Matteusevangeliet 7:1–29

7  Sluta upp med att döma,+ så att ni själva inte blir dömda.+  För som ni dömer andra ska ni själva bli dömda,+ och som ni behandlar andra ska ni själva bli behandlade.*+  Varför lägger du märke till flisan i din broders öga men inte bjälken i ditt eget?+  Och hur kan du säga till din broder: ’Jag kan ta bort flisan ur ditt öga’, när du själv har en bjälke i ögat?  Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, då kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga.  Ge inte det som är heligt åt hundar, och kasta inte era pärlor för svin.+ De kommer bara att trampa på dem och vända sig om och slita er i stycken.+  Fortsätt be, så ska ni få.+ Fortsätt söka, så ska ni finna. Fortsätt bulta på, så ska dörren öppnas.+  För den som ber, han får,+ och den som söker, han finner, och för den som bultar på ska dörren öppnas.  Vem av er skulle ge sin son en sten om han bad om en bit bröd? 10  Och vem skulle ge honom en orm om han bad om en fisk? 11  Ni vill alltså ge goda gåvor till era barn, trots att ni är syndare. Tänk då hur mycket mer er Far i himlen vill ge det som är gott+ till dem som ber honom om det!+ 12  Allt som ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem.+ Det är faktiskt det som lagen och profeterna går ut på.+ 13  Gå in genom den trånga porten.+ Den stora porten och den breda vägen leder nämligen till död, och många väljer den. 14  Men den trånga porten och den smala vägen leder till liv, och det är få som finner den.+ 15  Akta er för de falska profeterna!+ De är förklädda till får,+ men egentligen är de blodtörstiga vargar.+ 16  Ni kan känna igen dem på deras frukter. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?+ 17  Fina träd ger fin frukt, men dåliga träd ger dålig frukt.+ 18  Ett fint träd kan inte bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan inte bära fin frukt.+ 19  Alla träd som inte ger fin frukt huggs ner och kastas i elden.+ 20  Det är alltså på deras frukt som ni ska känna igen dessa människor.+ 21  Det är inte alla som säger ’herre, herre’ till mig som ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Fars vilja.+ 22  Den dagen ska många säga: ’Herre, herre,+ vi har ju profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort underverk* i ditt namn!’+ 23  Men då ska jag svara: ’Jag har inget med er att göra!* Försvinn härifrån, ni som gör det som är ont!’+ 24  Den som lyssnar på mina ord och följer dem är som en förståndig man som bygger sitt hus på berggrund.+ 25  Regnet öser ner, störtfloderna kommer och vindarna blåser och piskar mot huset, men det rasar inte ihop, för det är byggt på berggrund. 26  Men den som hör mina ord och ändå inte följer dem är som en dåre som bygger sitt hus på sand.+ 27  Regnet öser ner, störtfloderna kommer och vindarna blåser och piskar mot huset,+ och då rasar det ihop. Det blir bara spillror kvar.” 28  När Jesus hade talat färdigt var alla helt förundrade över hans sätt att undervisa.+ 29  Han undervisade nämligen med auktoritet+ och inte som de skriftlärda.

Fotnoter

Eller ”och med samma mått som ni mäter med ska det mätas åt er”.
Eller ”många mirakel”.
Eller ”Jag har aldrig känts vid er”.

Studienoter

Fortsätt förlåta, så ska ni bli förlåtna: Eller ”Fortsätt frikänna, så ska ni bli frikända”. Det grekiska ord som återges med ”förlåta” betyder ordagrant ”släppa fri”, ”sända i väg”, ”frige (till exempel en fånge)”. När det i det här sammanhanget används som en kontrast till att döma och fördöma förmedlar det tanken på att frikänna och förlåta, även när straff eller vedergällning kan verka berättigat.

Sluta upp med att döma: Jesus visste att ofullkomliga människor har en tendens att vara fördömande och att många fariséer på hans tid var dåliga exempel när det gällde detta. De dömde ut alla som inte levde enligt Moses lag och som inte följde de oskriftenliga traditioner som fariséerna tyckte var viktiga. Jesus befallde alla som brukade döma andra att sluta upp med det. I stället för att leta efter fel skulle Jesus lärjungar förlåta andras felsteg. På det sättet skulle de uppmuntra andra att visa samma förlåtande anda. (Se studienot till Lu 6:37.)

din broder: I några sammanhang används det grekiska ordet adelfọs (broder) om bokstavligt släktskap. Men här syftar det på andligt släktskap och avser en medtroende, eftersom sammanhanget har med tillbedjan vid Jehovas tempel på Jesus tid att göra. I ytterligare andra sammanhang kan ordet användas mer generellt om en medmänniska.

