Efesierbrevet 4:1–32

4  Jag, som sitter fängslad+ för att jag är en Herrens lärjunge, vädjar därför till er att leva på ett sätt som är värdigt+ den kallelse ni har fått.  Så var ödmjuka,+ milda+ och tålmodiga+ och ha kärleksfullt överseende med varandra.+  Gör allt ni kan för att bevara andens enhet med hjälp av fridens sammanhållande band.+  Det finns en enda kropp+ och en enda ande,+ precis som det finns ett enda hopp+ som ni blev kallade till.  Det finns en enda Herre,+ en enda tro, ett enda dop  och en enda Gud, som är allas Far och som är över alla, genom alla och i alla.  Var och en av oss har fått generös omtanke alltefter hur Kristus har fördelat den fria gåvan.+  Det sägs ju:* ”När han steg upp i höjden förde han bort fångar, han gav människor som gåvor.”+  Men betyder inte uttrycket ”han steg upp” att han också måste ha stigit ner till något lägre, det vill säga jorden? 10  Han som steg ner är också den som steg upp+ högt över alla himlar+ för att uppfylla* allting. 11  Och han gjorde några till* apostlar,+ några till profeter,+ några till evangelieförkunnare+ och några till herdar och lärare,+ 12  för att de skulle föra de heliga till rätta, utföra tjänst och bygga upp Kristus kropp,+ 13  tills vi alla uppnår enheten i tron och i den sanna kunskapen om Guds son. Då blir vi fullvuxna+ och får den fullständiga mognad som hör Kristus till.+ 14  Vi ska alltså inte längre vara som barn, och vi ska inte låta oss kastas hit och dit av vågorna och dras med av varje lärdomsvind+ och låta oss luras av människors list och utstuderade planer. 15  I stället ska vi tala sanning och visa kärlek så att vi på alla sätt kan växa till i mogenhet under honom som är huvudet, Kristus.+ 16  Han gör hela kroppen+ harmoniskt sammanfogad så att den kan samarbeta genom att varje led bidrar med det som behövs. När varje kroppsdel fungerar som den ska bidrar det till att kroppen växer till och bygger upp sig själv i kärlek.+ 17  Därför säger jag och uppmanar er i Herrens namn: Sluta leva som folk i nationerna gör,+ eftersom de följer sina tomma sinnen.+ 18  De är i mentalt mörker och utestängda från det liv som kommer från Gud, eftersom de är okunniga och okänsliga. 19  De har förlorat all moralisk känsla och ger fritt utlopp åt ett skamlöst uppförande+ och ägnar sig åt all slags orenhet utan att få nog.+ 20  Men som ni vet är inte Kristus sådan. 21  Ni har ju fått höra om Jesus, och genom honom har ni blivit undervisade i sanningen, som finns i honom. 22  Ni fick lära er att ni ska ta av er den gamla personligheten,+ som hör ihop med ert tidigare levnadssätt och som fördärvas av sina förrädiska begär.+ 23  Och ni ska fortsätta att förnya ert tänkesätt,+ 24  och ni ska ta på er den nya personligheten+ som skapades enligt Guds vilja och som grundar sig på sann rättfärdighet och lojalitet. 25  Så eftersom ni har gjort er av med falskheten ska var och en av er tala sanning med sin medmänniska.+ Vi är ju delar av samma kropp.+ 26  Och om ni blir arga, så synda inte.+ Låt inte solen gå ner medan ni fortfarande är uppretade,+ 27  ge inte djävulen en möjlighet.+ 28  Den som stjäl ska sluta stjäla+ och i stället arbeta hårt och göra ett gott arbete,+ så att han har något att dela med sig av till den som behöver.+ 29  Låt inte några nedbrytande ord komma över era läppar,+ utan säg bara sådant som är uppbyggande, alltefter behov, till nytta för dem som lyssnar.+ 30  Och gör inte Guds heliga ande bedrövad.+ Ni har fått den som ett sigill+ fram till den dag då ni blir befriade genom lösen.+ 31  Gör er av med all bitterhet,+ ilska och vrede, allt skrikande, alla kränkande ord+ och allt annat som skadar.+ 32  Var i stället omtänksamma mot varandra, medkännande,+ och förlåt varandra villigt, precis som Gud villigt har förlåtit er genom Kristus.+

Fotnoter

Eller möjligen ”Han säger ju”.
Eller ”fullborda”.
Eller ”gav några som”.

Studienoter

ödmjukhet: Denna egenskap innebär att man är fri från stolthet och arrogans. Ödmjukhet kommer till uttryck i hur en människa ser på sig själv i förhållande till Gud och till andra. Det är ingen svaghet, utan något som Gud uppskattar. Kristna som verkligen är ödmjuka har lätt för att samarbeta. (Ef 4:2; Flp 2:3; Kol 3:12; 1Pe 5:5) Det ord som här är översatt med ”ödmjukhet”, tapeinofrosỵnē, är bildat av orden tapeinọō, ”göra låg (ringa)”, och frēn, ”sinne”. Det besläktade ordet tapeinọs har återgetts med ”ödmjuk” i Mt 11:29 och ”de ödmjuka” i Jak 4:6 och 1Pe 5:5. (Se studienot till Mt 11:29.)

