Kutoka 29:1-46

  • Makuhani wanawekwa katika madaraka yao (1-37)

  • Toleo la kila siku (38-46)

29  “Ni hivi utafanya ili kuwatakasa kusudi wanitumikie wakiwa makuhani: Kamata ngombe-dume mudogo, kondoo-dume wawili wenye hawana kasoro,+  mikate yenye haina chachu, mikate ya muviringo yenye haina chachu na yenye kuchangwa na mafuta, na mikate myembamba yenye haina chachu na yenye imepakaliwa mafuta.+ Utaifanya kwa unga laini wa ngano  na kuitia ndani ya kitunga, na utaitoa ikiwa ndani ya kitunga,+ pamoja na ule ngombe-dume na wale kondoo-dume wawili.  “Utaleta Haruni na wana wake kwenye muingilio wa hema ya mukutano+ na utawanawisha na maji.+  Kisha utakamata zile nguo+ na kumuvalisha Haruni ile kanzu, ile koti ya efodi yenye haina mikono, ile efodi, na kile kifuko cha kifua, na utafunga kwa kukaza ule mukaba* wenye kusukwa wa efodi kuzunguka kiuno chake.+  Utaweka kile kilemba juu ya kichwa chake na kuweka ile alama takatifu ya kuwekwa pembeni kwa ajili ya kusudi la pekee* kwenye kilemba;+  na utakamata mafuta ya kutia mafuta+ na kuyamwanga juu ya kichwa chake na kumutia mafuta.+  “Kisha utaleta wana wake na kuwavalisha zile kanzu+  na utafunga kuzunguka viuno vya Haruni na pia wana wake vitambaa vya kujifunga kiuno, na utawavalisha kitu chao cha kuvaa kwenye kichwa; na ukuhani utakuwa wao, na hiyo itakuwa sheria ya kudumu.+ Ni vile utaweka Haruni na wana wake katika madaraka yao ili watumikie wakiwa makuhani.*+ 10  “Sasa utaleta ule ngombe-dume mbele ya hema ya mukutano, na Haruni na wana wake watatia mikono yao juu ya kichwa cha ule ngombe-dume.+ 11  Uchinje ule ngombe-dume mbele ya Yehova, kwenye muingilio wa hema ya mukutano.+ 12  Kamata sehemu fulani ya damu ya ule ngombe-dume kwa kidole chako na kuitia kwenye pembe za mazabahu,+ na umwange damu yote yenye inabakia chini ya mazabahu.+ 13  Kisha ukamate mafuta yote+ yenye kufunika matumbotumbo, mafuta yenye kuwa juu ya maini, na zile figo mbili na mafuta yenye kuwa juu yake, na uchome vitu hivyo ili vitoe moshi juu ya mazabahu.+ 14  Lakini nyama ya ule ngombe-dume na ngozi yake na mavi yake utaviteketeza kwa moto inje ya kambi. Ni toleo la zambi. 15  “Kisha utakamata kondoo-dume mumoja, na Haruni na wana wake watatia mikono yao juu ya kichwa cha ule kondoo-dume.+ 16  Uchinje ule kondoo na ukamate damu yake na kuinyunyiza* kwenye pande zote za mazabahu.+ 17  Kata ule kondoo vipande-vipande, na usafishe matumbotumbo yake+ na miguu yake, na upange vipande hivyo pamoja na kichwa chake. 18  Unapaswa kuchoma kondoo yote muzima, ili itoe moshi kwenye mazabahu. Ni toleo la kuteketezwa kwa ajili ya Yehova, harufu ya muzuri.*+ Ni toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 19  “Kisha utakamata ule kondoo-dume mwingine, na Haruni na wana wake watatia mikono yao juu ya kichwa cha ule kondoo-dume.+ 20  Uchinje ule kondoo na ukamate sehemu fulani ya damu yake na kuitia kwenye sehemu ya chini ya sikio la kuume la Haruni na kwenye sehemu ya chini ya sikio la kuume la wana wake na kwenye kidole kikubwa cha mukono wao wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha muguu wao wa kuume, na unyunyize* damu pande zote za mazabahu. 21  Kisha ukamate sehemu fulani ya damu yenye kuwa kwenye mazabahu na sehemu fulani ya mafuta ya kutia mafuta+ na uyanyunyize* juu ya Haruni na juu ya nguo zake na juu ya wana wake na juu ya nguo zao, ili akuwe mutakatifu yeye na nguo zake na wana wake na nguo zao.+ 22  “Kisha tosha mafuta ya ule kondoo-dume, mukia wenye mafuta, mafuta yenye kufunika matumbotumbo, mafuta yenye kuwa juu ya maini, zile figo mbili na mafuta yenye kuwa juu yake,+ na muguu wa kuume, kwa maana huyo ni kondoo-dume wa kuwaweka katika madaraka.+ 23  Kamata pia mukate wa muviringo na mukate wa muviringo wenye ulimwangiwa mafuta na mukate mwembamba katika kile kitunga cha mikate yenye haina chachu chenye kuwa mbele ya Yehova. 24  Unapaswa kutia vitu hivyo vyote katika mikono ya Haruni na katika mikono ya wana wake, na utavitikisa mbele na nyuma vikiwa toleo la kutikiswa mbele ya Yehova. 