Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 109

Yezu Asandika Anyakutcinga Auphemberi

Yezu Asandika Anyakutcinga Auphemberi

MATEU 22:41–23:24 MARKO 12:35-40 LUKA 20:41-47

  • KRISTU NDI MWANA WA ANI?

  • YEZU ALONGA PAKWECA KUTI ANYAKUTCINGA AKHALI AMPFAKAFAKA

Atsogoleri auphemberi acimwana kupasa Yezu manyadzo, pontho acimwana kumphata toera kumpereka kuna ntongi Waciroma. (Luka 20:20) Mu ndzidzi ukhali iye ku templo pa Nisane 11, Yezu abhoma meza za anyakucinja kobiri mbapangiza kuti iye akhali ani. Toera kupangiza pyenepi iye aabvundza: “Ndi api maonero anu thangwi ya Kristu? Kodi iye ndi mwana wa ani?” (Mateu 22:42) Anthu onsene akhadziwa kuti Kristu peno Mesiya mbadabulukira ku dzindza ya Dhavidhi. Unoyu ukhali ntawiro udapereka iwo.—Mateu 9:27; 12:23; Juwau 7:42.

Yezu abvundza: ‘Mphapo thangwi yanji Dhavidhi, mu kupumirwa na Mulungu, asancemera Mbuya mbalonga: ‘Yahova alonga kuna Mbuya wanga: “Khala kunkono wanga wamadyo mpaka ine ndiikhe anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako”’? Mphapo, khala Dhavidhi asancemera Mbuya, anakhala tani pontho mwanace?’—Mateu 22:43-45.

Afarisi nee atawira mbvundzo unoyu thangwi akhadikhira kuti mu dzindza ya Dhavidhi mbakudabuluka munthu toera kuaombola m’manja mwa utongi Waciroma. Yezu aphatisira mafala adalonga Dhavidhi pa lemba ya Masalmo 110:1, 2, toera kupangiza kuti Mesiya mbadakhala ntongi wankulu kupiringana atongi anango a anthu. Iye akhali Mbuya wa Dhavidhi, pontho pakumala kukhala kunkono wa madyo wa Mulungu, mbadatoma kutonga. Ntawiro wa Yezu wamatamisa anyakutcinga ace.

Anyakupfundza a Yezu na anthu anango azinji akhabvesera mwadidi. Natenepa, Yezu atoma kulonga nawo mbaacenjeza thangwi ya apfundzisi a mwambo na Afarisi. Amuna anewa “aikhika okhene pa mbuto ya Mose” toera kupfundzisa Mwambo wa Mulungu. Yezu apfundzisa anyakubvesera ace: “Citani mbamutoweza pyonsene pinakupangani iwo, mbwenye lekani kucita pinacita iwo, thangwi iwo asalonga, mbwenye nee asacita pinalonga iwo.”—Mateu 23:2, 3.

Buluka penepo, Yezu alonga pitsandzo pinapangiza kuti iwo akhali ampfakafaka, mbalonga: ‘Iwo asathimizira pimabokosi pya malemba pinabvala iwo, pontho asalaphisa pimbverere pya nguwo zawo.’ Ayuda anango akhamangira pimabokosi pankhuma zawo peno m’mikono yawo pyakuti pikhali na mphangwa za Mwambo. Afarisi akhabvala mabokosi makulu toera aoniwe na anthu kuti akhali aphinga pakubvera Mwambo. Pontho iwo ‘akhalaphisa pimbverere pya nguwo zawo.’ Aizraeli akhafunika kuikha pimbverere pa nguwo zawo, mbwenye Afarisi akhawangisira toera pimbverere pyawo pikhale pyakulapha kakamwe. (Numero 15:38-40) Iwo akhacita pyenepi “toera aoniwe na anthu.”—Mateu 23:5.

Yezu akhadziwa kuti anyakupfundzace mbadakwanisa kukhalambo na cifuno cakupaswa mbiri, natenepa iye aacenjeza: “Lekani kucemerwa Rabhi, thangwi Mpfundzisi wanu ndi m’bodzi basi, pontho mwa imwe, monsene ndimwe abale. Kusiyapo pyenepi, nee munthu m’bodzi asafunika imwe kucemera baba pa dziko yapantsi, thangwi Baba wanu ndi m’bodzi basi, Ule anakhala kudzulu. Lekani kucemerwa atsogoleri, thangwi Ntsogoleri wanu ndi m’bodzi basi, Kristu.” Mphapo anyakupfundzace akhafunika kucitanji? Yezu aapanga: ‘Mbwenye wankulu kakamwe pakati panu asafunika kukhala ntumiki wanu. Munthu onsene anadzikuza anadzacepeswa, mbwenye ule anacepeseka anadzakuzwa.’—Mateu 23:8-12.

Buluka penepo, Yezu alonga pinthu pyakuti mbapidacitikira apfundzisi a mwambo na Afarisi. Iye alonga: “Dzedze kwa imwe apfundzisi a mwambo na Afarisi, ndimwe ampfakafaka! Thangwi musafungira anthu misuwo ya Umambo wakudzulu. Nakuti imwe nkhabe kupitamo, musakhondesa ale anafuna kupitamo.”—Mateu 23:13.

Yezu asandika Afarisi thangwi akhalemedza kakamwe maonero awo akuphonyeka m’mbuto mwa maonero a Yahova. Mwacitsandzo iwo alonga: “Munthu angadumbira mu dzina ya templo, nkhabe pinthu; mbwenye munthu angadumbira mu dzina ya ouro ya mu templo, asatongwa kucita pidapikira iye.” Na mafala anewa iwo akhapangizika ninga maboliboli thangwi akhalemedza kakamwe ouro ya mu templo  mbapwaza templo yakuti ikhali mbuto yakulambirira Yahova. Pontho iwo ‘asapwaza pinthu pyakufunika kakamwe pya Mwambo, ninga cilungamo, kubvera ntsisi na kukhulupirika.’—Mateu 23:16, 23; Luka 11:42.

Yezu acemera Afarisi anewa ninga ‘maboliboli anatsogolera andzawo, akuti asasungula imbu, mbameza kamelo!’ (Mateu 23:24) Iwo akhasungula vinyu yawo toera kubulusamo imbu, thangwi mwakubverana na misambo yawo, imbu ikhaoniwa ninga yakukhonda cena. Nakuti iwo akhapwaza pinthu pyakufunika kakamwe pya Mwambo pikhali ninga akhameza kamelo, cinyama cikulu cakuti cikhalimbo cakukhonda cena.—Levitiko 11:4, 21-24.