bevara andens enhet: Kristna som följer denna vägledning kommer att låta Guds ande påverka dem och hjälpa dem att utveckla andens frukt. Anden, som kommer från Gud, är en stark kraft som förenar människor. (1Kor 2:12; Gal 5:22, 23) I den föregående versen nämner Paulus ödmjukhet, mildhet, tålamod och kärlek – egenskaper som bidrar till enhet. (Ef 4:2)

fridens sammanhållande band: Det grekiska ord som här är översatt med ”sammanhållande band” betyder ordagrant ”det som håller något samman”, ”fästanordning”. Ordet används i sin ordagranna betydelse i Kol 2:19, där det har återgetts med ”ledband”, som är det starka band av bindväv som binder samman olika ben med varandra. Frid är precis som ledband ett starkt band som förenar alla i församlingen. Sådan frid innebär mer än avsaknad av konflikter. Den är grundad på kärlek, och man behöver aktivt anstränga sig för att bevara den. (Ef 4:2) Paulus använder samma grekiska ord i Kol 3:14, där han säger att kärleken är ”ett fullkomligt föreningsband”.

en enda: I sitt brev till efesierna betonar Paulus hur viktigt det är med enhet. I Ef 4:4–6 räknar han upp flera faktorer som bidrar till enheten i församlingen av smorda kristna.

en enda kropp: Dvs. den kristna församlingen, som liknas vid en människokropp. Jesus Kristus är huvudet för den här andliga kroppen. (Ef 1:22, 23)

en enda ande: Dvs. Guds heliga ande. (1Kor 12:13; 2Kor 5:5)

ett enda hopp: I det här sammanhanget syftar hoppet på de smorda kristnas himmelska hopp. (Heb 3:1) Och när de smorda tjänar som kungar och präster i himlen kommer alla människor som vill tjäna Gud och som visar tro att ”befrias från slaveriet under förgängelsen och uppnå Guds barns härliga frihet”. (Rom 8:20, 21, 24)

Johannes dop: Det här dopet var ett offentligt uttryck för att personen ångrade sina synder mot den lag som Jehova hade gett genom Mose och som judarna hade gått med på att följa. (2Mo 24:7, 8) Men efter pingsten år 33 v.t., när lagförbundet upphörde, fanns det inte längre någon mening med att döpas med Johannes dop. (Rom 10:4; Gal 3:13; Ef 2:13–15; Kol 2:13, 14) Från och med då godkände Jehova bara det dop som Jesus befallde sina efterföljare att utföra. (Mt 28:19, 20) Händelserna i samband med Apollos inträffade omkring år 52 v.t.

en enda Herre: Dvs. Jesus Kristus. (1Kor 8:6)

en enda tro: Dvs. det enda sätt att tillbe Gud som han godkänner. Den här tron är grundad på budskapet om Kristus som de kristna förkunnar. (Joh 3:16; 4:23, 24; Rom 10:16, 17; 2Kor 4:13)

ett enda dop: Efesierna hade lärt sig att nyckeln till deras enhet var det dop som utfördes i ”Faderns och Sonens och den heliga andens namn”. (Mt 28:19, 20) Under sin tredje missionsresa träffade Paulus några i Efesos som hade blivit döpta med ”Johannes dop”, tydligen efter att det hade upphört att vara ett godkänt dop. (Se studienot till Apg 18:25.) Även om de hade kunskap om Gud hade de inte hört om det kristna dopet. När Paulus hade berättat för dem om Kristus och den heliga anden ”blev de döpta i Herren Jesus namn”. (Apg 19:1–6) Sedan kunde de tjäna Jehova tillsammans med alla döpta kristna i Efesos och på andra ställen.

en enda Gud, som är allas Far: Dvs. Jehova Gud. (5Mo 6:4)

tillsyningsmän: Det grekiska ordet för tillsyningsman, epịskopos, är besläktat med verbet episkopẹō, som betyder ”se till” (Heb 12:15), och substantivet episkopẹ̄, som betyder ”inspektion” (Lu 19:44, Kingdom Interlinear; 1Pe 2:12). Ordet episkopẹ̄ har översatts med ”bli tillsyningsman” i 1Ti 3:1 och ”uppgift att ha tillsyn” i Apg 1:20. Tillsyningsmannen var alltså någon som besökte, inspekterade och vägledde församlingsmedlemmar. Grundtanken i det grekiska uttrycket är ”en som utövar beskyddande tillsyn”. Tillsyningsmännen i den kristna församlingen har ansvaret att hjälpa sina medtroende andligt sett. Paulus använde ordet ”tillsyningsmän” när han här riktade sig till de ”äldste” från församlingen i Efesos. (Apg 20:17) Han använder dessutom ordet ”tillsyningsman” i sitt brev till Titus när han beskriver kvalifikationerna för de ”äldste” i den kristna församlingen. (Tit 1:5, 7) Ordet syftar alltså på samma ställning. Medan presbỵteros för tanken till de förordnade brödernas mogenhet, framhäver epịskopos de uppgifter som följer med förordnandet. Den här skildringen om Paulus möte med de äldste från Efesos visar tydligt att det fanns flera tillsyningsmän i den församlingen. Det fanns inget bestämt antal tillsyningsmän i varje församling, utan antalet berodde på hur många andligt mogna män i församlingen som var kvalificerade att tjäna som äldste. När Paulus skrev till de kristna i Filippi nämnde han ”tillsyningsmännen” (Flp 1:1), vilket tyder på att de fungerade som en krets och hade tillsyn över församlingens angelägenheter. (Se studienot till Apg 1:20.)

människor som gåvor: Eller ”gåvor i form av människor”. Paulus citerar här från Ps 68:18, där David tackade Jehova för erövringen av Jerusalem. Jehova ”steg upp i höjden” bildligt talat när han erövrade staden som låg på toppen av berget Sion. Han gav också israeliterna fångar från de besegrade – starka män som blev användbara arbetare. Under inspiration tillämpar Paulus den här profetiska psalmen på det Jesus gör för den kristna församlingen och liknar honom vid en segrande fältherre. (Ef 4:10) När Jesus ”steg upp i höjden”, dvs. till himlen, fick han enorm makt. (Mt 28:18; Ef 1:20, 21) Han har använt den för att ge ”människor som gåvor” till församlingen – kärleksfulla herdar och tillsyningsmän för Guds hjord. (Ef 4:11; se studienot till Apg 20:28; jämför Jes 32:1, 2.)

