Kutoka 12:1-51

  • Kuanzishwa kwa Pasaka (1-28)

    • Damu itapakaliwa kwenye miimo ya milango (7)

  • Pigo la 10: wazaliwa wa kwanza wanauawa (29-32)

  • Israeli wanatoka Misri (33-42)

    • Mwisho wa miaka mia ine makumi tatu (40, 41)

  • Maagizo juu ya kula Pasaka (43-51)

12  Sasa Yehova akamuambia Musa na Haruni katika inchi ya Misri:  “Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu.+  Museme na mukusanyiko wote wa Israeli, na kuwaambia: ‘Siku ya kumi (10) ya mwezi huu, kila mumoja wao anapaswa kujikamatia kondoo mumoja+ kwa ajili ya nyumba ya baba yake, kondoo mumoja kwa kila nyumba.  Lakini kama watu wa nyumba hiyo wako kidogo na hivyo hawawezi kumaliza kondoo mumoja, watamugawanya katika nyumba yao pamoja na jirani yao* wa karibu kulingana na hesabu ya watu.* Wakati mutafanya hesabu ya watu, mukadirie kiasi cha nyama ya kondoo chenye kila mutu atakula.  Kondoo anapaswa kuwa bila kasoro,+ kondoo-dume wa mwaka mumoja. Munaweza kumuchagua kati ya wana-kondoo dume ao kati ya mbuzi.  Munapaswa kumuchunga mupaka siku ya kumi na ine (14) ya mwezi huu,+ na kutaniko lote la mukusanyiko wa Israeli linapaswa kumuchinja mangaribi wakati giza linaanza.*+  Wanapaswa kukamata sehemu fulani ya damu na kuipakaa kwenye miimo mbili ya mulango na kwenye sehemu ya juu ya mulango wa nyumba yenye watakulia ndani munyama huyo.+  “‘Wanapaswa kula nyama hiyo usiku huo.+ Wataichoma juu ya moto na kuikula pamoja na mikate yenye haina chachu+ na mboga chungu za majani.+  Musikule nyama hiyo ikiwa mubichi ao ikiwa imetokoteshwa, lakini muichome juu ya moto, kichwa chake pamoja na miguu yake na sehemu zake za ndani. 10  Musiache nyama yoyote mupaka asubui, lakini nyama yoyote yenye itabakia munapaswa kuiteketeza kwa moto.+ 11  Na mutaikula hivi: mutakuwa mumejifunga mikaba* yenu,* mutakuwa mumevaa viatu kwenye miguu yenu, na mutakuwa na fimbo zenu katika mikono yenu; na mutaikula haraka-haraka. Ni Pasaka ya Yehova. 12  Kwa maana nitapita katikati ya inchi ya Misri usiku huo na kuua kila muzaliwa wa kwanza katika inchi ya Misri, kuanzia mwanadamu mupaka munyama;+ na nitaleta hukumu juu ya miungu yote ya Misri.+ Mimi ni Yehova. 13  Ile damu itakuwa alama juu ya nyumba zenye muko ndani yake; na nitaona damu hiyo na kupita juu yenu, na pigo halitakuja juu yenu ili kuwaharibu wakati nitapiga inchi ya Misri.+ 14  “‘Munapaswa kukumbuka siku hiyo, na katika siku hiyo munapaswa kumufanyia Yehova sikukuu katika vizazi vyenu vyote. Munapaswa kuifanya kwa sababu ni sheria ya kudumu. 15  Mutakula mikate yenye haina chachu kwa siku saba (7).+ Ndiyo, siku ya kwanza mutaondoa katika nyumba zenu unga wenye ulifinyangwa na wenye kuwa na chachu, kwa sababu mutu mwenye atakula kitu chenye kuwa na chachu kuanzia siku ya kwanza mupaka siku ya saba, mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katika Israeli. 16  Siku ya kwanza mutafanya mukusanyiko mutakatifu, na siku ya saba (7) mutafanya mukusanyiko mwingine mutakatifu. Hakuna kazi yenye inapaswa kufanywa siku hizo.