria, kwa maana umekubaliwa na Mungu. 31  Na angalia! utapata mimba* na kuzaa mwana,+ na utamupatia jina Yesu.+ 32  Huyo atakuwa mukubwa+ na ataitwa Mwana wa Mwenye Kuwa Juu Zaidi;+ na Yehova* Mungu atamupatia kiti cha ufalme cha Daudi baba yake,+ 33  na atatawala akiwa Mufalme juu ya nyumba ya Yakobo milele, na Ufalme wake hautakuwa na mwisho.”+ 34  Lakini Maria akamuuliza malaika: “Hilo litawezekana namna gani, kwa kuwa sijalala na mwanaume?”+ 35  Malaika akamujibu: “Roho takatifu itakuja juu yako,+ na nguvu za Mwenye Kuwa Juu Zaidi zitakufunika kwa kivuli. Na kwa hiyo ule mwenye atazaliwa ataitwa mutakatifu,+ Mwana wa Mungu.+ 36  Na angalia! Elizabeti mutu wa jamaa yako amepata mimba, katika uzee wake, na huu ni mwezi wake wa sita (6), ule mwenye kuitwa mwanamuke tasa; 37  kwa sababu kwa Mungu hakuna neno* lenye haliwezekane.”+ 38  Kisha Maria akasema: “Angalia! Mimi ni mutumwa wa Yehova!* Na itendeke kwangu kulingana na tangazo lako.” Halafu malaika akatoka. 39  Basi siku hizo, Maria akaondoka, akasafiri haraka na kuenda katika inchi ya milima, kwenye muji mumoja wa Yuda, 40  na akaingia katika nyumba ya Zekaria na kumusalimia Elizabeti. 41  Basi, wakati Elizabeti alisikia salamu ya Maria, mutoto mudogo mwenye alikuwa katika tumbo lake la uzazi akaruka, na Elizabeti akajazwa roho takatifu, 42  akasema kwa sauti kubwa: “Umebarikiwa kati ya wanamuke, na uzao wa tumbo lako la uzazi umebarikiwa! 43  Basi, namna gani nimepata pendeleo hili, kumupokea kwangu mama ya Bwana wangu? 44  Kwa maana, angalia! wakati tu nilisikia salamu yako, mutoto mwenye kuwa katika tumbo langu la uzazi aliruka kwa furaha. 45  Mwenye furaha pia ni wewe mwenye uliamini, kwa sababu kutakuwa utimizo kamili wa mambo hayo yenye uliambiwa kutoka kwa Yehova.”* 46  Na Maria akasema: “Nafsi yangu inamutukuza Yehova,*+ 47  na roho yangu haiwezi kuacha kufurahia sana Mungu Mwokozi wangu,+ 48  kwa sababu ameangalia hali ya chini ya mutumwa wake.+ Kwa maana angalia! tangu sasa na kuendelea vizazi vyote vitanitangaza kuwa mwenye furaha,+ 49  kwa sababu Mwenye nguvu amenitendea mambo ya ajabu, na jina lake ni takatifu,+ 50  na kizazi kwa kizazi, rehema yake iko juu ya wale wenye kumuogopa.+ 51  Ametenda kwa nguvu kwa mukono wake; amesambaza wale wenye majivuno katika kusudi la mioyo yao.+ 52  Ameshusha watu wenye nguvu kutoka kwenye viti vya ufalme na ameinua watu wa hali ya chini;+ 53  ameshibisha kabisa wenye njaa kwa vitu vya muzuri,+ na ameacha wenye walikuwa na mali waende mikono wazi. 54  Amesaidia Israeli mutumishi wake, amekumbuka rehema yake,+ 55  kama vile aliahidi mababu zetu, Abrahamu na uzao wake,+ milele.” 56  Maria akakaa pamoja na Elizabeti karibu miezi tatu (3), kisha akarudia kwake. 57  Sasa wakati wa Elizabeti kuzaa ukafika, na akazaa mutoto mwanaume. 58  Majirani na watu wa jamaa yake wakasikia kwamba Yehova* amemuonyesha rehema, na wakafurahi pamoja naye.+ 59  Siku ya munane (8) wakakuja kumutahiri ule mutoto mudogo,+ na walitaka kumupatia jina la baba yake, Zekaria. 60  Lakini mama yake akasema: “Hapana! ataitwa Yohana.” 61  Halafu wakamuambia: “Hakuna mutu wa jamaa yako mwenye anaitwa kwa jina hilo.” 62  Kisha wakamuuliza baba yake kwa alama ikiwa alitaka aitwe jina gani. 63  Basi akaomba kibao akaandika: “Jina lake Yohana.”+ Halafu wote wakashangaa. 64  Mara moja kinywa chake kikafunguka na ulimi wake ukaregea, na akaanza kusema,+ na kumusifu Mungu. 65  Na wote wenye walikuwa wanaishi katika ujirani wao wakaogopa, na mambo hayo yote yakaanza kuzungumuziwa katika inchi yote yenye milima ya Yudea. 66  Na wote wenye walisikia mambo hayo, wakayaweka katika mioyo yao, wakisema: “Mutoto huyu mudogo atakuwa mutu wa namna gani?” Kwa maana mukono wa Yehova* ulikuwa kabisa pamoja naye. 67  Kisha Zekaria baba yake akajazwa roho takatifu, na akatoa unabii, na kusema: 68  “Yehova* asifiwe, Mungu wa Israeli,+ kwa sababu ameelekeza uangalifu wake kwa watu wake na amewaletea ukombozi.+ 69  Na ametuinulia pembe ya wokovu*+ katika nyumba ya Daudi mutumishi wake,+ 70  kama vile alisema tangu zamani kupitia kinywa cha manabii wake watakatifu,+ 71  kwamba atatuokoa kutoka kwa maadui wetu na kutoka katika mukono wa wote wenye kutuchukia;+ 72  atatimiza neno lenye aliambia mababu zetu na kuwaonyesha rehema. Na atakumbuka agano lake takatifu,+ 73  kiapo chenye alimuapia Abrahamu babu yetu,+ 74  na kisha kutukomboa kutoka katika mikono ya maadui wetu, atatupatia pendeleo la kumutolea bila woga utumishi mutakatifu 75  kwa ushikamanifu na haki mbele yake siku zetu zote. 76  Lakini wewe, mutoto mudogo, utaitwa nabii wa Mwenye Kuwa Juu Zaidi, kwa maana utaenda mbele ya Yehova* ili kutayarisha njia zake,+ 77  kutangazia watu wake kwamba atawaokoa kwa kuwasamehe zambi zao,+ 78  kwa sababu ya huruma nyingi* za Mungu wetu. Kupitia huruma hizo mwangaza wa asubui utatufikia kutoka juu, 79  ili kuangazia wale wenye kukaa katika giza na katika kivuli chenye kuleta kifo+ na kuongoza miguu yetu katika njia ya amani.” 80  Na ule mutoto mudogo akakomaa na akakuwa na nguvu katika roho, na akaendelea kuishi katika jangwa mupaka siku alijionyesha waziwazi kwa Israeli.

Maelezo ya Chini

Ao “zoea lenye liliwekwa.”
Ao “dua yako.”
Ao “tangu akiwa katika tumbo la uzazi la mama yake.”
Ao “maono.”
Ao “utumishi wake wa mbele ya watu wote.”
Ao “eko.”
Ao “utachukua mimba katika tumbo lako la uzazi.”
Ao “jambo.”
Ao “mwokozi mwenye nguvu.” Angalia Maana ya Maneno, “Pembe.”
Ao “huruma nyororo.”