Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 64

Kufunika Kwa Kulekerera

Kufunika Kwa Kulekerera

MATEU 18:21-35

  • KODI TISAFUNIKA KULEKERERA MPAKA KANOMWE?

  • NSANGANI WA NYABASA WAKUKHONDA PEREKA TAKHUTA

Pedhru akhadabva Yezu mbakalonga kuti anatsalakana tani mikandzo inacitika pakati pa abale na kumalisa mikandzo ineyi paokha. Mbwenye Pedhru asafuna kudziwa kuti asafunika kucita pyenepi kangasi.

Pedhru abvundza: ‘Mbuya, m’bale wanga angandidawira ndisafunika kumulekerera kangasi? Mpaka kanomwe?’ Atsogoleri anango auphemberi asapfundzisa kuti munthu asafunika kulekererwa mpaka katatu. Natenepa, panango Pedhru akhanyerezera kuti ndi wakukoma ntima angalekerera ‘mpaka kanomwe.’—Mateu 18:21.

Mbwenye maonero akulengesa madodo a munthu khala tatsukwaliswa, nee pisabverana na pipfundziso pya Yezu. Ndi thangwi yace Yezu apanga Pedhru: ‘Ine ndinakupanga, si kanomwe basi tayu, mbwenye mpaka 77.’ (Mateu 18:22) Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kulekerera ndzidzi onsene. Pedhru nee akhafunika kulengesa kuti alekerera kangasi m’bale wace.

Buluka penepo, Yezu apanga Pedhru na anango nsangani unalonga pyakufunika kwa kulekerera. Nsangani unoyu usalonga pya nyabasa adacimwana kupangiza ntsisi ninga mbuyace. Mambo akhafuna kuti anyabasace abweze mangawa adakwata iwo. Nyabasa m’bodzi wakuti akhafiyari matalento 10.000 [madhenaryo 60.000.000], aendeswa pana mambo. Mbwenye thangwi yakusowa kobiri toera kubweza mangawa ace, mambo atonga kuti nyabasa, nkazace na anace aguliswe toera akwanise kubweza mangawa. Pa ndzidzi unoyu, nyabasa agodama pa miyendo ya mbuyace mbadembetera: ‘Ndaphata miyendo, ndisakuphembani toera mudikhire, ine ndinakubwezerani pyonsene.’—Mateu 18:26.

Mambo ambvera ntsisi mbam’panga kuti aleke kubweza mangawa onsene akhali na iye. Buluka penepo, nyabasa aenda mbagumana nyabasa ndzace wakuti akhanfiyari madhenaryo 100. Iye amphata mbatoma kum’menya, mbalonga: “Bweza mangawa ako!” Nyabasa ndzace agodama pa miyendo pace, mbadembetera: ‘Ndaphata miyendo, ndisakuphembani toera mudikhire, ine ndinakubwezerani pyonsene.’ (Mateu 18:28, 29) Mbwenye nyabasa adalekererwa na mambo nee atowezera mbuyace. Iye acitisa kuti nyabasa ndzace wakuti akhafiyari kobiri yakucepa kakamwe toera aikhwe n’kaidi mpaka angabwezera mangawa.

Yezu alonga kuti pidaona anyabasa anango kuti ndzawo nee apangiza ntsisi, iwo aenda kapanga mbuyawo. Natenepa, mbuya aipirwa kakamwe mbacemeresa nyabasa unoyu. Mambo alonga: ‘Iwe ndiwe nyabasa wakuipa! Ine ndakulekerera mangawa ako onsene thangwi wandiphemba, mphapo nee usafunikambo kubvera ntsisi nyabasa ndzako ninga pidacita ine?’ Mwakuipirwa, mambo apereka nyabasa unoyu kuna anyakaidi mpaka amale kubweza mangawa ace onsene. Yezu amalisa na kulonga: ‘M’bodzi na m’bodzi wa imwe angakhonda kulekerera m’bale wace na ntima onsene, Baba wanga wakudzulu anadzakutsalakanani munjira ibodzi ene.’—Mateu 18:32-35.

Ineyi ndi pfundziro yadidi kwa ife toera kulekerera. Mulungu atilekerera mangawa anthu mazinji akuti ndi madawo. Madawo onsene anaticitira Nkristu ndzathu ndi mang’ono tingaalandanisa na madawo athu kwa Mulungu. Mbwenye Yahova asatilekerera, tayu kabodzi, mbwenye maulendo mazinji. Kodi nee tisafunika kulekerera m’bale wathu maulendo mazinji, maseze tikhale na mathangwi toera kusuma? Ninga pidapfundzisa Yezu pa Nkhani ya Paphiri, Mulungu ‘analekerera mangawa athu ife tingalekerera andzathu mangawa awo.’—Mateu 6:12.