Kutoka 34:1-35

  • Mabamba mapya ya majiwe yanatengenezwa (1-4)

  • Musa anaona utukufu wa Yehova (5-9)

  • Maagizo ya agano yanarudiliwa (10-28)

  • Uso wa Musa unatoa miali (29-35)

34  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Ujichongee mabamba mbili ya majiwe kama yale ya kwanza,+ na nitaandika kwenye mabamba hayo maneno yenye yalikuwa kwenye yale mabamba ya kwanza,+ yenye ulivunja-vunja.+  Ujitayarishe kwa ajili ya asubui, kwa sababu asubui utapanda Mulima Sinai na kusimama mbele yangu kule kwenye kichwa cha mulima.+  Lakini mutu yeyote asipande pamoja na wewe, na mutu mwingine yeyote asionekane mahali popote juu ya mulima. Hata makundi ao mifugo isikule majani mbele ya mulima huo.”+  Kwa hiyo Musa akachonga mabamba mbili ya majiwe kama yale ya kwanza na akaamuka asubui sana na kupanda kwenye Mulima Sinai, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru, na alibeba yale mabamba mbili ya majiwe katika mukono wake.  Kisha Yehova akashuka+ katika wingu na akasimama pamoja naye kule na akatangaza jina la Yehova.+  Yehova alipita mbele yake akitangaza: “Yehova, Yehova, Mungu mwenye rehema+ na huruma,*+ hakasirike haraka+ na ni mwenye upendo mwingi mushikamanifu*+ na kweli,*+  mwenye kuonyesha upendo mushikamanifu kwa maelfu,+ mwenye kusamehe kosa na uovu na zambi,+ lakini hatakosa hata kidogo kupatia azabu wenye kosa,+ mwenye kuleta azabu juu ya wana na wajukuu kwa sababu ya kosa la baba zao, juu ya kizazi cha tatu (3) na juu ya kizazi cha ine (4).”+  Musa akafanya haraka kuinama na kushusha uso mupaka chini.  Kisha akasema: “Kama sasa nimekubaliwa mbele ya macho yako, Ee Yehova, basi tafazali, Yehova, uende pamoja na sisi na ukuwe katikati yetu,+ hata kama sisi tuko watu wenye kuwa kichwa-nguvu,*+ na usamehe kosa letu na zambi yetu,+ na utuchukue kuwa mali yako.” 10  Naye akasema: “Angalia, ninafanya agano: Nitafanya mbele ya watu wako wote mambo ya ajabu yenye sijapata kufanya katika dunia yote wala katika mataifa yote,+ na watu wote wenye munaishi kati yao wataona kazi za Yehova, kwa sababu nitafanya jambo lenye kuogopesha sana kwa ajili yenu.+ 11  “Sikiliza kwa uangalifu mambo yenye ninakuamuru leo.+ Angalia, ninafukuza Waamori, Wakanaani, Wahiti, Waperizi, Wahivi, na Wayebusi kutoka mbele yako.+ 12  Ukuwe muangalifu ili usifanye agano pamoja na wakaaji wa inchi yenye unaenda ndani yake,+ ili agano hilo lisikuwe mutego kati yako.+ 13  Lakini mutabomoa mazabahu zao, mutavunja nguzo zao takatifu, na kukata miti yao mitakatifu.*+ 14  Hamupaswe kuinamia mungu mwingine,+ kwa sababu Yehova anajulikana kuwa* Mungu mwenye kutaka watu washikamane na yeye tu.* Ndiyo, yeye ni Mungu mwenye anataka watu washikamane na yeye tu.+ 15  Ukuwe muangalifu ili usifanye agano pamoja na wakaaji wa inchi, kwa maana wakati wanafanya ukahaba na miungu yao na kuitolea zabihu,+ mutu fulani atakualika na utakula sehemu ya zabihu yake.+ 16  Kisha hakika utachukua wamoja kati ya watoto wao wanamuke kwa ajili ya watoto wako wanaume,+ na watoto wao wanamuke watafanya ukahaba na miungu yao na watashawishi watoto wako wanaume wafanye ukahaba na miungu yao.+ 17  “Haupaswe kutengeneza sanamu za miungu ya metali yenye kuyeyushwa.+ 18  “Utafanya Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu.