Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 72

Yezu Atuma Anyakupfundza 70 Toera Kuenda Kamwaza Mphangwa

Yezu Atuma Anyakupfundza 70 Toera Kuenda Kamwaza Mphangwa

LUKA 10:1-24

  • YEZU ASANKHULA ANYAKUPFUDZA 70, MBAATUMA KUENDA KUMWAZA MPHAMGWA

Kunkhomo kwa caka 32 N.W., Yezu akwanirisa pyaka pitatu pakumala kubatizwa. Pakupita ndzidzi ungasi iye na anyakupfundzace akhadaenda ku Phwando ya Misasa ku Yerusalemu. Pisaoneka kuti iwo ali cifupi na kweneku. (Luka 10:38; Juwau 11:1) Yezu aphatisira miyezi mitanthatu ikhadasala toera kucita basa yace yakumwaza mphangwa ku Yudeya peno ku ntunda unango wa Nkulo wa Yordani mu cisa ca Pereya. Thangwi akhafunikambo kumwaza mphangwa mu pisa pyenepi.

Pidamala Paskwa ya 30 N.W., Yezu akhala miyezi mingasi mbakapfundzisa ku Yudeya na pisa pinango mu Samariya. Mbwenye cifupi na ndzidzi wa Paskwa ya 31 N.W., Ayuda anango a mu Yerusalemu akhafuna kumupha. Caka na hafu cakutowera, Yezu apfundzisa khundu inango ya Yudeya ikhacemerwa Galileya. Mu ndzidzi unoyu azinji akhala atowereri ace. Mu Galileya, Yezu apfundzisa apostolo ace mbaatuma na kuapasa pitsogolero ipi: ‘Ndokoni kamwaza mphangwa, mbamulonga kuti Umambo wakudzulu uli dhuzi.’ (Mateu 10:5-7) Iye acita masasanyiro toera kucita kampanya yakumwaza mphangwa mu Yudeya.

Toera kutoma kampanya ineyi, Yezu asankhula anyakupfundza 70 mbaatuma awiri-awiri. Natenepa, pakhali na misoka 35 toera kumwaza mphangwa za Umambo mu cisa ceneci, cakuti ‘basa yakubvuna ikhali ikulu, mbwenye anyabasa akhali akucepa.’ (Luka 10:2) Iwo akhafunika kuenda m’mbuto zakuti Yezu mbadafikako. Anyakupfundza anewa 70 akhafunika kuwangisa atenda na kumwaza mphangwa zikhamwaza Yezu.

Anyakupfundza nee akhafunika basi ene kupfundzisa m’masinagoga. Yezu aapanga toera aende m’mamidzi mwa anthu. Iye alonga: ‘Panyumba yonsene inafika imwe, pakutoma longani kuti ntendere mbukhale panyumba ino. Khala panyumba ineyi pana munthu anafuna ntendere, ntendere wanu unadzakhala na iye.’ Mphangwa zace zikhali zipi? Yezu alonga: ‘Apangeni kuti Umambo wa Mulungu uli cifupi na imwe.’—Luka 10:5-9.

Pitsogolero pidapereka Yezu kuna anyakupfundza 70 pyalandana na pidapereka iye kuna apostolo ace 12 mudaatuma iye caka cibodzi nduli. Iye aacenjeza kuti nee anthu onsene mbadaatambira mwadidi. Mbwenye kuwangisira kwawo mbukudaphedza anthu kuti akhunganyike toera kutambira mwadidi Yezu mu ndzidzi ukhafuna iye kufika. Azinji mbadafuna kudziwa Yezu na kupfundza kubulukira kwa iye.

Mwakukhonda dembuka, misoka 35 ya amwazi mphangwa yabwerera kuna Yezu. Iwo alonga mwakutsandzaya: ‘Mbuya, na madimonyo ene asatibvera thangwi yakuphatisira dzina yanu.’ Yezu atsandzaya pidabva iye mphangwa zenezi, mbalonga: ‘Ndikuona Sathani agwa kale ninga njazi  buluka kudzulu. Onani! Ine ndakupasani mphambvu toera kuponda nyoka na makong’a.’—Luka 10:17-19.

Natenepa Yezu apasa cinyindiro atowereri ace kuti mbadakwanisa kupirira pinentso, ninga kuponda nyoka na makong’a. Iwo akhalambo na cinyindiro kuti kutsogolo Sathani mbadathamangiswa kudzulu. Yezu aphedza anyakupfundza 70 toera kuona kuti ndi cinthu cipi cakufunika kakamwe. Iye alonga: ‘Lekani kukomerwa thangwi madimonyo asakubverani, mbwenye komerwani thangwi madzina anu alembwa kudzulu.’—Luka 10:20.

Yezu atsandzaya kakamwe mbasimba Babace thangwi yakupasa mphambvu atumiki ace akucepeseka toera kucita mabasa akudzumisa. Iye apanga anyakupfundzace: ‘Anyakutsandzaya ndi anthu akuti maso awo asaona pinthu pinaona imwe. Ine ndinakupangani kuti aprofeta azinji na amambo akhafuna kuona pinthu pinaona imwe, mbwenye nee apiona; iwo akhafuna kubva pinthu pinabva imwe, mbwenye nee apibva.’—Luka 10:23, 24.