Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 17

Iye Apfundzisa Nikodhemu Namasiku

Iye Apfundzisa Nikodhemu Namasiku

JUWAU 2:23–3:21

  • YEZU AKULONGA NA NIKODHEMU

  • KODI ‘KUBALWA PONTHO’ KUSABVEKANJI

Pikhali iye ku Yerusalemu toera kucita Paskwa ya 30 N.W., Yezu acita pirengo pizinji pyakudzumatirisa. Na thangwi ineyi anthu azinji an’khulupira. Nikodhemu wakuti ndi Nfarisi, pontho ndi m’bodzi wa anyakutonga pa thando ikulu yakutongera miseru ya Ayuda adzumatirwa kakamwe. Nakuti akhafuna kupfundza pizinji, iye aenda kaona Yezu namasiku, panango iye aenda ndzidzi unoyu thangwi akhagopa kuti angaoniwa na atsogoleri anango Aciyuda anakhala na mbiri yakuipa.

Nikodhemu alonga: ‘Rabhi, ife tisadziwa kuti imwe ndimwe mpfundzisi adabuluka kuna Mulungu, thangwi nkhabe munthu anakwanisa kucita pirengo pinacita imwe angakhonda kuphedzwa na Mulungu.’ Yezu apanga Nikodhemu kuti toera kupita mu Umambo wa Mulungu, munthu asafunika ‘kubalwa pontho.’—Juwau 3:2, 3.

Toera kubvesesa kuti munthu asabalwa tani pontho, Nikodhemu abvundza: ‘Kodi munthu anakwanisa kupita m’mimba mwa mai wace, mbabalwa pontho?’—Juwau 3:4.

Kubalwa pontho nee kusabveka pyenepi. Yezu antawira: ‘Munthu anakhonda kubalwa pontho na madzi na nzimu, nkhabe kupita mu Umambo wa Mulungu.’ (Juwau 3:5) Kutcita kwa nzimu wakucena mu ndzidzi udabatizwa Yezu kukhali cipangizo cakuti iye abalwa pontho ‘kubulukira m’madzi na mu nzimu.’ Pa ndzidzi unoyu, fala yabuluka kudzulu mbilonga: ‘Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine.’ (Mateu 3:16, 17) Munjira ineyi, Mulungu apangiza pakweca kuti Yezu akhali mwanace wauzimu na cidikhiro cakupita mu Umambo wakudzulu. Mukupita kwa ndzidzi, pa Pentekoste ya 33 N.W., anthu anango akubatizwa mbadatambirambo nzimu wakucena mbabalwa pontho ninga ana auzimu a Mulungu.—Mabasa 2:1-4.

Nikodhemu nee abvesesa pikhapfundzisa Yezu thangwi ya Umambo. Natenepa, Yezu akulonga pizinji thangwi ya basa yace yakupambulika ninga mwana wa Mulungu. Iye alonga: ‘Ninga Mose amanika nyoka pamuti n’thando, Mwana wa munthu asafunikambo amanikwe, toera munthu onsene anan’khulupira akhale na umaso wakukhonda mala.’—Juwau 3:14, 15.

Kale kakamwe, mu ndzidzi ukhalumwa Aizraeli na nyoka zakugoswa, iwo akhafunika kuyang’ana nyoka ya nkuwa toera akhonde kufa. (Numero 21:9) Munjira ibodzi ene, anthu onsene asafunika kukhulupira Mwana wa Mulungu toera apulumuswe mbakhala na umaso wakukhonda mala. Mukulonga pya ufuni wa Mulungu, Yezu alonga: ‘Mulungu afuna kakamwe dziko yapantsi mbapereka Mwanace m’bodzi ekha, toera munthu onsene anan’khulupira akhonde kufudzwa, mbwenye akhale na umaso wakukhonda mala.’ (Juwau 3:16) Natenepa, pakupita miyezi mitanthatu basi mbakapfundzisa mu Yerusalemu, Yezu asiya pakweca kuti anthu onsene anakwanisa kupulumuka angankhulupira.

Yezu apanga Nikodhemu: ‘Mulungu nee atuma Mwanace pantsi pano toera atonge anthu.’ Pyenepi pisabveka kuti iye nee atumwa toera kutonga anthu kuti apfudzwe. M’mbuto mwace, ninga mudalonga Yezu, iye atumwa ‘toera anthu onsene apulumuke kubulukira mwa iye.’—Juwau 3:17.

Thangwi yakugopa, Nikodhemu asaka Yezu namasiku. Natenepa, Yezu amalisa pikhacedza iye mukulonga: “Anthu anadzatongwa na thangwi  iyi: Ceza cabwera pa dziko, mbwenye anthu afuna cidima m’mbuto mwakufuna ceza, thangwi mabasa awo akhali akuipa. Thangwi munthu onsene anacita pyakuipa asaida ceza, pontho iye nkhabe kufendedzera ceza, toera pinacita iye pikhonde kuoneka pakweca. Mbwenye munthu onsene anacita pinthu pyadidi asafendedzera ceza, toera pinthu pinacita iye pioneke kuti pisacitwa mwakubverana na pinafuna Mulungu.”—Juwau 3:19-21.

Nikodhemu wakuti ndi Nfarisi na mpfundzisi wa Aizraeli, akhafunika kunyerezera mwacidikhodikho pinthu pidamala iye kubva na Yezu thangwi ya basa yace mu cifuniro ca Mulungu.