steg upp högt över alla himlar: Jesus fick en ställning i himlen som var högre än någon annan andevarelse hade. (Ef 1:20–23; Flp 2:9–11)

evangelieförkunnaren: Grundbetydelsen av det grekiska ordet euaggelistẹ̄s, som har återgetts med ”evangelieförkunnare”, är ”en förkunnare av goda nyheter”. (Se studienot till Mt 4:23.) Alla kristna har fått i uppdrag att predika de goda nyheterna. (Mt 24:14; 28:19, 20; Apg 5:42; 8:4; Rom 10:9, 10) Men de tre gånger detta grekiska ord förekommer visar sammanhanget att ordet kan användas i en särskild betydelse. (Apg 21:8; Ef 4:11; fotnot; 2Ti 4:5; fotnot) När det till exempel används om någon som börjar förkunna i ett område där de goda nyheterna aldrig har förkunnats skulle det grekiska ordet även kunna återges med ”missionär”. Efter pingsten började Filippus predika i staden Samaria med goda resultat. Han blev också vägledd av en ängel att predika de goda nyheterna om Kristus för den etiopiske hovmannen, som han döpte. Sedan förde anden bort Filippus för att predika i Ashdod och alla städerna längs vägen till Caesarea. (Apg 8:5, 12, 14, 26–40) Händelserna här i Apg 21:8 skrevs ner ca 20 år senare, och då omtalas Filippus fortfarande som ”evangelieförkunnaren”.

evangelieförkunnare: Det grekiska ord som Paulus använder här har grundbetydelsen ”förkunnare av goda nyheter”. Det ordet är besläktat med det grekiska ordet för ”evangelium”, eller ”goda nyheter”, och det förekommer bara här och på två andra ställen i de kristna grekiska skrifterna. (2Ti 4:5; se studienot till Apg 21:8.) Alla kristna har fått i uppdrag att predika de goda nyheterna. (Mt 24:14; 28:19, 20) Därför verkar det som att Paulus använder ordet ”evangelieförkunnare” på ett mer specifikt sätt här, nämligen i betydelsen ”missionär”. Paulus, Timoteus, Barnabas och Silas är några exempel på förkunnare som tog predikoverksamheten till nya platser. (Apg 13:2–4; 15:40, 41; 16:3, 4)

föras till rätta igen: Eller ”återföras i rätt läge”. Det här är enda gången det grekiska ordet katạrtisis förekommer i de kristna grekiska skrifterna. Det här och andra besläktade ord användes för att beskriva att man återställde något till ett rätt tillstånd. I Mt 4:21 används till exempel verbet katartịzō för att beskriva att man ”lagade” nät. I Gal 6:1 används samma verb om behovet av att föra en medtroende som har slagit in på fel kurs till rätta igen andligen. Det besläktade substantivet katartismọs, som har återgetts med ”föra ... till rätta” i Ef 4:12, användes ibland i medicinska texter om att återföra något som gått ur led i rätt läge.

föra de heliga till rätta: Eller ”undervisa de heliga”. Det grekiska substantiv som återgetts med ”föra … till rätta” (katartismọs) syftar här på att återställa något till rätt tillstånd. Det kan också förmedla tanken på att utrusta någon för en uppgift. Ibland används ordet i medicinska texter om att återföra något som gått ur led i rätt läge. (Se studienot till 2Kor 13:9.) Jesus rustade ”de heliga” för att ”utföra tjänst” genom att se till att deras tänkesätt, inställning och handlingssätt var i linje med Guds tankar och vilja. Han gjorde det med hjälp av människor som han gett som gåvor till församlingen, dvs. tillsyningsmän som blivit förordnade genom helig ande. (Ef 4:8, 11, 12; 1Kor 16:15–18; 2Ti 2:2; Tit 1:5)

ingående kunskap: Det finns två ord i de kristna grekiska skrifterna som ofta översätts med ”kunskap”: gnọ̄sis och epịgnōsis. Båda orden är besläktade med verbet ginọ̄skō, som betyder ”veta”, ”förstå”, ”inse”. Här används epịgnōsis, som är en förstärkt form av gnọ̄sis (epị betyder ordagrant ”på” men förmedlar här tanken på ”ytterligare”). Det kan, som sammanhanget ofta visar, betyda ”sann (exakt; fullständig) kunskap”. Här använder Paulus ordet för att visa att hans landsmäns, judarnas, hängivenhet var missriktad. Den var inte grundad på en rätt förståelse av Guds vilja så som den hade uppenbarats genom Jesus, den utlovade Messias.

tills vi alla uppnår: Den här ordalydelsen antyder att alla kristna måste arbeta mot att bli mogna och förenade med sina medtroende. (Se studienoten till fullvuxna i den här versen.)

