Kutoka 39:1-43

  • Kutengeneza nguo za kikuhani (1)

  • Efodi (2-7)

  • Kifuko cha kifua (8-21)

  • Koti yenye haina mikono (22-26)

  • Nguo zingine za kikuhani (27-29)

  • Bamba la zahabu (30, 31)

  • Musa anachunguza tabenakulo (32-43)

39  Kwa kutumia ile uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, na kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa,+ walitengeneza nguo zenye kusukwa muzuri kwa ajili ya kufanya utumishi katika patakatifu. Walimutengenezea Haruni nguo takatifu,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.  Alitengeneza efodi+ ya zahabu, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa.  Walipiga-piga mabamba ya zahabu kwa kutumia nyundo* ili yakuwe mabamba membamba, na aliyakata yakakuwa nyuzi za kuchanganya na uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri, na michoro ya uzi ilishonewa juu yake.  Waliitengenezea vipande vya nguo vya mabega vyenye vilifungiwa kwenye efodi, na efodi iliunganishwa na vipande hivyo kwenye miisho yake mbili.  Mukaba* wenye kusukwa, wenye ulifungwa kwenye efodi ili kuishikilia muzuri mahali pake,+ ulitengenezwa na vitu hivyohivyo, ulitengenezwa na zahabu, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.  Kisha wakatia majiwe ya shohamu katika vikalio vya zahabu, na wakachonga majina ya wana wa Israeli kwenye majiwe hayo, kama vile mutu anachonga muhuri.+  Akaweka majiwe hayo kwenye vipande vya nguo vya mabega vya efodi ili yakuwe majiwe ya ukumbusho kwa wana wa Israeli,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.  Kisha akatengeneza kifuko cha kifua+ kwa kutumia ufundi wa mutu mwenye kushonea michoro juu ya nguo, alikitengeneza kama efodi kwa kutumia zahabu, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa.+  Kifuko hicho kilikuwa na pande ine (4) zenye kuwa sawasawa* wakati kilikunjwa mara mbili. Walitengeneza kifuko cha kifua, chenye, wakati kilikunjwa mara mbili, kilikuwa na urefu na upana wa shubiri moja.* 10  Wakaweka kwenye kifuko hicho majiwe yenye kupangwa katika mistari ine (4). Mustari wa kwanza ulikuwa na zabarijadi, topazi, na zumaridi. 11  Mustari wa pili ulikuwa na feruzi, yakuti, na yaspi. 12  Mustari wa tatu (3) ulikuwa na jiwe la leshemi,* akiki, na ametisti. 13  Mustari wa ine (4) ulikuwa na krisolito, shohamu, na yashefi. Majiwe hayo yaliwekwa ndani ya vikalio vya zahabu. 14  Majiwe hayo yalilingana na majina kumi na mbili (12) ya wana wa Israeli, na kila jina lilichongwa kama vile muhuri, na kila jina liliwakilisha moja la makabila kumi na mbili. 15  Kisha wakatengeneza kwenye kifuko cha kifua minyororo yenye kusukwa-sukwa, kama kamba za zahabu safi.+ 16  Na wakatengeneza vikalio mbili vya zahabu na pete mbili za zahabu na kuzifungia kwenye pembe mbili za kifuko cha kifua. 17  Kisha wakapitisha zile kamba mbili za zahabu katika pete mbili zenye zilikuwa kwenye pembe za kifuko cha kifua. 18  Kisha wakapitisha miisho mbili ya zile kamba mbili katika vile vikalio mbili na wakaifungia kwenye vile vipande vya nguo vya mabega kwenye sehemu ya mbele ya efodi. 19  Kisha wakatengeneza pete mbili za zahabu na kuzitia kwenye miisho mbili juu ya ukingo wa ndani wa kifuko cha kifua, kuelekeana na efodi.+ 20  Kisha wakatengeneza pete zingine mbili za zahabu na wakazitia upande wa mbele wa efodi, chini ya vipande mbili vya nguo vya mabega, karibu na mahali kwenye inaunganishwa, juu ya mukaba* wenye kusukwa wa efodi. 21  Mwishowe, wakafunga kifuko cha kifua na kamba ya rangi ya bluu kuanzia pete zake mupaka kwenye pete za efodi, ili kifuko cha kifua kibakie mahali pake kwenye efodi, juu ya mukaba* wenye kusukwa, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 22  Kisha akatengeneza koti ya efodi yenye haina mikono, ilisukwa na musukaji wa nguo, yote ilisukwa na uzi ya rangi ya bluu.