Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 59

Mbani Mwana wa Munthu?

Mbani Mwana wa Munthu?

MATEU 16:13-27 MARKO 8:22-38 LUKA 9:18-26

  • YEZU AWANGISA MAMUNA WAKUTI NDI BOLIBOLI

  • PEDHRU ATAMBIRA MAXAVI A UMAMBO

  • YEZU ALONGA PYA KUFA NA KULAMUSWA KWACE

Yezu na anyakupfundzace afika ku Bhetisaidha. Anthu abweresa pana Yezu mamuna wakuti ndi boliboli mbadembetera toera amphate kuti amuwangise.

Yezu aphata manja a mamuna unoyu mbaenda naye kunja kwa nzinda. Pidamala iye kum’phulira mata m’maso mwace, Yezu ambvundza: ‘Ciripo cinaona iwe?’ Mamuna atawira: ‘Ndikuona anthu, mbwenye asaoneka ninga miti ikufamba-famba.’ (Marko 8:23, 24) Yezu aikha manja ace m’maso mwa mamuna unoyu, mbatoma kuona. Buluka penepo apanga mamuna unoyu toera aende kunyumba kwace, pontho Yezu ampanga toera akhonde kuenda ku nzinda.

Buluka penepo, Yezu na anyakupfundzace aenda kumadokero a dzuwa a nzinda wa Sezareya ku Filipi. Nsindzo ukhali wakulapha wa makilometru 40. Nzinda ukhali ku mapiri, kwakuti kumadokero a dzuwa munthu asakwanisa kuona phiri ya Hermoni yakuti isaphimbirwa na nkhungu. Panango, ulendo usakwata ntsiku ziwiri.

Ntsiku inango pakucita ulendo, Yezu aenda pakhundu toera kucita phembero. Pakhadasala basi ene miyezi mipfemba peno khumi toera iye aphiwe, natenepa Yezu akudzudzumika na anyakupfundzace. Anthu azinji akhadasiya kuntowerera, pontho anango ali akudzudzumika peno akutsukwala. Panango iwo akhasaka kudziwa kuti thangwi yanji Yezu akhonda kukhala mambo, pontho thangwi yanji iye akhonda kupangiza cidzindikiro cakuti iye mbani.

Pidafika anyakupfundza pa mbuto ikhacita iye phembero, Yezu abvundza: ‘Kodi anthu asalonga kuti Mwana wa munthu ndi ani?’ Iwo atawira: ‘Anango asalonga kuti ndimwe Juwau M’batizi, anango asalonga kuti ndimwe Eliya, anangombo asalonga kuti ndimwe Yeremiya peno m’bodzi wa aprofeta.’ Mwandimomwene, anthu akhanyerezera kuti Yezu ndi m’bodzi mwa ale adalamuswa muli akufa. Toera kudziwa pikhanyerezera iwo, iye abvundza: ‘Mphapo imwembo, musalonga kuti ndine ani?’ Mwakucimbiza Pedhru atawira: ‘Ndimwe Kristu, Mwana wa Mulungu wamaso.’—Mateu 16:13-16.

Yezu alonga kuti Pedhru ndi wakutsandzaya thangwi ya kupangwa pyenepi na Mulungu. Yezu alonga: ‘Ine ndinakupangambo kuti, iwe ndiwe Pedhru, pa mwala uyu ndinadzamanga mpingo wanga, pontho mphambvu ya kufa nkhabe kudzaukunda.’ Yezu akhalonga pya iye wakuti anadzamanga mpingo, khala andzace anakhala na umaso wakukhulupirika pa dziko yapantsi, kwakuti nthumbi nkhabe kwanisa kuakunda. Iye apikira kuna Pedhru: ‘Ndinadzakupasa maxavi a Umambo wakudzulu.’—Mateu 16:18, 19.

Yezu nee acitisa Pedhru kukhala pa mbuto yakutoma pakati pa apostolo ace, pontho iye nee ancitisa toera kukhala nyakutomesa mpingo. Yezu ndiye Mwala wa mpingo wakuti unadzamangwa. (1 Akorinto 3:11; Aefesi 2:20) Mbwenye, Pedhru atambira maxavi matatu. Iye akhala na mwai wa kufungula toera anthu azinji apite mu Umambo wakudzulu.

Pedhru aphatisira xavi yakutoma pa Pentekoste ya caka 33 N.W., toera kupangiza kuti Ayuda na akukhonda khala Ayuda asafunika kutcunyuka toera apulumuswe. Iye aphatisira xavi yaciwiri toera kupasa mwai Asamariya toera apite mu Umambo wa Mulungu. Buluka penepo, mu caka 36 N.W., Pedhru aphatisira xavi yacitatu toera kupasa mwai anthu akukhonda kusidzwa, ninga Kornelyo na anango.—Mabasa 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Pikhacedza iwo, apostolo adzudzumika na mafala adalonga Yezu thangwi yakuthabuka kwace na kufa kukhafuna kuthimbana na iye ku Yerusalemu. Nakuti iwo nee abvesesa kuti anadzalamuswa toera kukhala na umaso kudzulu, Pedhru aenda na Yezu pakhundu mbampanga: ‘Mbuya, bverekani ntsisi mwekhene! Pyenepi nee pisafunika kukucitikirani.’ Natenepa Yezu azungunuka mbantawira: ‘Buluka patsogolo panga Sathani! Kwa ine, iwe ndiwe mwala wakugwegwedusa, thangwi manyerezero ako si a Mulungu tayu, mbwenye ndi a anthu.’—Mateu 16:22, 23.

Natenepa Yezu acemera anthu anango mbaafokotozera kuti ndi pyakunentsa kukhala ntowereri wace. Iye alonga: ‘Munthu onsene anafuna kunditowera, asafunika akhondeke ekhene, akwate muti wace wakusikimizira mbapitiriza kunditowera. Thangwi munthu onsene anafuna kupulumusa umaso wace anadzauluza, mbwenye ule analuza umaso wace thangwi ya ine, pontho thangwi ya mphangwa zadidi, anadzaupulumusa.’—Marko 8:34, 35.

Toera kukhala wakutawirika kwa Yezu, anyakupfundzace asafunika kukhala acipapo na akuperekeka. Yezu alonga: ‘Munthu onsene anakhala na manyadzo na ine, pontho thangwi ya mafala anga mu dziko ino ya anthu akukhonda khulupirika na akudawa, Mwana wa munthu anadzakhalambo na manyadzo na iye angabwera mu mbiri ya Baba wace pabodzi na aanju akucena.’ (Marko 8:38) Natenepa, Yezu angabwera, iye ‘anabwezera munthu mwakubverana na makhaliro ace.’—Mateu 16:27.