enheten i tron: Uttrycket syftar på att vara förenad när det gäller trosuppfattningar och läror. (Ef 4:5; Kol 1:23; 2:7)

den sanna kunskapen: Eller ”den ingående kunskapen”. Det finns två ord i de kristna grekiska skrifterna som ofta översätts med ”kunskap”: gnọ̄sis och epịgnōsis. Här används epịgnōsis, som är en förstärkt form av gnọ̄sis (epị betyder ordagrant ”på” men förmedlar här tanken på ”ytterligare”). Beroende på sammanhanget kan det betyda ”ingående (exakt; fullständig) kunskap”. (Se studienot till Rom 10:2.) Här använder Paulus ordet för att visa att alla mogna kristna måste vara förenade med sina medtroende när det gäller att få sann kunskap om Guds son, Kristus Jesus. (1Kor 1:24, 30; Ef 3:18; Kol 2:2, 3; 2Pe 1:8; 2:20)

fullvuxna: Eller ”mogna”. Paulus uppmanar de kristna i Efesos att bli mogna i andligt avseende. (1Kor 14:20) Målet var att de skulle få den fullständiga mognad som hör Kristus till, dvs. bli andligt fullvuxna genom att leva enligt den sanna kunskapen de hade fått om Guds son. Då skulle de inte lätt låta sig påverkas av felaktiga uppfattningar och falska läror. Hela församlingsanordningen, med apostlar, profeter, evangelieförkunnare, herdar och lärare, hjälpte dem att bli andligt mogna. (Ef 4:11–14)

av människors list: Det här är enda gången detta grekiska uttryck förekommer i de kristna grekiska skrifterna, och det kan ordagrant översättas med ”i människors tärningsspel”. Det här forntida idiomet syftar på att man brukade lura andra genom att fuska i tärningsspel. (Se ”Romerska tärningar” i Mediagalleriet.) Paulus varnar de kristna i Efesos för att vara som barn, dvs. andligt omogna personer. De som är andligt omogna saknar erfarenhet och gott omdöme, och det gör att de lätt kan påverkas av ”människors list” och hindras från att göra andliga framsteg. Jehova har gett ”människor som gåvor” för att hjälpa de kristna att inte bli lurade av falska lärare. (Ef 4:8; se Tillägg A1.)

tala sanning: Det grekiska verb som används här har en bred betydelse och skulle också kunna återges med ”hålla sig till sanningen” och ”hålla fast vid sanningen”. Det är också så några bibelöversättningar har återgett det. Paulus betonar här kontrasten mellan de kristnas ärliga uppförande och de knep och utstuderade och vilseledande planer som falska lärare använder och som han fördömer i vers 14. Han lyfter fram en liknande tanke i Ef 4:25, där han tydligen citerar från Sak 8:16. Jehovas norm för ärlighet ändras inte. Han vill att hans tjänare alltid ska hålla sig till sanningen i både ord och handling. (3Mo 19:11; Ord 19:9)

harmoniskt sammanfogad: Det här uttrycket betonar hur viktig enheten är i den kristna församlingen. (Se ”Introduktion till Efesierna”.) Både judar och icke-judar kunde tillbe Jehova tillsammans. De kunde alla få helig ande. Tillsammans var de en del av ett andligt tempel, ”en plats där Gud kan bo genom sin ande”. (Ef 2:22; se Ef 4:16, där Paulus använder samma uttryck, ”harmoniskt sammanfogad”, när han liknar den kristna församlingen vid en kropp.)

harmoniskt sammanfogad: Paulus använder ett grekiskt verb som i det här sammanhanget beskriver samspelet i en människokropp, som består av många olika kroppsdelar. Varje del bidrar till att kroppen fungerar som den ska. På samma sätt samarbetar de kristna i församlingen under Kristus, som är huvudet. (Ef 1:22, 23; 4:4, 15) När alla samarbetar enigt och villigt följer Kristus ledning blir församlingen mer mogen, och det blir en kärleksfull atmosfär. (1Kor 12:14–27; Kol 2:19; 3:14) Paulus använder samma grekiska ord i Ef 2:21 (se studienot), där han säger att församlingen är som en byggnad som är ”harmoniskt sammanfogad”.

så att den kan samarbeta: Det grekiska verb som används här betyder ordagrant ”gjord till att gå tillsammans” och kan enligt en ordbok översättas med ”föra samman till en enhet, förena”. (F.W. Danker, 2000: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature)

varje led: Benen i en kropp binds samman av leder. Kroppen, dvs. församlingen av smorda kristna, kan samarbeta därför att Jesus Kristus ser till att ”varje led bidrar med det som behövs”. Han gör det genom anordningarna för utdelning av andlig mat, kommunikation inom församlingen och samordning av församlingens verksamhet. Detta leder till att kroppen är andligt välnärd och till att alla kroppsdelarna, dvs. alla i församlingen, vet hur de ska utföra sina uppgifter. (Ef 4:7–16; se studienot till Kol 2:19.) Ordet för ”led” som Paulus använder var ett ord som läkare brukade använda. Arkeologiska fynd visar att det fanns en skola för medicinska studier i Efesos. Det kan vara anledningen till att Paulus använder liknelsen med en människokropp.

tomheten: Eller ”fruktlösheten”, ”meningslösheten”. Samma grekiska ord används i Septuaginta som en återgivning av det hebreiska ordet hẹvel (som bokstavligen syftar på en flyktig ”andning” eller ”dunst”). Det här hebreiska ordet förekommer mer än 35 gånger i Predikaren i uttryck som ”fullständigt meningslöst” och ”allt är tomt och meningslöst”. (Pre 1:2; 2:17; 3:19; 12:8) Salomo, som skrev den bibelboken, använde ibland det här ordet som ett parallellt uttryck till ”ett jagande efter vind”. (Pre 1:14; 2:11) Sammanhanget till Rom 8:20 visar att Paulus talar om ett jagande utan mål eller syfte. Det hopp som omtalas här syftar på att Gud kommer att befria mänskligheten från ”tomheten” som skapelsen har varit underkastad ända tills nu. (Rom 8:21)

tomma: Eller ”ytliga”. Enligt en ordbok är tanken i den här versen att folk i nationerna ”lever med sina sinnen riktade mot tomma saker”. (F.W. Danker, 2000: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature) Ett sådant liv leder bara till frustration och besvikelse. Det är en anledning till att Paulus uppmanar de kristna att ”sluta leva som folk i nationerna gör”. (Läs mer om det grekiska ord som har återgetts med ”tomma” i studienoten till Rom 8:20.)

