Kutoka 16:1-36

  • Watu wananungunika juu ya chakula (1-3)

  • Yehova anasikia manunguniko hayo (4-12)

  • Wanapewa mana na ndege kware (13-21)

  • Hakuna mana siku ya Sabato (22-30)

  • Mana inawekwa ili kuwa kikumbusho (31-36)

16  Kisha kutoka Elimu, mwishowe mukusanyiko wote wa Waisraeli ukafika katika jangwa la Sini,+ katikati ya Elimu na Sinai, siku ya kumi na tano (15) ya mwezi wa pili kisha kutoka katika inchi ya Misri.  Kisha mukusanyiko wote wa Waisraeli ukaanza kumunungunikia Musa na Haruni katika jangwa.+  Waisraeli waliendelea kuwaambia: “Ingekuwa muzuri kama tungekufa katika mukono wa Yehova katika inchi ya Misri wakati tulikuwa tunakaa pembeni ya vyungu vya nyama,+ wakati tulikuwa tunakula na kushiba mikate. Sasa mumetuleta katika jangwa hili ili kuua kutaniko hili lote kwa njaa.”+  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Angalia, nitawanyeshea mukate kutoka mbinguni,+ na kila mutu ataenda kukusanya kiasi chake kila siku,+ ili niwajaribu nione kama watatembea katika sheria yangu ao hapana.+  Lakini siku ya sita (6)+ wakati watatayarisha kile chenye walikusanya, kitakuwa mara mbili ya kiasi chenye wanaokota kila siku ya zile siku zingine.”+  Kwa hiyo Musa na Haruni wakaambia Waisraeli wote: “Mangaribi mutajua hakika kwamba Yehova ndiye aliwatosha ninyi katika inchi ya Misri.+  Asubui mutaona utukufu wa Yehova, kwa sababu amesikia manunguniko yenu juu ya Yehova. Sisi ni nani ili mutunungunikie?”  Musa akaendelea kusema: “Wakati Yehova atawapatia nyama ya kula mangaribi, na asubui mukate ili mukule na kushiba, mutatambua kwamba Yehova amesikia manunguniko yenu juu yake. Lakini sisi ni nani? Hamutunungunikie sisi, lakini munamunungunikia Yehova.”+  Kisha Musa akamuambia Haruni: “Ambia mukusanyiko wote wa Waisraeli, ‘Mukuje karibu mbele ya Yehova, kwa sababu amesikia manunguniko yenu.’”+ 10  Wakati tu Haruni alimaliza kuzungumuza na mukusanyiko wote wa Waisraeli, wakageuka na kuangalia jangwa, na angalia! utukufu wa Yehova ulionekana katika lile wingu.+ 11  Yehova akaendelea kuzungumuza na Musa, na kusema: 12  “Nimesikia manunguniko ya Waisraeli.+ Waambie: ‘Mangaribi wakati giza linaanza* mutakula nyama, na asubui mutashiba mukate,+ na mutajua hakika kwamba mimi ni Yehova Mungu wenu.’”+ 13  Basi mangaribi hiyo ndege wenye kuitwa kware wakakuja na kufunika kambi,+ na asubui umande ulifunika udongo kuzunguka kambi pande zote. 14  Wakati umande huo uligeuka kuwa muvuke, kulikuwa kitu fulani laini, chenye chembechembe juu ya uso wa jangwa,+ kitu laini kama barafu nyembamba juu ya udongo. 15  Wakati Waisraeli walikiona, wakaanza kuambiana: “Hii ni nini?” kwa maana hawakujua kilikuwa kitu gani. Musa akawaambia: “Ni mukate wenye Yehova amewapatia ukuwe chakula.+ 16  Yehova ameamuru hivi: ‘Kila mutu anapaswa kukusanya kiasi chenye anaweza kula. Munapaswa kukamata kipimo kimoja cha omeri*+ kwa ajili ya kila mutu kulingana na hesabu ya watu wenye kila mumoja wenu iko* nao katika hema yake.’” 17  Waisraeli wakaanza kufanya vile; wakakikusanya, wengine walikusanya kingi na wengine walikusanya kidogo. 