Första Thessalonikerbrevet 4:1–18

4  Slutligen, bröder: Ni har redan fått vägledning från oss om hur ni ska leva för att bli godkända av Gud,+ och det är ju så ni lever. Men nu uppmanar vi er och vädjar till er genom Herren Jesus att göra det mer fullständigt.  Ni vet ju vilken vägledning* vi gav er genom Herren Jesus.  För detta är Guds vilja: att ni ska vara heliga+ och avhålla er från sexuell omoral.+  Var och en av er ska veta hur man får kontroll över sin egen kropp,+ så att den kan vara helig*+ och värdig.  Ni ska inte låta er styras av girig och okontrollerad sexuell lust,+ vilket är vanligt bland nationerna som inte känner Gud.+  Ingen ska överskrida gränserna för vad som är passande och utnyttja sin medtroende i fråga om detta, eftersom Jehova utkräver straff för alla sådana handlingar, vilket vi redan har talat med er om och kraftigt varnat er för.  Gud har ju inte kallat oss till att leva ett orent liv, utan till att vara heliga.+  Den som sätter sig över detta sätter sig alltså inte över en människa, utan över Gud,+ som ger er sin heliga ande.+  Men när det gäller broderskärleken+ behöver vi inte skriva något till er, för Gud har redan lärt er att älska varandra.+ 10  Och faktum är att ni visar detta mot alla bröder i hela Makedonien. Men vi uppmanar er att göra det ännu mer i fortsättningen. 11  Ha som mål att leva ett lugnt liv+ och sköta era egna angelägenheter+ och arbeta med era händer,+ precis som vi har anvisat er. 12  Då kan utomstående se att ni gör rätt för er,*+ och ni kommer inte att vara i behov av något. 13  Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som sover i döden,+ för att ni inte ska sörja som de utan hopp.+ 14  För vi tror på att Jesus dog och uppstod igen,+ och därför är vi säkra på att Gud kommer att uppväcka dem som har följt Jesus och som har somnat in i döden så att de kan vara tillsammans med Jesus.+ 15  Med stöd av Jehovas ord säger vi detta till er: De av oss som lever under Herrens närvaro kommer inte att uppstå före dem som har somnat in i döden. 16  För Herren själv kommer att stiga ner från himlen med en befallande stämma, med en ärkeängels+ röst och med Guds trumpet, och de döda som var förenade med Kristus ska uppstå först.+ 17  Efter det ska de av oss som fortfarande lever ryckas bort i moln+ för att vara tillsammans med dem och möta Herren+ i luften. Sedan ska vi alltid vara tillsammans med Herren.+ 18  Så fortsätt trösta varandra med dessa ord.

Fotnoter

Eller ”vilka befallningar”.
Eller ”ren”.
Eller ”lever ett anständigt liv”.

Studienoter

ni ska vara heliga: Det här är en återgivning av ett grekiskt uttryck som också skulle kunna översättas ”ni helgas”. Paulus använder det grekiska ordet hagiasmọs två gånger till i det här sammanhanget: i 1Th 4:4 och 4:7. I de kristna grekiska skrifterna används orden som har återgetts med ”helig” och ”helighet” om att vara avskild för tjänst för Gud. Orden innefattar också tanken på moraliskt rent uppförande. (Mk 6:20; 2Kor 7:1; 1Pe 1:15, 16) I det här sammanhanget sägs det att man är helig om man avhåller sig från sexuell omoral, dvs. alla former av otillåtet sex. (Se Ordförklaringar under ”Helig, helighet”.)

sexuell omoral: Se studienot till Apg 15:20.

sin egen kropp: Ordagrant ”sitt eget kärl”. Paulus liknar en persons kropp vid ett kärl. För att kunna få ”kontroll över sin egen kropp, så att den kan vara helig”, måste man se till att ens tankar och önskningar stämmer med Guds heliga moralnormer. Det grekiska ordet för ”kärl” används i bildlig betydelse även i Rom 9:22 och 2Kor 4:7. Det förekommer också i Apg 9:15 och har då översatts med ”redskap”.

