Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 133

Manungo a Yezu Akhunganywa Toera Kuikhwa mu Nthumbi

Manungo a Yezu Akhunganywa Toera Kuikhwa mu Nthumbi

MATEU 27:57–28:2 MARKO 15:42–16:4 LUKA 23:50–24:3 JUWAU 19:31–20:1

  • MANUNGO A YEZU ABULUSWA PAMUTI

  • MANUNGO A YEZU AKHUNGANYWA TOERA KUIKHWA MU NTHUMBI

  • AKAZI NEE AGUMANA MUNTHU MU NTHUMBI

Ikhali Cixanu namaulo Nisane 14. Pikhadoka dzuwa ikhatoma Nisane 15 ya ntsiku ya Sabudu. Mu ndzidzi unoyu Yezu akhadafa kale, mbwenye mambava akhali n’khundu mwace akhadzati kufa. Mwakubverana na Mwambo, manungo a munthu wakufa ‘nee akhafunika kumala masiku onsene pamuti’ mbwenye akhafunika kuikhwa “ntsiku ibodzi ene.”—Deuteronomyo 21:22, 23.

Pontho n’Cixanu namaulo anthu akhakhunganya pyakudya na kumalisa mabasa anango akufunika Sabudu mbidzati fika, ndi thangwi yace ikhacemerwa ntsiku Yakukhunganyika. Mu ndzidzi ukhadoka dzuwa, ikhatoma Sabudu “ikulu kakamwe.” (Juwau 19:31) Pyenepi pikhacitika thangwi Nisane 15 ikhali ntsiku yakutoma ya Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa, yakuti ndzidzi onsene ikhatoma n’Sabudu. (Levitiko 23:5, 6) Mu ndzidzi unoyu, ntsiku yakutoma ya phwando ikhalimbo Sabudu yakuti ndi ntsiku yacinomwe ya sumana.

Natenepa Ayuda aphemba Pilato toera acimbizise kufa kwa Yezu na mambava akhali n’khundu mwace. Mbadacita tani pyenepi? Mukukhumula miyendo yawo, thangwi ndi miyendo ikhaaphedzera kuthukulira manungo awo toera akwanise kupuma. Natenepa anyankhondo akhumula miyendo ya mambava awiri. Mbwenye nee akhumula miyendo ya Yezu thangwi akhaoneka ninga akhadafa. Pyenepi pyakwanirisa lemba ya Masalmo 34:20: ‘Yahova atsidzikiza magogodo ace onsene; nee gogodo ibodzi idakhumulwa.’

 Toera akhale na cinyindiro cakuti Yezu afadi, nyankhondo m’bodzi amulasa na dipa cifupi na ntimace. ‘Mu ndzidzi ubodzi ene, pabuluka ciropa na madzi.’ (Juwau 19:34) Pyenepi pyakwanirisa lemba inango inalonga: ‘Iwo anadzayang’ana ule adalasa iwo.’—Zakariya 12:10.

Mamuna unango “wakupfuma” akhacemerwa Zuze wa ku Arimateya akhalemedzwa kakamwe pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru, iye akhalimbo pidaphiwa Yezu. (Mateu 27:57) Iye akhadziwika ninga “munthu wadidi na wakulungama,” wakuti “akhadikhirambo Umambo wa Mulungu.” Pontho iye nee akhaphedzera kutongwa kwa Yezu thangwi ‘iye akhali nyakupfundzace, mbwenye nee akhalonga pakweca kuti ndi nyakupfundzace thangwi akhagopa Ayuda.’ (Luka 23:50; Marko 15:43; Juwau 19:38) Mbwenye Zuze akhala na cipapo mbaenda kaphemba manungo a Yezu. Pilato abvundza nkulu wa anyankhondo khala Yezu afadi, iye atawira kuti inde. Natenepa Pilato atawirisa Zuze.

Zuze agula nguwo yadidi kakamwe mbabulusa manungo a Yezu pamuti. Iye apyangirira manungo ace toera amuikhe mu nthumbi. Nikodhemu ‘adaenda paulendo wakutoma kalonga na Yezu namasiku,’ amphedza toera kukhunganya manungo a Yezu. (Juwau 19:39) Iye abweresa mira wakubvungazwa na alowe akhalemera makilu cifupi na 33. Manungo a Yezu apyangirirwa na nguwo yakuti ikhanunkhira mafuta anewa, mwakubverana na nsambo wa Ayuda pakuikha munthu.

Zuze akhali na nthumbi ikhadakumbwa pa mwala ukulu dhuzi na pakhali manungo a Yezu yakuti ikhadzati kuphatisirwa. Natenepa aikha manungo a Yezu mwenemu mbafunga nthumbi na mwala ukulu. Pyenepi pyacitwa mwakucimbiza Sabudu mbidzati kutoma. Mariya Madhalena na Mariya mai wa Tiyago Wang’ono, aphedzera toera kukhunganya manungo a Yezu. Iwo athamanga mbaenda kunyumba ‘kakhunganya pinthu pyakununkhirisa na mafuta akununkhira,’ toera kukhwaza manungo a Yezu Sabudu ingamala.—Luka 23:56.

Mangwana mwace ikhali ntsiku ya Sabudu, akulu a anyantsembe na Afarisi aenda kuna Pilato mbalonga: ‘Mbuya, ife tisakumbuka pidalonga nyauthambi ule pikhali iye maso kuti: ‘Pa ntsiku yacitatu, ndinadzalamuswa muli akufa.’ Natenepa, khazikisani ntemo toera nthumbi ionerwe mwadidi mpaka pa ntsiku yacitatu, gopa anyakupfundzace anabwera kudzaba manungo ace mbalonga kuna anthu kuti ‘Iye alamuswa muli akufa!’ Pyenepi pingacitika, uthambi unoyu unadzakhala ukulu kakamwe kupiringana wakutoma.’ Pilato aapanga: ‘Kwatani anyakuonera. Ndokoni kaonere nthumbi ninga munafunira imwe.’—Mateu 27:63-65.

Namacibese kakamwe, Mariya Madhalena na Mariya mai wa Tiyago na akazi anango akwata mafuta akununkhira toera kakhwaza manungo a Yezu ku nthumbi. Iwo akhalonga kuna unango na ndzace: “Mbani anafuna kutibulumundisira mwala pansuwo wa nthumbi?” (Marko 16:3) Mbwenye mu ndzidzi unoyu pacitika citeketeke. Anju wa Mulungu abulusa mwala ukhadafunga nthumbi, anyakuonera nee akhali penepo, pontho nthumbi ikhaoneka ninga nee ikhali na munthu!