+ Utakula mikate yenye haina chachu, kama vile nimekuamuru; utafanya vile siku saba (7) kwa wakati wenye uliwekwa katika mwezi wa Abibu,*+ kwa sababu ulitoka Misri katika mwezi wa Abibu. 19  “Kila muzaliwa wa kwanza wa kiume ni wangu,*+ kutia ndani mifugo yako yote, ikuwe ngombe-dume wa kwanza ao kondoo.+ 20  Muzaliwa wa kwanza wa punda utamukomboa na kondoo. Lakini kama haumukomboe, basi utamuvunja shingo. Utakomboa kila muzaliwa wa kwanza wa wana wako.+ Mutu yeyote asionekane mbele yangu mikono wazi. 21  “Utafanya kazi kwa siku sita (6), lakini siku ya saba (7) utapumuzika.*+ Hata wakati wa kulima na wakati wa kuvuna, utapumuzika. 22  “Na utafanya Sikukuu ya Majuma kwa kutumia matunda ya kwanza yenye kukomaa ya mavuno ya ngano, na Sikukuu ya Kukusanya* katika mwisho wa mwaka.+ 23  “Mara tatu (3) kwa mwaka, wanaume wako wote wanapaswa kuonekana mbele ya Bwana wa kweli, Yehova, Mungu wa Israeli.+ 24  Kwa maana nitafukuza mataifa mbele yako,+ na nitapanua eneo lako, na hakuna mutu mwenye atatamani inchi yako wakati utakuwa unapanda ili kuona uso wa Yehova Mungu wako mara tatu (3) kwa mwaka. 25  “Haupaswe kutoa damu ya zabihu yangu pamoja na kila kitu chenye kuwa na chachu.+ Zabihu ya sikukuu ya Pasaka haipaswe kuwekwa usiku wote mupaka asubui.+ 26  “Matunda ya kwanza ya muzuri zaidi yenye kukomaa ya udongo wako utayaleta kwenye nyumba ya Yehova Mungu wako.+ “Haupaswe kutokotesha mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake.”+ 27  Yehova akaendelea kumuambia Musa: “Unapaswa kuandika maneno haya,+ kwa sababu kwa musingi wa maneno haya, ninafanya agano pamoja na wewe na pamoja na Israeli.”+ 28  Na Musa akabakia kule pamoja na Yehova kwa siku makumi ine (40), muchana na usiku. Hakukula mukate na hakukunywa maji.+ Na aliandika kwenye yale mabamba maneno ya agano hilo, zile Amri Kumi.*+ 29  Kisha Musa akashuka kutoka kwenye Mulima Sinai, na yale mabamba mbili ya Ushuhuda yalikuwa katika mukono wake.+ Wakati alishuka kutoka kwenye mulima, Musa hakujua kwamba ngozi ya uso wake ilikuwa inatoa miali kwa sababu alikuwa amezungumuza na Mungu. 30  Wakati Haruni na Waisraeli wote walimuona Musa, waliona kwamba ngozi ya uso wake ilikuwa inatoa miali na waliogopa kumukaribia.+ 31  Lakini Musa akawaita, kwa hiyo Haruni na wakubwa wote wa mukusanyiko wakamukaribia, na Musa akazungumuza nao. 32  Kisha Waisraeli wote wakaenda karibu naye, na akawapatia amri zote zenye Yehova alimupatia kwenye Mulima Sinai.+ 33  Wakati Musa alikuwa anamaliza kuzungumuza nao, alikuwa anaweka kitambaa juu ya uso wake.+ 34  Lakini wakati Musa alikuwa anaingia mbele ya Yehova ili kuzungumuza naye, alikuwa anatosha kile kitambaa mupaka wakati angetoka inje.+ Kisha kutoka inje alijulisha Waisraeli amri zenye alikuwa amepokea.+ 35  Na Waisraeli waliona kwamba ngozi ya uso wa Musa ilitoa miali; basi Musa alirudisha tena kitambaa kwenye uso wake mupaka wakati aliingia ili kuzungumuza na Mungu.*+

Maelezo ya Chini

Ao “mwenye neema.”
Ao “fazili nyingi zenye upendo.”
Ao “uaminifu.”
Tnn., “wenye shingo ngumu.”
Tnn., “Yehova, jina lake ni.”
Ao “mwenye havumilie ushindani.”
Tnn., “Kila kitu chenye kufungua tumbo la uzazi ni changu.”
Ao “utashika sabato.”
Inaitwa pia Sikukuu ya Vibanda (Tabenakulo).
Tnn., “Maneno Kumi.”
Tnn., “naye.”