Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 19

Yezu Apfundzisa Nkazi wa ku Samariya

Yezu Apfundzisa Nkazi wa ku Samariya

JUWAU 4:3-43

  • YEZU AKUPFUNDZISA NKAZI WA KU SAMARIYA NA ANANGO

  • ULAMBIRI WAKUTAWIRIKA KWA MULUNGU

Pikhabuluka iwo ku Yudeya mbaenda ku Galileya, Yezu na anyakupfundzace aenda kumabulukiro a dzuwa mbapita na cisa ca Samariya. Iwo akhadaneta na ulendo. Natenepa, mu ndzidzi wakumasikati, iwo alimira cifupi na nzinda wa Sikari toera kupuma pa ncera udakumba Yakobe peno udalipa iye anthu toera aukumbe mu pyaka pizinji nduli. Mpaka lero, ncera unoyu usagumanika dhuzi na nzinda wakuti cincino usacemerwa Nablus.

Pikhapuma Yezu dhuzi na ncera, anyakupfundzace aenda ku nzinda toera kagula pyakudya. Mu ndzidzi unoyu, nkazi m’bodzi wa ku Samariya abwera kudzatunga madzi. Yezu amphemba: ‘Ndipasembo madzi toera ndimwe.’—Juwau 4:7.

Mu ndzidzi unoyu Ayuda na Asamariya nee akhabverana thangwi kalene iwo akhaidana. Ndi thangwi yace nkazi adzumatirwa mbabvundza: ‘Pinacitika tani kuti imwe Muyuda muphembe madzi akumwa kuna ine nkazi wa ku Samariya?’ Yezu atawira: ‘Iwe mbudadziwa pya muoni wa Mulungu na ule anakupanga kuti, ndipasembo madzi ndimwe, iwe mbudam’phemba, iye mbadakupasa madzi akupasa umaso.’ Nkazi alonga: ‘Mbuya, imwe nkhabe n’thepu toera kutunga nawo madzi, pontho ncera ndi wakuzika. Mphapo munaabulusa kupi madzi anewa akupasa umaso? Kodi imwe ndimwe nkulu kupiringana mbuyathu Yakobe? Iye atipasa ncera uyu ukhamwa iye na anace pabodzi na pifuyo pyace.’—Juwau 4:9-12.

Yezu alonga: ‘Munthu onsene anamwa madzi awa, anadzakhala pontho na nyota. Munthu onsene anamwa madzi anafuna kumpasa ine, cipo anadzakhala pontho na nyota, mbwenye madzi anafuna kumpasa ine anadzakhala muna iye ninga mphuno ya madzi toera kumpasa umaso wakukhonda mala.’ (Juwau 4:13, 14) Maseze akhadaneta, Yezu akhali dzololo toera kucedza na nkazi wa ku Samariya pya undimomwene wakupasa umaso.

Buluka penepo, nkazi alonga: ‘Mbuya, ndipaseni madzi anewa toera ndikhonde kukhala pontho na nyota, ndikhondembo kubwera pontho pano katunga madzi.’ Yezu acita ninga acinja makani mbalonga: ‘Ndoko, kacemere mamunako mubwere kuno.’ Nkazi atawira: ‘Ine nkhabe mamuna.’ Pisaoneka kuti nkazi adzumatirwa kakamwe na pidalonga Yezu thangwi ya iye: “Pidalonga iwe kuti, ‘Ine nkhabe mamuna,’ walonga mwadidi. Thangwi iwe ukhadasembwa na amuna axanu, pontho mamuna ali na iwe cincino si mamunako tayu.”—Juwau 4:15-18.

Nkazi abvesesa mwadidi mabvekero a mafala a Yezu, mbalonga mwakudzumatirwa: ‘Mbuya, ndisaona kuti imwe ndimwe mprofeta.’ Buluka penepo nkazi apangiza kuti akhafuna pinthu pyauzimu, mbalonga: “Ambuya athu akhalambira Mulungu paphiri iyi [Phiri ya Garizimi, yakuti iri cifupi na penepo], mbwenye imwe Ayuda musalonga kuti anthu asafunika kulambira Mulungu ku Yerusalemu.”—Juwau 4:19, 20.

Mbwenye Yezu afokotoza kuti mbuto yakulambira si yakufunika tayu. Iye alonga: ‘Unadzafika ndzidzi wakuti imwe nee munadzalambira  Baba paphiri iyi, nee ku Yerusalemu.’ Buluka penepo apanga nkazi: ‘Ndzidzi uli kudza, ande wafika, wakuti alambiri andimomwene anadzalambira Baba mukutsogolerwa na nzimu na undimomwene, thangwi mwandimomwene Baba asasaka anthu ninga anewa toera kumulambira.’—Juwau 4:21, 23, 24.