i mentalt mörker: Paulus kommenterar inte de här personernas intelligens. I Bibeln jämförs ofta avsaknad av förstånd, särskilt i andligt avseende, med mörker. (Job 12:24, 25; Jes 5:20; 60:2; Joh 8:12; 2Kor 4:6; Ef 1:17, 18; 5:8, 11; 1Pe 2:9; 1Jo 2:9–11) De som inte känner Jehova Gud och Jesus Kristus är i mentalt mörker eftersom de inte har något ljus som hjälper dem och leder dem i livet. (Joh 17:3; Rom 1:21, 28; 2Kor 4:4)

det liv som kommer från Gud: I ett uppslagsverk står det att det grekiska ord som här återgetts med ”liv” betyder ”livsprincipen, liv i absolut bemärkelse”. (Vine, Unger och White, 1984, 1996: Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words) (Det finns ett annat grekiskt ord för ”liv” som betyder ”levnadssätt” eller ”livsstil”. Se till exempel 1Ti 2:2; 1Jo 2:16, fotnot.) Paulus säger att mentalt och andligt mörker gör att människor blir utestängda, eller avskilda, från Jehova, som är livets källa och den som ger människor hopp om evigt liv. (Ps 36:9; Rom 1:21; Gal 6:8; Kol 1:21)

okänsliga: Ordagrant ”har okänsliga hjärtan”. Människor som styrs av den här världens anda och tänkesätt får okänsliga eller hårda hjärtan. (1Kor 2:12; Ef 2:2; 4:17) Det gör att de inte har någon önskan att lära känna Gud. Det grekiska substantiv som här har återgetts med ”okänsliga” kommer från ett medicinskt ord som bland annat kan användas om hud som har blivit okänslig på grund av valkar. Här används det för att beskriva hur bildliga hjärtan kan bli hårda eller okänsliga när det gäller Gud.

skamlöst uppförande: Eller ”tygellöshet”, ”liderlighet”, ”lösaktighet”. I Bibeln avser det grekiska ordet asẹlgeia handlingar som är allvarliga överträdelser av Guds lagar och som återspeglar en fräck, respektlös och föraktfull inställning. Det här ordet förekommer tio gånger i de kristna grekiska skrifterna. (Mk 7:22; Rom 13:13; 2Kor 12:21; Gal 5:19; Ef 4:19; 1Pe 4:3; 2Pe 2:2, 7, 18; Jud 4) Ett lexikon definierar ordet som ”utsvävande uppförande, lösaktighet, liderlighet, dvs. att vara hämningslös i inställning och uppförande på moralens område”. (James Swanson, 1997: A Dictionary of Biblical Languages: Greek) Den judiske historikern Josefus använde det här grekiska ordet när han berättade att den hedniska drottning Isebel uppförde en helgedom åt Baal i Jerusalem. Detta var en chockerande och skandalös handling som på ett skamlöst sätt gick emot folks uppfattning om vad som var passande. (Antiquitates Judaicae [Den forntida judiska historien], bok 8, kap. 13, par. 1 (Loeb 8.318); se Ordförklaringar.)

orenhet: Eller ”smuts”, ”moraliskt fördärv”, ”oanständighet”. Av de tre första sakerna som räknas upp bland ”köttets gärningar” är ”orenhet” (grekiska: akatharsịa) det mest vittomfattande begreppet. Det här ordet förekommer tio gånger i de kristna grekiska skrifterna. I bokstavlig bemärkelse avser det något som är fysiskt orent, eller smutsigt. (Mt 23:27) I bildlig bemärkelse omfattar det alla typer av orenhet och kan till exempel gälla det sexuella, tal, handlingar och andliga relationer, som tillbedjan av falska gudar. (Rom 1:24; 6:19; 2Kor 6:17; 12:21; Ef 4:19; 5:3; Kol 3:5; 1Th 2:3; 4:7) ”Orenhet” kan därför avse olika typer av felaktiga handlingssätt och kan variera i allvarlighetsgrad. (Se studienot till Ef 4:19.) Det grekiska ordet betonar att det felaktiga handlingssättet eller tillståndet är moraliskt motbjudande. (Se Ordförklaringar under ”Oren”.)

giriga: Det grekiska ordet pleonexịa betyder ordagrant ”det att (vilja) ha mer” och betecknar ett omättligt begär. Det här grekiska ordet används också i Ef 4:19; 5:3. Efter att Paulus har nämnt ”girighet” i Kol 3:5 lägger han till ”som är avgudadyrkan”.

förlorat all moralisk känsla: Det här uttrycket är en återgivning av ett grekiskt ord som ordagrant betyder ”upphört att känna smärta”. Här används det bildligt i betydelsen att någon har förlorat all etisk eller moralisk känsla. En sådan person har inte längre dåligt samvete och har slutat känna ansvar inför Gud. (1Ti 4:2)

ett skamlöst uppförande: Eller ”tygellöshet”. Det grekiska ordet asẹlgeia avser handlingar som är allvarliga överträdelser av Guds lagar och som återspeglar en fräck och föraktfull inställning. (Se Ordförklaringar och studienot till Gal 5:19.)

all slags orenhet: Ordet ”orenhet” (grekiska: akatharsịa) har en bred betydelse. Här används det i bildlig bemärkelse och syftar på alla typer av orenhet och kan till exempel gälla det sexuella, tal, handlingar och andliga relationer. (Jämför 1Kor 7:14; 2Kor 6:17; 1Th 2:3.) Det grekiska ordet betonar att det felaktiga handlingssättet eller tillståndet är moraliskt motbjudande. (Se studienot till Gal 5:19.) Paulus talar om sådana som ägnade sig åt sådant utan att få nog. Det här är en återgivning av det grekiska ordet pleonexịa, som betyder ”girighet” och betecknar ett omättligt begär. När Paulus lägger till ”utan att få nog” visar han att graden av ”orenhet” kan variera. (Se studienot till Rom 1:29.)