okontrollerad sexuell lust: Det här uttrycket är en återgivning av ett grekiskt ord (pạthos) som syftar på starka begär eller okontrollerade lustar. Samma grekiska ord förekommer i Rom 1:26 och Kol 3:5. I sitt brev till thessalonikerna kombinerar Paulus det här ordet med ett ord (epithymịa) som ordagrant betyder ”begär”. I det här sammanhanget syftar det på en obehärskad lust eller en överdriven åtrå, och därför har det återgetts med girig. Sammanhanget visar att de kombinerade uttrycken syftar på ett felaktigt begär av sexuell natur. De sexuella begären kan tillfredsställas på ett passande sätt inom äktenskapet (1Kor 7:3, 5; Heb 13:4), men Paulus visar att ”Jehova utkräver straff” för olämpligt sexuellt uppförande (1Th 4:3–6).

utnyttja sin medtroende i fråga om detta: Det grekiska ord som har återgetts med ”utnyttja” är besläktat med ett ord för ”girighet” och förmedlar tanken på en girig, självisk syn på sex. Det grekiska ordet kan också betyda ”stjäla”, ”bedra” eller ”fuska”. Här kan det förmedla tanken på att en kristen som själviskt begår sexuella synder tar ifrån en medtroende hans eller hennes rena samvete. Om någon av dem är gift berövas den oskyldiga parten på äktenskaplig trygghet och lycka. Sådana handlingar kan också skada de inblandades, deras familjers och församlingens rykte. Men det allvarligaste är att de som begår sexuella synder visar grov respektlöshet mot Gud. (1Th 4:8)

eftersom Jehova utkräver straff för alla sådana handlingar: Den här frasen kan också återges med ”eftersom Jehova är den som hämnas allt detta”. Paulus anspelar tydligen på Ps 94:1, där Jehova kallas ”hämndens Gud”. De äldste har ansvaret att utesluta syndare som inte ångrar sig (1Kor 5:1, 13), men Jehova är den som slutligen straffar dem som lever omoraliskt utan att ångra sig. (Läs mer om varför Guds namn används i den här versen i Tillägg C3 introduktion; 1Th 4:6.)

orent liv: Se studienot till Ef 4:19.

broderskärleken: Se studienot till Rom 12:10.

Gud har … lärt er: Det här uttrycket är en återgivning av det grekiska ordet theodịdaktos, och det här är enda gången det förekommer i de kristna grekiska skrifterna. Det är sammansatt av det grekiska ordet för ”Gud” och ordet för ”lära”. Paulus kan ha anspelat på Jes 54:13, där den hebreiska texten lyder: ”Dina söner ska vara lärda av Jehova.” I Joh 6:45 citerar Jesus de här orden av Jesaja. I andra bibelverser nämns också att Jehova Gud är den som undervisar sitt folk. (5Mo 6:1; Jes 48:17) Minst en översättning av de kristna grekiska skrifterna till hebreiska använder Guds namn här, och några översättningar till andra språk gör också det.

Gud har redan lärt er att älska varandra: Gud skapade människan till sin avbild med förmågan att kunna älska andra. (1Mo 1:27) Gud lär människor att älska varandra genom sitt eget exempel. (Mt 5:44, 45; Apg 14:17; 1Jo 4:9–11) I Bibeln framhålls det gång på gång hur viktigt det är att visa kärlek. (3Mo 19:34; 5Mo 10:18, 19; 1Jo 3:16; 4:21) Jesus sa att ett av de två viktigaste buden i Guds lag till Israel var: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv.” (Mt 22:39; 3Mo 19:18) Jakob kallar det här budet ”den kungliga lagen”. (Jak 2:8) Jesus utvidgade det budet när han sa att de kristna skulle älska varandra precis som han hade älskat dem. (Joh 13:34)

dem som sover i döden: Ordagrant ”dem som sover”. I Bibeln används orden ”sova” och ”somna” både om vanlig sömn (Mt 28:13; Lu 22:45; Joh 11:12; Apg 12:6) och om att somna in i döden (Joh 11:11; Apg 7:60; 13:36; 1Kor 7:39; 15:6, 51; 2Pe 3:4). När sammanhanget visar att orden syftar på döden, översätter bibelöversättare ofta det med ”sover i döden” eller helt enkelt ”dött”. Att likna döden vid en sömn är passande av minst två skäl. För det första visar Bibeln att de som har dött är lika omedvetna som de som sover. (Pre 9:5, 10; Joh 11:11, 13) För det andra ger Bibeln ett hopp om att de som ”sover i döden” ska ”vakna” och få liv igen. (Dan 12:2; se studienoter till Joh 11:11; Apg 7:60.)

