Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 3

Kubalwa Kwa Ule Akhafuna Kukhunganya Njira

Kubalwa Kwa Ule Akhafuna Kukhunganya Njira

LUKA 1:57-79

  • JUWAU M’BATIZI ABALWA, MBATHULWA DZINA

  • ZAKARIYA ALONGA MWANYAPANTSI BASA IKHAFUNA KUCITA JUWAU

Ukufika ndzidzi toera Elizabheti akhale na mwana. Pontho iye ali na wacibale wace Mariya m’miyezi mitatu. Mbwenye ukhadafika ndzidzi toera Mariya apangane na kutoma ulendo wace wa nsindzo wakulapha kuenda ku cisa ca mapiri ca Nazareti. Yasala miyezi cifupi na mitanthatu toera Mariya akhalembo na mwana.

Pidabuluka kwene Mariya, Elizabheti akhala na mwana. Pyakhala pyakutsandzayisa kudziwa kuti Elizabheti nee anentseka pakubala, pontho iye na khombwani akhali na ungumi wadidi. Pidapangiza Elizabheti khombwani wace kwa acibale na anyakuendekana ace, iwo atsandzayambo.

Mwambo wa Mulungu ukhalonga kuti anapiana onsene acimuna angabalwa akhafunika kusidzwa pa ntsiku yacisere, buluka penepo akhafunika kupaswa dzina. (Levitiko 12:2, 3) Anango akhali na maonero akuti mwana adabalwa apaswe dzina ya pai wace Zakariya. Mbwenye Elizabheti akhonda, mbalonga: ‘Nkhabe! Iye anacemerwa Juwau.’ (Luka 1:60) Lekani kuduwala kuti anju Gabhriyeli alonga kuti mwana unoyu anadzathulwa Juwau.

Anyakuendekana na acibale ace apokanya mbalonga: ‘Nkhabe munthu m’bodzi mwa abale ako ana dzina ineyi.’ (Luka 1:61) Buluka penepo, mukulonga na manja iwo abvundza Zakariya dzina ikhafuna iye kupasa mwanace. Zakariya aphemba tabwa mbalemba ntawiro wace: ‘Dzina yace ndi Juwau.’—Luka 1:63.

Mwacirengo Zakariya atoma pontho kulonga. Kumbukani kuti iye akhala bewewe mbakhonda kwanisa kulonga thangwi yakukhonda kukhulupira pidalonga anju kuti Elizabheti anadzakhala na mwana. Mbwenye pidatoma Zakariya kulonga, anyakuendekana ace adzumatirwa kakamwe mbatoma kubvundzika: “Kodi, mwana uyu anadzakhala ani?” (Luka 1:66) Iwo aona mphambvu ya Mulungu munjira idapaswa Juwau dzina.

 Buluka penepo, mukutsogolerwa na nzimu wakucena, Zakariya alonga: ‘Asimbwe Yahova, Mulungu wa Izraeli, thangwi iye akumbuka mbapulumusa mbumba yace. Iye atipangiza mphambvu yace yakupulumusa mu dzindza ya ntumiki wace Dhavidhi.’ (Luka 1:68, 69) Munthu unoyu analongwa kuti ali na ‘mphambvu zakutipulumusa’ ndi Mbuya Yezu, wakuti akhadzati kubalwa. Zakariya alonga kuti kubulukira mwa Iye, Mulungu ‘anadzatipulumusa m’manja mwa anyamalwa athu, mbatilimira pamaso pace toera kum’phatira basa ntsiku zonsene za umaso wathu nee kugopa, mbatikhala anthu adidi na akulungama.’—Luka 1:74, 75.

Thangwi ya mwanace, Zakariya alonga mwanyapantsi: ‘Iwe mwana, unadzacemerwa mprofeta wa Mulungu, thangwi unadzapita patsogolo pa Yahova toera kusasanya njira yace, pontho toera kudziwisa anthu a mbumba yace ndzeru zakupulumuka na kulekererwa madawo awo, thangwi ya ntsisi zikulu kakamwe za Mulungu wathu. Ntsisi zenezi zacitisa kuona ceza ca kudzulu, toera cimwanikire ale anakhala n’cidima na mu n’nthundzi wa kufa mbatifambisa munjira yantendere.’ (Luka 1:76-79) Profesiya ineyi ikhali yakuwangisa kakamwe.

Mu ndzidzi unoyu, Mariya wakuti akhadzati kumanga banja, akhadafika kunyumba kwace ku Nazareti. Ninji pikhafuna kuncitikira anango angadziwa kuti iye ali na pathupi?