+ 23  Nafasi yenye kuwa wazi ya koti yenye haina mikono ilikuwa katikati ya koti hiyo, kama vile nafasi yenye kuwa wazi ya koti ya chuma. Nafasi yake yenye kuwa wazi ilikuwa na ukingo kuizunguka, ili isipasuke. 24  Kisha wakatengeneza kwenye upindo wa ile koti yenye haina mikono makomamanga ya uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, na kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa; vyote vilisukwa-sukwa pamoja. 25  Na walitengeneza kengele za zahabu safi na kuzitia katikati ya makomamanga pande zote kuzunguka upindo wa ile koti yenye haina mikono, katikati ya makomamanga; 26  walitia kengele kisha komamanga moja, kengele kisha komamanga moja, pande zote kuzunguka upindo wa chini wa koti yenye haina mikono, yenye ilitumiwa ili kufanya utumishi, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 27  Na walitengeneza kanzu za kitani kizuri, zilisukwa na fundi wa chombo cha kusukia nguo, kwa ajili ya Haruni na wana wake,+ 28  na kilemba+ cha kitani kizuri, kitu cha kupamba cha kuvaa kwenye kichwa cha kitani kizuri,+ kapitula*+ za kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa, 29  na kitambaa cha kujifunga kiuno chenye kutengenezwa na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, na kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 30  Mwishowe, walitengeneza bamba lenye kungaa, ile alama takatifu ya kuwekwa pembeni kwa ajili ya kusudi la pekee,* kwa kutumia zahabu safi na kuchora juu yake kama vile mutu anachora kwenye muhuri: “Utakatifu ni wa Yehova.”+ 31  Wakafunga kwenye bamba hilo kamba yenye ilitengenezwa na uzi ya rangi ya bluu ili kulitia kwenye kilemba, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 32  Kwa hiyo kazi yote ya tabenakulo, lile hema ya mukutano, ikamalizika, na Waisraeli walifanya kila jambo lenye Yehova alikuwa amemuamuru Musa.+ Ni vile walifanya kabisa. 33  Kisha wakamuletea Musa tabenakulo,+ ile hema+ pamoja na vyombo vyake vyote: vifungo vyake,+ kadre zake za mbao,+ fito zake+ na nguzo zake, na vikalio vyake;+ 34  kifuniko chake cha ngozi za kondoo-dume zenye zilitiwa rangi nyekundu,+ kifuniko chake cha ngozi za sili,* na pazia kwa ajili ya kitambaa cha kuficha;+ 35  sanduku la Ushuhuda pamoja na fito zake+ na kifuniko chake;+ 36  meza, vyombo vyake vyote+ na mikate ya wonyesho; 37  kinara cha taa cha zahabu safi, taa zake,+ musururu wa taa, na vyombo vyake vyote+ na mafuta ya kuangazia;+ 38  mazabahu+ ya zahabu, mafuta ya kutia mafuta,+ uvumba wenye marashi,+ kitambaa cha kuficha*+ kwa ajili ya muingilio wa hema; 39  mazabahu ya shaba+ na kayungio yake ya shaba, fito zake,+ vyombo vyake vyote,+ beseni na kitu cha kuweka beseni juu yake;+ 40  mapazia yenye kuninginia ya kiwanja, nguzo zake na vikalio vyake,+ kitambaa cha kuficha*+ kwa ajili ya muingilio wa kiwanja, kamba za hema na misumari ya hema+ na vyombo vyote kwa ajili ya utumishi wa tabenakulo, kwa ajili ya hema ya mukutano; 41  nguo zenye kusukwa muzuri kwa ajili ya kufanya utumishi katika patakatifu, nguo takatifu kwa ajili ya Haruni kuhani,+ na nguo za wana wake ili kutumikia wakiwa makuhani. 42  Waisraeli walifanya kazi hiyo yote kulingana na mambo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru Musa.+ 43  Wakati Musa alichunguza kazi yao yote, aliona kwamba walikuwa wameifanya kama vile Yehova alikuwa ameamuru; na Musa akawabariki.

Maelezo ya Chini

Ao “hama, marteau.”
Ao “Mushipi.”
Ao “muraba; carré.”
Karibu santimetre 22. Angalia Nyongeza B14.
Jiwe la samani lenye halijulikane muzuri kabisa, pengine ni jiwe la kaharabu, hayasinti, ao opali.
Ao “mushipi.”
Ao “mushipi.”
Ao “nguo za ndani.”
Ao “taji takatifu.”
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “pazia.”
Ao “pazia.”