Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 94

Kufunika Kwa Phembero na Kukhala Wakucepeseka

Kufunika Kwa Phembero na Kukhala Wakucepeseka

LUKA 18:1-14

  • NSANGANI WA NZICE WAKUDEMBETERA

  • NFARISI NA NYAKULIPISA MISONKHO

Yezu akhadamala kulonga nsangani unapangiza kufunika kwakuwangisira pakucita phembero. (Luka 11:5-13) Cincino iye panango ali ku Samariya peno Galileya mbagomezera pontho kufunika kwa kupitiriza kucita phembero. Acita pyenepi mukulonga nsangani unango.

Iye alonga: “Mu nzinda unango mukhali nyakutonga miseru m’bodzi wakuti nee akhagopa Mulungu, pontho nee akhalemedza anthu. Mu nzinda unoyu mukhalimbo nzice m’bodzi wakuti akhaenda kazinji kene kuna iye, mbalonga: ‘Tongani mwaulungami nseru uli na ine na munthu adasumirana na ine.’ Pakutoma nyakutonga nee akhafuna, mbwenye mukupita kwa ndzidzi iye alonga ekhene: ‘Maseze nee ndisagopa Mulungu, pontho nee ndisalemedza munthu, mbwenye nakuti nzice uyu asapitiriza kundinentsa, ndinacita pyonsene toera iye acitirwe ulungami, natenepa nee anabwera pontho kudzandinyangula na phembo yace.’”—Luka 18:2-5.

Yezu alonga mabvekero a nsangani unoyu: ‘Mwabva pidalonga nyakutonga miseru unoyu ngakhale kuti ndi wakukhonda kulungama? Maseze Mulungu asapangiza kupirira kwace kuna anthu ace adasankhulwa akuti asalira kuna iye masiku na masikati, kodi iye nee anacita pyonsene toera iwo acitirwe ulungami?’ (Luka 18:6, 7) Kodi Yezu akhafuna kulonganji thangwi ya Baba wace?

Iye nee akhalonga kuti Yahova Mulungu ndi wakulandana na nyakutonga wakukhonda kulungama. Ntsonga yace ikhali yakuti: Khala nyakutonga wakukhonda kulungama asabvesera mbaphedza munthu anapitiriza kuphemba, Mulungu anacitambo tenepo. Yahova ndi wakulungama na wadidi, pontho anadzatawira atumiki ace angapitiriza kuphembera. Tinakwanisa kubvesesa pyenepi kubulukira m’mafala adalonga Yezu: ‘Ine ndinakupangani kuti [Mulungu] anaacitira ulungami mwakucimbiza kakamwe.’—Luka 18:8.

Kazinji kene, anthu akucepeseka na akutcerenga nkhabe kucitirwa ulungami, mbwenye anthu akupfuma na akubvekera asabvunulirwa. Mbwenye Mulungu nee asacita tenepo. Ungakwana ndzidzi wakutonga kwace, Mulungu anadzacita ulungami mukufudza anyakuipa, mbapasa atumiki ace umaso wakukhonda mala.

Mbani ali na cikhulupiro ninga nkazi unoyu wa nzice? Ndi anthu angasi anakhulupira kuti Mulungu ‘anaacitira ulungami mwakucimbiza kakamwe’? Pidamala Yezu kulonga nsangani unalonga pyakupitiriza kucita phembero, apanga anyakupfundzace kufunika kwa kukhala na cikhulupiro pakuphembera. Iye aabvundza: “Mwana wa munthu angafika, anadzagumana anthu akuti ali na cikhulupiro pa dziko ya pantsi?” (Luka 18:8) Iye alonga pyenepi toera kupangiza kuti Kristu angabwera panango anthu azinji nee anadzakhala na cikhulupiro.

Anthu anango akuti akhabvesera Yezu akhadzikuza okhene kuti ali na cikhulupiro. Iwo akhapangizika okhene kuti ndi akulungama kakamwe kupiringana anango. Yezu alonga nsangani kuna anthu anewa.

Iye alonga: “Amuna awiri aenda kacita phembero mu templo, m’bodzi akhali Nfarisi, unango akhali nyakulipisa misonkho. Nfarisi alimira mbatoma kuphembera mbalonga ekhene muntima mwace: ‘Mulungu wanga, ndisapereka takhuta kuna imwe thangwi ndasiyana na anthu anango onsene akuti ndi mambava, akukhonda kulungama, aupombo peno ninga nyakulipisa misonkho uyu. Ndisacita jeju kawiri pa sumana; ndisapereka cacikhumi ca pinthu pyonsene pinawina ine.’”—Luka 18:10-12.

 Afarisi asadziwika na makhaliro awo akupangizika pakweca kuti ndi akulungama. Iwo asacita pyenepi toera kutundusa anango. Kazinji kene, iwo akhacita jeju n’Ciposi na n’Cinai, ntsiku zakuti misika mikulu ikhadzala na anthu, toera aoniwe. Pontho iwo akhacita pyonsene toera kupereka khundu yacikhumi ya pinthu pyawo, ngakhale pimbeu ping’ono-ping’ono. (Luka 11:42) Miyezi mingasi nduli, iwo alonga mafala akupwaza kuna anthu akucepeseka: “Mwinji uyu wakuti nee usadziwa Mwambo [mwakubverana na maonero a Afarisi] ndi anthu adapaswa dzedze.”—Juwau 7:48.

Yezu apitiriza kulonga nsangani: “Mbwenye nyakulipisa misonkho alimira kutali, iye akhacimwana kuyang’ana kudzulu, mbwenye akhamenya paditi pace, mbalonga: ‘Mulungu wanga, ndibverenimbo ntsisi ine nyakudawa.’” Inde, nyakulipisa misonkho acepeseka mbadzindikira madodo ace. Pakumalisa, Yezu alonga: ‘Ine ndinakupangani kuti pikhabuluka mamuna unoyu mu templo, akhali wakulungama kakamwe pamaso pa Mulungu kupiringana Nfarisi. Thangwi munthu onsene anadzikuza anadzacepeswa, mbwenye ule anacepeseka anadzakuzwa.’—Luka 18:13, 14.

Natenepa, Yezu apangiza pakweca kufunika kwakukhala wakucepeseka. Uphungu unoyu waphedza kakamwe anyakupfundzace, thangwi akula mu cisa cikakhala Afarisi akuti akhapangizika okhene kuti ndi akulungama, pontho akhakomerwa kakamwe na pidzo. Unoyu ndi uphungu wakufunika kakamwe kwa atowereri onsene a Yezu.