Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 8

Iwo Athawa Ntongi Wakuipa

Iwo Athawa Ntongi Wakuipa

MATEU 2:13-23

  • ZUZE ATHAWA NA BANJACE MBAENDA KU EJITO

  • ZUZE AFULUKA NA BANJACE MBAENDA KU NAZARETI

Zuze alamusa Mariya toera kumpanga mphangwa. Anju wa Yahova aonekera kuna Zuze mu ndoto, mbampanga: ‘Lamuka, kwata mwana na mai wace, muthawire ku Ejito! Khalani kweneku mpaka ndzidzi unafuna ine kukupangani, thangwi Herodhi akusaka mwana toera amuphe.’—Mateu 2:13.

Masiku anewa, Zuze, Mariya na mwanawo athawa mwakucimbiza. Iwo acita pyenepi mu ndzidzi wakuthema thangwi Herodhi adzindikira kuti anyakupfundza nyenyezi nee acita pidaapanga iye. Iye akhadaaphemba kuti pakubwerera ampange kuna Yezu. M’mbuto mwakucita pyenepi, iwo abwerera na njira inango. Herodhi aipirwa kakamwe. Nakuti akhafuna kupha Yezu, iye akhazikisa ntemo wakuti anapiana onsene acimuna a pyaka piwiri peno pyakucepa aphiwe. Mwakubverana na pidapangwa iye na anyakupfundza nyenyezi, iye adzindikira kuti Yezu akhali na pyaka pyakukhonda piringana piwiri.

Kuphiwa kwa anapiana onsene acimuna kukhali kwakutsukwalisa kakamwe! Ife nkhabe dziwa kuti ndi anapiana angasi adaphiwa, mbwenye kulira kwa amai adaferwa kwakwanirisa profesiya ya Bhibhlya idalongwa na Yeremiya, mprofeta wa Mulungu.—Yeremiya 31:15.

Mu ndzidzi ukhacitika pyenepi, Zuze na banjace athawa mbaenda ku Ejito, mbapitiriza kukhala kweneku. Ntsiku inango namasiku anju wa Yahova aonekera pontho kuna Zuze mu ndoto. Anju alonga: ‘Lamuka, kwata mwana na mai wace uende ku dziko ya Izraeli, thangwi ale akhafuna kupha mwana afa.’ (Mateu 2:20) Natenepa Zuze aona kuti unoyu ukhali ndzidzi wakubwerera na banjace ku dziko yawo. Munjira ineyi, yakwanirisika profesiya inango ya Bhibhlya  inalonga kuti Mwana wa Mulungu anadzabuluka ku Ejito.—Ozeya 11:1.

Pisaoneka kuti Zuze akhafuna kukhala na banjace ku Yudeya, panango dhuzi na nzinda wa Bhetelehemu, kukakhala iwo mbadzati kuthawira ku Ejito. Mbwenye iye abva kuti cincino, Arkelau mwana wakuipa wa Herodhi akhali mambo wa Yudeya. Mu ndoto inango, Mulungu acenjeza pontho Zuze thangwi ya ngozwi ineyi. Natenepa, Zuze na banjace aenda kumabulukiro a dzuwa mbakhala ku cisa ca Galileya, kutali na mbuto ya ulambiri Waciyuda. Yezu akula mu nzinda unoyu toera kukwanirisa profesiya inango: ‘Iye anadzacemerwa Munazareti.’—Mateu 2:23.