Den andliga människan: Ordagrant ”Den andlige”. Paulus ställer här den andliga människan i kontrast till den oandliga, som nämns i föregående vers. (Se studienot till 1Kor 2:14.) En andlig människa sätter värde på det som är andligt och låter sig ledas av Guds ande. Gud är högst verklig för människor som är andligt sinnade, och de anstränger sig för att efterlikna honom. (Ef 5:1) De försöker få Guds syn på saker och ting och försöker leva efter hans normer. En andlig människa bedömer, eller kan klart se, det orätta i en oandlig människas handlingssätt.

fortsätta att förnya: Det grekiska verbet står i presens, vilket betecknar pågående handling. Det visar att det är en kontinuerlig process att förnya sitt tänkesätt. (Flp 3:12, 13)

ert tänkesätt: Eller ”den kraft (inställning) som påverkar ert sinne”. Det grekiska uttrycket betyder ordagrant ”ert sinnes ande”. Här syftar ordet ”ande” på drivkraften som får en människa att säga och göra saker på ett visst sätt. (Se Ordförklaringar under ”Ande”.) Sinnets ”ande” är därför den kraft som påverkar och formar en människas tänkesätt, däribland hennes inställning, önskningar och motiv. Ofullkomliga människor dras till att tänka fel, och den benägenheten påverkar sinnet i en fysisk eller materialistisk riktning. (1Mo 8:21; Pre 7:20; Kol 1:21; 2:18) När någon vill bli en kristen måste han förnya sitt tänkesätt. Han måste få en ny drivkraft som påverkar hans tankar i rätt riktning, dvs. i en riktning som stämmer med Guds tankar. (Se studienot till 1Kor 2:15.) Och efter att han har blivit kristen måste han ”fortsätta att förnya” sitt tänkesätt genom att studera Bibeln och låta Guds ande påverka honom.

Andens frukt: Eller ”Det anden frambringar”. Den grekiska jordbrukstermen karpọs, ”frukt”, förekommer på många ställen i de kristna grekiska skrifterna. Här används det i bildlig betydelse om de egenskaper som Guds heliga ande, eller verksamma kraft, kan frambringa hos människor. (Gal 5:16) Precis som ett fruktträd som sköts på rätt sätt bär frukt, så kommer en person som låter sitt tänkesätt och handlingssätt påverkas av Guds ande att utveckla ”andens frukt”. (Jämför Ps 1:1–3.) Dessa egenskaper återspeglar Jehovas egenskaper, han som är källan till helig ande. (Kol 3:9, 10) Den här uppräkningen av egenskaper ska inte ses som en fullständig lista över egenskaper som den heliga anden frambringar hos kristna. (Se studienot till Gal 5:23.) De här egenskaperna kännetecknar den nya personligheten. (Ef 4:24) Paulus använder här singularformen av det grekiska ordet karpọs, ”frukt”. Bibelkommentatorer har fört fram tanken att bruket av singularformen kan antyda att de fina egenskaper som nämns utgör en helhet. Det är alltså viktigt att utveckla alla dessa egenskaper, och de är beroende av varandra.

fortsätta att förnya: Det grekiska verbet står i presens, vilket betecknar pågående handling. Det visar att det är en kontinuerlig process att förnya sitt tänkesätt. (Flp 3:12, 13)

ert tänkesätt: Eller ”den kraft (inställning) som påverkar ert sinne”. Det grekiska uttrycket betyder ordagrant ”ert sinnes ande”. Här syftar ordet ”ande” på drivkraften som får en människa att säga och göra saker på ett visst sätt. (Se Ordförklaringar under ”Ande”.) Sinnets ”ande” är därför den kraft som påverkar och formar en människas tänkesätt, däribland hennes inställning, önskningar och motiv. Ofullkomliga människor dras till att tänka fel, och den benägenheten påverkar sinnet i en fysisk eller materialistisk riktning. (1Mo 8:21; Pre 7:20; Kol 1:21; 2:18) När någon vill bli en kristen måste han förnya sitt tänkesätt. Han måste få en ny drivkraft som påverkar hans tankar i rätt riktning, dvs. i en riktning som stämmer med Guds tankar. (Se studienot till 1Kor 2:15.) Och efter att han har blivit kristen måste han ”fortsätta att förnya” sitt tänkesätt genom att studera Bibeln och låta Guds ande påverka honom.

den nya personligheten: Ordagrant ”den nya människan”. En kristen måste inte bara ta av sig ”den gamla personligheten” (ordagrant ”den gamla människan”) och alla dåliga vanor som hör till den (Ef 4:22), utan också ta på sig ”den nya personligheten”. Det kräver att man gör en total förvandling. Den nya personligheten, ”som skapades enligt Guds vilja”, återspeglar Jehovas personlighet. (Kol 3:9, 10) Han vill att hans tjänare ska likna honom och återspegla hans vackra egenskaper, bland annat egenskaperna som nämns i Gal 5:22, 23. (Se studienoter till Gal 5:22; Ef 4:23.)