flisan ... bjälken: Jesus använder här en effektfull hyperbol för att beskriva en person som är kritisk mot sin broder. Han jämför ett litet felsteg med en flisa. Det grekiska ordet kạrfos kan betyda både ”flisa” och ”strå”. Den som är kritisk menar att hans broder har något fel på sin andliga syn, där uppfattningsförmåga och omdöme i moraliskt avseende ingår. Genom att erbjuda sig att ”ta bort flisan” påstår han stolt att han har bättre omdöme och är kvalificerad att hjälpa sin broder att se saker och ting tydligare. Men Jesus säger att det är den kritiske mannens andliga syn och omdömesförmåga som är skadad på grund av en bildlig ”bjälke”, en grov stock som kan användas för att hålla uppe ett hustak. (Mt 7:4, 5) Vissa menar att den här slående och humoristiska jämförelsen visar att Jesus var väl förtrogen med det arbete en snickare utförde i sin verkstad.

din broders: I det här sammanhanget syftar det grekiska ordet adelfọs (broder) på andligt släktskap och avser en medtroende. Ordet kan också användas mer generellt om en medmänniska. (Se studienot till Mt 5:23.)

Hycklare!: I Mt 6:2, 5, 16 använder Jesus detta uttryck om de judiska religiösa ledarna, men här använder han det om alla lärjungar som fokuserar på andras fel men blundar för sina egna.

Ge inte det som är heligt åt hundar, och kasta inte era pärlor för svin: Enligt Moses lag var både svin och hundar orena djur. (3Mo 11:7, 27) Det var tillåtet att ge hundar kött från djur som hade blivit dödade av ett vilt djur. (2Mo 22:31) Men judisk tradition förbjöd att man gav ”heligt kött”, dvs. kött från offerdjur, till hundar. I Mt 7:6 används uttrycken ”hundar” och ”svin” bildligt om människor som inte värdesätter andliga skatter. Precis som pärlor inte har något värde för svin har andliga skatter inget värde för sådana människor, som i stället hånar dem som vill dela med sig av sina andliga rikedomar.

Fortsätt be, ... söka, ... bulta på: Uppmaningen ”fortsätt” som används här är ett sätt att uttrycka den grekiska verbformen för pågående handling och visar hur viktigt det är att hålla ut i bön. Att Jesus använder tre olika verb uttrycker intensitet. Jesus lyfter fram samma poäng som i liknelsen i Lu 11:5–8.

orm ... fisk: Fisk var en basvara för dem som bodde i området runt Galileiska sjön och åts ofta tillsammans med bröd. En del små ormar kan ha sett ut som fiskar. Poängen med den retoriska frågan är att det är otänkbart för en omtänksam förälder att göra något sådant.

sten ... bröd: Jesus kan ha ställt bröd och stenar i kontrast till varandra eftersom bröd var en basvara för judarna och grannfolken och eftersom storleken och formen på bröd kunde ha påmint om stenar. Svaret på Jesus retoriska fråga är: ”Det är helt otänkbart att en förälder skulle göra något sådant.” (Se studienot till Mt 7:10.)

orm ... fisk: Fisk var en basvara för dem som bodde i området runt Galileiska sjön och åts ofta tillsammans med bröd. En del små ormar kan ha sett ut som fiskar. Poängen med den retoriska frågan är att det är otänkbart för en omtänksam förälder att göra något sådant.

trots att ni är syndare: Eller ”trots att ni är onda”. På grund av arvsynden är alla människor ofullkomliga och därför onda i relativ bemärkelse.

hur mycket mer: Jesus använde ofta det här sättet att resonera. Först lägger han fram ett fastslaget faktum eller en välkänd sanning, och med det som grund drar han sedan en slutsats som är ännu svårare att motsäga. På detta sätt visar han att det som gäller i smått också gäller i stort. (Mt 12:12; Lu 11:13; 12:28)

lagen och profeterna: ”Lagen” syftar på de fem Moseböckerna. ”Profeterna” syftar på de profetiska böckerna i de hebreiska skrifterna. Men när de här uttrycken används tillsammans kan det beteckna alla böcker i de hebreiska skrifterna. (Mt 7:12; 22:40; Lu 16:16)

lagen och profeterna: Se studienot till Mt 5:17.

