Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 88

Kucinja Kwa Makhaliro a Mamuna wa Mpfuma na Lazaro

Kucinja Kwa Makhaliro a Mamuna wa Mpfuma na Lazaro

LUKA 16:14-31

  • NSANGANI WA MAMUNA WA MPFUMA NA LAZARO

Yezu apereka uphungu wadidi kuna anyakupfundzace toera kuphatisira mwadidi mpfuma zawo. Mu ndzidzi ukhapereka Yezu uphungu unoyu, akhalipombo Afarisi akuti akhafunika kubvesera mwadidi uphungu unoyu. Thangwi yanji? Thangwi “akhafuna kakamwe kobiri.” Pidabva iwo pikhalonga Yezu, iwo ‘atoma kunsingirira.’—Luka 15:2; 16:13, 14.

Mbwenye Yezu nee agopa pyenepi. Iye aapanga: “Imwe musacita pinthu toera anthu akuoneni ninga ndimwe akulungama, mbwenye Mulungu asadziwa piri m’mitima yanu. Thangwi pinthu pinanyerezera anthu kuti ndi pyakufunika, ndi pyakunyanyasa pamaso pa Mulungu.”—Luka 16:15.

Kutomera kale Afarisi akhaoniwa ninga anthu ‘akufunika kakamwe,’ mbwenye mukupita kwa ndzidzi pinthu pyacinja. Anthu akhaoniwa kuti ndi akufunika kakamwe thangwi ya mpfuma, atsogoleri a ndale na atsogoleri auphemberi mbadatcithiswa. Anthu akucepeseka akuti asadzindikira kuti asafuna kudziwa Mulungu mbadakwizwa. Pidalonga Yezu pisapangiza kuti pana kucinja kukulu kakamwe.

Iye alonga: “Mwambo na mafala a Aprofeta pyalongwa mpaka mu ntsiku za Juwau. Buluka penepo kuenda kutsogolo, Umambo wa Mulungu usamwazwa ninga mphangwa zadidi, pontho anthu a mitundu yonsene asawangisira mwaphinga toera kupitamo. Mwandimomwene, ninga kudzulu na dziko yapantsi nkhabe kufudzika, tenepambo nee letra ibodzi ya mwambo inafudzika mbidzati kukwanirisika.” (Luka 3:18; 16:16, 17) Kodi mafala a Yezu asapangiza tani kucinja kweneku?

Atsogoleri Aciyuda akhalonga mwakudzikuza kuti asabvera mwambo wa Mose. Kumbukani kuti pidawangisa Yezu mamuna wakuti akhali boliboli mu Yerusalemu, Afarisi alonga mwakudzikuza: “Ife ndife anyakupfundza a Mose. Ife tisadziwa kuti Mulungu alonga na Mose.” (Juwau 9:13, 28, 29) Cibodzi mwa cifuniro ca Mwambo wa Mose cikhali kutsogolera anthu akucepeseka kuna Mesiya, Yezu. Na thangwi ineyi, Juwau M’batizi acemera Yezu ninga Bira ya Mulungu. (Juwau 1:29-34) Kutomera mu ndzidzi udatoma Juwau utumiki wace, Ayuda akucepeseka, makamaka akutcerenga, asabva pya “Umambo wa Mulungu.” Pana “mphangwa zadidi” kuna anthu onsene anafuna kukhala mu Umambo wa Mulungu na kutambira nkhombo za Umambo unoyu.

Mwambo wa Mose wakwanirisa basa yawo. Iwo waphedza anthu toera kudziwa Mesiya. Natenepa, anthu nee akhafunika kukakamizika kuubvera. Mwacitsandzo, Mwambo ukhatawirisa kumwalana na mathangwi mazinji, mbwenye Yezu alonga: “Munthu onsene anakhonda nkazace mbasemba unango, akucita upombo, pontho munthu onsene anasemba nkazi adakhondwa na mamunace akucita upombo.” (Luka 16:18) Mafala anewa acitisa Afarisi kuipirwa kakamwe thangwi iwo akhafuna kukhazikisa miyambo yawo mu pinthu pyonsene.

 Buluka penepo, Yezu alonga nsangani wakuti ukhapangiza kucinja kwa makhaliro. Iye alonga pya amuna awiri na kucinja kukulu kudacitika mu umaso wawo. Mu ndzidzi unadinga imwe nsangani unoyu, kumbukani kuti anthu anango mwa anyakubvesera ndi Afarisi akuti akhafuna kakamwe kobiri, pontho akhaoniwa ninga akufunika kakamwe.

