Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 36

Nkulu wa Anyankhondo Apangiza Cikhulupiro Cakuwanga

Nkulu wa Anyankhondo Apangiza Cikhulupiro Cakuwanga

MATEU 8:5-13 LUKA 7:1-10

  • NYABASA WA NTSOGOLERI WA ANYANKHONDO AWANGISWA

  • ANTHU A CIKHULUPIRO ANADZAPASWA NKHOMBO

Pakumala kucita Nkhani yace ya Paphiri, Yezu aenda ku nzinda wa Kafarnau. Kweneko, akulu anango Aciyuda anfendedzera. Iwo atumwa na mamuna wa dzindza inango kuti ndi nkulu wa anyankhondo Waciroma.

Nyabasa wa nkulu wa anyankhondo wakuti akhanfuna kakamwe akhali cifupi na kufa thangwi ya utenda. Maseze iye akhali munthu wakukhonda khulupira, asaka Yezu toera kuphedzwa. Ayuda apanga Yezu kuti nyabasa wa nkulu wa anyankhondo ‘aphatwa na utenda ukulu kakamwe, pontho iye nkhabe kwanisa kulamuka.’ (Mateu 8:6) Akulu Aciyuda apanga Yezu kuti akhafunika kuphedza nkulu wa anyankhondo, mbafokotoza: ‘Iye asafuna mbumba yathu, pontho iye amangisa sinagoga yathu.’—Luka 7:4, 5.

Natenepa, Yezu na akulu aenda kunyumba kwa nkulu wa anyankhondo. Pikhali iwo dhuzi na kufika, ntsogoleri atuma axamwali ace toera kulonga: ‘Mbuya, lekani kunentseka, thangwi nee ndathema kukutambirani panyumba panga. Na thangwi ineyi, ndaona kuti nee ndathema kubwera kuna imwe.’ (Luka 7:6, 7) Ceneci ndi cipangizo cakucepeseka ca munthu wakuti asatumambo andzace. Pyenepi pyapangiza kuti mamuna unoyu akhali wakusiyana na a ku Roma akuti akhatsalakana mabitcu mwakuipa.—Mateu 8:9.

Mwakukhonda penula nkulu unoyu wa anyankhondo akhadziwa kuti Ayuda akhacalira kucita uxamwali na anthu akukhonda khala Ayuda. (Mabasa 10:28) Panango ndi thangwi yace ntsogoleri atuma axamwali ace toera kuphemba kuna Yezu kuti: ‘Longani fala basi, natenepa nyabasa wanga anawanga.’—Luka 7:7.

Yezu adzumatirwa na pyenepi, mbalonga: ‘Ine ndinakupangani kuti mu dziko ya Izraeli ndidzati kugumana munthu wacikhulupiro cikulu ninga ceneci.’ (Luka 7:9) Pakubwerera kunyumba kwa nkulu wa anyankhondo, axamwali ace adzindikira kuti nyabasa wakuti akhaduwala kakamwe awangiswa.

Pakumala kucita cirengo ceneci, Yezu abandza mwai toera kulonga kuti anthu akukhonda khala Ayuda akuti ali na cikhulupiro, anadzapaswa nkhombo, mbalonga: ‘Anthu azinji a kumabulukiro a dzuwa na a kumadokero a dzuwa, anabwera mbakhala pa meza pabodzi na Abhrahamu, Izaki na Yakobe mu Umambo wakudzulu.’ Ndiye tani Ayuda akukhonda kukhulupira? Yezu alonga kuti iwo ‘anadzaponywa kunja mu cidima; mwenemu iwo anadzalira mbakukuta mano awo.’—Mateu 8:11, 12.

Inde, Ayuda andimomwene akuti nee atawira mwai udaperekwa kwa iwo pakutoma wakucita khundu mu Umambo pabodzi na Kristu anadzakhondiwa. Mbwenye anthu akukhonda khala Ayuda anadzatambirwa mbadya pa meza yace peno ‘Umambo wakudzulu.’