Gå in genom den trånga porten: I forna tider gick vägen in i en muromgärdad stad genom någon av stadens portar. Bibeln använder sådana uttryck som ”väg” och ”stig” för att beskriva människors livskurs och uppförande. De två olika vägarna i liknelsen illustrerar två olika livskurser, en som Gud godkänner och en som han inte godkänner, och rätt väg leder till att man får komma in i Guds rike. (Ps 1:1, 6; Jer 21:8; Mt 7:21)

Den stora porten och den breda vägen: Även om en del handskrifter har lydelsen ”stor och bred är den väg”, har denna längre lydelse starkt stöd i handskrifterna och stämmer överens med parallellismen i Mt 7:14. (Se Tillägg A3.)

förklädda till får: Eller ”i fårakläder”. De har så att säga klätt sig i bildliga kläder och visar fårlika egenskaper. De gör detta för att ge intryck av att vara oskyldiga tillbedjare i Guds ”hjord”.

blodtörstiga vargar: Eller ”glupska vargar”. En metafor som beskriver dem som är extremt giriga och som utnyttjar andra för att själva vinna på det.

frukter: Används här bildligt om människors handlingar och ord eller resultaten av vad de gör och säger.

gör det som är ont: Eller ”gör det som är laglöst”. (Se studienot till Mt 24:12.)

ondskan: Ordagrant ”laglösheten”. Det grekiska ordet rymmer tanken på överträdelse av och förakt för lagar och att människor beter sig som om det inte fanns några lagar. När det används i Bibeln syftar det ofta på förakt för Guds lagar. (Mt 7:23; 2Kor 6:14; 2Th 2:3–7; 1Jo 3:4)

förståndig: Se studienot till Mt 24:45.

förståndige: Det grekiska ord som används här förmedlar tanken på att vara förståndig och vis i praktiskt avseende och samtidigt insiktsfull, förutseende, omdömesgill och klok. Samma grekiska ord används i Mt 7:24 och 25:2, 4, 8, 9. I Septuaginta används det här ordet om Josef i 1Mo 41:33, 39.

Regnet ... störtfloderna ... vindarna: Plötsliga vinterstormar med kraftiga vindar, skyfall och störtfloder är inte ovanliga i Israel (särskilt inte under månaden tebet, dvs. december/januari). (Se Tillägg B15.)

var alla helt förundrade: Det grekiska verb som används här kan definieras som ”bli överväldigad av förundran”. Verbformen markerar pågående handling och visar att Jesus ord gjorde ett bestående intryck på åhörarna.

hans sätt att undervisa: Eller ”hans undervisning”. Det här uttrycket avser inte bara hur Jesus undervisade, dvs. hans undervisningsmetoder, utan också det han lärde ut, dvs. hela bergspredikan.

inte som de skriftlärda: I stället för att citera högt ansedda rabbier och använda dem som auktoritet, som de skriftlärda brukade göra, talade Jesus med auktoritet som Jehovas representant och grundade allt han lärde ut på Guds ord. (Joh 7:16)

Media

Varg
Varg

Vargarna i Israel är rovdjur som är särskilt aktiva på natten. (Hab 1:8) Vargar är vildsinta, glupska, djärva och giriga, och de dödar ofta fler får än de kan äta upp eller släpa med sig. I Bibeln används ofta djur och deras karakteristiska drag och beteenden för att illustrera både bra och dåliga egenskaper. I profetian som Jakob uttalade på sin dödsbädd sägs det att Benjamin river som en varg (Canis lupus). (1Mo 49:27) Men i de flesta fall används vargen för att beskriva dåliga egenskaper, t.ex. grymhet, girighet, ondska och slughet. Några av dem som liknas vid vargar är falska profeter (Mt 7:15), de som ondskefullt motarbetar den kristna tjänsten (Mt 10:16; Lu 10:3) och falska lärare som skulle hota den kristna församlingen inifrån (Apg 20:29, 30). Herdar var väl medvetna om hur farliga vargarna var. Jesus talade om ”en anställd arbetare” som såg vargen komma men övergav fåren och flydde. Men Jesus är inte som den anställde arbetaren som inte brydde sig om fåren, utan han är ”den gode herden” som ”ger sitt liv för fåren”. (Joh 10:11–13)

Fikonträd, vinrankor och tistlar
Fikonträd, vinrankor och tistlar

Jesus val av växter i sina liknelser var utan tvekan genomtänkt. Fikonträd (1) och vinrankor (2) nämns ofta tillsammans, och Jesus ord i Lu 13:6 visar att man brukade plantera fikonträd i vingårdar. (2Ku 18:31; Joel 2:22) Uttrycket att sitta ”var och en under sin egen vinstock och sitt eget fikonträd” symboliserade fridfulla, goda och trygga förhållanden. (1Ku 4:25; Mik 4:4; Sak 3:10) I kontrast till det nämns törnen och tistlar i samband med att Jehova förbannade marken när Adam hade syndat. (1Mo 3:17, 18) Man vet inte exakt vilken typ av törnbuske som Jesus syftar på i Mt 7:16. Tisteln som visas på bilden (Centaurea iberica) (3) är vanlig i Israel och tillhör klintsläktet.