Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 76

Yezu Adya Kunyumba Kwa Nfarisi

Yezu Adya Kunyumba Kwa Nfarisi

LUKA 11:37-54

  • YEZU ASUMULA AFARISI AUPFAKAFAKA

Pikhali iye mu Yudeya, Yezu atawira ncemerero toera kuenda kadya kunyumba kwa Nfarisi. Panango cikhali cakudya camasikati. (Luka 11:37, 38; landanisani na Luka 14:12.) Mbadzati kudya, Afarisi akhali na nsambo wakusamba manja mpaka mu cigunkunu. Mbwenye Yezu nee acita pyenepi. (Mateu 15:1, 2) Kusamba manja munjira ineyi nee kukhali kuswa Mwambo, pontho Mulungu nee akhaphemba toera anthu acite pyenepi.

Nfarisi unoyu adzudzumika kakamwe thangwi Yezu nee atowezera nsambo wawo. Yezu adzindikira manyerezero ace mbalonga: ‘Imwe Afarisi, imwe musatsuka kunja kwa khomitco na kwa mbale, mbwenye nkati mwanu mwadzala na manyerezero akusirira pinthu pizinji na kucita pinthu pyakuipa. Imwe anthu akusowa ndzeru! Kodi ule adacita kunja nee ndiye adacitambo nkati?’—Luka 11:39, 40.

Kusamba manja mbudzati kudya nee ndi nseru, basi ene ndi upfakafaka wauphemberi. Afarisi na anango anatowezera nsambo unoyu wakusamba manja nee asacenesa mitima yawo mu pinthu pyakuipa. Natenepa Yezu aacenjeza: ‘Perekani na ntima onsene miyoni kuna anyakutcerenga, natenepa pinthu pyanu pyonsene pinadzakhala pyakucena.’ (Luka 11:41) Mwandimomwene kupasa kusafunika kukulumizwa na ntima waufuni, tayu toera kutundusa anango mukusangizira kukhala wakulungama.

Yezu nee akhalonga kuti iwo nkhabe kupasa. Iye alonga: ‘Musapereka cacikhumi ca menta, peganoni na ca mitundu yonsene ya masamba a m’munda, mbwenye musapwaza cilungamo na ufuni wa Mulungu! Mukhafunika kupereka cacikhumi, mbamukhonda kupwaza ulungami na ufuni wa Mulungu.’ (Luka 11:42) Mwambo wa Mulungu ukhaphemba toera kupereka cacikhumi (khundu yacikhumi) ya pyakubvunwa. (Deuteronomyo 14:22) Pyenepi pikhaphatanizambo masamba peno miti ikhaphatisirwa toera kukomesa pyakudya ninga menta na peganoni. Afarisi akhapereka pyenepi. Kodi iwo akhacitambo pinthu pyakufunika pikhaphembwa na Mwambo ninga ulungami na kukhurudzika pamaso pa Mulungu?

Yezu apitiriza kulonga: ‘Dzedze kwa imwe Afarisi, thangwi musafuna mipando yakutsogolo m’masinagoga na kumwanyikwa mwacilemedzo m’misika! Dzedze kwa imwe, thangwi ndimwe ninga nthumbi zinakhonda kuoneka mwadidi, anthu asafamba padzulu pazo mbakhonda kuzidzindikira!’ (Luka 11:43, 44) Munthu angagwegweduka na nthumbi zenezi akakhala wakukhonda cena. Yezu alonga mafala anewa toera kupangiza kuti kukhonda kucena kwa Afarisi nee kukhaoneka pakweca.—Mateu 23:27.

Mamuna m’bodzi wakudziwisa Mwambo wa Mulungu apokanya mbalonga: ‘Mpfundzisi, mungalonga pyenepi, musatikana na ife ene.’ Iwo akhafunika kudziwa kuti nee akhakwanisa kuphedza anthu. Yezu antawira, mbati: ‘Dzedze kwa imwembo anyakudziwisa Mwambo, thangwi musathukisa anthu mitolo yakulemera kakamwe, mbwenye imwe nkhabe funa kukhuya mitolo ineyi na pyala pyanu! Dzedze kwa imwe, thangwi musacita nthumbi za aprofeta, mbwenye ambuya anu ndiwo adaapha’—Luka 11:45-47.

Mitolo yakulemera idalonga Yezu ikhali misambo idakhazikisa Afarisi na njira ikhafokotoza iwo Mwambo. Amuna anewa acitisa umaso wa anthu kukhala wakunentsa kakamwe. Iwo akhakakamiza anthu toera kutowezera misambo yawo yakuti ikhali mitolo yakulemera kwa anthu. Ayavu awo apha aprofeta a Mulungu, kutomera mu ntsiku za Abheli. Cincino, iwo asapangizika ninga asalemedza aprofeta mu kuacitira nthumbi, mbwenye iwo akhatowezera ayavu awo. Iwo akhafunambo kupha Mprofeta wankulu wa Mulungu. Yezu alonga kuti ubalwi unoyu mbudakhala na mulando wakuti mbudaacitisa kutongwa na Mulungu. Pyenepi pyacitikadi mu pyaka 38 pyakutowera, mu caka 70 N.W.

 Yezu alonga: ‘Dzedze kwa imwe anyakudziwisa Mwambo, thangwi mwakwatira anthu xavi ya cidziwiso. Imwe nee mwapita, pontho mwapingiza ale akhafuna kupita!’ (Luka 11:52) Amuna anewa akhafunika kupfundzisa Mafala a Mulungu, mbwenye nee akhapasa anthu mwai wakudziwa na kubvesesa Mafala a Mulungu.

Kodi Afarisi na apfundzisi a mwambo apibva tani? Pikhafuna Yezu kubuluka, iwo aipirwa kakamwe mbacita mibvundzo mizinji. Mbwenye iwo nee akhabvundza toera kudziwa. Iwo akhafuna kuti Yezu alonge pinthu pyakuti mbipidaapasa mathangwi akum’manga.