18  Wakati walikuwa wanapima kwa omeri, ule mwenye alikuwa amekusanya kingi hakukuwa na kingi zaidi na ule mwenye alikuwa amekusanya kidogo hakupungukiwa.+ Kila mumoja alikusanya kiasi chenye aliweza kula. 19  Kisha Musa akawaambia: “Mutu asiache chochote mupaka asubui.”+ 20  Lakini hawakumusikiliza Musa. Wakati watu waliacha sehemu fulani mupaka asubui, kilitokeza minyoo na kilinuka, na Musa akawakasirikia. 21  Walikuwa wanakiokota kila asubui, kila mutu kulingana na kile angeweza kula. Wakati jua lilikuwa kali, kiliyeyuka. 22  Siku ya sita (6), waliokota mara mbili kiasi cha mukate,+ vipimo mbili vya omeri kwa ajili ya kila mutu. Kwa hiyo wakubwa wote wa mukusanyiko wakaenda na kumuambia Musa jambo hilo. 23  Basi Musa akawaambia: “Ni vile Yehova alisema. Kesho kutakuwa pumuziko kamili,* sabato takatifu kwa ajili ya Yehova.+ Mupike kile munaweza kupika, mutokoteshe kile munaweza kutokotesha;+ kisha muweke kile kitabakia na mukichunge mupaka asubui.” 24  Kwa hiyo wakakiweka mupaka asubui, kama vile Musa alikuwa ameamuru, na hakikunuka wala funza hawakukuwa* ndani yake. 25  Kisha Musa akasema: “Mukikule leo, kwa sababu leo ni sabato kwa ajili ya Yehova. Leo hamutakipata juu ya udongo. 26  Mutakiokota kwa siku sita (6), lakini siku ya saba (7) ni Sabato,+ hakitakuwa.” 27  Lakini, watu fulani walienda ili kukiokota katika siku ya saba (7), lakini hawakupata kitu. 28  Kwa hiyo Yehova akamuambia Musa: “Mutakataa kushika amri zangu na sheria zangu mupaka wakati gani?+ 29  Mukumbuke kwamba Yehova amewapatia Sabato.+ Ndiyo sababu siku ya sita (6) anawapatia mukate wa siku mbili. Kila mutu anapaswa kubakia kwenye iko;* mutu asitoke mahali pake siku ya saba (7).” 30  Kwa hiyo watu wakafanya Sabato* siku ya saba (7).+ 31  Nyumba ya Israeli ikaita mukate huo “mana.”* Ulikuwa mweupe kama mbegu za mugiligilani, na utamu wake ulikuwa kama wa keki zenye kuwa tambarare* na zenye kuwa na asali.+ 32  Kisha Musa akasema: “Yehova ameamuru hivi: ‘Mujaze kipimo kimoja cha omeri ili kikuwe kitu cha kuweka katika vizazi vyenu vyote,+ ili wapate kuona mukate wenye niliwakulisha katika jangwa wakati nilikuwa ninawatosha katika inchi ya Misri.’” 33  Kwa hiyo Musa akamuambia Haruni: “Kamata mutungi mumoja na utie ndani kipimo kimoja cha omeri ya mana na uiweke mbele ya Yehova kuwa kitu cha kuwekwa katika vizazi vyenu vyote.”+ 34  Kama vile Yehova alimuamuru Musa, Haruni akaiweka mbele ya Ushuhuda+ ili ichungwe. 35  Waisraeli walikula mana miaka makumi ine (40),+ mupaka wakati walifika katika inchi yenye kuikaliwa na watu.+ Walikula mana mupaka wakati walifika kwenye mupaka wa inchi ya Kanaani.+ 36  Omeri ni sehemu moja ya kumi (1/10) ya kipimo cha efa.*

Maelezo ya Chini

Tnn., “Katikati ya zile mangaribi mbili.”
Karibu litre 2.2 (vibaba 2). Angalia Nyongeza B14.
Ao “eko.”
Ao “sabato.”
Ao “mivunyu haikukuwa.”
Ao “eko.”
Ao “wakapumuzika.”
Pengine inatokana na neno la Kiebrania lenye kumaanisha “Hii ni nini?”
Ao “bapa.”
Efa moja ilikuwa sawa na litre 22 (vibaba 20). Angalia Nyongeza B14.