Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 116

Yezu Apfundzisa N’khaliro Wakucepeseka pa Paskwa Yakumalisa

Yezu Apfundzisa N’khaliro Wakucepeseka pa Paskwa Yakumalisa

MATEU 26:20 MARKO 14:17 LUKA 22:14-18 JUWAU 13:1-17

  • YEZU ADYA PASKWA YACE YAKUMALISA PABODZI NA APOSTOLO ACE

  • ATSUKA MANYALO A APOSTOLO ACE TOERA KUAPFUNDZISA NTSONGA YAKUFUNIKA KAKAMWE

Pedhru na Juwau afika mwakucimbiza ku Yerusalemu toera kukhunganya mbuto ya Paskwa ninga mudapangirwa iwo na Yezu. Mukupita kwa ndzidzi Yezu na apostolo khumi atomambo ulendo wawo wakuenda ku Yerusalemu. Namaulo dzuwa mbikabira, Yezu na apostolo ace atcitira Phiri ya Milivera mbakaenda ku Yerusalemu. Ineyi ikhali ntsiku yakumalisa kwa Yezu kuona dzuwa mbikabira, mpaka angalamuswa muli akufa.

Mwakukhonda dembuka, Yezu na apostolo ace afika mu nzinda mbaenda ku nyumba ikhafuna kudyera iwo Paskwa. Pidafika iwo panyumba ineyi, akwira mpaka pa sala yapadzulu. Pidapita iwo mu sala agumana kuti pinthu pyonsene pyamala kukhunganywa. Nakuti Yezu akhadikhira kufika kwa ntsiku ineyi, iye alonga: “Ndikhafuna kakamwe kudya Paskwa iyi pabodzi na imwe mbandidzati kuthabuka.”—Luka 22:15.

Pyaka pizinji nduli, anthu akhali na nsambo wakutambizana makopo a vinyu pa ndzidzi wa Paskwa. Natenepa, pidatambira Yezu kopo ibodzi, acita phembero mbalonga: ‘M’bodzi na m’bodzi wa imwe akwate kopo iyi amwe, mbapasa ndzace, thangwi ine ndinakupangani kuti kutomera lero, nee ndinadzamwabve vinyu iyi mpaka kufika kwa Umambo wa Mulungu.’ (Luka 22:17, 18) Pidalonga iye mafala anewa pyapangiza pakweca kuti kufa kwace kukhali cifupi.

Mu ndzidzi wakudya Paskwa, Yezu acita cinthu cakukhonda kuduwalika. Iye alimira, adula nguwo yace yakunja mbakwata tuwalya. Buluka penepo aikha madzi m’basiya yakuti ikhali cifupi. Mu ndzidzi unoyu munthu angatambira mulendo akhafunika kuona khala nyabasa wace atsuka manyalo a mulendo. (Luka 7:44) Nakuti mwanaciro nyumba nee akhalipo, Yezu ndiye adacita basa ineyi. Apostolo mbadakwanisa kucita basa ineyi, mbwenye nee m’bodzi adaperekeka. Kodi iwo nee aperekeka thangwi akhanyerezera kuti mbani akhali nkulu pakati pawo? Mwakukhonda kutsalakana pyenepi, iwo akhali na manyadzo mukhatsuka Yezu manyalo awo.

Mudafika ndzidzi wakutsuka manyalo a Pedhru, iye alonga: “Ine cipo ndinakutawirisani toera kutsuka manyalo anga.” Yezu ampanga: “Ndingakhonda kutsuka manyalo ako, unacimwana kukhala m’bodzi wa anthu anga.” Pedhru atawira na ntima onsene: “Mbuya, lekani kutsuka manyalo anga basi, mbwenye tsukanimbo manja anga na nsolo wanga.” Pedhru adzumatirwa kakamwe pidalonga Yezu kuti: “Munthu adamala kusamba, manungo ace onsene ndi akucena, natenepa, nee asafunikabve kucita pizinji kusiyapo kutsuka manyalo ace. Imwe mwacena, mbwenye si onsene a imwe tayu.”—Juwau 13:8-10.

Yezu atsuka manyalo a apostolo ace 12, kuphatanizambo manyalo a Yuda Iskariyoti. Pidamala iye kuatsuka manyalo awo, abvala nguwo yace yakunja mbakhala pontho cifupi na meza. Buluka penepo abvundza apostolo ace: ‘Musabvesesa pinthu pidakucitirani ine? Imwe musandicemera ‘Mpfundzisi’  na ‘Mbuya,’ ndimomwene, ine ndinedi. Mphapo, khala ine Mbuya na Mpfundzisi, ndatsuka miyendo yanu, imwe musafunikambo kutsuka miyendo ya unango na ndzace. Ine ndakupangizani pinafunika imwe kucita, toera imwe mucitembo sawasawa ninga mudakucitirani ine. Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti bitcu nee ndi nkulu kupiringana mbuyace, pontho munthu adatumwa nee ndi nkulu kupiringana ule adantuma. Cincino imwe musadziwa pinthu pyenepi, mbwenye munakhala akutsandzaya mungapicita.’—Juwau 13:12-17.

Yezu apfundzisa apostolo ace toera akhale akucepeseka. M’bodzi na m’bodzi wa atowereri a Yezu asafunika kucalira kukhala nkulu pakati pa andzawo peno kunyerezera kuti ndi wakufunika kakamwe kupiringana anango peno kuti asafunika kutumikirwa. M’mbuto mwace, asafunika kutowezera citsandzo ca Yezu, tayu toera kutsuka manyalo a anango, mbwenye kukhala munthu wakufunisisa kutumikira anango mwakucepeseka na mwakusowa tsankhulo.