Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 97

Nsangani wa Anyabasa a m’Munda wa Mauva

Nsangani wa Anyabasa a m’Munda wa Mauva

MATEU 20:1-16

  • ANYABASA “AKUMALISA” KUFIKA KUMUNDA WA MAUVA ADZAKHALA “AKUTOMA”

Yezu akhadamala kulonga ku Pereya kuti ‘azinji akuti akhali akutoma anadzakhala akumalisa, akumalisa anadzakhala akutoma.’ (Mateu 19:30) Iye agomezera mafala anewa mukulonga nsangani wa anyabasa a m’munda wa mauva.

Iye alonga: “Umambo wakudzulu walandana na mwanaciro munda wa mauva adabesera kakamwe, mbaenda kasaka anyabasa toera aphate basa m’munda mwace. Pidamala iye kubverana nawo kuti anaapasa dhenaryo ibodzi pa ntsiku, iye aaendesa kumunda wace wa mauva. Cifupi na ndzidzi upfemba wakumacibese, iye aenda pontho kasaka anyabasa mbaona anango akhali dzololo pa nsika akuti nee akhali na cakucita; anewa iye aapanga: ‘Imwe ndokonimbo kumunda wanga wa mauva, ine ndinadzakupasani pinathema imwe.’ Natenepa, iwo aenda. Cifupi na ndzidzi 12 wakumasikati na ndzidzi 3 wakumaulo, mwanaciro munda aenda pontho, mbacita pibodzi pyene. Pakumalisa, cifupi na ndzidzi 5 wakumaulo, iye abuluka mbagumana anango ali dzololo, mbaabvundza: ‘Thangwi yanji muli pano ntsiku yonsene nee kuphata basa?’ Iwo antawira: ‘Thangwi nkhabe munthu adaticemera.’ Iye aapanga: ‘Imwembo ndokoni kumunda wanga wa mauva.’”—Mateu 20:1-7.

Panango anyakubvesera a Yezu anyerezera pya Yahova Mulungu pidabva iwo Yezu mbakalonga pya “Umambo wakudzulu” na “mwanaciro munda.” Malemba asapangiza kuti Yahova ndi mwanaciro munda wa mauva. Munda unoyu usaimirira mbumba ya Izraeli. (Masalmo 80:8, 9; Izaiya 5:3, 4) Ale akuti ali n’cibverano ca Mwambo asalandaniswa na anyabasa a munda wa mauva. Yezu nee akhalonga pya pidacitika kale. Iye akhalonga pinthu pikhacitika mu ndzidzi unoyu.

Atsogoleri auphemberi ninga Afarisi akuti akhadayesera Yezu mukulonga thangwi ya kukhondana, akhapangizika ninga akhapitiriza kutumikira Mulungu mwaphinga. Iwo akhali ninga ale adaphata basa ntsiku yonsene mbadikhira kutambira dhenaryo ibodzi yakuti ikhali ntengo wa ntsiku ibodzi.

Anyantsembe na atsogoleri auphemberi akhaona Ayuda akucepeseka kuti nee akhatumikira Mulungu mwaphinga, pontho ninga anyabasa adafika mwakudembuka kumunda wa mauva wa Mulungu. Mu nsangani wa Yezu, iwo akhali ninga amuna adaphata basa ‘kutomera mu ndzidzi utatu’ (peno ndzidzi upfemba wakumacibese) peno adafika cakumaulo: pa ndzidzi wacitanthatu, wacipfemba na pakumalisa ndzidzi khumi na ubodzi (peno ndzidzi uxanu wakumaulo).

Ale akhatowerera Yezu akhaoniwa ninga ‘anthu adapaswa dzedze.’ (Juwau 7:49) Azinji a iwo akhacita basa yakumedza na mabasa anango. Mu ndzidzi wa 29 N.W., “mwanaciro munda wa mauva” atuma Yezu toera kusaka anthu anewa akucepeseka toera kutumikira Mulungu na kukhala anyakupfundza a Kristu. Iwo akhali “akumalisa” adalonga Yezu kuti afika kumunda wa mauva ndzidzi uxanu wakumaulo.

Yezu amalisa nsangani wace mukulonga pidacitika pa ndzidzi wakukotoka: “Pidadoka dzuwa, mwanaciro munda apanga nkulu wa anyabasace: ‘Cemera anyabasa toera uatambirise, toma kutambirisa ale adamalisira kufika mbumalisira na ale adatoma kufika.’ Pidafika ale adatoma kuphata basa pa ndzidzi 5 wakumaulo, m’bodzi na m’bodzi atambira dhenaryo ibodzi. Mbwenye pidafika ale adaphata basa ntsiku yonsene, anyerezera kuti mbadatambira pizinji kupiringana andzawo, mbwenye m’bodzi na m’bodzi atambirambo dhenaryo ibodzi. Pidatambira iwo, atoma kudungunyira mwanaciro munda mbalonga: ‘Amuna awa adamalisira kufika aphata basa ndzidzi ubodzi basi; mbwenye imwe mwaatambirisa sawasawa na ife adaphata basa mwakuwanga ntsiku yonsene pa dzuwa yakupisa!’ Mbwenye iye apanga m’bodzi wa iwo: ‘Xamwali, ine sidakupundza tayu. Kodi nee tabverana kuti mbudatambira dhenaryo ibodzi? Kwata kobiri yako, ndoko. Cifuno canga ndi kupasa awa adamalisira kufika sawasawa na pidakupasa ine. Kodi ine nee ndiri na ufulu wakucita pinafuna ine na kobiri yanga? Peno iwe uli  na bibvu thangwi ndaacitira pinthu pyadidi? Munjira ineyi, akutoma anadzakhala akumalisa, akumalisa anadzakhala akutoma.”—Mateu 20:8-16.

Anyakupfundza panango adzudzumika na mafala akumalisa a nsangani wa Yezu. Kodi atsogoleri auphemberi Aciyuda akuti akhaoneka ninga “akutoma” adzakhala tani “akumalisa”? Pontho ndi munjira ipi anyakupfundza a Yezu anadzakhala “akutoma”?

Anyakupfundza a Yezu akuti akhaoniwa na Afarisi na atsogoleri auphemberi ninga “akumalisa” adzakhala “akutoma” kutambira muoni wawo. Pakufa kwa Yezu, Yahova akhonda Yerusalemu wapantsi, mbasankhula mbumba ipswa toera ikhale ‘Izraeli wa Mulungu.’ (Agalata 6:16; Mateu 23:38) Pidalonga Juwau M’batizi pya kubatizwa na nzimu wakucena, iye akhalonga pya anthu akuti mbadacita khundu ya ‘Izraeli wa Mulungu.’ Anthu anewa akuti akhali “akumalisa” adzakhala akutoma kubatizwa mbakhala na mwai wakukhala mboni za Yezu ‘pa dziko yonsene ya pantsi.’ (Mabasa 1:5, 8; Mateu 3:11) Mukubvesesa kucinja kweneku kukulu kudalonga Yezu mu nsangani, anyakupfundza akwanisa kudziwa kuti anadzatcingwa na atsogoleri auphemberi akuti adzakhala “akumalisa.”