Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 81

Yezu Na Babace Ndi M’bodzi Ene, Mbwenye Yezu Nee Ndi Mulugu

Yezu Na Babace Ndi M’bodzi Ene, Mbwenye Yezu Nee Ndi Mulugu

JUWAU 10:22-42

  • “INE NA BABA NDIFE M’BODZI”

  • YEZU AKHONDA MUDAMPAMBIZIRA ANTHU KUTI NDI MULUNGU

Yezu aenda ku Yerusalemu ku Mpwando Yakudzimula (peno Hanuka). Phwando ineyi ikhacitwa toera kukumbuka kudzimulwa kwa templo. Pakupita pyaka dzana nduli, Mambo wa Sirya Antíoco IV Epifânio amanga guwa padzulu pa guwa ikulu mu templo ya Mulungu. Pakupita kwa ndzidzi, ana a Nyantsembe Waciyuda akunda Yerusalemu mbadzimula pontho peno kupereka templo kuna Yahova. Kutomera ndzidzi unoyu, pa ntsiku 25 ya Kisleu, mwezi wakuti usadziwika na kumala kwa Novembro na kutoma kwa Dezembro.

Ukhali ndzidzi wa khoni. Pikhafamba Yezu n’khonde ya templo ya Salomoni, Ayuda anzungulira mbambvundza: ‘Thangwi yanji iwe nkhabe kutipanga undimomwene thangwi ya iwe? Khala ndiwe Kristu, tipange pakweca.’ (Juwau 10:22-24) Iye atawira: ‘Ndakupangani kale, mbwenye imwe nee mwatawira.’ Yezu nee akhadalonga mwapakweca kuti akhali Kristu, ninga pikhadacita iye kuna nkazi wa ku Samariya pa ncera. (Juwau 4:25, 26) Iye alonga kuti akhali ani mudalonga iye kuti: ‘Abhrahamu mbadzati kubalwa, ine ndikhalipo kale.’—Juwau 8:58.

Yezu akhafuna kuti anthu adzindikire okhene kuti iye akhali Kristu mabasace na pire pikhalonga maprofesiya thangwi ya mabasa a Kristu. Ineyi ndi thangwi idancitisa kupanga anyakupfundzace toera akhonde kupanga munthu kuti iye akhali Mesiya. Mbwenye paulendo uno iye apanga anyakutcingace mwapakweca: ‘Mabasa anacita ine mu dzina ya Baba wanga, asapereka umboni thangwi ya ine. Mbwenye imwe nee musakhulupira.’—Juwau 10:25, 26.

Thangwi yanji iwo nee akhatawira kuti Yezu ndi Kristu? Iye alonga: ‘Imwe nee musakhulupira thangwi nee ndimwe mabira anga. Mabira anga asabvesera fala yanga, ine ndisaadziwa, pontho iwo asanditowera. Ine ndisaapasa umaso wakukhonda mala, iwo cipo anadzafudzwa, pontho nkhabe munthu anafuna kundipokosera mabira anewa m’manja mwanga. Cinthu cidandipasa Baba wanga ndi cakufunika kakamwe kupiringana pinthu pinango pyonsene.’ Toera kupangiza kuti ali na uxamwali wakuwanga na Baba wace, iye alonga: “Ine na Baba ndife m’bodzi.” (Juwau 10:26-30) Nakuti Yezu akhali pa dziko yapantsi, Babace akhali kudzulu, iye nee akhalonga kuti uwiri wawo ndi munthu m’bodzi ene, mbwenye akhali na cifuniro cibodzi cene.

Mudabva Ayuda pidalonga Yezu, iwo aipirwa kakamwe mbafuna kumponyera miyala toera kumupha. Mbwenye Yezu nee agopa. Iye alonga: ‘Ine ndakuonesani mabasa mazinji adabuluka kuna Babanga. Mphapo ndi basa ipi inakucitisani kundiponyera miyala?’ Ayuda antawira: ‘Ife nee tisafuna kukuponyera miyala thangwi ya mabasa adidi, mbwenye ndi thangwi yakuti iwe usaxola Mulungu; iwe usalonga kuti ndiwe mulungu.’ (Juwau 10:31-33) Yezu cipo alonga kuti ndi Mulungu. Mphapo thangwi yanji iwo akumpambizira?

Ayuda akhanyerezera kuti mphambvu ikhali na Yezu yathema kukhala na Mulungu basi. Mwacitsandzo, pikhalonga iye pya “mabira”, iye alonga: ‘Ndinaapasa umaso wakukhonda mala,’ cinthu cakuti munthu nkhabe kwanisa kucicita. (Juwau 10:28) Ayuda nee atawira kuti Yezu apaswa mphambvu na Baba wace.

Toera kukhonda pikhampambizira iwo, Yezu alonga: “Mu Mwambo wanu nee pyalembwa [pa Masalmo 82:6] kuti, ‘Ine ndalonga: “Imwe ndimwe alungu”’? Khala Mulungu acemera ‘alungu’ ale adasandika iye na mafalace . . . mphapo munalonga tani kuti ‘Iwe usaxola Mulungu,’ thangwi ine ndalonga kuti, ‘Ndine Mwana wa Mulungu?”—Juwau 10:34-36.

Khala Malemba asacemera anthu akukhonda kulungama ninga “alungu,” thangwi yanji Ayuda apasa mulando Yezu thangwi yakulonga kuti “Ndine Mwana wa Mulungu”? Iye alonga cinthu cakuti panango mbacidaaphedza kubvesesa, iye alonga: ‘Khala nee ndisacita mabasa a Baba wanga, lekani  kundikhulupira. Mbwenye khala ndiri kuacita, maseze mukhonde kundikhulupira, khulupirani mabasa anewa toera mudziwe, mbamupitiriza kudziwa kuti Baba ali pabodzi na ine, pontho ine ndiri pabodzi na Baba.’—Juwau 10:37, 38.

Ayuda akhonda pikhalonga Yezu, mbafuna kumphata. Mbwenye Yezu athawa pontho. Abuluka mu Yerusalemu mbawambuka Nkulo wa Yordani. Iye aenda mpaka ku mbuto idatoma Juwau kubatiza anthu mu pyaka pinai nduli. Panango mbuto ineyi ikhali dhuzi na Bara ya Galileya.

Anthu azinji aenda kuna Yezu mbalonga: ‘Juwau nee acita pirengo, mbwenye pinthu pyonsene pidalonga Juwau thangwi ya munthu uyu, mphyandimomwene.’ (Juwau 10:41) Natenepa, Ayuda azinji akhulupira Yezu.