Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 41

Kodi Yezu Acita Pirengo na Mphambvu za Ani?

Kodi Yezu Acita Pirengo na Mphambvu za Ani?

MATEU 12:22-32 MARKO 3:19-30 LUKA 8:1-3

  • YEZU ACITA ULENDO WACE WACIWIRI WAKUMWAZA MPHANGWA

  • IYE ABULUSA MADIMONYO MBACENJEZA ANTHU PYA MADAWO AKUKHONDA KULEKERERWA

Pidamala iye kwene kulonga thangwi yakulekerera panyumba ya Nfarisi Simau, Yezu acita ulendo unango wakumwaza mphangwa ku Galileya. Ndi caka caciwiri ca utumiki wace, pontho iye nee akucita ekha ulendo unoyu. Apostolo 12 ali na iye, kuphatanizambo akazi anango akhadabulusa iye ‘madimonyo na kuawangisa mautenda awo.’ (Luka 8:2) Mwa iwo akhalipo Mariya Madhalena, Suzana na Juwana, wakuti mamunace ndi ntsogoleri wa anyankhondo wa Mambo Herodhi Antipa.

Mu ndzidzi wakuti anthu azinji akhapfundza pya Yezu, anango akhaipirwa na pipfundziso pyace. Pyenepi pyaoneka pakweca mu ndzidzi wakuti mamuna unango wakuti akhali boliboli na bewewe akhathabuswa na dimonyo, mbaendeswa kuna Yezu toera kuwangiswa. Pidamala iye kuwangiswa, iye nee athabuswabve na dimonyo thangwi akhakwanisa kuona na kulonga. Anthu adzumatirwa mbalonga: ‘Kodi uyu si Mwana wa Dhavidhi tayu?’—Mateu 12:23.

Panyumba ikhali Yezu pakhali mwinji ukulu kakamwe kwakuti Yezu na anyakupfundzace acimwana kudya. Natenepa si onsene tayu akhakhulupira kuti Yezu ndi ‘Mwana wakupikirwa wa Dhavidhi.’ Apfundzisi a mwambo anango na Afarisi abwera kubuluka ku Yerusalemu, tayu toera kupfundziswa na Yezu peno toera kumphedzera. Iwo asapanga anthu: ‘Iye ali na Bhelizebhu’ wakuti ndi ‘nkulu wa madimonyo.’ (Marko 3:22) Acibale a Yezu pidabva iwo uviyaviya unoyu, abwera mbakwata Yezu. Thangwi yanji acita pyenepi?

Mpaka ndzidzi unoyu, abale a Yezu nee akhakhulupira kuti iye ndi Mwana wa Mulungu. (Juwau 7:5) Yezu anaoneka kuti akucitisa uviyaviya asiyana na Yezu adakula na iwo ku Nazareti. Iwo akhanyerezera  kuti panango ciripo cikhanentsa Yezu mbalonga: ‘Iye ali na nsala.’—Marko 3:21.

Kodi pidalonga iwo pikhali pyandimomwene? Yezu awangisa mamuna wakuti akhathabuswa na dimonyo mbakwanisa kuona na kulonga. Nkhabepo anakwanisa kupokanya pyenepi. Mbwenye apfundzisi a mwambo na Afarisi ayesera kupswipisa makhaliro adidi a Yezu mukumpambizira. Iwo alonga: ‘Iye asabulusa madimonyo na mphambvu za Bhelizebhu, ntongi wa madimonyo.’—Mateu 12:24.

Nakuti Yezu asadziwa pinanyerezera apfundzisi a mwambo na Afarisi, iye alonga: ‘Umambo onsene wakugawika okhene usafudzika, pontho nzinda peno nyumba yakugawika yokhene isagwa. Munjira ibodzi ene, khala Sathani asathamangisa Sathani, pyenepi pisabveka kuti iye agawika ekhene. Mphapo umambo wace unapitiriza tani kuwanga?’—Mateu 12:25, 26.

Afarisi acimwana kupokanya pidalonga Yezu. Afarisi asadziwa kuti Ayuda anango asabulusambo madimonyo. (Mabasa 19:13) Natenepa Yezu abvundza: ‘Khala ine ndisabulusa madimonyo na mphambvu za Bhelizebhu, mphapo anyakupfundza anu asaabulusa na mphambvu za ani?’ M’mafala anango, kupambizira kukhacita iwo kwa Yezu kukhaphatisirwa kwa iwo ene. Yezu apitiriza kulonga nawo: ‘Khala ndisabulusa madimonyo na mphambvu ya nzimu wa Mulungu, pisabveka kuti Umambo wa Mulungu wafika kuna imwe.’—Mateu 12:27, 28.

Yezu abulusa madimonyo toera kupangiza kuti ali na mphambvu kakamwe kupiringana Sathani. Iye alonga: ‘Munthu anakwanisa tani kupita n’nyumba mwa munthu wamphambvu mbankwatira pinthu pyace, angakhonda kum’manga pakutoma? Angamala kum’manga, anakwanisa kutapata pinthu pya n’nyumba mwace. Munthu onsene anakhonda kukhala kukhundu yanga, ndi nyamalwa wanga, pontho ule anakhonda kuphata na ine basa yakugumanya anthu toera abwere kuna ine, asaamwaza.’ (Mateu 12:29, 30) Mwandimomwene, apfundzisi a mwambo na Afarisi nee ali kukhundu ya Yezu, natenepa iwo asapangiza pakweca kuti ali kukhundu ya Sathani. Iwo asacitisa anthu kukhala kutali na Mwana wa Mulungu, wakuti asacita pinthu na ciphedzo ca Yahova.

Yezu asumula anyamalwa ace: ‘Anthu anadzalekererwa pinthu pyonsene, mwakukhonda tsalakana madawo anacita iwo na mafala akutikana analonga iwo. Mbwenye munthu onsene anatikana nzimu wakucena, cipo anadzalekererwa, mbwenye ali na mulando wa madawo akukhonda mala.’ (Marko 3:28, 29) Nyerezerani kuti pyenepi pisabvekanji kwa ale anapasa Sathani cidzo thangwi ya pinthu pyakuti mwandimomwene pyacitwa na ciphedzo ca nzimu wa Mulungu!