M’maonero a Mulungu, cakufunika kakamwe nee ndi mbuto inalambira alambiri andimomwene, mbwenye ndi njira yakulambira. Nkazi adzumatirwa mbalonga: ‘Ine ndisadziwa kuti anabwera Mesiya, ule anacemerwa Kristu. Iye angabwera, anadzatifokotozera pinthu pyonsene.’—Juwau 4:25.

Buluka penepo, Yezu alonga undimomwene wakufunika: “Ndine pano analonga na iwe.” (Juwau 4:26) Nyerezerani basi! Nkazi unoyu abwera kudzatunga madzi. Mbwenye Yezu ampanga pakweca kuti ndi Mesiya. Anewa ndi mafala akuti akhadzati kupanga kale anango mwapakweca.

ASAMARIYA AZINJI AKHULUPIRA

Pidabwerera anyakupfundza a Yezu buluka ku Sikari kagula cakudya, iwo an’gumana pa ncera wa Yakobe padansiya iwo, mbwenye ndzidzi unoyu akhalonga na nkazi wa ku Samariya. Pidafika anyakupfundza, nkazi asiya cakuikhira cace madzi mbaenda ku nzinda.

Ku Sikari, nkazi alonga kuna anthu pyonsene pidabva iye na Yezu. Mwacinyindiro, nkazi alonga kuna mwinji: ‘Bwerani muone munthu adandipanga pinthu pyonsene pidacita ine.’ Panango toera kuacitisa kundziwambo, nkazi aabvundza: ‘Panango iye si Kristu tayu?’ (Juwau 4:29) Mbvundzo unoyu ndi wakufunika kakamwe kutomera ndzidzi wa Mose. (Deuteronomyo 18:18) Pyenepi pyakulumiza anthu a mu nzinda toera kuenda kaona Yezu na maso awo.

Mu ndzidzi unoyu, anyakupfundza akhapanga Yezu toera kudya cakudya cidabweresa iwo. Mbwenye iye alonga: ‘Ine ndiri na cakudya cinakhonda imwe kudziwa.’ Anyakupfundza adzumatirwa  mbalonga kwa unango na ndzace: ‘Kodi alipo adam’bweresera cakudya?’ Mwaufuni, Yezu afokotoza mabvekero a mafalace kwa anyakupfundzace onsene: ‘Cakudya canga ndi kucita pinafuna ule adandituma, mbandimalisa basa yace.’—Juwau 4:32-34.

Basa idalonga Yezu nee ikhali yakubvuna mbeu, yakuti ikhafuna kucitwa pakupita miyezi minai. Mbwenye akhalonga pya kubvuna mwauzimu, pyenepi pisabverana na mafala awa: “Fungulani maso anu mulang’ane maminda, onani kuti pyakudya pyamala kukola toera kubvunwa, nyakubzwala akutambiriswa, pontho akugumanya misapo toera kuwina umaso wakukhonda mala. Toera nyakubzwala na nyakubvuna atsandzaye pabodzi pene.”—Juwau 4:35, 36.

Panango Yezu akwanisa kuona maphindu a kucedza kwace na nkazi wa ku Samariya. Anthu azinji a ku Sikari akhulupira Yezu thangwi ya umboni udapereka nkazi: ‘Iye andipanga pinthu pyonsene pidacita ine.’ (Juwau 4:39) Natenepa, pidabuluka iwo ku Sikari mpaka pa ncera, anthu aphemba Yezu kuti akhale nawo toera aapfundzise pinthu pizinji. Yezu atawira ncemerero unoyu, mbakhala ku Samariya ntsiku ziwiri.

Pikhabvesera Asamariya pikhalonga Yezu, azinji akhulupira. Iwo apanga nkazi: ‘Ife nee tisakhulupira thangwi ya pidalonga iwe basi; ife tabva tekhene, pontho tisadziwa kuti mwandimomwene munthu uyu ndi mpulumusi wa dziko.’ (Juwau 4:42) Mwandimomwene, nkazi wa ku Samariya apangiza citsandzo cadidi cakuti tinakwanisa tani kupereka umboni thangwi ya Kristu, mbaticitisa anyakubvesera athu kukhala na cifuno cakubvesera.

Pontho tilekeni kuduwala kuti unoyu panango ukhali ndzidzi wakubvuna sevadha wakuti mu cisa ceneci akhabvunwa mu ndzidzi wa khoni. Panango unoyu ukhali mwezi wa Novembro peno Dezembro. Pyenepi pisapangiza kuti pakumala Paskwa ya 30 N.W., Yezu na anyakupfundzace akhala mu Yudeya, panango cifupi miyezi misere mbakapfundzisa na kubatiza anthu. Buluka penepo aenda ku cisa cidakulira iwo kumabulukiro a dzuwa a Galileya. Kodi iwo akhadikhiranji kweneko?