Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 67

‘Nkhabe Munthu Adalonga Kale Ninga Iye’

‘Nkhabe Munthu Adalonga Kale Ninga Iye’

JUWAU 7:32-52

  • ANYAKUONERA ATUMWA TOERA KUENDA KAMANGA YEZU

  • NIKODHEMU ALONGA MWACIPAPO TOERA KUTSIDZIKIZA YEZU

Yezu aciri mu Yerusalemu pa Phwando ya Misasa. Iye ali wakutsandzaya thangwi ‘anthu azinji an’khulupira.’ Mbwenye pyenepi nee pyatsandzayisa atsogoleri auphemberi. Iwo atuma anyakuonera awo toera kuenda kamanga Yezu. (Juwau 7:31, 32) Mbwenye Yezu nee ayesera kuthawa.

Yezu apitiriza kupfundzisa mwapakweca mu Yerusalemu, mbalonga: ‘Ndinakhala na imwe mu ndzidzi ungasi mbandidzati kuenda kuna Ule adandituma. Imwe munadzandisaka, mbwenye nee munadzandiona. Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.’ (Juwau 7:33, 34) Nakuti Ayuda nee abvesesa, iwo abvundzika: ‘Ndi kupi kunafuna kuenda munthu uyu, ife mbaticimwana kumuona? Kodi iye asafuna kuenda kuna Ayuda adabalalika pakati pa Agerego toera kupfundzisa Agerego? Pisabvekanji pyenepi pidalonga iye kuti: Imwe munadzandisaka, mbwenye nee munadzandiona. Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako?’ (Juwau 7:35, 36) Yezu ali kulonga pya kufa na kulamuka kwace toera kuenda kudzulu, mbwenye anyamalwa ace nee anakwanisa kuntowera.

Yafika ntsiku yacinomwe ya phwando. Namacibese a ntsiku ibodzi na ibodzi ya phwando, nyantsembe akhaikha madzi m’basiya mbakayerera ku guwa ya ntsembe ya templo. Madzi anewa akhatungwa mu Ncera wa Silowe. Toera kukumbusa anthu thangwi ya macitiro anewa, Yezu alonga mwakugaluza: ‘Khala munthu ali na nyota, mbabwere kuna ine toera amwe madzi. Munthu onsene anandikhulupira, malemba asalonga kuti: Muntima mwace munabuluka madzi akupasa umaso.’—Juwau 7:37, 38.

Na mafala anewa, Yezu akhalonga pikhafuna kucitikira anyakupfundzace akudzodzwa na nzimu wakucena na kucemerwa kwawo toera kuenda kudzulu. Kudzodzwa kweneku kwacitika pidafa Yezu. Kutomera pa Pentekoste ya caka  cakutowera, madzi anapasa umaso atoma kufamba pidadzodzwa anyakupfundza na nzimu wakucena mbamwaza mphangwa za undimomwene kuna anthu.

Anthu anango adabva pidapfundzisa Yezu alonga: ‘Mwandimomwene uyu ndi Mprofeta.’ Panango iwo akhanyerezera kuti Yezu ndi mprofeta wankulu kupita Mose adalongwa kuti mbadabwera. Anango alongambo: ‘Uyu ndi Kristu.’ Mbwenye anango alonga: ‘Kodi Kristu anabuluka ku Galileya? Kodi Malemba nee asalonga kuti Kristu anabulukira ku dzindza ya Dhavidhi na ku Bhetelehemu cisa cikakhala Dhavidhi?’—Juwau 7:40-42.

Natenepa anthu anewa akhali na maonero akusiyana. Ngakhale kuti anango akhafuna kuphata Yezu, nee m’bodzi akwanisa kucita pyenepi. Anyakuonera acimwana kuphata Yezu. Natenepa mudabwerera iwo kuna atsogoleri auphemberi, anyantsembe na Afarisi abvundza: ‘Thangwi yanji nee mwabwera naye?’ Anyakuonera atawira: ‘Cipo munthu unango alonga kale ninga iye.’ Atsogoleri auphemberi aipirwa kakamwe mbatoma kulonga mwakupwaza kuti: ‘Kodi imwe mwanyengezwambo? Kodi alipo anan’khulupirambo pakati pa atsogoleri athu peno Afarisi? Mbwenye mwinji uyu wa anthu anakhonda kudziwa Mwambo, ndi anthu adapaswa dzedze.’—Juwau 7:45-49.

Na kubva pyenepi, Nikodhemu, Nfarisi na ntsogoleri wa Sinedhriyu alonga mwacipapo toera kutsidzikiza Yezu. Pyaka piwiri na hafu nduli, Nikodhemu aenda namasiku kuna Yezu mbatoma kukhulupira Yezu. Nikodhemu alonga: ‘Kodi Mwambo wathu usatitawirisa kutonga munthu mbatidzati kumubva toera kudziwa pinacita iye?’ Iwo atawira: ‘Kodi iwe ndiwembo wa ku Galileya? Pfundza Malemba, unaona kuti nkhabepo mprofeta anafuna kubuluka ku Galileya.’—Juwau 7:51, 52.

Malemba nkhabe longeratu kuti mprofeta mbadabuluka ku Galileya. Mbwenye Mafala a Mulungu alonga kuti Kristu mbadabuluka ku Galileya, iwo asapangiza kuti ‘ceza cikulu’ mbicidaonekera ku ‘Galileya kukakhala anthu a madzindza anango.’ (Izaiya 9:1, 2; Mateu 4:13-17) Ninga mukhadalongerwa ipyo, Yezu abalwa mu nzinda wa Bhetelehemu, pontho abulukira mu dzindza ya Dhavidhi. Maseze Afarisi akhadziwa pyenepi, iwo akhali na mulando wakumwaza mphangwa zauthambi kuna anthu thangwi ya Yezu.