Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 106

Misangani Miwiri Inalonga Pya Munda wa Mauva

Misangani Miwiri Inalonga Pya Munda wa Mauva

MATEU 21:28-46 MARKO 12:1-12 LUKA 20:9-19

  • NSANGANI UNALONGA PYA ANA AWIRI

  • NSANGANI UNALONGA PYA ANYAKULIMA MUNDA WA MAUVA

Mu templo, Yezu acitisa akulu a anyantsembe na akulu a mu nzinda kusowa ntawiro pidabvundza iwo kuti mphambvu zace zikhabuluka kupi. Buluka penepo, Yezu alonga nsangani wakuti wapangiza kuti iwo akhali anthu a ntundu wanji.

Yezu alonga: ‘Mamuna m’bodzi akhali na ana awiri. Aenda kuna mwanace wakutoma mbampanga: Mwananga, ndoko kaphate basa lero kumunda wa mauva. Iye atawira: Nkhabe funa, mbwenye buluka penepo, atsumbikika mbaenda. Pidaenda iye kuna mwanace waciwiri, am’phemba pibodzi pyene. Iye atawira: Ndinaenda baba, mbwenye nee aenda. Mbani mwa ana awiri anewa adacita pinafuna baba wace?’ (Mateu 21:28-31) Mwakukhonda penula, ndi mwana wakutoma wakuti pakumalisa acita pinafuna baba wace.

Natenepa, Yezu apanga anyamalwa ace: ‘Mwandimomwene ndinakupangani kuti anyakulipisa misonkho na akazi aulukwali anadzakusiyani nduli pakupita mu Umambo wa Mulungu.’ Pakutoma anyakulipisa misonkho na akazi aulukwali nee akhatumikira Mulungu. Mbwenye, mukupita kwa ndzidzi iwo atcunyuka mbatoma kutumikira Mulungu ninga pidacita mwana wakutoma. Mwakusiyana na anewa, atsogoleri auphemberi ndi ninga mwana waciwiri, iwo asalonga kuti asatumikira Mulungu, mbwenye mwandimomwene nkhabe. Yezu alonga: ‘Juwau M’batizi abwera kuna imwe mbakupfundzisani njira yaulungami, ngakhale tenepo imwe nee mwan’khulupira. Mbwenye anyakulipisa misonkho na akazi aulukwali an’khulupira; maseze mwaona pyenepi, imwe nee mwatcunyuka, pontho nee mwan’khulupira.’—Mateu 21:31, 32.

Buluka penepo, Yezu alonga nsangani unango. Mu nsangani unoyu waciwiri, Yezu apangiza kuti atsogoleri auphemberi nee akhafuna kutumikira Mulungu, pontho ndi anthu akuipa. Yezu alonga: ‘Mamuna m’bodzi alima munda wa mauva, auzungulira na mpanda, asasanya mbuto yakukamulira mauva toera kucita vinyu, mbamanga cirindo; buluka penepo asiya munda wace m’manja mwa anyakulima, mbaenda ku dziko inango. Pidafika ndzidzi unatokota mauva, iye atuma nyabasace kuna anyakulima toera apaswe misapo mingasi ya m’munda mwace. Mbwenye iwo am’phata, am’menya mbantumiza nee cinthu. Iye atumiza nyabasa unango kuna iwo, unoyu iwo am’menya munsolo mbantikana. Atumizambo nyabasa unango, iwo amupha, mbatumiza pontho anyabasa anango azinji, anango iwo aamenya, mbwenye anango aapha.’—Marko 12:1-5.

Kodi anthu anewa akhabvesera Yezu, abvesesa mabvekero a nsangani wace? Panango iwo akumbuka mafala adalemba Izaiya: ‘Izraeli ndi munda ule wa mauva wa Yahova wakukwanisa pyonsene; mauva adatceka Iye, ndi anthu a ku Yuda. Mulungu akhaadikhira toera acite pyaulungami, mbwenye Iye abva mikhuwo ya anyakubvuyiwa awo basi.’ (Izaiya 5:7) Pidalonga Yezu mu nsangani wace ndi pibodzi pyene na pidalonga Izaiya. Mwanaciro munda ndi Yahova, pontho munda wa mauva ndi mbumba ya Izraeli yakuti ikhatsidzikizwa na Mwambo wa Mulungu. Yahova atuma aprofeta toera kupfundzisa mbumba yace na kuiphedza kuti ibale misapo yadidi.

Natenepa, “anyakulima” athabusa, pontho apha “anyabasa” akhatumwa. Yezu alonga: ‘Mwanaciro munda wa mauva akhadasala basi ene na mwanace wapantima. Iye atuma mwanace kuna anyakulima, mbalonga: Iwo analemedza mwananga. Mbwenye anyakulima anewa alonga okha-okha, mbati: ‘Uyu ndiye anafuna kutambira unthaka, tendeni timuphe toera unthaka wace ukhale wathu.’ Natenepa, iwo am’phata, mbamupha.’—Marko 12:6-8.

Buluka penepo, Yezu abvundza: “Ninji pinafuna kudzacita mwanaciro munda wa mauva?” (Marko 12:9) Atsogoleri auphemberi atawira: ‘Nakuti iwo ndi anyakuipa, iye anaafudza onsene mbapereka munda wace kuna anyakulima anango akuti anadzampasa misapo pa ndzidzi unatokota iyo.’—Mateu 21:41.

Mwakukhonda kudziwa, atsogoleri auphemberi atongeka okhene na ntawiro wawo, thangwi iwo akhali pakati pa ‘anyakulima a munda wa mauva’ wa Yahova akuti akhali mbumba ya Izraeli. Misapo yakuti Yahova akhaidikhira kuna anyakulima anewa ikhaphataniza kukhulupira Mwanace, Mesiya. Yezu ayang’ana  atsogoleri auphemberi mbaapanga: ‘Kodi imwe nee mwaleri pinalonga Malemba kuti: Mwala udakhondwa na anyakumanga nyumba, wadzakhala mwala wakufunika kakamwe. Mwala unoyu wabuluka kuna Yahova, pontho ndi wakudzumisa kakamwe kwa ife?’ (Marko 12:10, 11) Buluka penepo, Yezu abvekesa ntsonga ikhafuna iye kuti anthu aibvesese. Iye alonga: ‘Na thangwi ineyi ndinakupangani kuti Umambo wa Mulungu munadzaupokoserwa mbuperekwa kuna anthu anacita pinafuna Mulungu.’—Mateu 21:43.

Natenepa, apfundzisi a mwambo na akulu a anyantsembe adzindikira kuti Yezu ‘akhalonga pya iwo mu nsangani wace.’ (Luka 20:19) Pa ndzidzi unoyu, iwo akhafuna kupha Yezu thangwi ndiye adathema kutambira ‘unthaka.’ Mbwenye iwo akhagopa mwinji wa anthu wakuti ukhaona Yezu ninga mprofeta.