medmänniska: Det grekiska ordet betyder ordagrant ”den [som är] nära”, men det syftar inte bara på någon som bor i närheten. Det kan syfta på vem som helst som man har att göra med. (Lu 10:29–37; Rom 13:8–10; se studienot till Mt 5:43.)

medmänniska: Se studienot till Mt 22:39.

upprört omkring eftersom han var djupt bedrövad: Det är bara Markus som berättar hur Jesus reagerade när han såg hur känslokalla de religiösa ledarna var vid det här tillfället. (Mt 12:13; Lu 6:10) Det kan ha varit Petrus, som själv var en man med starka känslor, som hade berättat om hur Jesus kände. (Se ”Introduktion till Markus”.)

blir arga: Paulus citerar från Ps 4:4 och visar att det inte är fel av en kristen att bli arg och upprörd. Både Jehova och Jesus blir arga när de ser ondska och orättvisa, men deras vrede styrs alltid av rättfärdighet och ett fullkomligt omdöme. (Hes 38:18, 19; se studienot till Mk 3:5.) De kristna kan också känna rättfärdig vrede, men Paulus lägger till uppmaningen: synda inte. De får inte låta sådana känslor leda till att de får raseriutbrott, säger något kränkande eller tar till våld. (Ef 4:31) I Ps 4:4 uppmanas Guds tjänare att prata med Jehova i sina enskilda böner om sådant som gör dem upprörda.

Låt inte solen gå ner medan ni fortfarande är uppretade: För judarna markerade solnedgången slutet på en dag och början på nästa. Så Paulus säger alltså här att man inte ska fortsätta vara arg nästa dag. Jesus varnade också sina lärjungar för att fortsätta att vara arg på någon. (Mt 5:22) Om man fortsätter att vara arg så kan det leda till bitterhet, konflikter och splittringar i församlingen och mellan enskilda kristna. (3Mo 19:18; Ps 36:4; Gal 5:19–21) Paulus ger här ett praktiskt råd för att hjälpa de kristna att lösa problem snabbt, helst samma dag. (Rom 12:17–21; Ef 4:2, 3)

blir arga: Paulus citerar från Ps 4:4 och visar att det inte är fel av en kristen att bli arg och upprörd. Både Jehova och Jesus blir arga när de ser ondska och orättvisa, men deras vrede styrs alltid av rättfärdighet och ett fullkomligt omdöme. (Hes 38:18, 19; se studienot till Mk 3:5.) De kristna kan också känna rättfärdig vrede, men Paulus lägger till uppmaningen: synda inte. De får inte låta sådana känslor leda till att de får raseriutbrott, säger något kränkande eller tar till våld. (Ef 4:31) I Ps 4:4 uppmanas Guds tjänare att prata med Jehova i sina enskilda böner om sådant som gör dem upprörda.

ge inte djävulen en möjlighet: Det här uttrycket skulle även kunna återges med ”ge inte djävulen något tillfälle”, eller lite mer ordagrant ”ge inte djävulen något utrymme”. Paulus har precis varnat för att fortsätta vara arg, och detta uttryck understryker allvaret i hans råd. (Se studienot till Ef 4:26.) En kristen som låter vrede eller fientliga känslor få fäste i sitt hjärta kan bildligt talat skapa ett utrymme för djävulen. Det skulle kunna ge djävulen en möjlighet att påverka honom att begå en allvarlig synd. (Ps 37:8) Och om en kristen låter bittra känslor störa enheten i församlingen skulle det tjäna djävulens intressen. (Jak 4:1, 7)

tältmakare: Här används det grekiska ordet skēnopoiọs om Paulus, Aquilas och Priscillas yrke. Det råder delade meningar om exakt vilken sorts hantverkare detta ord betecknar (tältmakare, vävare eller repslagare), men många forskare menar att ”tältmakare” är den troliga betydelsen. Paulus var från Tarsos i Kilikien, ett område som var känt för gethårstyget cilicium, som man tillverkade tält av. (Apg 21:39) Bland judarna under det första århundradet satte man en ära i att lära pojkar ett hantverk, även om de sedan också skulle få högre utbildning. Det är därför möjligt att Paulus redan som pojke fick lära sig att sy tält. Detta var inte något lätt arbete, för cilicium ska ha varit ett styvt och grovt tyg och därför svårt att skära till och sy i.

sluta stjäla: Paulus ord kan ha varit till särskilt stor nytta för de fattiga arbetare som bodde i Efesos. Några av dem kanske bara hade tillfälliga arbeten eller var säsongsarbetare, och de kanske inte tjänade tillräckligt för att försörja familjen. Det kan därför ha varit frestande för dem att stjäla. Men Paulus säger att de kristna inte ska stjäla, oavsett omständigheter. I stället uppmanar han dem att arbeta hårt och göra ett gott arbete. (5Mo 5:19; 1Th 4:11) Vid ett tidigare tillfälle hade Paulus påmint de äldste i Efesos om hur hårt han själv arbetade. (Apg 20:17, 34; se också studienot till Apg 18:3.) För att kunna följa Paulus råd behövde de kristna i Efesos lita på Jesus löfte om att Gud skulle se till att de fick det de behövde. (Mt 6:25–33)

nedbrytande ord: Det grekiska ordet för ”nedbrytande” betyder ordagrant ”ruttna” och kan användas om frukt, fisk eller kött som har ruttnat. (Mt 7:17, 18; 12:33; Lu 6:43) Det är en träffande beskrivning av det nedbrytande, sårande eller grova språk som en kristen inte ska använda. I stället ska en kristen bara säga ”sådant som är uppbyggande” och ”till nytta för dem som lyssnar” och krydda sina ord ”med salt”. (Kol 4:6 och studienoten)

