Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 117

Cakudya Cancidodo ca Mbuya

Cakudya Cancidodo ca Mbuya

MATEU 26:21-29 MARKO 14:18-25 LUKA 22:19-23 JUWAU 13:18-30

  • YEZU ALONGA KUTI YUDA NDIYE AKHAFUNA KUNSANDUKIRA

  • YEZU ATOMESA CIKUMBUSO

Mbadzati kucita Paskwa, Yezu apfundzisa apostolo ace n’khaliro wakucepeseka mudatsuka iye manyalo awo. Panango pidamala iwo kudya Paskwa, Yezu alonga mafala adalonga Dhavidhi kuti: ‘Xamwali wanga wakukhulupirika akhadya kazinji na ine, andisandukira.’ Buluka penepo alonga: “M’bodzi wa imwe anadzandisandukira.”—Masalmo 41:9; Juwau 13:18, 21.

Apostolo ayang’anisana unango na ndzace mbatoma kubvundza: “Mbuya, ndine?” Ngakhale Yuda Iskariyoti abvundzambo. Nakuti Juwau akhali cifupi na Yezu, Pedhru apanga Juwau toera kubvundza Yezu kuti munthu unoyu mbani. Juwau afendedzera Yezu mbabvundza: “Mbuya, mbani?”—Mateu 26:22; Juwau 13:25.

Yezu atawira: ‘Ndi ule anapasa ine phindi ya nkate inafuna kupfonda ine mu mbale.’ Natenepa, Yezu akwata phindi ya nkate mbapfonda mu mbale, mbaupasa Yuda, mbalonga: “Mwana wa munthu ali kuenda, ninga mudalemberwa ipyo m’Malemba thangwi ya iye. Mbwenye dzedze kuna ule anafuna kusandukira Mwana wa munthu! Mbapidakhala mwadidi kakamwe kuna munthu unoyu mbadakhonda kubaliwa.” (Juwau 13:26; Mateu 26:24) Buluka penepo Sathani atoma kutsogolera manyerezero a Yuda. Nakuti Yuda akhali na manyerezero akuipa atawirisa kuphatisirwa na Dyabo mbakhala “ule anafuna kudzafudzwa.”—Juwau 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Yezu apanga Yuda: “Pinthu pinacita iwe, picite mwakucimbiza.” Nakuti Yuda ndiye akhakoya bokosi ya kobiri, apostolo anango anyerezera kuti Yezu akhampanga kuti: “Ndoko kagule pinthu pinafuna ife kuphatisira pa phwando, peno kuti akhafunika kupereka pinthu kuna anyakutcerenga.” (Juwau 13:27-30) Mbwenye Yuda abuluka mbaenda kasaka njira toera kupereka Yezu.

Ntsiku ineyi idadya iwo Paskwa namasiku, Yezu acita cinthu cinango cacilendo. Iye akwata nkate, acita phembero, augwanda mbapasa apostolo ace toera  adye. Iye alonga: “Nkate uyu usaimirira manungo anga anafuna kuperekwa thangwi ya imwe. Pitirizani kucita pyenepi toera mundikumbukire.” (Luka 22:19) Apostolo apasana phindi ineyi ya nkate toera m’bodzi na m’bodzi adye.

Buluka penepo, Yezu akwata kopo ya vinyu, acita phembero mbaipereka kuna apostolo ace. M’bodzi na m’bodzi akhamwa mbapasa ndzace. Mu ndzidzi ukhamwa iwo, Yezu alonga: “Kopo iyi isaimirira cibverano cipswa cinafuna kuphata basa kubulukira mu ciropa canga, cakuti cinadzatsanuliwa thangwi ya imwe.”—Luka 22:20.

Yezu akhazikisa masasanyiro toera kukumbuka kufa kwace, pontho atowereri ace asafunika kucita pibodzi pyene kabodzi pa caka pa Nisane 14. Pakucita Cikumbuso ceneci atowereri anewa asakumbukira pidacita Yezu na Baba wace toera kuphedza anthu akukhulupirika kusudzulwa ku madawo na kufa. Cikumbuso ndi cakufunika kakamwe kupiringana Paskwa ikhacita Ayuda, thangwi Cikumbuso cidakhazikisa Yezu cisapangiza masasanyiro a Mulungu toera kupulumusa anthu onsene anakhulupira Yezu.

Yezu alonga kuti ciropa cace ‘cinadzatsanuliwa toera kulekerera madawo a anthu azinji.’ Mwa anthu azinji anafuna kulekererwa madawo asagumanika apostolo ace akukhulupirika na anthu anango akukhulupirika akuti anadzatonga na Yezu mu Umambo wa Baba wace.—Mateu 26:28, 29.