Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 74

Tinapfundzanji Thangwi ya Kutambira Alendo na Kucita Phembero

Tinapfundzanji Thangwi ya Kutambira Alendo na Kucita Phembero

LUKA 10:38–11:13

  • YEZU AENDA KAONA MARIYA NA MARTA

  • MPHYAKUFUNIKA KUPITIRIZA KUCITA PHEMBERO

Nzinda wa Bhetanya ukhakhala n’khundu mwa Phiri ya Milivera, nsindzo wa makilometru matatu kubulukira ku Yerusalemu. (Juwau 11:18) Yezu aenda kweneku mbafika panyumba pa Marta na Mariya. Iwo na m’bale wawo Lazaro ndi axamwali a Yezu, pontho antambira mwadidi.

Kwa iwo ndi mwai kutambira Mesiya. Marta akucita pyonsene toera kuphikira Yezu cakudya cadidi kakamwe toera kupangiza kuti antambira mwadidi. Mu ndzidzi unoyu, Mariya akhala dhuzi na Yezu toera kubvesera pinalonga iye. Buluka penepo, Marta abvundza Yezu: ‘Mbuya, nee mukuona kuti m’bale wanga andisiya ndekha toera kucita mabasa? Mpangeni toera abwere kudzandiphedza.’—Luka 10:40.

M’mbuto mwakusandika Mariya, Yezu apereka uphungu kuna Marta thangwi akhadzudzumika na pinthu pyakumanungo, mbalonga: ‘Marta, Marta, iwe ukudzudzumika kakamwe na pinthu pizinji. Nkhabe funika pinthu pizinji, panango cinthu cibodzi basi cinakwana. Mariya asankhula cinthu cadidi kakamwe, pontho nkhabe anafuna kumpokosera cinthu ceneci.’ (Luka 10:41, 42) Yezu alonga kuti nee pikhafunika kubvunga ndzidzi uzinji toera kuphika pyakudya pizinji pyakusiyana-siyana, mbwenye cakudya cakukhonda nentsa kuphika mbacidakwana.

Marta akhafuna kupangiza cifuno cace cakutambira mwadidi alendo. Mbwenye iye akhali wakudzudzumika kakamwe na pyakudya mbakhonda kubvesera pinthu pyakufunika pikhapfundzisa Mwana wa Mulungu. Natenepa, Yezu alonga kuti Mariya acita cisankhulo candzeru. Pyenepi mbipidamphedza, pontho pisatipfundzisa kuti ife tonsene tisafunikambo kucita pibodzi pyene.

Pa ndzidzi unango Yezu apfundzisa cinthu cakufunika kakamwe.Nyakupfundza m’bodzi aphemba: ‘Mbuya, tipfundziseni kucita phembero ninga pidacita Juwau kuna anyakupfundzace.’ (Luka 11:1) Caka cibodzi na hafu nduli, Yezu apfundzisa kuphembera pa Nkhani ya Paphiri. (Mateu 6:9-13) Panango pa ndzidzi udacita iye pyenepi nyakupfundza unoyu nee akhalipo, natenepa Yezu aakumbusa ntsonga zakufunika. Buluka penepo, Yezu alonga citsandzo toera kugomezera kufunika kwa kupitiriza kucita phembero.

Yezu alonga: ‘Nyerezerani kuti m’bodzi wa imwe ali na xamwali wace, mbaenda kunyumba kwace tcititciti mbampanga kuti xamwali, ndipasembo mikate mitatu, thangwi xamwali wanga afika cincino pano, iye abuluka kutali kakamwe, mbwenye ine nkhabe cinthu toera kumpasa. Mbwenye iye asatawira mbali n’nyumba kuti leka kundinentsa. Nsuwo wafungwa, pontho ananga akugona pabodzi na ine patalimba. Nee ndinalamuka toera kukupasa cinthu.’ Buluka penepo Yezu athimiza: ‘Ine ndinakupangani kuti iye analamuka mbampasa pinthu pinafuna iye, tayu thangwi yakukhala xamwali wace, mbwenye thangwi yakupitiriza kwace kuncemera nee kubwerera nduli.’—Luka 11:5-8.

Yezu nee akhafuna kulonga kuti Yahova nkhabe bvesera maphembero, ninga pikhacita xamwali wa pa citsandzo. M’mbuto mwace, iye akhafuna longa kuti khala xamwali wathu asatipasa pinafuna ife, ndiye tani Babathu wakudzulu? Iye asatawira maphembero a atumiki ace akukhulupirika mbaapasa pinafuna iwo. Yezu alonga: ‘Ndinakupangani kuti pitirizani kuphemba, munadzapaswa; pitirizani kusaka, munadzagumana; pitirizani kugogodza nsuwo, munadzafungulirwa. Thangwi munthu onsene anaphemba, anapaswa; munthu onsene anasaka, anagumana; pontho munthu onsene anagogodza nsuwo, anafungulirwa.’—Luka 11:9, 10.

Buluka penepo, Yezu agomezera ntsonga ineyi mukulandanisa na anyakubala: ‘Ndi baba upi pakati panu wakuti mwanace angaphemba nyama ya m’madzi anampasa nyoka? Peno angaphemba dzai, anampasa kong’a? Natenepa, maseze imwe ndimwe anyakudawa, musadziwa kupasa ananu pinthu pyadidi, ndiye tani Baba wanu wakudzulu, iye anadzapasa nzimu wakucena ale anam’phemba!’ (Luka 11:11-13) Pyenepi pisatipasa cinyindiro cakuti Baba wathu wakudzulu asabvesera, pontho asatawira maphembero athu.