han: Detta syftar tillbaka på ”hjälparen” som nämns både i den här versen och i föregående vers. (Se studienot till Joh 16:13.) Jesus använde ett bildspråk som kallas personifikation när han talade om den heliga anden, en opersonlig kraft, som en hjälpare. Han sa att den här hjälparen skulle ”lära”, ”vittna”, ”ge bevis”, ”vägleda”, ”tala”, ”höra” och ”ta emot”. (Joh 14:26; 15:26; 16:7–15) Personifikation innebär att man talar om något opersonligt eller livlöst som om det var levande. I det här sammanhanget skulle anden ge världen tydliga bevis i fråga om synd, eftersom det skulle bli uppenbart att världen inte hade visat tro på Guds son. Anden skulle också ge världen tydliga bevis i fråga om rättfärdighet, eftersom Jesus himmelsfärd skulle bevisa att han var rättfärdig. Anden skulle visa varför Satan, ”den här världens härskare”, förtjänar en fällande dom. (Joh 16:9–11) Det grekiska ord som används här för ”ge ... tydliga bevis” är elẹgchō, som också återges med ”tillrättavisa”. (1Ti 5:20; Tit 1:9)

denne: Både ”denne” och ”han” i vers 13 och 14 syftar tillbaka på ”hjälparen” i Joh 16:7. Jesus använde ”hjälparen” (maskulinum på grekiska) för att personifiera den heliga anden (neutrum på grekiska), som är en opersonlig kraft. (Se studienot till Joh 14:16.)

vad anden menar: Eller ”vad andens sinne (tanke) är”. ”Anden” syftar på Guds ande, eller verksamma kraft. Med sin ande påverkade Gud bibelskribenterna att skriva ner tankarna som finns i Bibeln, och därför vet han vad de inspirerade tankarna betyder. Men Paulus visar här att Gud, som utforskar hjärtan, till och med vet vilka tankar från Bibeln som sätter ord på det som hans jordiska tjänare är för pressade för att veta att de kan be om. Det är som att de här inspirerade avsnitten vädjar, eller lägger sig ut, för Guds heliga. (Rom 8:26) Att det på grekiska sägs att anden har ett ”sinne” och att den ”vädjar” är ytterligare ett exempel på att Guds ande personifieras i Bibeln. (Se studienot till Joh 14:16.)

sitt sigill: På Bibelns tid använde man ett sigill som en underskrift eller en stämpel för att visa vem som ägde något, för att bestyrka att något var äkta eller för att bekräfta en överenskommelse. På ett bildligt sätt har Gud satt ett sigill på de smorda med sin heliga ande för att visa att de är hans egendom och har utsikten att få evigt liv i himlen. (Ef 1:13, 14)

en garanti på det som ska komma: Eller ”ett förskott (en handpenning) på det som ska komma”. Det grekiska ordet arrabọ̄n förekommer tre gånger i de kristna grekiska skrifterna, och varje gång handlar det om att Gud smörjer kristna med anden, dvs. Guds heliga ande, eller verksamma kraft. (2Kor 5:5; Ef 1:13, 14) Den heliga anden verkar på ett speciellt sätt på de smorda och är som ett förskott på det de ska få i framtiden. Kristna som har blivit smorda med helig ande är övertygade om att de har hoppet om att komma till himlen eftersom de har fått denna garanti. I den fulla betalningen ingår bland annat att de får en oförgänglig kropp i himlen (2Kor 5:1–5) och att de får odödlighet (1Kor 15:48–54).

gör inte Guds heliga ande bedrövad: Det grekiska ordet för ”göra bedrövad” kan också återges med ”ge orsak till sorg”, ”göra ledsen”. Paulus använder ett bildspråk som kallas personifikation när han talar om den heliga anden, en opersonlig kraft, som en person. (Jämför studienoter till Joh 16:8, 13; Rom 8:27.) Gud använder sin heliga ande för att ge sitt folk vägledning och styrka. Den heliga anden utvecklar goda egenskaper i dem, nämligen ”andens frukt”. (Gal 5:22–24) De som inte uppskattar den heliga anden, som motarbetar den och som går emot vägledningen i Bibeln gör i bildlig bemärkelse anden ”bedrövad”. (Ef 4:17–29; 5:1–5; Jes 63:10; Apg 7:51)

fått den som ett sigill fram till den dag då ni blir befriade genom lösen: Smorda kristna får Jehovas heliga ande som ett sigill. Sigillet visar att Jehova äger dem och att de har hoppet om att få leva i himlen. (Se studienoter till 2Kor 1:22.)

Var i stället omtänksamma: I Ef 4:31 räknar Paulus upp några negativa drag. Som en kontrast uppmuntrar han sedan de kristna i Efesos att visa positiva egenskaper, som omtänksamhet. (Kol 3:12, 13) Det grekiska ord som har återgetts med ”var” kan också översättas med ”bli”, något som möjligen antyder att de behövde bli bättre på att visa omtänksamhet.

Media

Romerska tärningar
Romerska tärningar

Tärningarna på bilden är från romartiden och är tillverkade av elfenben. Tärningar kunde också tillverkas av material som ben eller sten. Man brukade ofta fuska när man spelade tärning. När aposteln Paulus varnade de kristna i Efesos för att låta sig luras av människor så använde han ett grekiskt uttryck som ordagrant syftar på tärningsspel. (Ef 4:14) Men han använde det i bildlig betydelse, och därför har det översatts med ”människors list”.