Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 129

Pilato Alonga: “Onani! Mamuna ule ndi uyu!”

Pilato Alonga: “Onani! Mamuna ule ndi uyu!”

MATEU 27:15-17, 20-30 MARKO 15:6-19 LUKA 23:18-25 JUWAU 18:39–19:5

  • PILATO AYESERA KUSUDZULA YEZU

  • AYUDA APHEMBA TOERA BHARABHA ASUDZULWE

  • YEZU ASINGIRIRWA NA ATSALAKANWA MWAKUIPA

Pilato apanga anthu ale akhafuna kuti Yezu aphiwe: “Ine . . . nee ndagumana mulando toera kunkonesa mwakubverana na pinampambizira imwe. Kusiyapo pyenepi, Herodhi nee agumanambo mulando muna iye.” (Luka 23:14, 15) Nakuti Pilato akhafuna kusudzula Yezu, iye ayesera kuphatisira maonero anango, mbalonga kuna anthu: ‘Mwakubverana na mwambo wanu, ine ndisafunika kukubulusirani munthu m’bodzi n’kaidi mu ndzidzi wa Paskwa. Mphapo musafuna kuti ndikubulusireni Mambo wa Ayuda?’—Juwau 18:39.

Pilato akhadziwa mamuna unango akhacemerwa Bharabha wakuti akhali n’kaidi thangwi ya umbava, uphanga na kusandukira utongi. Natenepa Pilato aabvundza: “Musafuna ndibuluse ani, Bharabha peno Yezu anacemerwa Kristu?” Mukutsogolerwa na akulu a anyantsembe, anthu aphemba toera Bharabha asudzulwe, tayu Yezu. Pilato abvundza pontho: “Mwa awiri, musafuna ndibuluse ani?” Iwo akhuwa: “Bharabha”!—Mateu 27:17, 21.

Mwakutsukwala, Pilato aabvundza: “Mphapo, ndisafunika kucitanji na Yezu anacemerwa Kristu?” Anthu akhuwa: “Mbamanikwe pamuti!” (Mateu 27:22) Pyakutsukwalisa ndi pyakuti anthu akhafuna kuti munthu wakusowa mulando aphiwe. Na thangwi ineyi Pilato abvundza: “Thangwi yanji? Ndi cinthu cipi cakuipa cidacita munthu uyu? Nee ndaona cinthu cidacita iye toera atheme kuphiwa; natenepa ndinankwapulisa, ndingamala ndinansiya aende pyace.”—Luka 23:22.

Ngakhale Pilato acita pyonsene toera kusudzula Yezu, mwinji onsene wakuipirwa wakhuwa: “Mbamanikwe pamuti!” (Mateu 27:23) Atsogoleri auphemberi acitisa anthu toera akhale na cifuno cakuti Yezu aphiwe. Iye nee akhali mbava, phanga, peno nyakusandukira utongi. Mbwenye iwo akhafuna kuti munthu unoyu wakusowa mulando adatambirwa mu Yerusalemu ninga Mambo mu ntsiku zixanu nduli, aphiwe. Khala anyakupfundza a Yezu akhali penepo, iwo nee alonga cinthu thangwi nee akhafuna kuti anthu aadzindikire.

Pilato adzindikira kuti pikhanyerezera iye pya kusudzula Yezu nee pinakwanisika. Na thangwi ineyi, iye aphemba madzi mbasamba manja pamaso pa mwinji wa anthu. Buluka penepo iye alonga: “Ine nkhabe mulando wa kufa kwa munthu uyu. Mphyanu pyenepi.” Ngakhale tenepo mwinji nee wacinja manyerezero awo. M’mbuto mwace iwo alonga: “Ciropa cace mbacigwere ife na anathu.”—Mateu 27:24, 25.

Toera kukomeresa anthu, Pilato acita pinthu pikhafuna mwinji, maseze akhadziwa kuti ndi pyakuipa.  Natenepa Pilato asudzula Bharabha, mbatonga kuti Yezu adulwe nguwo zace, buluka penepo akwapulwe.

Pidamala iwo kum’menya, anyankhondo akwata Yezu mbapita naye n’nyumba ya Pilato. Nsoka unoyu wa anyankhondo wagumanyikana mbupitiriza kuthabusa Yezu. Iwo aluka nthimba ya minga mbaiyikha munsolo mwace. Pontho anyankhondo anewa aikha ntete mu djanja yamadyo ya Yezu na kumbvazika nguwo yakufuira kakamwe ninga ikhabvaliwa na anthu a cidzo. Buluka penepo alonga mwakunsingirira: “Muli tani imwe, Mambo wa Ayuda!” (Mateu 27:28, 29) Kusiyapo pyenepi, iwo aphulira Yezu mata, pontho akham’menya kunkhope. Akwata ntete ukhali na iye mbam’menya nayo munsolo, pyenepi pyancitisa kuti abve kupha kakamwe thangwi ya “nthimba” ya minga ikhali munsolo mwace.

Pilato adzumatirwa kakamwe pidaona iye kuti Yezu, maseze akhatsalakanwa mwakuipa iye akhali wakukhurudzika mbalonga: “Onani! Ine ndinam’bulusa kunja toera imwe mudziwe kuti nee ndisaona cinthu cidadawisa iye.” Kodi Pilato akhanyerezera anthu anacinja manyerezero awo angaona Yezu na ciropa m’manungo mwace? Pikhali Yezu dzololo pamaso pa mwinji unoyu wakusowa ntsisi, Pilato alonga: “Onani! Mamuna ule ndi uyu!”—Juwau 19:4, 5.

Maseze amenywa na kuphekeswa, Yezu apitiriza kukhala wakukhurudzika. Panango Pilato adzindikira pyenepi, ndi thangwi yace mafalace akhapangiza ntsisi na cilemedzo.