Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 68

Mwana wa Mulungu Ndi ‘Ceza ca Dziko’

Mwana wa Mulungu Ndi ‘Ceza ca Dziko’

JUWAU 8:12-36

  • YEZU AFOKOTOZA KUTI MWANA MBANI

  • NDI MUNJIRA IPI AYUDA AKHALI MABITCU?

Pa ntsiku yakumalisa ya Phwando ya Misasa, yakuti ikhali ntsiku yacinomwe, Yezu apfundzisa pa mbuto inango ya Templo inacemerwa ‘mbuto ya pyakupereka.’ (Juwau 8:20; Luka 21:1) Ineyi ikhali Mbuto ya Akazi kunja kwa templo, pontho ikhali mbuto ikaikha anthu pyakupereka pyawo.

Ntsiku zonsene namasiku pa phwando, mbuto ineyi ikhali na ceza thangwi pakhali na pyakuikhira nyale pinai pikulu, cibodzi na cibodzi cikhali na pyakuikhira mafuta pinai pikulu. Ceza ca nyale zenezi cikhamwanikira kutali. Pikhalonga Yezu thangwi ya ceza iye akhakumbusa anyakubvesera ace thangwi ya pinthu pikhaona iwo, iye alonga: ‘Ine ndine ceza ca dziko. Munthu onsene ananditowera nee anafambabve ncidima, mbwenye anadzakhala na ceza cakupasa umaso.’—Juwau 8:12.

Afarisi akhapokanya pidalonga Yezu, mbalonga: ‘Iwe usapereka wekhene umboni thangwi ya iwe, natenepa umboni wako si wandimomwene tayu.’ Yezu aatawira: ‘Maseze ine ndisapereka umboni thangwi ya ine, umboni wanga ndi wandimomwene, thangwi ndisadziwa kudabuluka ine na kunaenda ine. Mbwenye imwe nkhabe dziwa kudabuluka ine na kunaenda ine.’ Yezu apitiriza kulonga: ‘Mu Mwambo wanu pyalembwa kuti umboni wa anthu awiri ndi wandimomwene. Ine ndine m’bodzi anapereka umboni thangwi ya ine, waciwiri anapereka umboni thangwi ya ine ndi Baba, ule adandituma.’—Juwau 8:13-18.

Afarisi apitiriza kukhonda mafala a Yezu, mbambvundza: ‘Baba wako ali kupi?’ Yezu aatawira: ‘Imwe nkhabe kundidziwa, pontho nkhabe kudziwa Baba wanga. Mbamudadziwa ine, mbamudadziwambo Baba wanga.’ (Juwau 8:19) Ngakhale kuti Afarisi akhafuna kum’manga, mbwenye nee m’bodzi ayesera kumphata.

Yezu abwerezera pontho mafala akhadalonga iye: ‘Ine ndiri kuenda, imwe munadzandisaka, mbwenye munadzafa m’madawo anu. Kunafuna  ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.’ Ayuda anewa nee abvesesa pidalonga Yezu, na thangwi ineyi iwo abvundzika: ‘Kodi iye asafuna kupheka ekhene? Thangwi iye asalonga kuti: ‘Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.’ Iwo nee abvesesa kuti Yezu akhafuna kulonganji, thangwi nee asadziwa kudabuluka Yezu. Penepo Yezu aapanga: ‘Imwe ndimwe a pantsi pano; mbwenye ine ndine wakudzulu. Imwe ndimwe a pa dziko ino; mbwenye ine sine wa pa dziko ino tayu.’—Juwau 8:21-23.

Yezu akhalonga pya umaso wace kudzulu mbadzati bwera pa dziko yapantsi, pontho kuti mbadakhala Mesiya peno Kristu, wakuti atsogoleri anewa auphemberi akhafunika kundziwa. Mbwenye iwo abvundza Yezu mwakupwaza: ‘Iwe ndiwe ani?’—Juwau 8:25.

Ngakhale iwo akhatcinga Yezu pontho akhakhonda pikhalonga iye, Yezu aatawira: ‘Ndakupangani kale pakutoma.’ Natenepa iye atoma kulonga pya Babace mbafokotoza kuti thangwi yanji Ayuda akhafunika kubvesera Mwana: ‘Ule adandituma ndi wandimomwene, pinthu pidabva ine kuna iye, ndi pyenepi pinalonga ine pa dziko.’—Juwau 8:25, 26.

Buluka penepo, Yezu apangiza kuti asanyindira Babace, mbwenye Ayuda nee akhali na cinyindiro ceneci. Yezu alonga: ‘Mungamala kumanika Mwana wa munthu pamuti, imwe munadzadziwa kuti iye ndine pano, pontho nkhabe cinthu cinacita ine ninga munafunira ine; mbwenye ndisalonga pire pidandipfundzisa Baba. Ule adandituma ali na ine; iye nee andisiya ndekhene, thangwi ndzidzi onsene ndisacita pinthu pinakomerwa na iye.’—Juwau 8:28, 29.

Ayuda anango akhulupira Yezu. Natenepa Yezu aapanga: ‘Imwe mungapitiriza m’mafala anga, mwandimomwene ndimwe anyakupfundza anga, imwe munadzadziwa undimomwene, pontho undimomwene unadzakusudzulani.’—Juwau 8:31, 32.

Azinji adzudzumika pidalonga Yezu kuti iwo akhafunika kusudzulwa. Iwo alonga mwakupokanya: ‘Ife ndife a dzindza ya Abhrahamu, pontho cipo takhala mabitcu a munthu. Mphapo thangwi yanji usalonga kuti, ‘Ife tinadzasudzulwa?’ Ayuda akhadziwa kuti nduli akhali mabitcu, mbwenye iwo akhonda cemerwa mabitcu. Yezu aapanga kuti akhapitiriza kukhala mabitcu: ‘Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti munthu onsene anacita madawo ndi bitcu wa madawo.’—Juwau 8:33, 34.

Ayuda akhonda kuti akhali mabitcu a madawo. Pyenepi pyaaluzisa mwai ukulu. Yezu aapanga: ‘Nyabasa nkhabe kupitiriza kukhala panyumba ya mbuyace kwenda na kwenda; mbwenye mwana wa mbuyace anakhala panyumba kwenda na kwenda.’ (Juwau 8:35) Bitcu nkhabe ufulu wakutambira unthaka, pontho anakwanisa kuthamangiswa ndzidzi onsene unafuna mbuyace. Mbwenye mwana wakubalwa panyumba peno adakuzwa panyumba asakhala kwenda na kwenda panyumba mu umaso wace onsene.

Natenepa, undimomwene unalonga pya Mwana usasudzula kwenda na kwenda anthu ku madawo na kufa. Yezu alonga: ‘Mwana angakusudzulani, imwe munadzakhaladi akusudzuka.’—Juwau 8:36.