Jehovas ord: Det här uttrycket syftar generellt på ett budskap från Jehova. (Jämför studienoter till Apg 8:25; 1Th 1:8; läs mer om varför Guds namn används i den här versen i Tillägg C3 introduktion; 1Th 4:15.)

Herrens närvaro: Dvs. Jesus Kristus närvaro. (1Th 2:19; 3:13; 5:23) I en äldre handskrift står det ”Jesus närvaro”.

Herren: Dvs. Jesus Kristus.

kommer att stiga ner från himlen: Herren Jesus kommer att stiga ner på ett bildligt sätt när han vänder sin uppmärksamhet mot jorden och använder makten som han har fått. I de hebreiska skrifterna används uttryck som ”gå ner” och ”böja sig ner” på liknande sätt. (1Mo 18:21; Ps 113:6) Och i 1Mo 11:5 har ett ord som ordagrant betyder ”steg ner” återgetts med ”riktade … sin uppmärksamhet mot”. Jehova riktade sin uppmärksamhet mot Babel för att undersöka situationen där och avgöra vad han skulle göra med invånarna.

en befallande stämma: Eller ”ett befallande rop”. Det grekiska ord som används här förekommer bara en gång i de kristna grekiska skrifterna. Det kan syfta på en order om att en armé ska gå till anfall eller på en befallning från en kung. Jesus Kristus stiger bildligt talat ner från himlen för att med en befallande stämma väcka de döda som var förenade med Kristus, dvs. sina smorda efterföljare, från döden. På andra ställen visar Bibeln att det är Jesus röst som de döda ska höra (Joh 5:25) och att alla ska ”göras levande på grund av Kristus” (1Kor 15:22). (Se studienot till 1Kor 15:55.)

med en ärkeängels röst: Det grekiska ordet för ”ärkeängel” (archạggelos) förekommer bara två gånger i de kristna grekiska skrifterna och båda gångerna i singular. Prefixet ”ärke-” kommer från grekiskan och betyder ”främste”, ”förnämste”, ”över-”. Ärkeängel betyder därför ”överängel” eller ”den främste ängeln”. Den andra gången ordet ”ärkeängel” förekommer är i Jud 9, och där sägs det att namnet på den här ängeln är Mikael. Så i Bibeln är det bara Mikael som kallas ärkeängel. Det är honom som Gud har utvalt till att vara ledare över de andra änglarna. I 1Th 4:16 sägs det att Jesus har en ärkeängels röst och makt att uppväcka dem som dött. (Se studienot till Joh 11:25.) Så uttrycket ”en ärkeängels röst” fokuserar tydligen på den myndighet som Jesus ger sina befallningar med. (Joh 5:26–29)

med Guds trumpet: Trumpeter användes på många olika sätt på Bibelns tid. (Se Ordförklaringar under ”Trumpet”.) Anledningen till att Herren Jesus blåser i ”Guds trumpet” är att samla Jehovas tjänare. Det påminner om att man blåste i två silvertrumpeter för att samla Israels tolv stammar på Moses tid. (4Mo 10:1–10) I 1Kor 15:52 förbinder Paulus ljudet av en trumpet med de smorda kristnas uppståndelse.

ryckas bort i moln för att … möta Herren i luften: I det här sammanhanget används både ”moln” och ”luften” i bildlig betydelse. När ordet ”moln” används handlar det ofta om något som sker osynligt. (Se studienoter till Mt 24:30; Apg 1:11.)

möta Herren: Dvs. Herren Jesus Kristus, som sammanhanget visar. (1Th 4:15, 16)

vara tillsammans med Herren: Dvs. Herren Jesus Kristus. (1Th 4:15, 16)

Media