+ Isipokuwa tu kile chenye kila mutu* iko* na lazima ya kula, ni kile tu kinaweza kutayarishwa kwa ajili yenu. 17  “‘Katika siku hiyo munapaswa kufanya Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu,+ kwa sababu siku hiyo, nitatosha makundi yenu makubwa* katika inchi ya Misri. Na munapaswa kushika siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa kuwa ni sheria ya kudumu. 18  Katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na ine (14) ya mwezi huo, mangaribi, mutakula mikate yenye haina chachu mupaka siku ya makumi mbili na moja (21) ya mwezi huo, mangaribi.+ 19  Hakuna unga wenye kufinyangwa na wenye kuwa na chachu wenye unapaswa kupatikana katika nyumba zenu kwa muda wa siku saba (7), kwa sababu kila mutu mwenye anakula kitu chenye kuwa na chachu, akuwe mugeni ao mwenyeji wa inchi,+ mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katikati ya mukusanyiko wa Israeli.+ 20  Hamupaswe kula kitu chochote chenye kuwa na chachu. Katika nyumba zenu zote, munapaswa kula mikate yenye haina chachu.” 21  Mara moja Musa akaita wazee wote wa Israeli+ na kuwaambia: “Muende muchague wanyama wadogo* kwa ajili ya kila moja ya familia zenu, na muchinje zabihu ya Pasaka. 22  Kisha mutachovya majani ya hisopo katika damu yenye kuwa ndani ya beseni na kuipakaa kwenye sehemu ya juu ya mulango na kwenye miimo yake mbili; na mutu yeyote asitoke inje ya nyumba yake mupaka asubui. 23  Kisha wakati Yehova atapita ili kupiga Wamisri na kuona damu kwenye sehemu ya juu ya mulango na kwenye miimo mbili ya mulango, hakika Yehova atapita juu ya ule mulango, na hataruhusu pigo la kifo* liingie katika nyumba zenu.+ 24  “Munapaswa kukumbuka tukio hili kwa kuwa ni sharti la kudumu kwa ajili yenu na kwa ajili ya wana wenu.+ 25  Na wakati mutaingia katika inchi yenye Yehova atawapatia kama vile amesema, munapaswa kuendelea kukumbuka tukio hilo.+ 26  Na wakati wana wenu watawauliza, ‘Sababu gani munafanya sikukuu hii?’+ 27  mutawaambia, ‘Ni zabihu ya Pasaka kwa ajili ya Yehova, mwenye alipita juu ya nyumba za Waisraeli katika Misri wakati alipiga Wamisri, lakini aliacha nyumba zetu.’” Kisha watu wakainama na kushusha uso chini. 28  Kwa hiyo Waisraeli wakaenda na kufanya kama vile Yehova alikuwa ameamuru Musa na Haruni.+ Ni vile walifanya kabisa. 29  Kwa hiyo katikati ya usiku, Yehova akapiga na kuua kila muzaliwa wa kwanza katika inchi ya Misri,+ kuanzia muzaliwa wa kwanza wa Farao mwenye alikuwa anakaa kwenye kiti chake cha ufalme mupaka muzaliwa wa kwanza wa mutu mwenye alitekwa mwenye alikuwa katika gereza,* na kila muzaliwa wa kwanza wa wanyama.+ 30  Farao akaamuka usiku huo pamoja na watumishi wake wote na Wamisri wengine wote, na kulikuwa kilio kikubwa kati ya Wamisri, kwa sababu hapakukuwa nyumba yenye haikukuwa na mutu mwenye kufa.+ 31  Mara moja akaita Musa na Haruni+ usiku na kusema: “Musimame, mutoke kati ya watu wangu, ninyi na Waisraeli wengine. Muende na mumutumikie Yehova, kama vile mumesema.+ 32  Mukamate pia makundi yenu na mifugo yenu na muende, kama vile mumesema.+ Lakini munapaswa pia kunibariki.” 33  Na Wamisri wakaanza kuambia watu watoke haraka+ katika inchi, “kwa sababu,” walisema, “ni kama vile sisi wote tumekufa!”