25  Kisha utavikamata kutoka katika mikono yao na kuviteketeza kwa moto juu ya mazabahu, juu ya toleo la kuteketezwa, ili vikuwe harufu ya muzuri* mbele ya Yehova. Ni toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 26  “Kisha kamata kifua cha kondoo-dume wa kuwaweka katika madaraka yao,+ mwenye anatolewa kwa ajili ya Haruni, na ukitikise mbele na nyuma kikiwa toleo la kutikiswa mbele ya Yehova, na kifua hicho kitakuwa fungu lako. 27  Utatakasa kile kifua cha toleo la kutikiswa na ule muguu wa fungu takatifu wenye ulitikiswa na wenye uliondolewa kwenye ule kondoo-dume wa kuwaweka katika madaraka yao,+ mwenye alitolewa kwa ajili ya Haruni na wana wake. 28  Vitu hivyo vitakuwa vya Haruni na wana wake kulingana na sharti la kudumu lenye Waisraeli walipaswa kushika, kwa sababu vitu hivyo ni fungu takatifu, na vitakuwa fungu takatifu lenye litatolewa na Waisraeli.+ Ni fungu lao takatifu kwa ajili ya Yehova kutoka katika zabihu zao za ushirika.+ 29  “Nguo takatifu+ za Haruni zitatumiwa na wana wake+ kisha yeye wakati watatiwa mafuta na kuwekwa kuwa makuhani. 30  Kuhani mwenye kutoka kati ya wana wake mwenye atakamata nafasi yake na mwenye ataingia katika hema ya mukutano ili kufanya utumishi katika mahali patakatifu atavaa nguo hizo kwa siku saba (7).+ 31  “Utakamata ule kondoo-dume wa kumuweka katika madaraka na kutokotesha nyama yake katika mahali patakatifu.+ 32  Haruni na wana wake watakula+ nyama ya ule kondoo-dume na mikate yenye kuwa katika kitunga kwenye muingilio wa hema ya mukutano. 33  Watakula vitu vyenye vilitumiwa ili kufunika zambi wakati waliwekwa kuwa makuhani na wakati walitakaswa. Lakini mutu mwenye haruhusiwe* hapaswe kula vitu hivyo, kwa maana ni vitu vitakatifu.+ 34  Kama nyama yoyote ya zabihu ya kumuweka katika madaraka na mukate wowote unabakia mupaka asubui, utaviteketeza kwa moto.+ Vitu hivyo havipaswe kukuliwa, kwa sababu ni vitu vitakatifu. 35  “Ni vile utamufanyia Haruni na wana wake, kulingana na yote yenye nimekuamuru. Utatumia siku saba (7) ili kuwaweka kuwa makuhani.*+ 36  Utatoa ngombe-dume kuwa toleo la zambi kila siku kwa ajili ya kufunika zambi, na utatakasa mazabahu kutokana na zambi kwa kufunika zambi kwa ajili ya mazabahu hiyo, na utaitia mafuta ili kuitakasa.+ 37  Utatumia siku saba (7) ili kufunika zambi kwa ajili ya mazabahu, na unapaswa kuitakasa ili ikuwe mazabahu takatifu sana.+ Mutu yeyote mwenye atagusa mazabahu hiyo anapaswa kuwa mutakatifu. 38  “Hivi ndivyo vitu vyenye utatoa kwenye mazabahu: wana-kondoo dume wawili wenye kuwa na mwaka mumoja kila siku, kwa kuendelea.+ 39  Toa mwana-kondoo dume mumoja asubui na ule mwana-kondoo dume mwingine mangaribi wakati giza linaanza.*+ 40  Sehemu moja ya kumi (1/10) ya kipimo cha efa* ya unga muzuri wenye kuchanganywa na sehemu moja ya ine (1/4) ya hini* ya mafuta yenye kupondwa, na toleo la kinywaji la sehemu moja ya ine (1/4) ya hini ya divai, vitatolewa pamoja na mwana-kondoo dume wa kwanza. 41  Utatoa mwana-kondoo dume wa pili mangaribi wakati giza linaanza,* pamoja na matoleo ya nafaka na kinywaji kama yale ya asubui. Utamutoa ili akuwe harufu ya muzuri,* toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 42  Litakuwa toleo la kuteketezwa lenye litatolewa kwa ukawaida katika vizazi vyenu vyote kwenye muingilio wa hema ya mukutano mbele ya Yehova, mahali kwenye nitawatokea ili kuzungumuza na ninyi pale.+ 43  “Nitatokea Waisraeli pale, na mahali pale patatakaswa na utukufu wangu.+ 44  Nitatakasa hema ya mukutano na mazabahu, na nitatakasa Haruni na wana wake+ ili wanitumikie wakiwa makuhani. 45  Nitakaa kati ya watu wa Israeli, na nitakuwa Mungu wao.+ 46  Na hakika watajua kwamba mimi ni Yehova Mungu wao, mwenye aliwatosha katika inchi ya Misri ili nikae kati yao.+ Mimi ni Yehova Mungu wao.

Maelezo ya Chini

Ao “mushipi.”
Ao “taji takatifu.”
Tnn., “utajaza mukono wa Haruni na mukono wa wana wake.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Tnn., “mugeni,” ni kusema, mutu mwenye haiko wa familia ya Haruni.
Tnn., “kuwajaza mukono wao.”
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Efa moja ilikuwa sawa na litre 22 (vibaba 20). Angalia Nyongeza B14.
Hini moja ilikuwa sawa na litre 3.67 (painti 7.75). Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”