Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 127

Yezu Atongwa pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru, Buluka Penepo Mbaendeswa Kuna Pilato

Yezu Atongwa pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru, Buluka Penepo Mbaendeswa Kuna Pilato

MATEU 27:1-11 MARKO 15:1 LUKA 22:66–23:3 JUWAU 18:28-35

  • ANTHU A PA THANDO AGUMANYIKANA NAMACIBESE TOERA KUTONGA YEZU

  • YUDA ISKARIYOTI AYESERA KUPHEKA EKHENE

  • YEZU AENDESWA KUNA PILATO TOERA AKATONGWE

Kukhadasala pang’ono toera kuca mu ndzidzi udakhonda Pedhru paulendo wacitatu kuti nkhabe dziwa Yezu. Anyakutonga pa thando akuti nee akhatowezera mitemo akhadamala kutonga Yezu mbabalalika. Mbwenye n’Cixanu namacibese iwo agumanyikana pontho toera anthu akhonde kudzindikira kuti iwo atonga nseru namasiku. Yezu aendeswa pakhali iwo.

Thando yakutongera miseru yabvundza pontho: “Tipange khala ndiwe Kristu.” Yezu atawira: “Ine ndingakupangani, imwe nee munapikhulupira. Kusiyapo pyenepi, ine ndingakucitani mibvundzo, imwe nee munanditawira.” Mbwenye Yezu aapanga mwacipapo kuti profesiya ya Dhanyele 7:13 ikhalonga pya iye. Natenepa alonga: “Kutomera cincino, Mwana wa munthu anadzakhala kunkono wamadyo wa Mulungu wamphambvu.”—Luka 22:67-69; Mateu 26:63.

Iwo apitiriza kumbvundza: “Mphapo, ndiwe Mwana wa Mulungu?” Yezu atawira: “Imwe ene ndimwe analonga kuti ndine Mwana wa Mulungu.” Pidalonga Yezu mafala anewa, iwo akhaona ninga iye akutikana Mulungu, natenepa aona kuti ali na mathangwi adidi akumupha. Iwo abvundza: “Thangwi yanji tisasaka pontho umboni unango?” (Luka 22:70, 71; Marko 14:64) Na thangwi ineyi, iwo amanga Yezu mbaenda naye kuna Ntongi Waciroma anacemerwa Ponsyo Pilato.

Panango Yuda Iskariyoti aona anthu mbaendesa Yezu kuna Pilato. Pidadzindikira iye kuti Yezu atongwa kuphiwa, Yuda atsukwala mbapasika mulando. M’mbuto mwakupangiza kwa Mulungu kuti atcunyukadi, Yuda aenda kabweza kobiri 30 za parata. Iye apanga akulu a anyantsembe: “Ndadawa thangwi yakusandukira munthu wakusowa mulando.” Mbwenye iwo nee ambvera ntsisi mbampanga: “Tinapyonji ife? Mphyako pyenepi.”—Mateu 27:4.

Natenepa Yuda ataya kobiri 30 za parata mu templo, pontho madawo ace athimizirika pikhafuna iye kupheka ekhene. Mu ndzidzi ukhamangika iye, nthawi ikhadamangira iye nkhambala yakauka mbagwa pa mwala mbatumbuka.—Mabasa 1:17, 18.

Namacibese kakamwe, Yezu aendeswa kunyumba ya Ponsyo Pilato. Mbwenye Ayuda adaenda na Yezu  akhonda kupita n’nyumba, thangwi kwa iwo kupita n’nyumba ya munthu wakuti nee akhali Muyuda kukhacitisa munthu kukhala wakukhonda cena. Pyenepi mbipidaacitisa kukhala akukhonda thema kudya pa Nisane 15, ntsiku yakutoma ya Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa yakuti ikhaoniwa ninga khundu ya Paskwa.

Pilato abuluka mbaabvundza: “Ndi cinthu cipi cakuipa cidacita munthu uyu?” Iwo atawira: “Munthu uyu mbadakhonda kucita cinthu cakuipa, ife nee mbatidampereka kuna imwe.” Panango Pilato akhanyerezera kuti iwo akunkakamiza, natenepa iye alonga: “Nkwateni toera muntonge mwakubverana na mwambo wanu.” Ntawiro wa Ayuda ukhapangiza kuti iwo akhafuna kuti Yezu aphiwe, thangwi iwo alonga: “Ife nee tisatawiriswa kupha munthu.”—Juwau 18:29-31.

Iwo mbadapha Yezu mu ndzidzi wa Paskwa anthu mbadadzudzumika kakamwe. Mbwenye mbadakwanisa kucitisa Aroma kupha Yezu mu kumpambizira kuti asandukira utongi, Ayuda anewa nee mbadakhala na mulando thangwi ndzidzi unoyu Aroma akhapha munthu anasandukira utongi.

Atsogoleri auphemberi nee apanga Pilato kuti iwo apumpha Yezu thangwi yakutikana Mulungu, mbwenye ampambizira mulando unango, mbalonga: “Ife tagumana munthu uyu [1] mbakanyengerera mbumba yathu, [2] iye asakhondesa anthu kupereka nsonkho kuna Sezari, pontho [3] asalonga kuti iye ndi Kristu mambo.”—Luka 23:2.

Ninga muimiriri Waciroma, Pilato adzudzumika pidabva iye kuti Yezu asalonga kuti iye ndi mambo. Na thangwi ineyi Pilato apita pontho n’nyumba mwace, acemera Yezu mbabvundza: “Kodi iwe ndiwe Mambo wa Ayuda?” M’mafala anango, iye akhafuna kulonga, ‘Iwe wapwaza mwambo wa utongi mbulonga kuti ndiwe mambo kusiyapo Sezari?’ Panango toera kudziwa pidabva Pilato, Yezu alonga: “Mbvundzo unoyu adaunyerezera ndimwe, peno alipo adakupangani pinthu thangwi ya ine?”—Juwau 18:33, 34.

Pilato atawira munjira yakupangiza kuti nee akhadziwa Yezu, mbwenye na cifuno cakudziwa, iye abvundza: “Kodi ine ndine Muyuda?” Iye athimiza: “Anthu a mbumba yako na akulu a anyantsembe ndiwo adakupereka kuna ine. Ninji pidacita iwe?”—Juwau 18:35.

Yezu nee akhayesera kukhonda kuti iye ndi mambo. Mwakukhonda penula, ntawiro wace wacitisa Ntongi Pilato kudzumatirwa.