Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 44

Yezu Amatamisa Condzi M’Bara

Yezu Amatamisa Condzi M’Bara

MATEU 8:18, 23-27 MARKO 4:35-41 LUKA 8:22-25

  • YEZU AMATAMISA CONDZI M’BARA YA GALILEYA

Yezu akhadacita pinthu pizinji ntsiku ineyi, pontho akhadaneta. Pidadoka dzuwa, iye apanga anyakupfundzace: ‘Tendeni tiwambuke kuntunda unango wa bara,’ kukhundu inango ya Kafarnau.—Marko 4:35.

Kumabulukiro a dzuwa a Bara ya Galileya kuna cisa cinacemerwa Agerazeno, cakuti cisadziwikambo na Dhekapoli. Mizinda ya Dhekapoli ikhacitirwa misambo Yacigerego, maseze Ayuda azinji akhalimbo mwenemu.

Pikhabuluka Yezu ku Kafarnau, anthu adzindikira pyenepi thangwi miyadiya inango ikhawambukambo bara. (Marko 4:36) Mbwenye, ulendo unoyu nee ukhali wakulapha. Madzi a m’bara ya Galileya nee ndi a munyu, kusiyapo pyenepi, iyo iri na makilometru 21 aulaphi na cifupi na makilometru 12 augugumi, pontho m’mbuto zinango ndi zakuzika kakamwe.

Maseze Yezu akhali waungwiro, pisaoneka kuti iye akhadaneta ntsiku ineyi thangwi ya basa yakumwaza mphangwa. Natenepa, pidatoma kufamba mwadiya, Yezu agona nduli mwa mwadiya mbatsamira pa nsago.

Apostolo anango akhadziwa kufambisa mwadidi mwadiya, mbwenye paulendo unoyu pikhali pyakunentsa. Bara ya Galileya yazungulirwa na mapiri, na thangwi ineyi kazinji kene madzi ace apadzulu akhali akupisa. Midzidzi inango, mphepo ya m’mapiri ikhafika mwakucimbiza kakamwe m’bara mbicitisa condzi, pontho condzi ceneci cikhacitisa mabimbi makulu. Ndi pyenepi pidacitika pikhawambuka Yezu na anyakupfundzace, mwadiya ‘watoma kudzala na madzi mbukhala pangozwi.’ (Luka 8:23) Ngakhale tenepo, Yezu akhapitiriza kugona!

Maseze apostolo ayesera kukunda mabimbi ninga pikhacita iwo kale, mbacita pyonsene pikhakwanisa iwo toera mwadiya ukhonde kulirima. Mbwenye paulendo unoyu pikhali pyakusiyana. Toera kupulumusa umaso wawo, iwo alamusa Yezu, mbalonga: ‘Mbuya, tipulumuseni, tiri kufa ife!’ (Mateu 8:25) Anyakupfundza a Yezu akhagopa kulirima m’madzi!

Pidalamuka Yezu, iye apanga apostolo ace: ‘Thangwi yanji musagopa kakamwe, imwe anthu a cikhulupiro cakucepa?’ (Mateu 8:26) Buluka penepo Yezu apanga mphepo na bara: ‘Matama! Pfulika!’ (Marko 4:39) Condzi camatama na bara mbimatamambo. (Marko na Luka alonga cakucitika ceneci cakudzumatirisa, pakutoma Yezu amatamisa condzi mwacirengo, buluka penepo iwo alonga thangwi ya kucepa kwa cikhulupiro ca anyakupfundza.)

Nyerezerani kuti anyakupfundza apibva tani! Iwo amala kuona kumatamiswa kwa bara na condzi. Iwo akhagopa kakamwe. Atoma kulonga kwa unango na ndzace: ‘Kodi mwandimomwene iye mbani? Iye asabverwambo na mphepo pabodzi na bara.’ Iwo awambuka mbakhala kukhundu inango ya bara mwakutsidzikizika. (Marko 4:41–5:1) Mu ndzidzi udamatamiswa condzi, miyadiya inango ikhali m’bara ineyi yakwanisambo kubwerera mwakutsidzikizika kumabulukiro a dzuwa.

Pisabalangaza kakamwe kudziwa kuti Mwana wa Mulungu asakwanisa kukunda mphambvu zacibaliro. Angatoma kutonga dziko yonsene yapantsi, anthu anadzakhala akutsidzikizika, pontho nee panadzaonekabve pyondzi!