+ 34  Kwa hiyo watu wakabeba unga wao wenye ulikuwa umefinyangwa mbele hawajaweka ndani chachu, na pia wakabeba vyombo vyao vya kufinyangia unga,* wakavifunga kwa nguo zao na kuvibeba kwenye mabega yao. 35  Waisraeli wakafanya kama vile Musa alikuwa amewaambia na wakaomba Wamisri vitu vya feza na zahabu na pia nguo.+ 36  Yehova akafanya Waisraeli wakubaliwe mbele ya macho ya Wamisri, na hivyo Wamisri wakawapatia kile chenye waliomba, na Waisraeli wakanyanganya vitu vya Wamisri.+ 37  Kisha Waisraeli wakatoka Ramesesi+ na kuenda Sukoti,+ wanaume karibu elfu mia sita (600 000) wenye kutembea kwa miguu, bila kuhesabu watoto.+ 38  Na kikundi kikubwa cha watu wenye kuchangamana*+ walienda pia pamoja nao, na pia makundi na mifugo, mifugo mingi sana. 39  Wakaanza kupika mikate ya muviringo yenye haikukuwa na chachu kwa kutumia unga wenye walitosha Misri. Unga huo haukukuwa na chachu kwa sababu walifukuzwa haraka kutoka Misri na hawakukuwa wametayarisha chakula chochote kwa ajili ya safari.+ 40  Na muda wenye Waisraeli walikuwa wamekaa katika inchi ya Misri+ ilikuwa miaka mia ine makumi tatu (430).+ 41  Wakati miaka hiyo mia ine makumi tatu (430) ilimalizika, siku ileile, vikundi vyote* vya Yehova vikatoka katika inchi ya Misri. 42  Ni usiku wenye Waisraeli watakumbuka namna Yehova aliwatosha katika inchi ya Misri. Usiku huo unapaswa kukumbukwa na watu wote wa Israeli katika vizazi vyao vyote ili kuonyesha heshima kwa Yehova.+ 43  Kisha Yehova akaambia Musa na Haruni, “Hii ndiyo sheria ya Pasaka: Hakuna mugeni mwenye ataikula.+ 44  Lakini kama mutu iko* na mutumwa mwenye alinunuliwa kwa feza, unapaswa kumutahiri.+ Ni kisha kufanya vile tu ndio anaweza kuikula. 45  Muhamiaji na mufanyakazi wa kulipwa hataikula. 46  Itakuliwa ndani ya nyumba moja tu. Hamupaswe kupeleka nyama yoyote inje ya nyumba hiyo, na hamupaswe kuvunja mufupa wowote wa munyama huyo.+ 47  Mukusanyiko wote wa Israeli utafanya Pasaka. 48  Kama mugeni fulani mwenye kukaa pamoja na wewe anataka kumufanyia Yehova Pasaka, kila mwanaume wa nyumba yake anapaswa kutahiriwa. Kisha anaweza kukaribia ili kufanya sikukuu ya Pasaka, na atakuwa kama mwenyeji wa inchi. Lakini mwanaume mwenye hatahiriwe hapaswe kula chakula cha Pasaka.+ 49  Sheria moja itatumika kwa ajili ya mwenyeji na kwa ajili ya mugeni mwenye kuishi kati yenu.”+ 50  Kwa hiyo Waisraeli wote wakafanya kama vile Yehova alikuwa ameamuru Musa na Haruni. Ni vile walifanya kabisa. 51  Katika siku hiyohiyo, Yehova alitosha Waisraeli pamoja na vikundi vyao* katika inchi ya Misri.

Maelezo ya Chini

Ao “yeye na jirani yake.”
Ao “nafsi.”
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Ao “mishipi.”
Tnn., “mutakuwa mumefunga viuno vyenu.”
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Ao “nafsi.”
Ao “eko.”
Tnn., “majeshi.”
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Ni kusema, wana-kondoo ao wana-mbuzi.
Tnn., “uharibifu.”
Tnn., “nyumba ya tangi.”
Ao “mabakuli yao.”
Ni kusema, kikundi kikubwa cha watu wenye kuchangamana, wenye hawakukuwa Waisraeli, kutia ndani Wamisri.
Tnn., “majeshi yote.”
Ao “eko.”
Tnn., “majeshi.”