Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 130

Yezu Aperekwa Toera Kuphiwa

Yezu Aperekwa Toera Kuphiwa

MATEU 27:31, 32 MARKO 15:20, 21 LUKA 23:24-31 JUWAU 19:6-17

  • PILATO AYESERA KUSUDZULA YEZU

  • YEZU ATONGWA, PONTHO AKWATWA TOERA KUENDA KAPHIWA

Maseze Yezu asingirirwa na kutsalakanwa mwakuipa, kuyesera kwa Pilato toera kunsudzula nee kwakwanisika thangwi ya akulu a anyantsembe. Iwo akhacita pyonsene toera Yezu aphiwe. Natenepa, iwo akhuwa: “Mbamanikwe pamuti! Mbamanikwe pamuti!” Pilato atawira: “Nkwateni imwe muende kamuphe, thangwi ine nee ndisaona cinthu cidadawisa iye.”—Juwau 19:6.

Ayuda nee akwanisa kucitisa Pilato kunyerezera kuti Yezu acita cinthu cakuipa kuna utongi pontho athema kuphiwa. Mphapo ndiye tani nseru wauphemberi? Iwo ampambizira mukuphatisira mafala adaphatisira iwo mu Thando Ikulu Yakutongera Miseru toera kuphata Yezu. Iwo alonga: “Ife tiri na mwambo, pontho mwakubverana na mwambo unoyu, iye asatongwa kuphiwa, thangwi alonga ekhene kuti iye ndi mwana wa Mulungu.” (Juwau 19:7) Kwa Pilato kupambizirwa kweneku kukhali kupswa.

Iye aenda kunyumba kwace mbasaka njira toera kusudzula munthu unoyu wakuti akhathabuka kakamwe, pontho nkazi wa Pilato akhali na ndoto inalonga pya iye. (Mateu 27:19) Kodi Ayuda apambiziranji Yezu thangwi yakukhala kwace “Mwana wa Mulungu”? Pilato akhadziwa kuti Yezu ndi wa Galileya. (Luka 23:5-7) Natenepa, iye abvundza Yezu: “Iwe wabuluka kupi?” (Juwau 19:9) Panango Pilato akhafuna kudziwa khala Yezu akhali maso kale mbadzati kubwera pa dziko yapantsi, peno kuti abuluka kudzulu.

Pilato abva Yezu mbalonga kuti iye ndi Mambo wa Umambo wakuti nkhabe cita khundu ya dziko ino. Nakuti nee akhafuna kulonga pinango, Yezu amatama pyace. Pyenepi pyacitisa Pilato kukhala wakudzikuza mbaipirwa. Thangwi yakukhonda kwa Yezu kutawira, Pilato abvundza Yezu: “Kodi iwe nkhabe funa kunditawira? Nee usadziwa kuti ine ndiri na mphambvu toera kukusudzula, pontho ndiri na mphambvu toera kukuphesa?”—Juwau 19:10.

Yezu alonga: “Mbamudakhonda kuzipaswa na Mulungu, imwe nee mbamudakhala na mphambvu yakundicita cinthu. Na thangwi ineyi, ule adandipereka kuna imwe, ndiye ali na madawo makulu kakamwe.” (Juwau 19:11) Panango Yezu nee akhacita kuthonya munthu adacita pyenepi. Mbuto mwace, iye akhafuna kulonga kuti Kayifa, atsogoleri ace na Yuda Iskariyoti ndiwo ali na mulando ukulu kupiringana Pilato.

Pilato ayesera pontho kusudzula Yezu thangwi yakudzumatirwa na makhaliro ace na mafalace. Pontho iye akhagopa kuti panango Yezu abulukira kudzulu. Mbwenye Ayuda alonga pontho cinthu cinango cakuti panango cadzudzumisa Pilato. Iwo anthusa: ‘Imwe mungasudzula munthu uyu, nee ndimwe xamwali wa Sezari. Munthu onsene analongeka ekhene kuti ndi mambo, ndi nyamalwa wa Sezari.’—Juwau 19:12.

Ntongi akwata pontho Yezu mbaenda naye kunja, akhala pa mpando wace wakutongera miseru mbapanga anthu: “Onani! Uyu ndi mambo wanu!” Mbwenye Ayuda nee acinja manyerezero awo, iwo akhuwa: “Mupheni! Mupheni! Mbamanikwe pamuti!” Pilato aabvundza: “Ndisafunika kupha mambo wanu?” Kutomera kale, Ayuda akhaida utongi Waciroma. Mbwenye paulendo unoyu, akulu anyantsembe alonga: “Ife nkhabe mambo unango, mambo wathu ndi Sezari basi.”—Juwau 19:14, 15.

Thangwi yakugopa, Pilato acita pikhafuna Ayuda mbapereka Yezu kuti aphiwe. Anyankhondo adulisa Yezu nguwo yakufwira mbambvazika pontho nguwo zace zakunja. Pikhaendeswa iye toera kuphiwa, Yezu akakamizwa toera kuthukula muti wace wakusikimizira.

Akhali masikati a Cixanu a Nisane 14. Yezu akhadzati gona kutomera n’Cinai namacibese pikhathabuswa iye kakamwe. Iye akhawangisira toera akwanise kuthukula muti wakulemera, mbwenye akhadaneta. Ndi thangwi yace anyankhondo apanga mamuna unango akhapita na penepo wakucemerwa  Simau wa ku Sirene ku Afrika toera kuthukula muti mpaka mbuto ikhafuna kuphiwa Yezu. Anthu azinji akhatowera Yezu, anango akhamenya paditi mwakutsukwala thangwi ya pikhacitika.

Yezu apanga akazi akhalira: ‘Ana akazi a ku Yerusalemu, lekani kulira thangwi ya ine. Lirani thangwi ya imwe ene na ananu; thangwi zinadzafika ntsiku zakuti anthu anadzalonga: ‘Anyakutsandzaya ndi akazi adasowa ana, akazi adakhonda kubala ana na ale adakhonda kuyamwisa!’ Natenepa iwo anadzapanga mapiri makulu: ‘Tigwereni!’ pontho anadzapanga mapiri mang’ono: ‘Tiphimbireni!’ Khala iwo akucita pyenepi muti mbuciri uwisi, ndiye tani ungauma?’—Luka 23:28-31.

Yezu akhalonga dzindza ya Ayuda. Iyo yakhala ninga muti wakuti uciri “uwisi” mbwenye ukuuma pang’ono-pang’ono thangwi Yezu aciri penepo, pontho Ayuda anango apangiza cikhulupiro kwa iye. Ayuda anewa angabuluswa mu dzindza ineyi, anafuna kusala anakhala ninga muti wakuuma. Anthu anadzalira kakamwe Mulungu angaphatisira anyankhondo Aciroma toera kufudza dzindza ineyi.