Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 62

Pfundziro Yakufunika Kakamwe Yakucepeseka

Pfundziro Yakufunika Kakamwe Yakucepeseka

MATEU 17:22–18:5 MARKO 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • YEZU ALONGA PONTHO THANGWI YA KUFA KWACE

  • IYE ALIPA NSONKHO MUKUPHATISIRA KOBIRI IDABULUSWA NKANWA MWA NTSOMBA

  • MBANI WANKULU KAKAMWE MU UMAMBO?

Pakumala kusanduzika na kubulusa dimonyo muna m’phale ku cisa ca Sezareya wa Filipi, Yezu aenda ku Kafarnau. Iye acita ulendo basi ene na anyakupfundzace toera mwinji ‘ukhonde kupidziwa.’ (Marko 9:30) Natenepa, pyenepi pyampasa mwai toera kukhunganya mwadidi anyakupfundzace thangwi ya kufa kwace, pontho thangwi ya basa ikhafuna iwo kudzacita. Iye afokotoza: ‘Mwana wa munthu anadzaperekwa m’manja mwa anthu, iwo anadzamupha, mbwenye pa ntsiku yacitatu iye anadzalamuswa muli akufa.’—Mateu 17:22, 23.

Pyenepi nee mbapidakhala pipswa kwa anyakupfundza. Yezu akhadalonga kale na anyakupfundzace, mbwenye Pedhru akhonda kukhulupira mbalonga kuti cipo pinacitika. (Mateu 16:21, 22) Pontho apostolo atatu akhadamala kale kuona kusanduzika kudacita Yezu mbabva pya ‘kuenda’ kwace. (Luka 9:31) Pa ndzidzi unoyu atowereri ace ‘atsukwala kakamwe’ na pidalonga Yezu, maseze nee akhadabvesesa mwadidi pyonsene. (Mateu 17:23) Pontho iwo agopa kuncita pontho mibvundzo thangwi ya pyenepi.

Mwakukhonda dembuka iwo afika ku Kafarnau, ku cisa cidakulira apostolo azinji, pontho ndi mbuto idacita Yezu kazinji kene basa yace. Amuna anango akuti akhalipisa misonkho afendedzera Pedhru. Toera kuyesera kupambizira Yezu kuti nee asalipa misonkho, iwo abvundza: ‘Kodi mpfundzisi wanu asalipa nsonkho?’—Mateu 17:24.

Pedhru atawira: ‘Inde, iye asalipa.’ Pidabwerera Pedhru kunyumba, Yezu akhadziwa pidacitika. Natenepa, Pedhru mbadzati kulonga cinthu, Yezu ambvundza: ‘Simau ndi api maonero ako? Mbani asatongwa kulipa nsonkho kuna amambo a dziko? Ndi anawo peno anyaphena?’ Pedhru atawira: ‘Ndi anyaphena.’ Yezu alonga: ‘Ndimomwene, ana a amambo nee asatongwa kulipa nsonkho.’—Mateu 17:25, 26.

Baba wa Yezu ndi Mambo wakudzulu na pantsi, pontho Ndiye akhalambirwa pa templo. Ndi thangwi yace mwambo nee ukhaphemba kuti Mwana wa Mulungu alipe nsonkho pa templo. Yezu alonga: ‘Mbwenye toera tikhonde kuagwegwedusa, ndoko ku bara, ponya cimedzo cako, nyama yakutoma inafuna kumanga iwe, ifungule nkanwa mwace unagumana kobiri ya parata [estateri, peno tetradhrakima]. Kwata kobiri ineyi toera uende kalipa nsonkho wako na wanga.’—Mateu 17:27.

Pakupita ndzidzi pang’ono anyakupfundza agumanyikana pabodzi, pontho iwo akhali na mbvundzo kuna Yezu toera kudziwa kuti mbani wankulu mu Umambo. Pakutoma anyakupfundza akhagopa kucita mibvundzo thangwi ya kufa kwace, mbwenye cincino iwo nee akugopa kunfendedzera toera kudziwa tsogolo yawo. Yezu akhadziwa pikhanyerezera iwo. Mbwenye iwo atoma kale kuketesana pikhabwerera iwo ku Kafarnau. Mbwenye pa ndzidzi unoyu, nee agopa kubvundza thangwi ya ntsogolo yawo. Natenepa Yezu abvundza: ‘Ninji pikhaketesana imwe mu nseu?’ (Marko 9:33) Thangwi ya manyadzo, anyakupfundza amatama, thangwi iwo akhaketesana kuti mbani wankulu pakati pawo. Pakumalisa, apostolo acita mbvundzo ukhaketesana iwo kuna Yezu: ‘Mbani nkulu kakamwe mu Umambo wakudzulu?’—Mateu 18:1.

Mphyakunentsa kutawira kuti pakupita pyaka pitatu pakuona na kubva pikhalonga Yezu, anyakupfundza akhapitiriza kuketesana thangwi ya pyenepi. Iwo akhali akusowa ungwiro, pontho akula mu cisa cakuti anthu akhafuna kakamwe cidzo na kukhala akubvekera. Kusiyapo pyenepi, Pedhru akhadabva Yezu mbampanga pya ‘pyavi’ pya Umambo. Kodi iye akhaona kuti ndi wakufunika kakamwe? Tiyago na Juwau panango akhali na maonero mabodzi ene, thangwi akhalipombo mu ndzidzi udasanduzika Yezu.

Mwakukhonda tsalakana pikhaacitisa kuketesana, Yezu asandika maonero awo. Iye acemera mwana, mbamuikha pakati pa anyakupfundza, mbaapanga: ‘Mungakhonda kucinja mbamukhala ninga anang’ono, nee munadzapita mu Umambo wakudzulu. Mbwenye ule anacepeseka mbakhala ninga mwanang’ono uyu, ndiye nkulu kakamwe mu Umambo wakudzulu; pontho munthu onsene anatambira mwanang’ono ninga uyu mu dzina yanga, asatambirambo ine.’—Mateu 18:3-5.

Ndi njira yadidi kakamwe yakupfundzisa! Yezu nee aipirwa na anyakupfundzace, pontho nee aacemera ninga anyakufuna pizinji peno anyantima. Mbuto mwace, iye aphatisira mwanang’ono toera kuapfundzisa, thangwi anapiana nee asadzudzumika na cidzo. Yezu apangizambo kuti anyakupfundzace asafunika kukulisa n’khaliro unoyu. Natenepa Yezu amalisa kupfundzisa atowereri ace mukulonga: ‘Ule anacepeseka mbakhala ninga mwana wang’ono pakati pa imwe monsene, unoyu ndiye nkulu.’—Luka 9:48.