Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 5

Yezu Abalwa Lini, Pontho Kupi?

Yezu Abalwa Lini, Pontho Kupi?

LUKA 2:1-20

  • YEZU ABALWA KU BHETELEHEMU

  • AKUMBIZI AENDA KAONA KHOMBWANI YEZU

Ntongi Waciroma akhacemerwa Sezari Augustu, akhazikisa ntemo wakuti anthu onsene akhafunika kulembeswa. Natenepa Zuze na Mariya akhafunika kuenda ku Bhetelehemu nzinda udabalwa iwo wakuti ukhali kumadokero a dzuwa a Yerusalemu.

Thangwi ya ntemo unoyu, nzinda wa Bhetelehemu ukhadadzala na anthu akhabwera kudzalembesa. Pidafika Zuze na Mariya, iwo nee agumana mbuto yakufikira, natenepa aenda kagona n’thanga ya maburu na pinyama pinango. Yezu abalwa mwenemu. Mariya anfinikiza nguwo mban’gonesa mukhadyera pifuyo.

Ndi Mulungu adacitisa Sezari Augustu kukhazikisa ntemo unoyu wakuti anthu alembeswe. Thangwi yanji? Thangwi pyenepi pyacitisa kuti Yezu abalwe ku Bhetelehemu, nzinda wa yavu wace, Mambo Dhavidhi. Pontho, Bhibhlya ikhadalongeratu kuti Mambo wakupikirwa mbadabalwa mu nzinda unoyu.—Mikeya 5:2.

Anewa akhali masiku akufunika kakamwe. Akumbizi akhadyesa pifuyo pyawo kutsanga aona kuyetima kwa ceza n’khundu mwawo. Ikhali mbiri ya Yahova! Anju m’bodzi wa Mulungu apanga akumbizi: ‘Lekani kugopa! Inde ndiri pano toera kukupangani mphangwa zadidi na zakutsandzayisa kakamwe kwa anthu onsene. Lero abalwa mpulumusi wanu mu nzinda wa Dhavidhi, ndiye Kristu Mbuya. Cidzindikiro cace ndi ici: Munadzagumana khombwani adapyangirirwa nguwo mbagona munadyera pifuyo.’ Mwakukhonda dembuka aanju azinji aonekera mbalonga: ‘Mbiri kuli Mulungu kudzulu, ntendere pantsi pano kuli anthu akutawirika kwa iye.’—Luka 2:10-14.

Pidabuluka aanju, akumbizi alonga kwa unango na ndzace: ‘Tendeni ku Bhetelehemu, tikaone pidacitika kweneko, pidatidziwisa Yahova.’ (Luka 2:15) Mwakucimbiza, iwo aenda kasaka khombwani Yezu kudapangwa iwo na anju, pontho an’gumana. Pidalonga akumbizi pidapangwa iwo na anju, onsene akhabvesera adzumatirwa. Mariya akoya mafala onsene adabva iye, pontho anyerezera mabvekero a mafala anewa muntima mwace.

Lero, anthu azinji asakhulupira kuti Yezu abalwa pa ntsiku 25 ya Dezembro. Mbwenye Dezembro ndi mwezi wakutonthola, madzi asabvumba kakamwe ku Bhetelehemu na midzidzi inango kusabuluka neve. Mu ndzidzi unoyu wa caka, mbipidanentsa kwa akumbizi toera kuenda ku nthando kadyesa pifuyo pyawo namasiku. Pontho, ntongi Waciroma wakuti anthu nee akhakomerwa naye nee mbadaphemba mbumba toera kucita ulendo unoyu wakulapha mu ndzidzi wakutonthola toera kalemberwa. Pyenepi pisapangiza kuti Yezu abalwa mwezi wa Outubro.