Yezu alonga: “Akhalipo mamuna m’bodzi wakupfuma wakuti akhabvala nguwo zakufwira zadidi za ntengo ukulu kakamwe. Iye akhatsandzaya mbadya mwadidi ntsiku zonsene. Kazinji kene pansuwo pace anthu akhaikhapo mamuna wakutcerenga anacemerwa Lazaro, wakuti akhali na pironda m’manungo mwace monsene. Iye akhasirira manyedzwa akhagwa pa meza ya mamuna wakupfuma. Penepo anambwa akhabwera mbanyanguta pironda pyace.”—Luka 16:19-21.

Afarisi akhafuna kakamwe kobiri, na thangwi ineyi pikhalonga Yezu pya “mamuna wakupfuma” akhalonga iwo. Atsogoleri auphemberi Aciyuda akhafuna kakamwe kubvala nguwo zakudhula na zakutundusa. Kusiyapo kukhala akupfuma, iwo akhatsandzaya thangwi yakukhala pa mbuto yapadzulu na pinthu pikhapaswa iwo thangwi ya basa yawo. Natenepa, nsangani wa mamuna adabvala nguwo zakufwira usapangiza mwadidi kuti Afarisi akhafuna kakamwe kusirirwa, nguwo zawo zakucena kakamwe zisapangiza kuti akhafuna kuoneka ninga anthu akulungama.—Danyele 5:7.

Kodi atsogoleri anewa akupfuma na akudzikuza akhaona tani anthu akutcerenga na akucepeseka? Iwo akhaapwaza mbaacemera ‛am ha·’aʹrets, peno anthu a pa dziko akuti nee asadziwa Mwambo, pontho nee athema kupfundziswa. (Juwau 7:49)  Pyenepi pisapangiza makhaliro a “nyakuphemba-phemba anacemerwa Lazaro” wakuti akhabva njala kakamwe mpaka ‘kusirira manyedzwa akhagwa pa meza ya mamuna wakupfuma.’ Natenepa, ninga Lazaro wakuti akhali na pironda m’manungo mwace, anthu akucepeseka asapwazwa ninga akukhonda thema kwa Mulungu.

Pinthu pyenepi pyakutsukwalisa pikhacitika kakamwe nduli, mbwenye Yezu akhadziwa kuti ndzidzi ukhadafika toera kucinja makhaliro a anthu analandaniswa na mamuna wakupfuma na anyakutcerenga analandaniswa na Lazaro.

KUCINJA KWA MAKHALIRO A MAMUNA WAKUPFUMA NA LAZARO

Yezu alonga pya kucinja kukulu kwa makhaliro, mukulonga: ‘Mukupita kwa ndzidzi, nyakuphemba-phemba afa mbakwatwa na aanju mbaendeswa kuna Abhrahamu. Pontho, mamuna wakupfuma afambo mbaikhwa mu nthumbi. Pikhaona iye nyatwa mu Nthumbi, afungula maso ace mbaona Abhrahamu akhali kutali, pontho Lazaro akhali pakhundu pace.’—Luka 16:22, 23.

Anthu akuti akhabva pikhalonga Yezu akhadziwa kuti Abhrahamu akhadafa kale, pontho akhadaikhwa mu Nthumbi. Malemba asapangiza pakweca kuti munthu angafa mbaikhwa mu Nthumbi peno Sheole, nee asaona nee kulonga, ninga Abhrahamu. (Koelete 9:5, 10) Kodi atsogoleri anewa akhanyerezera kuti Yezu akhafuna kulonganji mu nsangani wace? Mwakubverana na nsangani wa Yezu, ninji pikhafuna kucitikira anthu akucepeseka na atsogoleri auphemberi akuti akhafuna kakamwe kobiri?

Yezu akhalonga pya kucinja kwa makhaliro pidalonga iye kuti ‘Mwambo na mafala a Aprofeta pyalongwa mpaka mu ntsiku za Juwau M’batizi. Buluka penepo kuenda kutsogolo, Umambo wa Mulungu usamwazwa ninga mphangwa zadidi.’ Natenepa, basa yakumwaza mphangwa idacita Juwau na Yezu Kristu, ndiyo idacitisa Lazaro na mamuna wakupfuma kukhala ninga afa m’mabasa awo akale peno umaso wawo wakale mbakhala pontho na umaso upswa pamaso pa Mulungu.

