Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 34

Yezu Asankhula Apostolo Ace Khumi na Awiri

Yezu Asankhula Apostolo Ace Khumi na Awiri

Panango pakhadapita cifupi caka na hafu kutomera mu ndzidzi udalonga Juwau M’batizi kuti Yezu ndi Mwanabira wa Mulungu. Pidatoma Yezu basa yace yakumwaza mphangwa, anthu azinji akukhulupirika akhala anyakupfundzace, ninga Andreya, Simau Pedhru, Juwau, panango Tiyago (m’bale wace Juwau), Filipi na Bhartolomeu (anacemerwambo Natanaeli). Mukupita kwa ndzidzi, anthu azinji atowererambo Kristu.—Juwau 1:45-47.

Pa ndzidzi unoyu, Yezu akhali dzololo toera kusankhula apostolo ace. Iwo mbadaphata basa pabodzi na Yezu, pontho mbadapfundziswa munjira yakupambulika. Mbwenye mbadzati kuasankhula, Yezu aenda ku phiri, panango dhuzi na Bara ya Galileya cifupi na Kafarnau. Iye amala masiku amumphu mbakaphembera toera kuphemba udziwisi na nkhombo za Mulungu. Mangwana mwace, iye acemera anyakupfundzace mbasankhula 12 toera akhale apostolo ace.

Yezu asankhula atanthatu adalongwa padzulu apa, pabodzi na Mateu, wakuti akhalipisa misonkho mu ndzidzi udasankhulwa iye. Anango axanu adasankhulwa ndi Yuda (anacemerwambo Tadheu ‘mwana wa Tiyago’), Simau wa ku Kanani, Tomasi, Tiyago mwana wa Alfeu na Yuda Iskariyoti.—Mateu 10:2-4; Luka 6:16.

Apostolo anewa 12 akhadacita kale ulendo na Yezu, pontho iye akhaadziwa mwadidi. Anango a iwo ndi acibale ace. Tiyago na Juwau akhali anapiana a m’bale wa mai wa Yezu. Pontho, anango asalonga kuti Alfeu ndi m’bale wace Zuze, baba adakuza Yezu. Natenepa, pisaoneka kuti mwana wa Alfeu, mpostolo Tiyago, akhacitambo khundu ya acibale a Yezu.

Ndimomwene kuti Yezu nee akhanentseka toera kukumbuka madzina a apostolo ace. Mphapo ndiye tani imwe, musakwanisa kuakumbuka? Cinthu cibodzi cinafuna kukuphedzani ndi kukumbuka kuti pakhali apostolo awiri akhacemerwa Simau, awiri akhacemerwa Tiyago na awiri akhacemerwa Yuda. Simau (Pedhru) m’bale wace ndi Andreya, na Tiyago (mwana wa Zebhedheu) m’bale wace ndi Juwau. Mungakumbuka pyenepi, munadziwa madzina a apostolo asere. Mbwenye asala anango anai akuti akhali Mateu (nyakulipisa misonkho), Tomasi (wakuti mukupita kwa ndzidzi apenula), Natanaeli (adacemerwa pantsi pa muti) na Filipi (xamwali wace).

Apostolo khumi na m’bodzi abulukira ku Galileya, dziko idabalwa Yezu. Natanaeli ndi wa ku Kana. Filipi, Pedhru na Andreya ndi a ku Bhetisaidha. Buluka penepo, Pedhru na Andreya afuluka mbaenda ku Kafarnau, kwakuti panango Mateu akhalambo kweneko. Tiyago na Juwau akhalambo ku Kafarnau, peno cifupi na kweneku, pontho iwo akhacita malonda a kugulisa nyama za m’madzi. Pisaoneka kuti ndi Yuda Iskariyoti basi, wakuti mukupita kwa ndzidzi asandukira Yezu, adabuluka ku Yudeya.