Makamaka, anthu akucepeseka peno akutcerenga nee akhapfundziswa toera adziwe Mulungu. Mbwenye cincino akutsandzaya na kupfundza mphangwa za Umambo zidamwazwa pakutoma na Juwau M’batizi, pontho zidamwazwa na Yezu. Kale, iwo akhali ninga anthu akuti akhadya “manyedzwa akhagwa pa meza” ya pipfundziso pya atsogoleri auphemberi. Mbwenye cincino iwo akupaswa cakudya cadidi kakamwe ca undimomwene wa Bhibhlya, makamaka pinthu pyakutsandzayisa pikhapfundzisa Yezu. Yahova Mulungu akhaona anthu anewa ninga ali pa mbuto yakufunika kakamwe kwa iye.

Iwo akhali akusiyana kakamwe na atsogoleri auphemberi, akuti akhali akupfuma na akudzikuza,  pontho nee akhatawira mphangwa za Umambo zikhamwaza Juwau na Yezu mu pisa pyakusiyana-siyana. (Mateu 3:1, 2; 4:17)Natenepa, mphangwa zenezi zikhaacitiksa kuipirwa kakamwe na kutsukwala thangwi zikhalonga pya kutonga kwa Mulungu kwakuti kukhalandaniswa na moto. (Mateu 3:7-12) Atsogoleri auphemberi mbadatsandzaya kakamwe khala Yezu na anyakupfundzace mbadasiya kumwaza mphangwa za Mulungu. Iwo akhali ninga mamuna ule wakupfuma adalongwa pa nsangani, wakuti akhakhuwa: “Baba Abhrahamu, ndibverenimbo ntsisi, tumani Lazaro aende kabvike ntsonga ya cala cace m’madzi toera atontholese lirimi yanga, thangwi ndiri kuthabuka na moto uyu wakupisa.”—Luka 16:24.

Mbwenye pyenepi nee pyacitikadi. Atsogoleri auphemberi azinji nee acinja. Iwo akhakhonda ‘kubvera mabukhu adalemba Mose na Aprofeta,’ akuti mbadaaphedza toera kutawira kuti Yezu akhali Mesiya wa Mulungu, pontho Mambo. (Luka 16:29, 31; Agalata 3:24) Iwo nee acepeseka, pontho nee atowezera anthu akutcerenga akuti abvera Yezu mbakhala akutawirika kuna Mulungu. Anyakupfundza a Yezu nee asiya kumwaza mphangwa peno kupwaza undimomwene ukhapfundzisa iwo toera kukomeresa Atsogoleri auphemberi. Mu nsangani wace, Yezu apangiza pakweca undimomwene unoyu mukuphatisira mafala a “Baba Abhrahamu” kuna mamuna wakupfuma.

“Baba Abhrahamu” alonga: “Mwanawe, kumbuka kuti pikhali iwe maso ukhali na pinthu pyadidi, mbwenye Lazaro akhathabuka kakamwe. Cincino iye ali kubalangazwa kuno, mbwenye iwe ukuthabuka. Kusiyapo pyenepi, pakati apa pana djenje yakuzika kakamwe, natenepa anthu ali kuno nkhabe kwanisa kubwera kweneko, anthu ali kweneko nee anakwanisambo kubwera kuno.”—Luka 16:25, 26.

Kucinja kweneku kusapangiza kuti ndi kwakulungama! Pyenepi pisapangiza kuti Atsogoleri auphemberi akudzikuza apitirwa mbuto na anthu akucepeseka akuti atawira mphangwa za Yezu, pontho awangiswa na kubalangazwa mwauzimu. (Mateu 11:28-30) Kucinja kweneko mbukudaoneka kakamwe mu ndzidzi wakuti cibverano ca Mwambo mbicidapitirwa mbuto na cibverano cipswa. (Yeremiya 31:31-33; Akolose 2:14; Ahebere 8:7-13) Kudzodzwa kwa anthu na nzimu wakucena wa Mulungu pa Pentekoste ya 33 N.W., mbukudapangiza pakweca kuti anyakupfundza a Yezu akhali akutawirika kwa Mulungu mwakusiyana na Afarisi na atsogoleri authambi.